KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. serwis informacyjny
Dane szpitala
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.
Przedmiot działalności
Skład kierownictwa
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terepii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów "KSS" Sp. z o

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

  OGŁASZA KONKURS OFERT

  Sygnatura postępowania: K/26/18

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   

  1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz  przez lekarzy.
  4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
  6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/26/18” do dnia 30 stycznia 2018 r.  do godz. 11:00.
  8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
  9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.     

   

                                                                                                                       Zatwierdzam:


                                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                        Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

                                                                                                                      Marek Piotr Kiełczewski

   

   

                                                                                                                       Członek Zarządu

                                                                                                        Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

                                                                                                                        Maciej Nerowski

   

  Kutno, dnia 18 stycznia 2018r.

   


  Lista załączników
  1. SWK
    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

  Kutno, dn. 07.12.2017r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/30/17

   

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

  1)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

  2)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

  3)    transport pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi,

  4)    transport sanitarny pacjentów ambulansem typu „T” na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu, do lądowiska i z lądowiska na terenie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.,

  5)    transport materiałów biologicznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i z pozostałych Oddziałów Szpitalnych „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Kody CPV: 60000000-8.

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

  4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

  5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 12 094,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote):

  Pakiet nr 1 -  9 692 PLN    Pakiet nr 2 -  2 317 PLN    Pakiet nr 3 -  85 PLN   

  6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to       z odrębnych przepisów.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy
  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.).

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony:

  1)    jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:

  Dla Pakietu Nr 1 - karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy

  Dla Pakietu Nr 1 – karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy;

  Dla Pakietu Nr 2 i 3 – co najmniej 2 pojazdy;

  2)    jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby – kierowcy, lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

  7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

  Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

  4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

  7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

  8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

  9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

  11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

  8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

  9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 t.j.);

  2)    wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;

  3)    oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ wraz z wykazem pracowników, którzy będą świadczyć usługę;

  4)    oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  5)    oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;

  6)    Opinia/Decyzja/Protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów;

  7)    kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011, poz. 1729 t.j.).

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

  11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Ilość posiadanych ambulansu typu „S” – 40%.

  1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

  2). „Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej ilości ambulansów typu „S” podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

  Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

  • 4 ambulanse typu „S”      - 40 pkt
  • 3 ambulanse typu „S”     - 20 pkt
  • 2 ambulanse typu „S”     -   0 pkt

  Oferty, w których nie zostanie wskazana ilość ambulansów typu „S” otrzymają 0 pkt.

  12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 15.12.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali  konferencyjnej nr 08a - niski parter.

  13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

  - w Biuletynie ZP pod nr 629224-N-2017 w dniu 07.12.2017r.

  - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 07.12.2017r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
  3. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
  4. Formularz oferty
  5. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
  6. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
  7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2017r.
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez piel

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

                         OGŁASZA KONKURS OFERT

  Sygnatura postępowania: K/25/17

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień,  inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. 

   

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   

  1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, ochrony radiologicznej oraz  przez  lekarzy.
  4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie się kierowała komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej : cena 95% + 5% kwalifikacje.
  6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/25/17” do dnia 20 grudnia 2017r.  do godz. 11:00.
  8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
  9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   

   

   

                                                                                                                       Zatwierdzam:

   

   

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                      Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Kutno, 01 grudnia 2017r.                                    


  Lista załączników
  1. SWK
    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

  OGŁASZA KONKURS OFERT

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych(w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.  Sygnatura postępowania: K/10/17

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 tj.) – dalej: u.dz.l.

  1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.
  4. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  5. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sali Seminaryjnej - niski parter.
  1. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 60%, doświadczenie – 40%.

  8.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych,dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/10/17” do dnia 04.12.2017r. do godz. 10:00.

  10.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

  Kutno, dn. 24.11.2017r.

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski


  Lista załączników
  1. SWK
  2. Wyjaśnienia nr 1 do SWK
  3. Wyjaśnienia nr 2 do SWK
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Kutno, dn. 17.11.2017r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania: ZP/28/17

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego, preparatów do dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów, preparatów do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu, preparatów do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T, preparatów do przygotowania endoskopów do ponownego użycia, preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych, dziecięcych, preparatów do mycia i dezynfekcji rąk i skóry, preparatów do konserwacji narzędzi, preparatów do pielęgnacji rąk, preparatów do mycia i wykonania procesów dezynfekcji, preparatów do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych, środków do uzdatniania wody, preparatów do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych, preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.

  Kody CPV:  33631600-8, 33741000-6, 33772000-2, 24962000-5, 33691300-3, 24456000-5

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
  2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
  3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
  4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3 486,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych):

  Pakiet nr     1 -  324 PLN    Pakiet nr   2 -  100 PLN    Pakiet nr  3 -    73 PLN    Pakiet nr   4 - 150 PLN

  Pakiet nr     5 -  332 PLN    Pakiet nr   6 – 460 PLN    Pakiet nr  7 -    60 PLN    Pakiet nr   8 - 168 PLN

  Pakiet nr     9 -  310 PLN    Pakiet nr 10  -   83 PLN    Pakiet nr 11 - 109 PLN    Pakiet nr 12 - 771 PLN

  Pakiet nr    13 -   18 PLN    Pakiet nr 14  -   25 PLN    Pakiet nr 15 -   10 PLN    Pakiet nr 16 -   65 PLN

  Pakiet nr    17 - 271 PLN    Pakiet nr 18  -   26 PLN    Pakiet nr 19 -     2 PLN    Pakiet nr 20 -   66 PLN

  Pakiet nr    21 -   27 PLN    Pakiet nr 22  -     3 PLN    Pakiet nr 23 -   20 PLN    Pakiet nr 24 -     2 PLN

  Pakiet nr    25 -     4 PLN    Pakiet nr 26  -     7 PLN  

  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

  z odrębnych przepisów.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi pozwoleniem – dotyczy Pakietu Nr 12.

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

  1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

  Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

  4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

  7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

  8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

  9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

  11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

  12) Do oceny jakości oferowanych środków dezynfekcyjnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 21):

  Dla Pakietu Nr 1: poz. 1 – 800g, poz. 2 – 1L

  Dla Pakietu Nr 2 - 0,5kg

  Dla Pakietu Nr 3 - 1L

  Dla Pakietu Nr 4 - po 1 op. dla każdej pozycji

  Dla Pakietu Nr 5 – po 1 op. dla poz. 1,2,3

  Dla Pakietu Nr 6 - 1L

  Dla Pakietu Nr 7 – 1L

  Dla Pakietu Nr 8 – 10 tabletek

  Dla Pakietu Nr 9 – 1L/1kg

  Dla Pakietu Nr 10 – 5 saszetek

  Dla Pakietu Nr 11 – 1L

  Dla Pakietu Nr 12 – po 0,5L dla każdej pozycji

  Dla Pakietu Nr 13 – 100ml

  Dla Pakietu Nr 14 – 100ml

  Dla Pakietu Nr 15 – 1 op.

  Dla Pakietu Nr 16 – 1 op.

  Dla Pakietu Nr 17 – 1 rolka

  Dla Pakietu Nr 18 – 10 tabletek

  Dla Pakietu Nr 19 – 1 op. (250ml)

  Dla Pakietu Nr 20 – 1L/1kg

  Dla Pakietu Nr 21 – 1 op.

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry.

  2)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy Pakietu nr 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymagane zezwolenie/koncesje przedkłada każdy z Wykonawców.

  3)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) - dot. Pakietów Nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21 wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  4)    Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające możliwość użycia preparatu w myjni CHoyang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty – dot. Pakietu Nr 5.

  5)    Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 7, 8, 9, Pak. 12 - poz. 5 i 6, Pak Nr: 22, 23, 24, 25, 26.

  6)    Pozwolenie na obrót produktem leczniczym i Karta charakterystyki produktu leczniczego - dot. produktów leczniczych – Pakiet Nr 12 - poz. 3 i 4.

  7)    W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 12 poz. 1, 2 oraz w Pakiecie Nr 14 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

  8)    Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

  9)    Certyfikat potwierdzający, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych – dot. Pakietów Nr: 2 i 11.

  10) Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

  11) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  12) Oświadczenie o trwałości przydatności do użycia roztworów roboczych od momentu sporządzenia roztworu – dot. Pakietów Nr: 7, 8, 9.

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

  11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

  Dla Pakietów od 1 do 21Cena – 60%, jakość - 40%.

  1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

  2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

  Dla Pakietów od 22 do 26 - Cena 60%, Termin dostawy – 40%

  1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

  2) Termin dostawy – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

  • 1 dzień            - 40 pkt
  • 2 dni               - 20 pkt
  • 3 dni i powyżej - 0 pkt

  Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia, otrzymają 0 pkt.

  12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.11.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

  13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   

  Podpisał:

                                                                               Członek Zarządu

                                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                Maciej Nerowski

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

  - w Biuletynie ZP pod nr 617676-N–2017 w dniu 17.11.2017r.

  - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17.11.2017r.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik do SIWZ
  3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017r.
  5. Przedłużenie terminu związania ofertą
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

  Kutno, dn. 16.11.2017r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowychNr postępowania: ZP/29/17

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych t.j.: produkty farmaceutyczne różne, leki przeciwzakrzepowe, produkty lecznicze dla układu nerwowego, środki przeciwbólowe, albuminy, płyny dezynfekcyjne, produkty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, antybiotyki, paski odczynnikowe, środki przeciwnowotworowe, środki antywirusowe, zestawy do podawania leków, opatrunki specjalistyczne, toksyna botulinowa typu A.

  Kody CPV:  33600000-6, 33621100-0, 33690000-3, 33661000-1, 33661200-3, 33141540-7, 33631600-8, 33692510-5, 33692200-9,33124131-2,33622000-6, 33651400-2,33652100-6, 33631400-6, 33141624-0, 33141110-4.

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
  2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
  3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
  4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 30 202 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście dwa złote).

  Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

  Pakiet nr   1 -      192 PLN      Pakiet nr   2 -    3 094 PLN   Pakiet nr   3 - 338 PLN  Pakiet nr   4 -163 PLN Pakiet nr   5 –   1 685 PLN     Pakiet nr   6 -       659 PLN   Pakiet nr   7 - 1 400 PLN Pakiet nr   8 -       538 PLN    Pakiet nr   9 -     137 PLN   Pakiet nr 10 -    531 PLN Pakiet nr 11 -    1 600 PLN    Pakiet nr 12 –   1 100 PLN    Pakiet nr 13 - 18 PLN  Pakiet nr 14 -  22 PLN  Pakiet nr 15 –      288 PLN     Pakiet nr 16 - 480 PLN         Pakiet nr 17 - 30 PLN   Pakiet nr 18 - 168 PLN  Pakiet nr 19 -       288 PLN     Pakiet nr 20 -  77 PLN       Pakiet nr 21 - 600 PLN  Pakiet nr 22 -   242 PLN 

   Pakiet nr 23 -       163 PLN     Pakiet nr 24 - 1 939PLN  Pakiet nr 25 - 540 PLN  Pakiet nr 26 - 1 512 PLN  Pakiet nr 27 -       348 PLN   Pakiet nr 28 -   2 899 PLN Pakiet nr 29 – 1 945 PLN  Pakiet nr 30 - 764 PLN  Pakiet nr 31 -    3 472 PLN  Pakiet nr 32 -  990 PLN   Pakiet nr 33 -   180 PLN  Pakiet Nr 34 – 1 800 PL

  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

  7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

  4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

  6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

  7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

  8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

  10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
  2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

  5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

  10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

  2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

  12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60% Termin dostawy – 40%,

  „Cena” – 60% maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.  „Termin dostawy” – 40% . Oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

  13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dniu 01.12.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07d - niski parter.

  14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Z-ca Kierownika - Anna Piątek i Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Członek Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Maciej Nerowski

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

  - pod nr 2017- 161489 w dniu 16.11.2017r.

  Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 16.11.2017r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik do SIWZ
  3. Załącznik do SIWZ - JEDZ
  4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
  5. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
  6. Sprostowanie do Pakietu Nr 27
  7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2017r.
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej

  Kutno, dn. 31.10.2017r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej

  Nr postępowania: ZP/27/17

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: szwów wchłanialnych z igłą,  szwów niewchłanialnych z igłą, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych i folii chirurgicznej – operacyjnej jodowanej.

  Kody CPV: 33141121-4, 33141128-3, 33190000-8.

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

  4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy – dla Pakietów od 1 do 6 oraz 18 miesięcy dla Pakietu Nr 7, począwszy od dnia zawarcia umowy.

  5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

  6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

  7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

  4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

  5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

  7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

  8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

  10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

  11) Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 6):

  Dla Pakietu Nr 1 - po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje z grubościami szwu: najcieńszy, średni i najgrubszy.

  Dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6 - po 1 sztuce.

  8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

  9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  2)    katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

  11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

  Dla Pakietów od 1 do 6 - Cena – 60%, Jakość – 40%  

  1)    „Cena” - 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

  2)    „Jakość” - 40%, oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach następujących parametrów:

  Lp.

  Oceniane właściwości

  Liczba punktów

  1.

  Brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle

  8

  2.

  Wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki

  8

  3.

  Wytrzymałość nitki na zerwanie podczas wiązania

  8

  4.

  Trwałość połączenia igły z nitką, z wyłączeniem Pak. Nr 6

  8

  5.

  Brak pamięci kształtu nici z opakowania

  8

   

  Ocena wg reguły: spełnia dany parametr – 8 pkt / nie spełnia 0 pkt.

  Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

  Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

  Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

   

  Dla Pakietu Nr 7Cena – 60%, Termin dostawy – 20%, Termin reakcji na reklamację – 20% 

  1)    „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

  2)    „Termin dostawy” – 20%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

        Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

  • 1 dzień                 - 20 pkt
  • 2 dni                    - 10 pkt
  • 3 dni i powyżej    -   0 pkt

  Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.

  3)     „Termin reakcji na reklamację” – 20%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu reakcji na reklamację podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

  Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

  • 3 dni                     - 20 pkt
  • 4 dni                     - 10 pkt
  • 5 dni i powyżej    -   0 pkt

  Oferty, w których nie zostanie wskazany termin reakcji na reklamację otrzymają 0 pkt.

   

  12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 13.11.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

  13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

  -        w Biuletynie ZP pod nr 609967-N- 2017 w dniu 31.10.2017r.

  -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 31.10.2017r.

   


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 2 do SIWZ cz. 1
  3. Załącznik Nr 2 do SIWZ cz. 2
  4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
  5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.11.2017r.
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

  Kutno, dn. 30.10.2017r.

   

  Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

  W załącznikach:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 608821-N-2017 z dnia 30.10.2017r.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
  4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.11.2017r.
    udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, I i II Oddziale Chorób We

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

  OGŁASZA KONKURS OFERT 

  Sygnatura postępowania: K/24/17

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji  w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7,25-15  i w ramach dyżurów oraz udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   

  1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
  4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95%. + kwalifikacje 5%
  6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  1. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach 7,25-15,00 i w ramach dyżurów w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych lub na udzielanie konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/24/17” do dnia 30.10.2017rdo godz. 11:00.  
  1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.10.2017r.  godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju  Działu Kadr i Płac- niski parter.
  2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

                                                                                                                     Zatwierdzam:

                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                        Marek Piotr Kiełczewski

   

                                                                                        Członek Zarządu

                                                                                        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                         Maciej Nerowski

  Kutno, 23.10.2017r .                                                           


  Lista załączników
  1. SWK
    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

  Kutno, dn. 18.10.2017r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

  Nr postępowania ZP/25/17

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

  • płyny do hemodializy,
  • sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

  (zestawy, cewniki, worki, dreny).

  Kody CPV: 33181510-0, 33181520-3.

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

   2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin dostawy – 40%.

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Termin dostawy” – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 1 dzień              - 40 pkt
   • 2 dni                  - 20 pkt
   • 3 dni i powyżej -   0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 26.10.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:                                                       

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 603503-N-2017 w dniu 18.10.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 18.10.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia nr 1
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.10.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych

   Kutno, dn. 28.09.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę szwów chirurgicznych

   Nr postępowania: ZP/24/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: szwów wchłanialnych z igłą,  szwów niewchłanialnych z igłą do szycia skóry, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych.

   Kody CPV: 33141121-4, 33141128-3. 

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3 840,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr     1 - 323 PLN    Pakiet nr   2 -  240 PLN    Pakiet nr   3 - 35 PLN    Pakiet nr   4 -  104 PLN

   Pakiet nr     5 - 154 PLN    Pakiet nr   6 – 778 PLN    Pakiet nr   7 - 29 PLN    Pakiet nr   8 -  848 PLN

   Pakiet nr     9 -   50 PLN    Pakiet nr 10  - 585 PLN    Pakiet nr 11 - 23 PLN    Pakiet nr 12 -  116 PLN

   Pakiet nr    13 -  49 PLN    Pakiet nr 14  - 227 PLN              Pakiet nr 15 - 29 PLN    Pakiet nr 16 -    58 PLN

   Pakiet nr    17 -  86 PLN    Pakiet nr 18  - 106 PLN

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12)  Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

   Dla Pakietów Nr: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 - po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje z grubościami szwu: najcieńszy, średni i najgrubszy.

   Dla Pakietu Nr 3 – po 1 sztuce z każdej pozycji

   Pakiety Nr: 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18 - po 1 sztuce.

   13) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   14) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   14.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   14.2. katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   15) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Jakość – 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach następujących parametrów:

    

   Lp.

   Oceniane właściwości

   Liczba punktów

    

   1.

    

   Brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle

          8

   2.

    

   Wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki

          8

   3.

    

   Wytrzymałość nitki na zerwanie podczas wiązania

          8

   4.

    

   Trwałość połączenia igły z nitką, z wyłączeniem Pak. Nr 8 w poz. 14,15,16 i Pak. Nr 18

          8

    

   5.

    

   Brak pamięci kształtu nici z opakowania 

          8

    

   Ocena wg reguły: spełnia dany parametr – 8 pkt / nie spełnia 0 pkt.

   Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

   Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

   Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 09.10.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski         

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   -        w Biuletynie ZP pod nr 594357-N- 2017 w dniu 28.09.2017r.

   -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.09.2017r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu
   5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - po zmianach
   6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/23/17

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

   w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach 7,00-14,35                            oraz w ramach dyżurów

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: cena 95%.+ 5% kwalifikacje
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godz. 7,00-14,35 oraz  w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/23/17", do dnia 29 września 2017 r. do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, dnia 21 września 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:

    

                                                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                     Marek Kiełczewski

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     konkurs na wykonywanie konsultacji pulmonologicznych i badań bronchoskopii

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc

   w zakresie konsultacji specjalistycznych i wykonywania bronchoskopii                                                                                                                         na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania: K/21/17

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej : cena  95% i 5% kwalifikcje.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji pulmonologicznych i wykonywanie bronchoskopii oraz na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/20/17", do dnia 27 września  2017 r., do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 września  2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dnia 18 września  2017 r.

    

                                                                                                                          Zatwierdzam:

                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                           "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

                                                                                                   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych w Poradni Onkologicznej i Gabinecie Chemioterapii oraz w zakresie konsultacji onkologicznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii lub chemioterapii w Poradni Onkologicznej i  Gabinecie Chemioterapii oraz w zakresie konsultacji specjalistycznych z w/w dziedzin                        na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania: K/20/17

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej : cena  95% i 5% kwalifikcje.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Onkologicznej i Gabinecie Chemioterapii oraz na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/20/17", do dnia 27 września  2017 r., do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 września  2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dnia 18 września  2017 r.                                                Zatwierdzam:

                                                                                             Prezes Zarządu                                                                                                                       "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp.z o.o.

                                                                                             Marek Kiełczewski

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu medycznego

   Kutno, dn. 19.09.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

   Nr postępowania: ZP/22/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: narzędzi laparoskopowych, podgrzewacza płynów do płukania jam ciała, lampy zabiegowej,

   Kody CPV:  33100000-1

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.        W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych, nie jest wymagane wniesienie wadium.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.        Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.        Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.        Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie od 2 do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

   5.        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

   6.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   7.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   8.      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ

   10.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)       Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, okres gwarancji - 40%

        1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 40% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 6 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 20% - 20 pkt, o 2 lata – 40% - 40 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.09.2017r. do godz. 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

         tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl  

   Podpisał:

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄD

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 590164-N–2017w dniu 19.09.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 19.09.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   3. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     konkurs na pełnienie funkcji koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Choró

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/22/17

   na pełnienie funkcji Koordynatora II oddziału Chorób Wewnętrznych,

   na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie  specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala  Samorządowego” Sp. z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 08a - niski parter.
   7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   8. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                           
   9. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/22/17” do dnia 27.09.2017r. do godz. 11:00.

                                                                                                          Zatwierdzam:

   Kutno, dnia 18 września 2017r.                                                           

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                         "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                          Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/18/17

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
   7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   8. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                                                                                                               9. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka    z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/18/17” do dnia 27.09.2017r. do godz. 11:00.

    

                                                                                                                                         Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 15 września 2017r.          

    

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/19/17

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej : cena 100%
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.                                                                                              7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/19/17” do dnia 27.09.2017r. do godz.  11.00.                                                                                                                                                             8.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.                                                                                                                         9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 15 września 2017r.          

    

                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                           Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

   Kutno, dn. 15.09.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych

   Nr postępowania: ZP/23/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: implantów ortopedycznych: panewka dwumobilna, trzpień bezcementowy przynasadowy, płyty i śruby tytanowe,

   Kody CPV: 33183100-7, 33183200-8, 33141770-8,

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych, nie jest wymagane wniesienie wadium.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   10)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   11)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   12)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   13)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Uzupełnienie komisu do 24 godz. - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 24 godzin”– 40%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 25.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezez

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  589244-N-2017w dniu 15.09.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.09.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Pakiet Nr 1
   5. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   6. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
   7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.

                     w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Sygnatura postępowania: K/17/17

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   6. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                                                                                                           7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/17/17” do dnia 27.09.2017 r. do godz. 11:00.                        8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 08a - niski parter.                                                                                                                  9.       Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. ofert.      10.     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

    

                                                                                                                             Zatwierdzam:

   Kutno, 15 września 2017r.                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                             Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze głóne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

   Kutno, dn. 28.08.2017r.

   O G Ł O S Z E N I Eo przetargu na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

   Nr postępowania: ZP/18/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na zakup i dostawę 

   Ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym na potrzeby  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z. o.o.

   Kody CPV: 34114121-3,  33100000-1

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówieni jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu nie można składać ofert częściowych, nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Dostawa ambulansu specjalistycznego typu C nastąpi w terminie wynikającym z podpisanej umowy. Zamawiający – „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 4.560 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełniony i podpisany formularz parametrów wymaganych – Załącznik nr 2 a do SIWZ.

   4)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   5)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   6)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   7)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   8)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   9)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   10)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   11)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   13.1.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   13.2.        aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry,

   13.3.        na oferowany system transportowy (nosze i transporter) deklarację zgodności z normą  PN EN 1789  i  PN EN 1865 oraz protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju

         Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin realizacji zamówienia - 20%., Czynniki oceniane – 20% 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin realizacji zamówienia” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII., 3) „Czynniki oceniane” – 20% oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.,

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 06.09.2017r. do godz.10 00 .Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2017r. godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr .578524-N-2017 w dniu 28.08.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.08.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik do SIWZ
   3. Umowa
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Wyjasnienia Nr 2 do SIWZ
   6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

   Kutno, dn. 25.08.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

   Nr postępowania: ZP/20/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: takich produktów farmaceutycznych, jak: produkty farmaceutyczne różne, antybiotyki, chemioterapeutyki,dreny do żywienia pozajelitowego, naturalny preparat kościozastępczy, worki stomijne,

   Kody CPV: 33600000-6, 33650000-1, 33652100-1,33613000-0, 33141640-8, 33697110-6, 33141610-9.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 22 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3436,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr     1 -  315 PLN     Pakiet nr     2 -  177  PLN  Pakiet nr     3 – 78 PLN    Pakiet nr     4 – 44 PLN

   Pakiet nr     5 -  466  PLN    Pakiet nr     6 – 79 PLN     Pakiet nr     7 -  960 PLN  Pakiet nr     8 -   112 PLN

   Pakiet nr     9 -    63 PLN     Pakiet nr  10  - 860 PLN    Pakiet nr 11  - 282  PLN 

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   13.1.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   13.2.        katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Dla Pakietów od 1 do 8 - cena – 100%,  Dla Pakietów od 9 do 11 - cena – 60%, Termin dostawy - 20%, Termin reakcji na reklamację - 20%. 1).„Cena” – 100% i 60%, maksymalną ilość punktów (100 i 60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin dostawy” - 20% i 3) „Termin reakcji na reklamację” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

     Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 578174-N-2017 w dniu 25.08.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.08.2017r.

    

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik do SIWZ
   3. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ
   6. Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

   Kutno, dn. 25.08.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

   Nr postępowania: ZP/21/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

   Kody CPV: 33141770-8, 33183100-7    

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 4 031,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzydzieści jeden złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

         Pakiet nr 1 - 667 PLN         Pakiet nr 2 -  3.364 PLN   

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

    

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Uzupełnienie komisu do 48 godz. - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 48 godzin”– 40%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  578158-N-2017 w dniu 25.08.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu  25.08.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik do SIWZ
   3. Załacznik do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.09.2017
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni

   Kutno, dn. 25.08.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni

   Nr postępowania: ZP/19/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: elektro-mechanicznych stołów operacyjnych, taboretów w obudowie stalowej ocynkowanej, regałów magazynu sterylnego, szaf lekarskich,  wózków pojedynczych na odpady lub brudną bieliznę, wózków na odpady operacyjne, klimatyzatorów ściennych, stołów mobilnych i stolików instrumentalnych ze stali kwasoodpornej, dwuczaszowych, bezcieniowych lamp operacyjnych, okularów ochronnych przed promieniowaniem X, dwuskrzydłowych drzwi do sal operacyjnych, podgrzewacza płynów do płukania jam ciała, wyposażenia pracowni USG, lamp bezcieniowych diagnostycznych LED, komputerowego oprogramowania zapisu KTG z kardiotokografami

   Kody CPV:  33100000-1,33192230-3, 39113200-9, 33192000-2, 39141100-3, 34911100-7, 33192200-4, 39717200-3,18142000-6, 44221200-7, 31524110-9,

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie od 2 do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkie pakiety) wynosi: 10 747,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr 1 -  3 711 PLN  Pakiet nr 2 - 156 PLN  Pakiet nr  3 - 1033 PLN  Pakiet nr 4 - 191 PLN

   Pakiet nr   5 -  99 PLN,    Pakiet nr   6 -  492 PLN ,  Pakiet nr 7 – 720 PLN ,  Pakiet nr  8 - 60 PLN       

   Pakiet nr   9 -  280 PLN   Pakiet nr 10 -  50 PLN ,  Pakiet nr 11 - 1960 PLN , Pakiet nr 12 -  303 PLN 

   Pakiet nr 13 – 60  PLN   Pakiet nr 14 -  1632 PLN

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5.      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

   7.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9.      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ

   11.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   12.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)       Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   13.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu –

   cena – 60%, okres gwarancji - 20%, czynniki oceniane – 20%. – dla Pakietów Nr 1 i 11, 

         1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 20% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 10% - 10 pkt, o 2 lata – 20% - 20 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

         W kryterium „Czynniki oceniane” punkty zostaną przyznane na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku analizy wypełnionej tabeli znajdującej się w formularzu „Wymagania i parametry techniczne”, dalej zwanych „małymi punktami”. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę „małych punktów” otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Czynniki oceniane”. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najwyższa liczba „małych punktów” jaką może uzyskać to: 20 pkt.

   cena – 60%, okres gwarancji - 40% - dla pozostałych Pakietów

   9.      1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 40% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 20% - 20 pkt, o 2 lata – 40% - 40 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

   10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.09.2017r. do godz. 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   11.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   13.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   14.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

         tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl  

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 577798-N– 2017 w dniu  25.08.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.08.2017r.

    

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik do SIWZ
   4. Załącznik do SIWZ
   5. Załącznik do SIWZ
   6. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłos
   7. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   Kutno, dn. 16.08.2017r.

   Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   W załącznikach znajduje się:

   1. Ogłoszenie o zamówieniu -  Numer  2017/S - 155 - 321950

   2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ
   3. Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu
   4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
   5. Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu
   6. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   7. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia
   8. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
   9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godz. 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów med.

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

   w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

   w godzinach 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

    Sygnatura postępowania: K/16/17

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: 95 % cena.+ 5% kwalifikacje
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach 7.25-15.00 oraz w  ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/16/17", do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, dnia 03 sierpnia 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położnczym w ramach dyżurów med.

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/15/17

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

   w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach dyżurów

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/15/17", do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, dnia 03 sierpnia 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych

   Kutno, dn. 21.07.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych

   Nr postępowania: ZP/16/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzęt i implanty ortopedyczne.

   Kody CPV: 33141770-8, 33183100-7    

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3.544 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

         Pakiet nr 1 - 180 PLN         Pakiet nr 2 -  3.364 PLN   

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

    

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.    

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 80%, Uzupełnienie komisu do 48 godz. - 20%. 1).„Cena” – 80%, maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 48 godzin”– 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 31.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  556220-N-2017 w dniu 21.07.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21.07.2017r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 1
   4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 2
   5. Umowa
   6. Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.07.2017
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na odbiór,transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

   Kutno, dn. 18.07.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E  

    o przetargu na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych 

   Nr postępowania ZP/15/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych w ilości 152Mg o kodach wg katalogu odpadów: 180103*, 180102*, 180104, 180106*, 180109, 180108*.

   Kody CPV: 90524000-6, 90524200-8, 90513300-9, 90512000-9.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również np. ze względów ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: świadczenie usługi w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 6 384 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedstawi aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie ustawy o odpadach z dn. z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2016r., poz.1987 tj. ).

   1)      aktualna decyzja/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe;

   2)      aktualna decyzja/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia).

   W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 7 do SIWZ.

   12)  Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów – Załącznik nr 8

   8.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   9.      Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia dokumenty:

   1)      aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe;

   2)      aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia);

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

         Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%,  Referencje - 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2). „Referencje” - 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie ilości przedłożonych referencji, wg poniższej punktacji:

   • 1 referencje – 10 pkt
   • 2 referencje – 20 pkt
   • 3 referencje – 30 pkt
   • 4 referencje – 40 pkt

   Oferty, w których nie zostaną załączone referencje otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47.  Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 553492-N-2017 w dniu 18.07.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 18.07.2017r.   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 1
   3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 2
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   Kutno, dn. 07.07.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   Nr postępowania: ZP/14/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: obwodów oddechowych dla dzieci, folii chirurgicznej-operacyjnej, obłożeń do cięcia cesarskiego, obłożeń do szycia poporodowego, zestawów do jejunostomii, cewników do terapii nerkozastępcznej w OAIT, trójników z łącznikiem do odsysania, zestawów do punkcji jamy brzusznej, zestawów do upustu krwi, elektrod do stymulacji, serwet chirurgicznych sterylnych, zestawów do cewnikowania, drenów do żywienia, protez naczyniowych, drenów lateksowych, cewników do embolektomii, zestawów do nefrostomii, gruzu kostnego naturalnego i syntetycznego, naturalnego preparatu kościozastępczego, ostrzy do dermatonu, sondy Miller-Abbotta, gruszek z miękkim końcem, wkładów workowych do ssaka, testów chemicznych i biologicznych do sterylizacji, elektrod EKG, owinięć na zwłoki, żelu do defibrylatorów, papieru do EKG, prześcieradeł, fartuchów, serwet, podgłówków i pozycjonerów, elektrod do defibrylacji, prowadnic wielorazowych do trudnych intubacji, taśm polipropylenowych, spodenek do kolonoskopii, pasów do mocowania pacjenta, pasów do KTG, filtrów, taśm do mocowania osprzętu, mat antypoślizgowych do ostrych narzędzi chirurgicznych, pudełek do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy, gumek recepturek, tac papierowych, sznurka pakowego, masek do dezynfekcji, elektrod do koagulacji, zestawów rur karbowanych, pasów do unieruchomienia, aparatów do pomiaru ciśnienia, elektrod do fizjoterapii, sprzętu laryngoskopowego.

   Kody CPV: 33000000-0, 33157200-7, 33190000-8, 19732000-6, 33141620-2, 33141200-2, 33141642-2, 33124130-5, 33141640-8, 33184200-5, 33697110-6, 33141400-4, 33141641-5, 33140000-3, 33141000-0, 33124131-2, 33198000-4, 33199000-1, 33171000-9, 33141621-9, 30197000-6, 39541130-6, 33140000-3, 38423100-7.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 22 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 8 260 PLN (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr     1 - 249 PLN  Pakiet nr     2 -   39 PLN  Pakiet nr     3 - 690 PLN  Pakiet nr     4 - 108 PLN

   Pakiet nr     5 -   15 PLN  Pakiet nr     6 - 400 PLN  Pakiet nr     7 -   36 PLN  Pakiet nr     8 -   32 PLN

   Pakiet nr     9 -     3 PLN  Pakiet nr   10 -   50 PLN  Pakiet nr   11 -   96 PLN  Pakiet nr   12 - 780 PLN

   Pakiet nr   13 - 303 PLN  Pakiet nr   14 -   96 PLN  Pakiet nr   15 - 150 PLN  Pakiet nr   16 -   30 PLN

   Pakiet nr   17 -   32 PLN  Pakiet nr   18 - 400 PLN  Pakiet nr   19 - 130 PLN  Pakiet nr   20 - 860 PLN

   Pakiet nr   21 -     9 PLN  Pakiet nr   22 -   80 PLN  Pakiet nr   23 -   12 PLN  Pakiet nr   24 -   15 PLN

   Pakiet nr   25 - 346 PLN  Pakiet nr   26 - 189 PLN  Pakiet nr   27 - 151 PLN  Pakiet nr   28 -   18 PLN

   Pakiet nr   29 - 199 PLN  Pakiet nr   30 - 914 PLN  Pakiet nr   31 -   74 PLN  Pakiet nr   32 -   90 PLN

   Pakiet nr   33 -   29 PLN  Pakiet nr   34 -   60 PLN  Pakiet nr   35 -   34 PLN  Pakiet nr   36 -   31 PLN

   Pakiet nr   37 - 134 PLN  Pakiet nr   38 -   24 PLN  Pakiet nr   39 -   30 PLN  Pakiet nr   40 -   70 PLN

   Pakiet nr   41 -   60 PLN  Pakiet nr   42 -     9 PLN  Pakiet nr   43 -    7  PLN  Pakiet nr   44 -     9 PLN

   Pakiet nr   45 -   24 PLN  Pakiet nr   46 - 520 PLN  Pakiet nr   47 -   30 PLN  Pakiet nr   48 - 135 PLN

   Pakiet nr   49 -   18 PLN  Pakiet nr   50 -   46 PLN  Pakiet nr   51 - 394 PLN 

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 odpowiadających rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) dostaw, o wartości brutto dla:

         Pakietu nr   1 -  13 000 PLN    Pakietu nr   2 -   2 000 PLN    Pakietu nr   3 - 37 000 PLN

         Pakietu nr   4 -    5 000 PLN    Pakietu nr   5 -      800 PLN    Pakietu nr   6 - 21 000 PLN

         Pakietu nr   7 -    1 900 PLN    Pakietu nr   8 -   1 700 PLN    Pakietu nr   9 -      170 PLN

         Pakietu nr 10 -    2 700 PLN    Pakietu nr 11 -   5 000 PLN    Pakietu nr 12 - 42 000 PLN

         Pakietu nr 13 -  16 000 PLN    Pakietu nr 14 -   5 000 PLN    Pakietu nr 15 -   8 000 PLN

         Pakietu nr 16 -    1 600 PLN    Pakietu nr 17 -   1 700 PLN    Pakietu nr 18 - 21 000 PLN

         Pakietu nr 19 -    7 000 PLN    Pakietu nr 20 - 46 000 PLN    Pakietu nr 21 -      400 PLN

         Pakietu nr 22 -    4 000 PLN    Pakietu nr 23 -      600 PLN    Pakietu nr 24 -      700 PLN

         Pakietu nr 25 -  18 000 PLN    Pakietu nr 26 - 10 000 PLN    Pakietu nr 27 -   8 000 PLN

         Pakietu nr 28 -       900 PLN    Pakietu nr 29 - 10 000 PLN    Pakietu nr 30 - 49 000 PLN

         Pakietu nr 31 -     3000 PLN    Pakietu nr 32 -   4 000 PLN    Pakietu nr 33 -   1 500 PLN

         Pakietu nr 34 -     3000 PLN    Pakietu nr 35 -   1 800 PLN    Pakietu nr 36 -   1 900 PLN

         Pakietu nr 37 -   .7 000 PLN    Pakietu nr 38 -  .1 300 PLN    Pakietu nr 39 -   1 600 PLN

         Pakietu nr 40 -    4 000 PLN    Pakietu nr 41 -   3 000 PLN    Pakietu nr 42 -      500 PLN

         Pakietu nr 43 -       400 PLN    Pakietu nr 44 -      500 PLN    Pakietu nr 45 -   1 400 PLN

         Pakietu nr 46 -  28 000 PLN    Pakietu nr 47 -   1 800 PLN    Pakietu nr 48 -   7 000 PLN

         Pakietu nr 49 -       900 PLN    Pakietu nr 50 -   2 000 PLN    Pakietu nr 51 - 21 000 PLN

   Zamawiający w przypadku dostaw ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych dostaw. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, wartość ww. dostaw nie może być mniejsza niż suma podanych wyżej wartości dla tych pakietów.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   11)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   11.1.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 odpowiadających rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) dostaw, o wartości brutto dla:

                     Pakietu nr   1 -  13 000 PLN    Pakietu nr   2 -   2 000 PLN    Pakietu nr   3 - 37 000 PLN

                     Pakietu nr   4 -    5 000 PLN    Pakietu nr   5 -      800 PLN    Pakietu nr   6 - 21 000 PLN

                     Pakietu nr   7 -    1 900 PLN    Pakietu nr   8 -   1 700 PLN    Pakietu nr   9 -      170 PLN

                     Pakietu nr 10 -    2 700 PLN    Pakietu nr 11 -   5 000 PLN    Pakietu nr 12 - 42 000 PLN

                     Pakietu nr 13 -  16 000 PLN    Pakietu nr 14 -   5 000 PLN    Pakietu nr 15 -   8 000 PLN

                     Pakietu nr 16 -    1 600 PLN    Pakietu nr 17 -   1 700 PLN    Pakietu nr 18 - 21 000 PLN

                     Pakietu nr 19 -    7 000 PLN    Pakietu nr 20 - 46 000 PLN    Pakietu nr 21 -      400 PLN

                     Pakietu nr 22 -    4 000 PLN    Pakietu nr 23 -      600 PLN    Pakietu nr 24 -      700 PLN

                     Pakietu nr 25 -  18 000 PLN    Pakietu nr 26 - 10 000 PLN    Pakietu nr 27 -   8 000 PLN

                     Pakietu nr 28 -       900 PLN    Pakietu nr 29 - 10 000 PLN    Pakietu nr 30 - 49 000 PLN

                     Pakietu nr 31 -     3000 PLN    Pakietu nr 32 -   4 000 PLN    Pakietu nr 33 -   1 500 PLN

                     Pakietu nr 34 -     3000 PLN    Pakietu nr 35 -   1 800 PLN    Pakietu nr 36 -   1 900 PLN

                     Pakietu nr 37 -   .7 000 PLN    Pakietu nr 38 -  .1 300 PLN    Pakietu nr 39 -   1 600 PLN

                     Pakietu nr 40 -    4 000 PLN    Pakietu nr 41 -   3 000 PLN    Pakietu nr 42 -      500 PLN

                     Pakietu nr 43 -       400 PLN    Pakietu nr 44 -      500 PLN    Pakietu nr 45 -   1 400 PLN

                     Pakietu nr 46 -  28 000 PLN    Pakietu nr 47 -   1 800 PLN    Pakietu nr 48 -   7 000 PLN

                     Pakietu nr 49 -       900 PLN    Pakietu nr 50 -   2 000 PLN    Pakietu nr 51 - 21 000 PLN

   Zamawiający w przypadku dostaw ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych dostaw. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, wartość ww. dostaw nie może być mniejsza niż suma podanych wyżej wartości dla tych pakietów.

   11.2.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   11.3.        katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.  

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Termin dostawy - 20%, Termin reakcji na reklamację - 20%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin dostawy” - 20% i 3) „Termin reakcji na reklamację” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 18.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 546958-N–2017 w dniu 07.07.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 07.07.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz.1
   3. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz. 2
   4. Informacja o zmianie treści SIWZ
   5. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   6. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści Ogłoszenia
   7. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz.1 - po zmianach
   8. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz. 2 - po zmianach
   9. Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.07.2017r
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

   Kutno, dn. 05.07.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

   Nr postępowania: ZP/13/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: uszczelek do sterylizatorów, uszczelek do myjni automatycznej typu Newmatic, rękawic do wyjmowania wsadów sterylizacyjnych, sprzętu do walidacji procesu sterylizacji w sterylizatorach parowych typu Securex, indywidualnych zestawów ochrony chemicznej, oprzyrządowania do aparatu USG, oprzyrządowania do kardiomonitorów, oprzyrządowania do urządzeń w pracowni EKG oraz wózków na bieliznę.

   Kody CPV:  33190000-8, 33140000-3

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 20 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkie pakiety) wynosi: 2 968 PLN (słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr 1 - 180 PLN   Pakiet nr 2 -   12 PLN   Pakiet nr 3 - 216 PLN   Pakiet nr 4 - 177 PLN

   Pakiet nr 5 -     7 PLN   Pakiet nr 6 - 987 PLN   Pakiet nr 7 - 857 PLN   Pakiet nr 8 - 500 PLN

   Pakiet nr 9 -   32 PLN

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.
   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   5. Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.
   6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).
   7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
   9. Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10.  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)       Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   13.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.  

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin dostawy – 20%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 20%  i 3) „Termin dostawy” – 20% – oferty w tych kryteriach oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 14.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2017r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl  

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 545165-N–2017 w dniu 05.07.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 05.07.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Informacja o zmianie treści Ogłoszenia
   4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   5. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści Ogłoszenia
   6. Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianach
   7. Informacja z otawrcia ofert dn. 19.07.2017r
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Chirurg. Ogóln. i Chir. Onkolog., w Poradni Chir. Ogóln. oraz w ramach dyżurów med.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/14/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej  w godz. 7:00 – 19:00 i w ramach dyżurów medycznych oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5.  Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty: cena 95% + kwalifikacje 5% 
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej w godz. 7:00 – 19:00 i w ramach dyżurów medycznych oraz w  Poradni Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/14/17", do dnia 28 czerwca 2017 r., do godz. 12:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  28 czerwca 2017r. o godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dnia 23 czerwca 2017 r.

    

   Zatwierdzam:

   Członek Zarządu

   Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdrow. w zakresie usług transportu medycznego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.,  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno –

   „Zamawiający”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/10/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

   a) świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego międzyszpitalnego zespołem specjalistycznym „S” i zespołem podstawowym „P”,

   b) świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego pacjentów zespołem specjalistycznym „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w Łodzi.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz.581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszych świadczeń są:

   a) usługi medyczne w zakresie transportu medycznego międzyszpitalnego zespołem specjalistycznym „S” i zespołem podstawowym „P”,

   b) usługi medyczne w zakresie transportu medycznego pacjentów zespołem specjalistycznym „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w Łodzi.

   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu medycznego dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. Sygnatura postępowania:  K/10/17 do dnia 27.06.2017r. do godz. 10:00

   8.Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2017r godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

    Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 21.06.2017r.               

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Chirurg. Ogóln. i Chir. Onkolog., w Poradni Chir. Ogóln. oraz w ramach dyżurów medyc

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/13/17

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

   w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej w godz. 7:00-19:00 i w ramach dyżurów

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej: cena 100%.

   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej oraz w Poradni Chirurgii Ogólnej i w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/13/17", do dnia 07 czerwca 2017 r., do godz. 10:00.

   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.

   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

    

   Kutno, dnia 31 maja 2017 r.


   Zatwierdzam:

   Członek Zarządu

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-05-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

   Kutno, dn. 09.05.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

   Nr postępowania: ZP/12/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych t.j.: produkty farmaceutyczne różne, płyny infuzyjne, gazy medyczne, mleko dla dzieci, antybiotyki, narkotyki, heparyny drobnocząsteczkowe, chemioterapeutyki, leki do żywienia dojelitowego, preparaty do żywienia pozajelitowego, produkty przeciwzapalne i przeciwreumatyczne, środki znieczulające, leki przeczyszczające, preparaty antyseptyczne, insuliny, immunoglobuliny, leki psychotropowe, protrombiny, środki immunosupresyjne, leki antybakteryjne i moczopędne, materiały opatrunkowe.    

   Kody CPV:  33600000-6, 33141110-4, 33692500-2, 24111500-0, 33692510-5, 33650000-1, 33661200-3, 33631600-8, 33692200-9, 33652100-6, 33141624-0, 33661100-2, 33613000-0, 33615100-5, 33632100-0, 33651520-9, 33621000-9, 33652300-8, 33651100-9, 33622300-9, 33141111-1.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.  W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 85 106 PLN (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto sześć złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr   1 - 7 998 PLN  Pakiet nr   2 -    662 PLN  Pakiet nr   3 - 1 004 PLN  Pakiet nr   4 - 8 929 PLN

   Pakiet nr   5 - 1 085 PLN  Pakiet nr   6 -    330 PLN  Pakiet nr   7 -    920 PLN  Pakiet nr   8 -      21 PLN

   Pakiet nr   9 -    325 PLN  Pakiet nr 10 -    187 PLN  Pakiet nr 11 -    957 PLN  Pakiet nr 12 - 3 744 PLN

   Pakiet nr 13 - 3 432 PLN  Pakiet nr 14 -    844 PLN  Pakiet nr 15 - 3 656 PLN  Pakiet nr 16 - 1 217 PLN

   Pakiet nr 17 - 4 334 PLN  Pakiet nr 18 -    406 PLN  Pakiet nr 19 -    114 PLN  Pakiet nr 20 -    125 PLN

   Pakiet nr 21 - 1 784 PLN  Pakiet nr 22 -    268 PLN  Pakiet nr 23 -    773 PLN  Pakiet nr 24 -      64 PLN

   Pakiet nr 25 -    112 PLN  Pakiet nr 26 -    719 PLN  Pakiet nr 27 -    447 PLN  Pakiet nr 28 -    177 PLN

   Pakiet nr 29 - 3 060 PLN  Pakiet nr 30 - 7 052 PLN  Pakiet nr 31 -      78 PLN  Pakiet nr 32 -      39 PLN

   Pakiet nr 33 -    600 PLN  Pakiet nr 34 - 1 353 PLN  Pakiet nr 35 -    125 PLN  Pakiet nr 36 - 1 350 PLN

   Pakiet nr 37 -      38 PLN  Pakiet nr 38 -    340 PLN  Pakiet nr 39 -    320 PLN  Pakiet nr 40 - 4 722 PLN

   Pakiet nr 41 -    658 PLN  Pakiet nr 42 -    168 PLN  Pakiet nr 43 - 2 380 PLN  Pakiet nr 44 -    280 PLN

   Pakiet nr 45 -    480 PLN  Pakiet nr 46 -    132 PLN  Pakiet nr 47 -    575 PLN  Pakiet nr 48 -    130 PLN

   Pakiet nr 49 -    300 PLN  Pakiet nr 50 - 5 522 PLN  Pakiet nr 51 -      60 PLN  Pakiet nr 52 -    400 PLN

   Pakiet nr 53 -    261 PLN  Pakiet nr 54 - 1 560 PLN  Pakiet nr 55 -    264 PLN  Pakiet nr 56 -      20 PLN

   Pakiet nr 57 -      42 PLN  Pakiet nr 58 -    420 PLN  Pakiet nr 59 -      64 PLN  Pakiet nr 60 - 7 430 PLN

   Pakiet nr 61 -    250 PLN 

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2) Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

   4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5) Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

   8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   9) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

   8.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1) informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   10. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1) Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   2) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 

   13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 25.05.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.05.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07d - niski parter.

   14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek, Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr 2017- 061537 w dniu 09.05.2017r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 09.05.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Załącznik nr 2 do SIWZ - po wyjaśnieniach
   6. Sprostowanie odpowiedzi na pyt. 29
   7. Informacja z otwarcia ofert 25.05.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdrow. przez lek. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/12/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii

   w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w godz. 7,25-15  i w ramach dyżurów  

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   1. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach 7,25-15,00 i w ramach dyżurów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/12/17” do dnia 25.04.2017r.  do godz. 10:00.  
   1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  25.04.2017r.  godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju  nr 29 -  parter.
   2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

                    Zatwierdzam:

   Kutno, 18  kwietnia 2017r .                                          Prezes Zarządu

                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                 Marek Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-04-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie św.zdrowotnych przez lekarzy w Oddz. Chirugii Ogólnej i Chir. Onkol. oraz w Por.Chir.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno - „Zamawiający”

                                                                                                 OGŁASZA KONKURS OFERT

    Sygnatura postępowania: K/11/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

   w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej oraz  w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu) a także w Poradni Chirurgicznej Ogólna rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez    lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej:

   ·         udzielanie świadczeń w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej oraz w Poradni Chirurgicznej Ogólnej w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz  w ramach dyżurów (wg harmonogramu).- cena 100%,

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:

   8.      „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/11/17",  do dnia  25 kwietnia 2017r.  do godz. 10:00.

   9.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2017  2017r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 29 -  parter.

   10.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

    Kutno, 10.04.2017r.  

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczeski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-04-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   Kutno, dn.05.04.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   Nr postępowania: ZP/11/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: przyrządów do przetaczania, strzykawek, strzykawek do pomp infuzyjnych, kaniul dożylnych i akcesoriów, kaniul dożylnych bez portu bocznego, kaniul dotętniczych, kraników i ramp, obwodów oddechowych dla dzieci, cewników Foleya i worków, ostrzy chirurgicznych, sond żołądkowych i cewników rektalnych, cewników i masek do podawania tlenu, rurek intubacyjnych i filtrów, rurek intubacyjnych z prowadnicą, folii chirurgicznej-operacyjnej, obłożeń stawu biodrowego, obłożeń do cięcia cesarskiego, obłożeń do zabiegów w ułożeniu ginekologicznym, obłożeń do operacji stawu kolanowego, obłożeń do laparoskopii ginekologicznej, obłożeń uniwersalnych, osłony na ramię „C”, obłożeń do porodu, osłon sterylnych na kable, optyki i wiertarki, obłożeń do szycia poporodowego, osłon sterylnych na kończynę, serwet operacyjnych,  rękawiczek, worków do zbiórki żółci, igieł do znieczuleń, nakłuwaczy do pobierania krwi, worków stomijnych, igieł do pobierania leków, przedłużaczy do pomp, strzykawek i igieł do insuliny, igieł medycznych, worków do pobierania próbek moczu dla dzieci, zaciskaczy do pępowiny, cewników Thorax na trokarze, zestawów do drenażu, zestawów do jejunostomii, zestawów do odsysania pola operacyjnego, końcówek do odsysania ortopedycznych, cewników do terapii nerkozastępcznej w OAIT, zestawów do pobierania próbek wydzieliny i zestawów do nebulizacji do obwodu oddechowego, cewników do odsysania, zamkniętych systemów do odsysania, cewników Tiemana i Pezzera, rurek ustno-gardłowych, obwodów oddechowych, obwodów oddechowych do respiratorów, zamkniętych systemów do inhalacji, nebulizacji i nawilżania, zestawów do wkłuć centralnych, aparatów do OCŻ, siatek przepuklinowych, klipsów naczyniowych, czyścików do końcówek koagulacji, szczotek chirurgicznych, trójników z łącznikiem do odsysania, cewników do żyły pępowinowej,  zestawów do transfuzji wymiennej, masek krtaniowych, wzierników jednorazowych i szczotek cytologicznych, zestawów do punkcji jamy brzusznej, zestawów do upustu krwi, zestawów do tracheotomii przeskórnej, elektrod do stymulacji,  igieł do punkcji szpiku, fartuchów chirurgicznych sterylnych, serwet chirurgicznych sterylnych, układów przetworników, zestawów do cewnikowania, osprzętu do bronchofiberoskopu,  siatek przeciwzrostowych, drenów do żywienia, protez naczyniowych,  zgłębników do żywienia dojelitowego, zestawów opatrunkowych do wkłuć centralnych, drenów Kehra i drenów do jamy otrzewnej, drenów lateksowych, drenów Redona i pojemników typu Redona, jałowych zestawów dla noworodka, cewników do embolektomii, zestawów do nefrostomii, gruzu kostnego naturalnego i syntetycznego, naturalnego preparatu kościozastępczego, ostrzy do dermatonu, sterylnego żelu do USG, sondy Miller-Abbotta, drenów do końcówek do odsysania, gruszek z miękkim końcem, wkładów workowych do ssaka, wkładów workowych do systemu odsysania, testów chemicznych i biologicznych do sterylizacji, preparatu do manualnej konserwacji narzędzi, opakowań sterylizacyjnych, elektrod biernych do elektrokoagulacji, elektrod neutralnych do elektrokoagulacji rękawic medycznych, termometrów lekarskich na podczerwień dla dzieci i dorosłych, produktów do higieny pacjentów, golarek medycznych, elektrod EKG, owinięć na zwłoki, masek chirurgicznych, szpatułek laryngologicznych, wieszaków do worków na mocz, zestawów do lewatywy, opasek identyfikacyjnych, drenów laboratoryjnych, łączników do drenów, żelu do USG, żelu do EKG, żelu do defibrylatorów, papieru do EKG, czepków chirurgicznych, prześcieradeł, fartuchów, serwet, piżam i koszul, kompletów chirurgicznych, stazy, misek nerkowatych, kaczek, basenów z tworzywa sztucznego i nocników dla dzieci, misek, kaczek, basenów jednorazowego użytku, pojemników na zużyte igły, testów ureazowych, szkiełek laboratoryjnych, kieliszków do leków, kołnierzy ortopedycznych, podgłówków i pozycjonerów, elektrod do defibrylacji, rękawic foliowych, pieluchomajtek, masek do worków samorozprężalnych, sprzętu endoskopowego, etykiet samoprzylepnych do metkownicy, prowadnic wielorazowych do trudnych intubacji, taśm polipropylenowych, kompletów do porodu rodzinnego.

   Kody CPV: 33000000-0, 33141626-4, 33141310-6, 33141220-8, 33141642-2, 33141200-2, 33141411-4, 33141641-5, 33157110-9, 42514310-3, 33190000-8, 33141420-0, 19520000-7, 19732000-6, 33141620-2, 33141610-9, 33141321-6, 33141320-6, 33141120-7, 38423100-7, 33141122-1, 33171000-9, 33171100-0, 33124131-2, 33124130-5, 33158500-7, 33141400-4, 33697110-6, 33141320-9, 33141624-0, 39224200-0, 33141230-1, 33157200-7, 33168000-5, 33141640-8, 33184200-5, 33141000-0, 33192320-1, 33198000-4, 33140000-3, 33631600-8, 33721000-0, 33199000-1, 33198000-7, 33169400-6, 33790000-4,  33141700-7, 18142000-6, 18424300-0, 30192800-9, 33141621-9 

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 58 399 PLN (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr     1 - 2234 PLN  Pakiet nr     2 - 1619 PLN  Pakiet nr     3 -   318 PLN  Pakiet nr     4 - 3830 PLN

   Pakiet nr     5 -     78 PLN  Pakiet nr     6 -   259 PLN  Pakiet nr     7 -   102 PLN  Pakiet nr     8 -     64 PLN

   Pakiet nr     9 -   692 PLN  Pakiet nr   10 -   192 PLN  Pakiet nr   11 -     43 PLN  Pakiet nr   12 -   174 PLN

   Pakiet nr   13 -   451 PLN  Pakiet nr   14 - 1559 PLN  Pakiet nr   15 -     19 PLN  Pakiet nr   16 -     39 PLN

   Pakiet nr   17 -   416 PLN  Pakiet nr   18 -   690 PLN  Pakiet nr   19 -   168 PLN  Pakiet nr   20 -   372 PLN

   Pakiet nr   21 -     63 PLN  Pakiet nr   22 - 2800 PLN  Pakiet nr   23 -   144 PLN  Pakiet nr   24 -   420 PLN

   Pakiet nr   25 -     56 PLN  Pakiet nr   26 -   108 PLN  Pakiet nr   27 -     14 PLN  Pakiet nr   28 -   669 PLN

   Pakiet nr   29 - 1727 PLN  Pakiet nr   30 -       9 PLN  Pakiet nr   31 - 1550 PLN  Pakiet nr   32 -   400 PLN

   Pakiet nr   33 -     14 PLN  Pakiet nr   34 -   160 PLN  Pakiet nr   35 -     49 PLN  Pakiet nr   36 -     94 PLN

   Pakiet nr   37 -   460 PLN  Pakiet nr   38 -     11 PLN  Pakiet nr   39 -       1 PLN  Pakiet nr   40 -     84 PLN

   Pakiet nr   41 -   323 PLN  Pakiet nr   42 –    15 PLN  Pakiet nr   43 -  400  PLN  Pakiet nr   44 -   154 PLN

   Pakiet nr   45 -   400 PLN  Pakiet nr   46 -   159 PLN  Pakiet nr   47 -   322 PLN  Pakiet nr   48 - 1248 PLN

   Pakiet nr   49 -     30 PLN  Pakiet nr   50 -     47 PLN  Pakiet nr   51 -   600 PLN  Pakiet nr   52 -   250 PLN

   Pakiet nr   53 -   280 PLN  Pakiet nr   54 - 1962 PLN  Pakiet nr   55 -   480 PLN  Pakiet nr   56 -     18 PLN

   Pakiet nr   57 -   100 PLN  Pakiet nr   58 -     37 PLN  Pakiet nr   59 -   180 PLN  Pakiet nr   60 -     20 PLN

   Pakiet nr   61 -   286 PLN  Pakiet nr   62 -     36 PLN  Pakiet nr   63 -       3 PLN  Pakiet nr   64 -     10 PLN

   Pakiet nr   65 -   210 PLN  Pakiet nr   66 -   113 PLN  Pakiet nr   67 -     32 PLN  Pakiet nr   68 -       3 PLN

   Pakiet nr   69 -   972 PLN  Pakiet nr   70 -     50 PLN  Pakiet nr   71 -     56 PLN  Pakiet nr   72 - 2664 PLN

   Pakiet nr   73 -     96 PLN  Pakiet nr   74 -   312 PLN  Pakiet nr   75 -   780 PLN  Pakiet nr   76 -   280 PLN

   Pakiet nr   77 -   144 PLN  Pakiet nr   78 -   303 PLN  Pakiet nr   79 -     96 PLN  Pakiet nr   80 -   306 PLN

   Pakiet nr   81 -   520 PLN  Pakiet nr   82 -     60 PLN  Pakiet nr   83 -   150 PLN  Pakiet nr   84 -   280 PLN

   Pakiet nr   85 -   420 PLN  Pakiet nr   86 -     30 PLN  Pakiet nr   87 -     32 PLN  Pakiet nr   88 -   400 PLN

   Pakiet nr   89 -   130 PLN  Pakiet nr   90 -   860 PLN  Pakiet nr   91 -       9 PLN  Pakiet nr   92 -     82 PLN

   Pakiet nr   93 -     80 PLN  Pakiet nr   94 -     80 PLN  Pakiet nr   95 -     12 PLN  Pakiet nr   96 -     15 PLN

   Pakiet nr   97 -   624 PLN  Pakiet nr   98 -   346 PLN  Pakiet nr   99 -     11 PLN  Pakiet nr 100 - 2385 PLN

   Pakiet nr 101 -   150 PLN  Pakiet nr 102 -     58 PLN  Pakiet nr 103 - 6508 PLN  Pakiet nr 104 -     96 PLN

   Pakiet nr 105 -   518 PLN  Pakiet nr 106 -   106 PLN  Pakiet nr 107 -  189  PLN  Pakiet nr 108 -   151 PLN

   Pakiet nr 109 -   123 PLN  Pakiet nr 110 -       5 PLN  Pakiet nr 111 -     24 PLN  Pakiet nr 112 -   136 PLN

   Pakiet nr 113 -   140 PLN  Pakiet nr 114 -   140 PLN  Pakiet nr 115 -     11 PLN  Pakiet nr 116 -       4 PLN

   Pakiet nr 117 -       2 PLN  Pakiet nr 118 -     18 PLN  Pakiet nr 119 -   199 PLN  Pakiet nr 120 -   114 PLN

   Pakiet nr 121 -   914 PLN  Pakiet nr 122 -   173 PLN  Pakiet nr 123 -    80  PLN  Pakiet nr 124 -     36 PLN

   Pakiet nr 125 -     42 PLN  Pakiet nr 126 -   824 PLN  Pakiet nr 127 -   392 PLN  Pakiet nr 128 -   450 PLN

   Pakiet nr 129 -     27 PLN  Pakiet nr 130 -     60 PLN  Pakiet nr 131 -   137 PLN  Pakiet nr 132 -     73 PLN

   Pakiet nr 133 -     90 PLN  Pakiet nr 134 -   169 PLN  Pakiet nr 135 - 2750 PLN  Pakiet nr 136 -     18 PLN

   Pakiet nr 137 -   853 PLN  Pakiet nr 138 -     15 PLN  Pakiet nr 139 -     29 PLN  Pakiet nr 140 –    60 PLN

   Pakiet nr 141 -     60 PLN

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

         Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 odpowiadających rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) dostaw, o wartości brutto:

         dla Pakietu nr 1 - 120000 PLN, Pakietu nr 2 - 8000 PLN, Pakietu nr 3 - 17000 PLN  Pakiet nr 4 – 200000 PLN, Pakietu nr 5 - 4000 PLN, Pakietu nr 6 - 13000 PLN,  Pakietu nr 7 - 5000 PLN,  Pakietu nr 8 - 3000 PLN, Pakietu nr 9 - 37000 PLN, Pakietu nr 10 - 10000 PLN,  Pakietu nr 11 - 2000 PLN,  Pakietu nr 12 - 9000 PLN, Pakietu nr 13 - 24000 PLN, Pakietu nr 14 - 84000 PLN, Pakietu nr 15 - 1000 PLN, Pakiet nr   16 - 2000 PLN, Pakietu nr 17 - 22000 PLN,  Pakietu nr 18 - 37000 PLN, Pakietu nr 19 - 9000 PLN, Pakietu nr 20 - 20000 PLN, Pakietu nr 21 - 3000 PLN, Pakietu nr 22 - 151000 PLN,  Pakietu nr 23 - 7000 PLN, Pakietu nr 24 - 22000 PLN, Pakietu nr 25 - 3000 PLN, Pakietu nr 26 - 5000 PLN, Pakietu nr 27 – 700 PLN,  Pakietu nr 28 - 36000 PLN, Pakietu nr 29 - 93000 PLN, Pakietu nr 30 - 400 PLN, Pakiet nr   31 - 83000 PLN,  Pakietu nr 32 - 21000 PLN, Pakietu nr 33 - 700 PLN, Pakietu nr 34 - 8000 PLN, Pakiet nr 35 – 2000 PLN,  Pakietu nr 36 - 5000 PLN, Pakietu nr 37 - 24000 PLN, Pakietu nr 38 - 500 PLN, Pakietu nr 39 - 60 PLN, Pakietu nr 40 - 4000 PLN, Pakietu nr 41 - 17000 PLN, Pakietu nr 42 – 800 PLN, Pakietu nr 43 - 21000 PLN, Pakietu nr 44 – 8000 PLN, Pakietu nr 45 - 21000 PLN, Pakietu nr 46 - 8000 PLN, Pakietu nr 47 - 17000 PLN, Pakietu nr 48 - 67000 PLN, Pakietu nr 49 - 1600 PLN, Pakietu nr 50 -2500 PLN, Pakietu nr 51 -  32000 PLN, Pakietu nr 52 - 13000 PLN, Pakietu nr 53 - 15000 PLN, Pakietu nr 54 - 105000 PLN, Pakietu nr 55 - 25000 PLN, Pakietu nr 56 - 900 PLN, Pakietu nr 57 - 5000 PLN  Pakietu nr 58 - 1900 PLN, Pakietu nr 59 - 9000 PLN, Pakietu nr 60 - 1000 PLN, Pakietu nr 61 - 15000 PLN, Pakietu nr 62 - 1900 PLN, Pakietu nr 63 - 160 PLN, Pakietu nr 64 - 500 PLN, Pakietu nr 65 - 11000 PLN, Pakietu nr 66 - 6000 PLN, Pakietu nr 67 -1700 PLN, Pakietu nr 68 - 170 PLN, Pakietu nr 69 - 52000 PLN, Pakietu nr 70 - 2700 PLN, Pakietu nr 71 - 3000 PLN, Pakietu nr 72 - 143000 PLN, Pakietu nr 73 - 5000 PLN, Pakietu nr 74 - 16000 PLN, Pakietu nr 75 - 42000 PLN, Pakietu nr 76 - 15000 PLN, Pakietu nr 77 - 7000 PLN, Pakietu nr 78 - 16000 PLN, Pakietu nr 79 - 5000 PLN, Pakietu nr 80 - 16000 PLN, Pakietu nr 81 - 28000 PLN, Pakietu nr 82 - 3000 PLN, Pakietu nr 83 - 8000 PLN, Pakietu nr 84 - 15000 PLN, Pakietu nr 85 - 22000 PLN, Pakietu nr 86 - 1600 PLN, Pakietu nr 87 - 1700 PLN, Pakietu nr 88 -  21000 PLN, Pakietu nr 89 - 7000 PLN, Pakietu nr 90 - 46000 PLN, Pakietu nr 91 - 400 PLN, Pakietu nr 92 - 4000 PLN, Pakietu nr 93 - 4000 PLN, Pakietu nr 94 - 4000 PLN, Pakietu nr 95 - 600 PLN, Pakietu nr 96 - 700 PLN, Pakietu nr 97 - 33000 PLN, Pakietu nr 98 - 18000 PLN, Pakietu nr 99 - 500 PLN, Pakietu nr 100 - 128000 PLN, Pakietu nr 101 - 8000 PLN, Pakietu nr 102 - 3000 PLN, Pakietu nr 103 - 350000 PLN, Pakietu nr 104 - 5000 PLN, Pakietu nr 105 - 30000 PLN, Pakietu nr 106 - 5000 PLN, Pakietu nr 107 - 10000 PLN,  Pakietu nr 108 - 8000 PLN, Pakietu nr 109 - 6000 PLN,  Pakietu nr 110 - 200 PLN, Pakietu nr 111 - 1200 PLN, Pakietu nr 112 - 7000 PLN, Pakietu nr 113 - 7000 PLN, Pakietu nr 114 - 7000 PLN, Pakietu nr 115 - 500 PLN, Pakietu nr 116 - 200 PLN, Pakietu nr 117 - 90 PLN, Pakietu nr 118 - 900 PLN, Pakietu nr 119 - 10000 PLN, Pakietu nr 120 - 6000 PLN, Pakietu nr 121 - 49000 PLN, Pakietu nr 122 - 9000 PLN, Pakietu nr 123 - 4000  PLN, Pakietu nr 124 - 1900 PLN, Pakietu nr 125 - 2000 PLN, Pakietu nr 126 - 44000 PLN, Pakietu nr 127 - 24000 PLN, Pakietu nr 128 -  24000 PLN, Pakietu nr 129 - 1400 PLN, Pakietu nr 130 - 3000 PLN, Pakietu nr 131 - 7000 PLN, Pakietu nr 132 - 3000 PLN, Pakietu nr 133 - 4000 PLN, Pakietu nr 134 - 10000 PLN, Pakietu nr 135 - 148000 PLN, Pakietu nr 136 - 900 PLN, Pakietu nr 137 - 46000 PLN, Pakiet nr 138 - 800 PLN, Pakietu nr 139 - 1500 PLN, Pakietu nr 140 – 3000 PLN, Pakietu nr 141 - 3000 PLN

         Zamawiający w przypadku dostaw ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych dostaw. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, wartość ww. dostaw nie może być mniejsza niż suma podanych wyżej wartości dla tych pakietów.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

   4)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   7)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

   8)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   9)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.

   10)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   10.1.        informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   10.2.        zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   10.3.        zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   10.4.        oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   10.5.        oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   10.6.        oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   11)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   11.1.        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,  czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 odpowiadających rodzajowo (co do przedmiotu zamówienia) dostaw, o wartości brutto:

         dla Pakietu nr 1 - 120000 PLN, Pakietu nr 2 - 8000 PLN, Pakietu nr 3 - 17000 PLN, Pakiet nr 4 – 200000 PLN, Pakietu nr 5 - 4000 PLN, Pakietu nr 6 - 13000 PLN,  Pakietu nr 7 - 5000 PLN,  Pakietu nr 8 - 3000 PLN, Pakietu nr 9 - 37000 PLN, Pakietu nr 10 - 10000 PLN,  Pakietu nr 11 - 2000 PLN,  Pakietu nr 12 - 9000 PLN, Pakietu nr 13 - 24000 PLN, Pakietu nr 14 - 84000 PLN, Pakietu nr 15 - 1000 PLN, Pakiet nr   16 - 2000 PLN, Pakietu nr 17 - 22000 PLN,  Pakietu nr 18 - 37000 PLN, Pakietu nr 19 - 9000 PLN, Pakietu nr 20 - 20000 PLN, Pakietu nr 21 - 3000 PLN, Pakietu nr 22 - 151000 PLN,  Pakietu nr 23 - 7000 PLN, Pakietu nr 24 - 22000 PLN, Pakietu nr 25 - 3000 PLN, Pakietu nr 26 - 5000 PLN, Pakietu nr 27 – 700 PLN,  Pakietu nr 28 - 36000 PLN, Pakietu nr 29 - 93000 PLN, Pakietu nr 30 - 400 PLN, Pakiet nr   31 - 83000 PLN,  Pakietu nr 32 - 21000 PLN, Pakietu nr 33 - 700 PLN, Pakietu nr 34 - 8000 PLN, Pakiet nr 35 – 2000 PLN,  Pakietu nr 36 - 5000 PLN, Pakietu nr 37 - 24000 PLN, Pakietu nr 38 - 500 PLN, Pakietu nr 39 - 60 PLN, Pakietu nr 40 - 4000 PLN, Pakietu nr 41 - 17000 PLN, Pakietu nr 42 – 800 PLN, Pakietu nr 43 - 21000 PLN, Pakietu nr 44 – 8000 PLN, Pakietu nr 45 - 21000 PLN, Pakietu nr 46 - 8000 PLN, Pakietu nr 47 - 17000 PLN, Pakietu nr 48 - 67000 PLN, Pakietu nr 49 - 1600 PLN, Pakietu nr 50 -2500 PLN, Pakietu nr 51 -  32000 PLN, Pakietu nr 52 - 13000 PLN, Pakietu nr 53 - 15000 PLN, Pakietu nr 54 - 105000 PLN, Pakietu nr 55 - 25000 PLN, Pakietu nr 56 - 900 PLN, Pakietu nr 57 - 5000 PLN  Pakietu nr 58 - 1900 PLN, Pakietu nr 59 - 9000 PLN, Pakietu nr 60 - 1000 PLN, Pakietu nr 61 - 15000 PLN, Pakietu nr 62 - 1900 PLN, Pakietu nr 63 - 160 PLN, Pakietu nr 64 - 500 PLN, Pakietu nr 65 - 11000 PLN, Pakietu nr 66 - 6000 PLN, Pakietu nr 67 -1700 PLN, Pakietu nr 68 - 170 PLN, Pakietu nr 69 - 52000 PLN, Pakietu nr 70 - 2700 PLN, Pakietu nr 71 - 3000 PLN, Pakietu nr 72 - 143000 PLN, Pakietu nr 73 - 5000 PLN, Pakietu nr 74 - 16000 PLN, Pakietu nr 75 - 42000 PLN, Pakietu nr 76 - 15000 PLN, Pakietu nr 77 - 7000 PLN, Pakietu nr 78 - 16000 PLN, Pakietu nr 79 - 5000 PLN, Pakietu nr 80 - 16000 PLN, Pakietu nr 81 - 28000 PLN, Pakietu nr 82 - 3000 PLN, Pakietu nr 83 - 8000 PLN, Pakietu nr 84 - 15000 PLN, Pakietu nr 85 - 22000 PLN, Pakietu nr 86 - 1600 PLN, Pakietu nr 87 - 1700 PLN, Pakietu nr 88 -  21000 PLN, Pakietu nr 89 - 7000 PLN, Pakietu nr 90 - 46000 PLN, Pakietu nr 91 - 400 PLN, Pakietu nr 92 - 4000 PLN, Pakietu nr 93 - 4000 PLN, Pakietu nr 94 - 4000 PLN, Pakietu nr 95 - 600 PLN, Pakietu nr 96 - 700 PLN, Pakietu nr 97 - 33000 PLN, Pakietu nr 98 - 18000 PLN, Pakietu nr 99 - 500 PLN, Pakietu nr 100 - 128000 PLN, Pakietu nr 101 - 8000 PLN, Pakietu nr 102 - 3000 PLN, Pakietu nr 103 - 350000 PLN, Pakietu nr 104 - 5000 PLN, Pakietu nr 105 - 30000 PLN, Pakietu nr 106 - 5000 PLN, Pakietu nr 107 - 10000 PLN,  Pakietu nr 108 - 8000 PLN, Pakietu nr 109 - 6000 PLN,  Pakietu nr 110 - 200 PLN, Pakietu nr 111 - 1200 PLN, Pakietu nr 112 - 7000 PLN, Pakietu nr 113 - 7000 PLN, Pakietu nr 114 - 7000 PLN, Pakietu nr 115 - 500 PLN, Pakietu nr 116 - 200 PLN, Pakietu nr 117 - 90 PLN, Pakietu nr 118 - 900 PLN, Pakietu nr 119 - 10000 PLN, Pakietu nr 120 - 6000 PLN, Pakietu nr 121 - 49000 PLN, Pakietu nr 122 - 9000 PLN, Pakietu nr 123 - 4000  PLN, Pakietu nr 124 - 1900 PLN, Pakietu nr 125 - 2000 PLN, Pakietu nr 126 - 44000 PLN, Pakietu nr 127 - 24000 PLN, Pakietu nr 128 -  24000 PLN, Pakietu nr 129 - 1400 PLN, Pakietu nr 130 - 3000 PLN, Pakietu nr 131 - 7000 PLN, Pakietu nr 132 - 3000 PLN, Pakietu nr 133 - 4000 PLN, Pakietu nr 134 - 10000 PLN, Pakietu nr 135 - 148000 PLN, Pakietu nr 136 - 900 PLN, Pakietu nr 137 - 46000 PLN, Pakiet nr 138 - 800 PLN, Pakietu nr 139 - 1500 PLN, Pakietu nr 140 – 3000 PLN, Pakietu nr 141 - 3000 PLN

   Zamawiający w przypadku dostaw ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych dostaw. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jeden pakiet, wartość ww. dostaw nie może być mniejsza niż suma podanych wyżej wartości dla tych pakietów.

   11.2.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   11.3.        katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Termin dostawy - 20%, Termin reakcji na reklamację - 20%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin dostawy” - 20% i 3) „Termin reakcji na reklamację” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 21.04.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr  2017-046103  w dniu  05.04.2017r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 05.04.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz.1
   3. Załącznik nr 2 do SIWZ - cz. 2
   4. Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
   5. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   6. Sprostowanie do Pakietu nr 106
   7. Sprostowanie do Pakietu nr 101
   8. Sprostowanie do Załącznika nr 7 do SIWZ
   9. Informacja z otwarcia ofert 21.04.2017r.
   10. Informacja o powtórzeniu czynności
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-04-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

   Kutno, dn. 22.03.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

   Nr postępowania: ZP/10/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: pasów, pasów do KTG, okularów do fototerapii, filtrów, taśm do mocowania osprzętu, mat dekontaminacyjnych, systemu płukania pulsacyjnego, mat antypoślizgowych do ostrych narzędzi chirurgicznych, pudełek do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy, gumek recepturek, tac papierowych, sznurka pakowego, uszczelek do sterylizatorów, uszczelek do myjni automatycznej typu Newmatic, rękawic do wyjmowania wsadów sterylizacyjnych, sprzętu do walidacji procesu sterylizacji w sterylizatorach parowych typu Securex, portów laparoskopowych jednorazowego użytku gwintowanych z obturatorami o zakończeniu piramidalnym, bezpiecznym tnącym,  masek do dezynfekcji, indywidualnych zestawów ochrony chemicznej, narzędzi, sond typu Nabotoffa do ekstrypacji żył, kabli, zestawów rur karbowanych, zestawów odprowadzeń, czujników do pulsoksymetru, oprzyrządowania do aparatu USG, zestawu Symphony do laktatora, pasów do unieruchomienia, wanienek do moczenia narzędzi, narzędzi chirurgicznych, mankietów do kardiomonitorów, dozowników do tlenu, aparatów do pomiaru ciśnienia, elektrod do fizjoterapii, osprzętu do endoskopów, oprzyrządowania do kardiomonitorów i aparatu EKG, poduszek medycznych, oprzyrządowania do urządzeń w pracowni EKG, wózków na bieliznę, ubrań barierowych operacyjnych oraz sprzętu laryngoskopowego.

   Kody CPV:  33190000-8, 30197000-6, 33198000-4, 39541130-6, 33140000-3, 33169000-2, 33157810-6, 33168000-5, 39516120-9, 18100000-0, 38423100-7

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkie pakiety) wynosi: 24.459 PLN (wartość wadiów cząstkowych z podziałem na poszczególne pakiety szczegółowo została opisana w Rozdziale XII SIWZ).

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.
   4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   6. Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.
   7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).
   8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
   9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)      Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)      Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia. 

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin dostawy – 20%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 20%  i 3) „Termin dostawy” – 20% – oferty w tych kryteriach oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.04.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2017r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 49506–2017 w dniu 22.03.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 22.03.2017r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   4. Sprostowanie odpowiedzi na pyt. 54
   5. Sprostowanie opisu do Pakietu nr 20 poz. 9
   6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.04.2017
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdr. przez lek. w Oddz. Chir.Urazowo-Ortop.w ramach dyż.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

    

                                                         OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/10/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów

   w Oddziale Chirurgii Urazowo -Ortopedycznej

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, do dnia 28.03.2017r.  do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  28.03.2017r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, 21 marca 2017r.

   Zatwierdzam:

    Prezes Zarządu

    "Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców.

   Kutno, dn. 17.03.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców

    Nr postępowania: ZP/8/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców (o kodach: 20 03 01, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 07)

   Kody CPV:  90511000-2, 90512000-9.

    UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne usługi w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia wynosi: 7.906 PLN .

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

   Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedstawi aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2016, poz. 1987). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

   Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże się realizacją głównych usług zbierania i transportu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż 300.000 PLN brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają w/w warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6. Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

       10.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawcaskłada Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1) Aktualne zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów, o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2016, poz. 1987).

   2) Wykaz wykonanych, a  w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług zbierania i transportu odpadów o łącznej wartości nie mniejszej niż  300.000 PLN brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres  prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentów,  że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają w/w warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   12.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.  

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, doświadczenie - 20%, aspekt środowiskowy – 20%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Doświadczenie” (doświadczenie Wykonawcy) - 20% i 3) „Aspekt środowiskowy” (mniejsza emisja spalin samochodów na poziomie określonym Europejskim standardem emisji spalin EURO 5) – 20% – oferty w tych kryteriach oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.03.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 45935–2017 w dniu 17.03.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17.03.2017r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Informacja o zmianie treści SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdrow.w Oddziale Neurolog. z Pododdziałem Udarowym przez podmioty lecznicze

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/9/17

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/9/17” do dnia 22.02.2017r. do godz. 11:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 15.02.2017r.  

    Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdr. przez lekarzy w Oddz. Gin.-Poł. w ramach dyż.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/8/17

    na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

   • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25,

    na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.

   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/8/17” do dnia 22.02.2017r. do godz. 10:00.

   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.02.2017r o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dnia 15.02.2017

    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na wykonywanie i opis badania echo serca

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/7/17

   na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w  Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/7/17” do dnia 17.02.2017r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.02.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 10.02.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Macej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

   Kutno, dn. 06.02.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

   Nr postępowania: ZP/5/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: opasek dzianych i elastycznych, opasek gipsowych i podgipsowych, jałowych opatrunków samoprzylepnych, ligniny, waty opatrunkowej, kompresów gazowych, serwet operacyjnych, gazy bawełnianej, gazy hemostatycznej, plastrów włókninowych, tkaninowych i jedwabnych, opatrunków ze srebrem, opatrunków z gazy bawełnianej, opatrunków z folii poliuretanowej, kompresów włókninowych, samoprzylepnych opatrunków do mocowania kaniul, chusteczek dezynfekcyjnych, samoprzylepnych opatrunków z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem do mocowania drenów, żelu hydrokoloidowego, opatrunków hydrokoloidowych i hydrowłóknistych, gąbki hemostatycznej, opatrunki wykonane w technologii TLC, opatrunki chłonne.

    Kody CPV:  33141113-4, 33141110-4, 33141112-8, 33141115-9, 33141119-7, 33141114-2, 33141127-6, 33631600-8

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.
   4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).
   7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
   9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

        10.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.  

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, jakość - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVIII.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 15.02.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski                                                                                               

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 20571–2017 w dniu 06.02.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 06.02.2017r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert 15.02.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy i fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/6/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy i fizjoterapeutów.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/6/17” do dnia 13.02.2017r. do godz. 10:00
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.                                    

   Kutno, 06 luty 2017r.

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski                                                                        


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Wzory umów
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na wykonywanie i opis badania echo serca

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/5/17

   na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w  Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/5/17” do dnia 26.01.2017r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.01.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Zatwierdzam:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Kutno, dn. 20.01.2017r.                          

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świad. zdrow.przez lekarzy w Oddz. Neonat, Endokryn, w Por. Zdr. Psych przez psychologa, na kolonoskopię

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/4/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

   w Oddziale Neonatologicznym

   w Oddziale Endokrynologicznym

   w Poradni Zdrowia Psychicznego przez psychologa

   w zakresie wykonywania badań przewodu pokarmowego - kolonoskopia

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/4/17” do dnia 25.01.2017r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Kutno, 19.01.2017r.                                      


   Lista załączników
   1. SWK
   2. umowa
   3. umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych

   Kutno, dn.16.01.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

    Nr postępowania ZP/ 2/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: takich produktów farmaceutycznych, jak: produkty farmaceutyczne różne, antybiotyki, chemikalia.

   Kody CPV: 33600000-6, 33650000-1,

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5.      Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   z odrębnych przepisów.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli   Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego    opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego    opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4.      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

   2)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100% maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 25.01.2017r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 8575 -2017 w dniu 16.01.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 16.01.2017r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 1 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert 25.01.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę serwisową okresowych przeglądów tech. i konserwacji aparatury i sprzętu med.

   Kutno, dn.12.01.2017r.

   O G Ł O S Z E N I E

    

   o przetargu na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

   Nr postępowania ZP/1/17

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury i sprzętu medycznego, takiego jak: aparat do badania słuchu, aparat do leczenia nerkozastępczego, aparaty do znieczulenia, aparaty EKG, aparaty USG, defibrylatory, detektory tętna płodu, inhalatory, inkubatory, kardiomonitory, kardiotokografy, lampy, lancetrony, łóżka, piły do gipsu, platforma elektrochirurgiczna, zestaw laparoskopowy, pompy, pulsoksymetry, respiratory, sprzęt endoskopowy, sprzęt rehabilitacyjny, ssaki, urządzenia do sterylizacji, stoły operacyjne, platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem, stacja przeglądania cyfrowych obrazów RTG, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, napędy ortopedyczne, stacja uzdatniania wody, kolposkop, dermatom, materace przeciwodleżynowe, maceratory.

   Kod CPV: 50420000-5

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5.      Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: . Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

   1)      wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ;

   2)      oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4.      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 5 do SIWZ;

   2)        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 95%, posiadane autoryzacje – 5%.

   9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 20.01.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.01.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest: Pamela Janecka-Szlozer, Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia tel. 24-388-02-10, e-mail: p.janecka@szpital.kutno.pl oraz Anna Piątek, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24-388-02-47 e-mail: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Macej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 7270-2017 w dniu 12.01.2017r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 12.01.2017r.

    


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 1 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otawrcia ofert dn. 20.01.2017r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.

   w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Sygnatura postępowania: K/3/17

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, w zakresie realizacji

    świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/3/17”  do dnia 17.01.2017r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.01.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   10.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

   Zatwierdzam:

   Prezes „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o. Marek Piotr Kiełczewski

    CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Kutno, dn, 9.01.2017r.

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii polegajacych na znieczuleniu do zab. oper.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/2/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby/podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 (2-10) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na  znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500 na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/2/17” do dnia 13.01.2017r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.01.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dnia 05 stycznia 2017r.                        

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek  Zarządu                                                                                                                                              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych.

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/1/17

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym  

   przez: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych,

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 (2-10) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych,

         rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.,

         ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, do dnia 10.01.2017r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  10.01.2017r  o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, 02.01.2017r.

                           Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa - pielęgniarki
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Sygnatura postępowania: K/32/16

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/32/16”  do dnia 28.12.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.12.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   10.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

    

   Kutno, 22 grudnia 2016r.   

    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Konkurs ofert na na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień, lekarza medycyny prac

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/31/16

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień, lekarza medycyny pracy, dietetyka, pracownika socjalnego, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. 

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień i przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień, usług dietetyka, pracownika socjalnego, inspektora ochrony radiologicznej, medycyny pracy oraz przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/31/16” do dnia  20 grudnia 2016r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

                                                                           Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Kutno, 13 grudnia 2016r.                                               


   Lista załączników
   1. szczegółowe warunki konkursu
   2. Wzory umów
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawy paliwa i mycia pojazdów.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

               99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

               tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

              e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

                    REGON 100974785; NIP 7752631681

    

    

   Kutno, dn. 12.12.2016r.

    

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT

    

    

   w trybie zapytania ofertowego na dostawy paliwa dla pojazdów w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa.  Mycie pojazdów „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania P/11/16

    

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty:

    

    

   1.      Dystrybutor Gazu „Propan – Butan” Ryszard Kaniewski, 99-300 Kutno,  Wierzbie 2a, - paliwo

    

   2.       Myjnia samochodowa Stanisław Jarecki, 99-300 Kutno, ul. Rychtelskiego 17-   mycie pojazdów

    

    

    

    

    

    

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na obsługę parkingu strzeżonego (całodobowo) i niestrzeżonego oraz ochronę mienia obiektu szpitala w godz. 18.00-6.00

   Kutno, dn. 01.12.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E 

   przetargu nieograniczonego na obsługę parkingu strzeżonego (całodobowo) i niestrzeżonego oraz ochronę mienia obiektu szpitala w godz. 18.00 – 6.00

   Nr postępowania ZP/ 21 /16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp)

   na obsługę parkingu strzeżonego (całodobowo) i niestrzeżonego oraz ochronę mienia obiektu szpitala w godz. 18.00 – 6.00

   Kody CPV: 79710000-4, 98341120-2, 98351000-8,

    1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych ani ofert wariantowych.

        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji umowy - 12 miesięcy.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek 

   Jeśli Wykonawca posiada koncesje wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014, poz. 1099 j.t.);

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

    

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
   2. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 2 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

        3. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

        4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą   podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

        5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

        6. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku       istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

        7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

        8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

           9. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Koncesje wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2014, poz. 1099 j.t.);

   2)       Oświadczenie Wykonawcy, że posiada doświadczenie i odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania prac objętych usługą,

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

           10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu:

   I.        Wysokość stawki za 1 roboczogodzinę – 60%

   II.      Wysokość średnio miesięcznego odpisu na PFRON za rok 2015 – 40%

         Maksymalną ilość punktów otrzyma oferta z najniższą stawką za 1 roboczogodzinę i  najkorzystniejszy średnio miesięczny odpis na PFRON.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 09.12.2016r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 356150-2016 w dniu 01.12.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 01.12.2016r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych, ogólnobudowlanych

   Kutno, dn. 29.11.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę materiałów malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych, ogólnobudowlanych

   Nr postępowania ZP/20/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę materiałów: malarskich, hydraulicznych, ślusarskich, elektrycznych, ogólnobudowlanych.

   Kody CPV: 39224210-3,44800000-8,42130000-9,44400000-4,44316400-2,31680000-6, 44190000-8

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

      Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego  opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty: 

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.
   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.
   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujący dokument:

   1) Oświadczenie potwierdzające, że oferowane materiały:  malarskie, hydrauliczne, ślusarskie, elektryczne, w postępowaniu są zgodne z normami technicznymi, posiadają certyfikaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie.

   Do dostarczonych materiałów winny być załączone karty gwarancyjne.

   Dokument złożony w trybie opisanym wyżej musi być aktualny na dzień jego składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 08.12.2016r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.12.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 354255-2016 w dniu 29.11.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 29.11.2016r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.,  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno –

   „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/30/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015 poz.581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszych świadczeń są:

   a)      usługi medyczne w zakresie transportu sanitarnego karetką „T”:

   • z sanitariuszem (kierowca + sanitariusz) dla doraźnego transportu pacjentów na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu,
   • do lądowiska i z lądowiska na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   b)      usługi medyczne w zakresie transportu materiałów biologicznych z SOR i z pozostałych Oddziałów Szpitalnych,

   c)      usługi medyczne w zakresie transportu medycznego międzyszpitalnego zespołem specjalistycznym „S” i zespołem podstawowym „P”,

   d)      usługi medyczne w zakresie transportu medycznego pacjentów zespołem specjalistycznym „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w Łodzi.

   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

    6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego dla „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno. Sygnatura postępowania:  K/30/16 do dnia 12.12.2016r. do godz. 10:00

   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2016r godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   Kutno, dn. 29 listopada 2016r.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych

   Kutno, dn. 23.11.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

   Nr postępowania ZP/19/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: takich produktów farmaceutycznych, jak: produkty farmaceutyczne różne, leki przeciwzakrzepowe, produkty lecznicze dla układu nerwowego, środki przeciwbólowe, albuminy, płyny dezynfekcyjne, produkty do żywienia pozajelitowego, antybiotyki, paski odczynnikowe, mleko dla dzieci, produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego, środki przeciwnowotworowe, środki antywirusowe, preparaty odżywiania wewnątrzjelitowego, zestawy do podawania leków.

   Kody CPV: 33600000-6, 33621100-0, 33661000-1, 33661200-3, 33141540-7, 33631600-8, 33690000-3,

   33692200-9, 33124131-2, 33692510-5, 33622000-6, 33651400-2, 33652100-6, 33631400-6, 33141624-0,

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to   z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli   Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego    opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego    opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

         4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

         5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą         podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

   2)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.12.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 350024-2016 w dniu 23.11.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 23.11.2016r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Sprostowanie
   5. Informacja z otwarcia ofert 05.12.2016r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/29/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/29/16” do dnia 28.11.2016r.  do godz. 10:00
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, 22 listopada 2016r.                                    

    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/28/16

   na świadczenia zdrowotne udzielane przez personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”

   Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń medycznych przez  personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez personel pomocniczy: sanitariuszy i opiekunki medyczne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/28/16” do dnia 23.11.2016r. do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.11.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
   10. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

    Zatwierdzam:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Kutno, dn. 15 listopada 2016r.  


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/27/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/27/16” do dnia 18.11.2016r.  do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.11.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, 10 listopada 2016r.                                    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

   Kutno, dn. 04.11.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę implantów ortopedycznych

   Nr postępowania ZP/18/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: systemów zespoleń kości obojczyka, płyt szponowych do kości strzałki.

   Kody CPV: 33183100-7

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych, oferty należy złożyć na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 18 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10)  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 15.11.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 336041-2016 w dniu 04.11.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 04.11.2016r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Informacja z otwarcia ofert 15.11.2016r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych

   Kutno, dn. 02.11.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych

   Nr postępowania: ZP/17/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do dezynfekcji i konserwacji narzędzi, preparatów do dezynfekcji inkubatorów, preparatów do dezynfekcji maszynowej, preparatów do przygotowania endoskopów do ponownego użycia, preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia, dezynfekcji rąk i skóry oraz do pielęgnacji rąk, preparatów do mycia i wykonania procesów dezynfekcji, preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętów wrażliwych na działanie alkoholi, środków do uzdatniania wody, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych.

   Kody CPV:  33631600-8, 33741000-6, 33772000-2, 24962000-5

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5.      Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi pozwoleniem – dotyczy Pakietu Nr 10.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4.      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6.      Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry.

   7.      Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy Pakietu nr 10. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymagane zezwolenie/koncesje przedkłada każdy z Wykonawców.

   8.      Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) - dot. Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, Pak. Nr 7 poz. 1, Pak. Nr: 8, 12, 13 wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   9.      Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające możliwość użycia preparatu w myjni ETD2 oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty – dot. Pakietu Nr 5.

   10.  Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 7 poz. 2, Pak. Nr: 9, 10 poz. 5 i 6.

   11.  Pozwolenie na obrót produktem leczniczym i Karta charakterystyki produktu leczniczego - dot. produktów leczniczych – Pakiet Nr 10 poz. 3 i 4.

   12.  W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 10 poz. 1, 2 i 7 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

   13.  Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12.

   14.  Certyfikat potwierdzający, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych – dot. Pakietu Nr 3.

   15.  Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

   16.  Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   17.  Oświadczenie o trwałości przydatności do użycia roztworów roboczych od momentu sporządzenia roztworu – dot. Pakietu Nr 7, 8 i 9.

   18.  Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   19.  Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   20.  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   21.  Wykonawca składa Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

   22.  Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, przekazuje Zamawiającemu listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

   23.  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień składania ofert.

   24.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   25.  Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, jakość - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVIII.

   26.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 14.11.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   27.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   28.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   29.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   30.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 334917–2016 w dniu 02.11.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 02.11.2016r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjasnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-11-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów i sprzętu nerkozastępczego

   Kutno, dn. 28.10.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

   Nr postępowania ZP/16/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

   • płyny do hemodializy,
   • płyny kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT,
   • sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT (zestawy, cewniki, worki, dreny).

   Kody CPV: 33181510-0, 33181520-3.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

    1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4. Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu: listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej wraz z Oświadczeniem o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10.  Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1)       Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

   2)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   8. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

   9. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.11.2016r. do godz. 10 00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.11.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 332199-2016 w dniu 28.10.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.10.2016r.


   Lista załączników
   1. Załącznik nr 2 do SIWZ
   2. SIWZ
   3. Wyjasnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert 07.11.2016r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie konsultacji urologicznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/26/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia są: konsultacje urologiczne.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/26/16” do dnia 18.10.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, 11 października 2016r.                                    

                                                                 Zatwierdzam:

                                                                 Prezes Zarządu

                                                                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                 Marek Piotr Kiełczewski

                                                                Członek Zarządu

                                                                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

    Sygnatura postępowania: K/24/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno,K/24/16” do dnia 14.10.2016r. do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2016r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.   

    Kutno, 7 października 2016r.                                    

    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii polegajacych na znieczuleniu do zab. oper.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/25/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na  znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500 na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/25/16” do dnia 12.10.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, dnia 6 października 2016r.                                    

   Zatwierdzam:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Macej Nerowski


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-10-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych

   Ogloszenie o udzielenie zamówienia na dostawę szwów chirurgicznych.

   Numer postępowania ZP/15/16 znajduje się w Linku poniżej.

    

   http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=9f59c8c8-08d9-4d20-ba62-35ba23e0d5c9&path=20160916%5c309632_2016.html


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie
   2. SIWZ
   3. Załącznik nr 2 do SIWZ
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Informacja z otwarcia ofert 27.09.2016r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-09-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/23/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/23/16” do dnia 14.09.2016r.do godz. 10:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, 7 września 2016r.                                    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.

   w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Sygnatura postępowania: K/22/16

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim  Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.,  ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, w zakresie realizacji

   świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/22/16” 

   do dnia 09.09.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.09.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   10.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

    

   Zatwierdzam:

   Kutno, 2 września 2016r.                                    

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-09-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.

   w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   Sygnatura postępowania: K/21/16

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim  Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.,  ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, w zakresie realizacji

   świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/21/16”

   do dnia 22.08.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   10.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

   Kutno, 17 sierpnia 2016r.

   Zatwierdzam:                   

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w SORoraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/19/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, do dnia 12 sierpnia 2016r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  12 sierpnia 2016r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, 8 sierpnia 2016r.

   Zatwierdzam:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-08-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego

   Kutno, dnia 27.07.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E   

   o przetargu na dostawę sprzętu medycznego

   Nr postępowania ZP/14/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: defibrylatorów, kardiomonitorów, pulsoksymetrów, kabiny do fototerapii, materacy przeciwodleżynowych, wózków do przewożenia chorych, wielofunkcyjnych wózków oddziałowych, laktatora, wózków inwalidzkich, łóżek rehabilitacyjnych z wyposażeniem, szafek przyłóżkowych z blatem bocznym, wózka opatrunkowego, stolików hydraulicznych typu Mayo, wózka-wanny do mycia pacjentów, oprzyrządowania do laparoskopu, aparatów USG i EKG, mobilnych stojaków do pomp infuzyjnych.

   Kody CPV: 33100000-1, 33182100-0, 33195110-7, 33123000-8, 33000000-0, 39143112-4, 33192100-3, 33190000-8, 33193120-6, 33192110-6, 33192300-5, 33192340-7, 33112200-0, 33121500-9, 39151100-6

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe (w podziale na pakiety), nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie od 2 do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.  

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie  przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   3. Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.

   4. Dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania zgodnie z wymogami Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. 2015, poz. 876 j.t.) – deklaracja zgodności lub certyfikat CE.

   5. Zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

   6. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   7. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   8. Katalogi/materiały firmowe zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

   9. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).

   10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   11. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   12. Kryteria oceny ofert w przetargu - cena – 90%, okres gwarancji - 10%.

   1).„Cena” – 90%, maksymalną ilość punktów (90) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 10% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji o 1 rok – 5% - 5pkt, o 2 lata – 10% - 10pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – ilość pkt / nie spełnia – 0 pkt.

   13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.08.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.08.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   14. Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   15. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających, oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   16. W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 są: Anna Piątek, Agnieszka Tomalak – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 0-24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl                 

    

   Podpisał:

   Z upoważnienia Prezesa Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

   Irena Dałek

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 165649– 2016 w dniu 27.07.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 27.07.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik nr 2A do SIWZ - Specyfikacja techniczna
   4. Wyjasnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

   Kutno, dnia 19.07.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E   

   o przetargu na dostawę implantów ortopedycznych

    Nr postępowania ZP/13/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: gwoździ śródszpikowych litych i kaniulowanych, płyt blokowanych ograniczonego kontaktu.

   Kody CPV: 33183100-7, 33141770-8.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe (w podziale na pakiety), nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
   5. Na podstawie art. 45 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 6.860,00 PLN (wadia cząstkowe szczegółowo wymienione w Rozdziale VIII SIWZ).
   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.  

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie  przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.
   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   5. Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia.
   6. Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.
   7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).
   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
   9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   10.  Kryteria oceny ofert w przetargu - cena – 95%, logistyka - 5% (uzupełnienie komisu w ciągu  24 godzin odzgłoszenia). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałeproporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczeniawykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu,  że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bezwyjątku zamówienia cząstkowego na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godzin – 5pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt / nie spełnia – 0 pkt.

   11.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.07.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   12.  Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   13.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających, oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   14.  W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   15.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,   tel. 0-24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 142915– 2016 w dniu 19.07.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 19.07.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet Nr 1
   3. Załącznik nr 2 do SIWZ - Pakiet Nr 2
   4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia Nr 2 do SWK
   6. Wyjasnienia Nr 3 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-07-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii

   Kutno, dn. 08.07.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę narzędzi i zestawów endoskopowych do Pracowni Endoskopii

   Nr postępowania ZP/12/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: kleszczyków, pętli do polipektomii, sfinkterotomu łukowego, balonów ekstrakcyjnych, pompek do balonów, prowadnic, protez polietylenowych, balonów ciśnieniowych, zestawy do opaskowania żylaków przełyku.

   Kody CPV: 33168000-5. 

    UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5. Katalogi zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

   6. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane, aktualne dokumenty (deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat CE) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r.o wyrobach medycznych (Dz. U. 2015 poz. 876 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz, że udostępni stosowne dokumenty na każde wezwanie Zamawiającego.

   7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).

   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   10. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 95%, logistyka - 5% (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” - 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bez wyjątku zamówienia na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godz. – 5 pkt., brak ww. oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt./nie spełnia – 0 pkt.

   11. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 18.07.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   13. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   14. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek, Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 127269 – 2016 w dniu 08.07.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 08.07.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-07-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez pielęgniarki i położne

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na świadczenia zdrowotne udzielane przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania: K/16/16

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń medycznych przez  pielęgniarki i położne.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert polegający na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/16/16” do dnia 28.06.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   10.  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

    Zatwierdzam:

   Kutno, 24 czerwca 2016r.                                    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w II Oddz. Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/17/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w II Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. 

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:„Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy II Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/17/16” do dnia 28.06.2016r. do godz. 12:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2016r. godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, 23.06.2016r.                                      

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów chirurgicznych

   Kutno, dn.  23.06.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych

   Nr postępowania ZP/11/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych i prostych, staplerów jednorazowych zamykających, staplerów liniowych jednorazowych, ładunków do staplerów liniowych jednorazowych.

   Kody CPV: 33141121-4. 

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

    7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

    

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.
   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   5. Katalogi zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
   6. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).
   7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
   9. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 95%, logistyka - 5% (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” - 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bez wyjątku zamówienia na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godz. – 5 pkt., brak ww. oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt./nie spełnia – 0 pkt.
   10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.07.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.07.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   11. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
   12. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   13. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
   14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 99989 – 2016 w dniu 23.06.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 23.06.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/15/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

   • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00,
   • w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25,

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/15/16” do dnia 29.06.2016r. do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2016r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 22.06.2016r.  

    

   Zatwierdzam:                                   

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/14/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym:

   • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00,
   • w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25,

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Neonatologicznym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/14/16” do dnia 29.06.2016r. do godz. 10:00
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.06.2016r o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 22.06.2016r.                                      

    

   Zatwierdzam:                                                                                                        

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych, soli fizjologicznej i markerów

   Kutno, dnia 10.06.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E   

   o przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, soli fizjologicznej i markerów

   Nr postępowania ZP/10/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: pił oscylacyjnych, płyt kostnych, markerów sterylnych, 0,9% NaCl.

   Kody CPV: 33162200-5, 33162000-3, 33183100-7, 14400000-5, 30192125-3.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe (w podziale na pakiety), nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie  przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.
   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.
   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.
   5. Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia.
   6. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).
   7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
   9. Kryteria oceny ofert w przetargu - cena – 95%, logistyka - 5% (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu,  że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bez wyjątku zamówienia cząstkowego na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godzin – 5 pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt / nie spełnia – 0 pkt.
   10. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o.do dnia 22.06.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.
   11. Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
   12. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających, oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   13. W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
   14. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,   tel. 0-24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 80623– 2016 w dniu 10.06.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 10.06.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych

   Kutno, dnia 07.06.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E   

   o przetargu na dostawę endoprotez, implantów ortopedycznych,

   Nr postępowania ZP/9/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: pił oscylacyjnych, płyt kostnych, zespoleń śródszpikowych, markerów sterylnych, 0,9% NaCl.

   Kody CPV: 33162200-5, 33162000-3, 33183100-7, 14400000-5, 30192125-3.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe (w podziale na pakiety), nie można składać ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 5.445,00 PLN (wadia cząstkowe szczegółowo wymienione w Rozdziale VIII SIWZ) .

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie  przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5. Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia.

   6. Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).

   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 3,4  składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   10.  Kryteria oceny ofert w przetargu - cena – 95%, logistyka - 5% (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu,  że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bez wyjątku zamówienia cząstkowego na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godzin – 5 pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt / nie spełnia – 0 pkt.

   11.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 16.06.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.06.2016r. o godz. 1030 w siedzibie Zmawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   12.  Zgodnie z przepisami art. 85 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   13.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających, oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   14.  W postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   15.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,   tel. 0-24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 74251– 2016 w dniu 07.06.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 07.06.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów chirurgicznych

   Kutno, dn.  06.06.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych

   Nr postępowania ZP/8/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907 j.t. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: staplerów okrężnych jednorazowych zakrzywionych i prostych, staplerów jednorazowych zamykających, staplerów liniowych jednorazowych, ładunków do staplerów liniowych jednorazowych.

   Kody CPV: 33141121-4. 

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 1 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia – Pakiet Nr 1 wynosi: 1.524,00 PLN.

   6. Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

   o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4. Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5.Katalogi zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

   6.Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7. W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2014, poz. 945 j.t.).

   8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   10.  Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 95%, logistyka - 5% (możliwość realizacji zamówienia do 24 godzin). 1).„Cena” – 95%, maksymalną ilość punktów (95) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Logistyka” - 5% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość realizacji każdego bez wyjątku zamówienia na każde (nie tylko na „CITO”) wezwanie Zamawiającego do 24 godz. – 5 pkt., brak ww. oświadczenia – 0 pkt. Ocena wg reguły: spełnia – 5 pkt./nie spełnia – 0 pkt.

   11.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 15.06.2016r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2016r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   12.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   13.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   15.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47. Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 70407– 2016 w dniu 06.06.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 06.06.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Załącznik nr 2 do SIWZ
   3. Informacja o zmianie treści SIWZ
   4. Załącznik Nr 5 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   6. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddz. Ginek.- Położ.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/13/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym:

   • od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 7.25 oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25,

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/13/16” do dnia 09.06.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 02.06.2016r.                                      

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

    Sygnatura postępowania: K/12/16na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/12/16” do dnia 31.05.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 25.05.2016r.                          

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka           

    


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Informacja o zmianie treści SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, „Zamawiający”


   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/11/16

   • Na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej wraz z Poradnią Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w godzinach od 7.00 do 19.00 w wymiarze nie mniejszym niż 38 godzin tygodniowo w dni robocze oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej:

   • pełnienie funkcji Koordynatora: 

   cena 90%,  

   stopień naukowy, przynajmniej w zakresie dr n.med. - 10%

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:

   „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Koordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/11/16,  do dnia  07 czerwca 2016r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 czerwca 2016 r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, 23 maja 2016r.                                                   

   Zatwierdzam:                                                          

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na pełnienie funkcji Koordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, „Zamawiający”


   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/10/16

   ·         Na pełnienie funkcji Koordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.25 do 15.00 oraz w ramach dyżurów (wg harmonogramu) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015, poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015, poz. 581 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/10/16,  do dnia  25 maja 2016r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 maja 2016r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.                                   

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Kutno, 6 maja 2016r.                                                                      


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-05-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

    Sygnatura postępowania: K/9/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

    

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/9/16” do dnia 29.04.2016r. do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2016r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07e - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    Zatwierdzam:

   Kutno, 22 kwietnia 2016r.                                    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   PROKURENT

   Małgorzata Marek


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego

   Kutno, dn. 15.04.2016r.

   O G Ł O S Z E N I E 

   o przetargu na dostawę wraz z zainstalowaniem sterylizatora gazowego.

   Nr postępowania ZP/7/16

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę wraz z zainstalowaniem:

   • Sterylizatora gazowego EtO o pojemności 130-145 litrów z abatorem,
   • drukarką procesu sterylizacji i akcesoriami niezbędnymi do użytkowania (zgodny z wymogami UE).
   • dostawa testów biologicznych i chemicznych do kontroli procesów sterylizacji (zgodnie z wymogami UE). 
   • dostawa naboi jednorazowych - 100% tlenku etylenu
   • dostawa taśm wskaźnikowych

   Kod CPV:  33191000-5, 45333000-0, 45310000-3, 45453000-7.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1.      W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4.      Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

   5.      Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6.      Warunkami udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

         o udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

   A.  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa       nakładają obowiązek ich posiadania.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Posiadania wiedzy i doświadczenia.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   D.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej,

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają  wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1.      Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych– Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   2.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   4.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5.      Katalogi/materiały firmowe zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

   6.      W związku z dyspozycją przepisu art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp każdy wykonawca wraz z ofertą winien złożyć stosowne oświadczenie o przynależności lub nie, do tej samej grupy kapitałowej co inni wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

   7.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokumenty określone w § 3 ust. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   8.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt.: 2,3 składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

   9.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 80%, Termin gwarancji - 20%

          1).„Cena” – 80%, maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin gwarancji” 20% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia wykonawców złożonego wraz z ofertą o  zapewnieniu,  że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji o 1 rok – 5%, o 2 lata – 15%  – 20 pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt.) . Ocena wg reguły: spełnia – 20 pkt / nie spełnia – 0 pkt.) .

   10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 25.04.2016 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.04.2016 r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   11.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   13.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   14.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  93280 –2016  w dniu 15.04.2016r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.04.2016r.


   Lista załączników
   1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
   2. Wyjasnienia Nr 1 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. lek. z zakresu epidemiologii szpitalnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/8/16

    na udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu epidemiologii szpitalnej

   na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego  zamówienia jest:  świadczenie usług  przez  lekarzy  w w/w zakresie.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.

   6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na    na udzielanie świadczeń lekarskich z zakresu epidemiologii szpitalnej na rzec„Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, do dnia 8 kwietnia 2016r.  do godz. 10:00.

   8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  8 kwietnia 2016r godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

   9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Zatwierdzam:

   Kutno, dn. 01.04.2016r.

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Robert Wilanowski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Joanna Trawińska - Zabłocka

    


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Umowa
     udostępnił Anna Piątek dnia 2016-04-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udziel. świad. zdr. przez Ratownika medycznego w SOR

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/7/16

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Ratownika medycznego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

   2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

   3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  ratownika medycznego.

   4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   5.      Kryteria oceny o