KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. serwis informacyjny
Dane szpitala
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.
Przedmiot działalności
Skład kierownictwa
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  AKTUALNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

    Przetarg nieograniczony na zakup na raty używanego sprzętu medycznego dla Oddz. Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kutno, dn. 15.02.2019r.

   

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na zakup na raty używanego sprawnego sprzętu medycznego dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Nr postępowania: ZP/8/19

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na zakup używanego sprawnego sprzętu medycznego: defibrylatorów, ssaków, zbiorników na cewniki, worków samorozprężalnych, fonendoskopów, zestawu 3 łyżek światłowodowych, laryngoskopów, bronchofiberoskopu, kardiomonitorów, monitorów hemodynamicznych, mobilnego zestawu do monitora hemodynamicznego, respiratorów, aparatów do znieczuleń, łóżek, materacy przeciwodleżynowych, szafek i stelarzy przyłóżkowych, wózków medycznych i oddziałowych mobilnych, stolików Mayo, podgrzewaczy, stacji dokujących, pomp strzykawkowych i volumetrycznych, mankietów do szybkich przetoczeń, aparatu USG.     

  Kody CPV:  33100000-1, 33170000-2, 33182100-0, 33171000-9, 33195000-3, 44611200-8, 33171100-0, 39143112-4, 33192000-2, 33194110-0 

  UWAGA!!!

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ, nie można składać ofert wariantowych.

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

  4. Okres realizacji zamówienia: dostawa zakupionego sprzętu w terminie do 2 dni od dnia zawarcia umowy.

  5. Zakup na raty, realizowany w okresie kolejnych 80 miesięcy (80 rat).

  6. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

  7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

  8.  Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowany zakup sprzętu medycznego odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

  4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  5)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

  6)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

  7)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  8)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

  9) Oświadczenie, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów.


  10)    Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

  9. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

  10. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

  1)     Dokument wystawiony przez autoryzowany serwis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający fakt, iż urządzenie jest sprawne technicznie, bez wad oraz że może być używane do leczenia/diagnozowania.

  2)     Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i wad prawnych oraz, że jest wolny od wszelkich zajęć i nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani egzekucyjne, którego jest przedmiotem.

  3)     Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  4)     Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

  12. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, rok produkcji - 40%

       1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Rok produkcji” 40% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie wskazanego w Formularzu Cenowym roku produkcji danego sprzętu (w Załączniku Nr 2 do SIWZ).

  Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

              - 2014 r.                      – 0p

              - 2015 r.                     – 20p

              - 2016 r. i powyżej      – 40p

  Oferty, w których nie zostanie wskazany rok produkcji sprzętu otrzymają 0 pkt.

  13. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 27.02.2019 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2019 r. godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.


  14. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  17.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak – p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

  tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl  

   

  Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

  - w Biuletynie ZP pod nr 514995-N–2019 w dniu 15.02.2019r.

  - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.02.2019r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieogreniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

  Kutno, dn. 15.02.2019r.

  O G Ł O S Z E N I E

  o przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

  Nr postępowania: ZP/7/19

   

  Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: opasek dzianych i elastycznych, opasek gipsowych i podgipsowych, plastrów, kompresów gazowych jałowych i niejałowych, tupferów i setonów z gazy 17-nitkowej, kompresów włókninowych, gazy  i serwet operacyjnych, opatrunków chłonnych, opatrunków z gazy bawełnianej, opatrunków z wcięciem do mocowania kaniul, opatrunków z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem do mocowania drenów, chusteczek dezynfekcyjnych, opatrunków specjalistycznych, jałowych opatrunków samoprzylepnych z hydrofobowej włókniny, ligniny, gazy hemostatycznej, gąbek hemostatycznych, opatrunków ze srebrem, opatrunków z folii poliuretanowej, opatrunków hydrokoloidowych i hydrowłóknistych

  Kody CPV:  33141110-4, 33141113-4, 33141112-8, 33141115-9, 33141119-7, 33141114-2, 33141127-6, 33631600-8

  UWAGA!!! 

  Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

  1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

  Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

  3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

  4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy.

  5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 6 930 PLN (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).

  Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

        Pakiet nr   1 - 409 PLN  Pakiet nr   2 - 832 PLN  Pakiet nr   3 - 235 PLN  Pakiet nr   4 - 263 PLN

        Pakiet nr   5 - 884 PLN  Pakiet nr   6 - 390 PLN  Pakiet nr   7 - 138 PLN  Pakiet nr   8 - 593 PLN   

        Pakiet nr   9 -   49 PLN  Pakiet nr 10 - 108 PLN  Pakiet nr 11 - 576 PLN  Pakiet nr 12 - 397 PLN  

        Pakiet nr 13 - 227 PLN  Pakiet nr 14 - 174 PLN  Pakiet nr 15 -  45 PLN  Pakiet nr 16 -  131 PLN  

        Pakiet nr 17 -   45 PLN  Pakiet nr 18 - 963 PLN  Pakiet nr 19 –110 PLN Pakiet nr  20-  265 PLN

        Pakiet nr 21 -   99 PLN

  6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

  A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

  Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

  7. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

  1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

  2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

  3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

  4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

  5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

  6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

  7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

  8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

  9)   Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

  10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ.

  11) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

  12) Do oceny jakości oferowanych materiałów opatrunkowych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

  1)        Dla Pakietów Nr 1                                   -  2 szt. z każdej pozycji

  2)        Dla Pakietu     Nr 2                                 -  4 szt. z każdej pozycj                     

  3)        Dla Pakietu     Nr 3                                 -  5 szt. z każdej pozycji

  4)        Dla Pakietu     Nr 4                                 -  1 op. z każdej pozycji

  5)        Dla Pakietu     Nr 5                                 -  1 op. z każdej pozycji

  6)        Dla Pakietu     Nr 6 /poz. 1,2,4,5/            -  1 op. z każdej pozycji

                                       /poz. 3/                      -  200 g

  7)        Dla Pakietu     Nr 7                                 -  5 szt. z każdej pozycji

  8)        Dla Pakietu     Nr 8 /poz. 1/                     -  5 metrów

                                        /poz.2/                       -  5 szt.

  9)        Dla Pakietu     Nr 9                                  -  5 szt. z każdej pozycji

  10)      Dla Pakietu     Nr 10                                -  3 szt. z każdej pozycji

  11)      Dla Pakietu     Nr 11                                 -  5 op.

  12)      Dla Pakietu     Nr 12                                 -  1 szt. z każdej pozycji

  13)      Dla Pakietu     Nr 13                                 -  1 szt. z każdej pozycji

  14)      Dla Pakietu     Nr 14                                 -  1 kg.

  15)      Dla Pakietu     Nr 15                                 -  1 szt.

  16)      Dla Pakietu     Nr 16                                 -  1 szt. z każdej pozycji

  17)      Dla Pakietu     Nr 17                                 -  1 szt.

  18)      Dla Pakietu    Nr 18                                  -  1 szt. z każdej pozycji

  19)      Dla Pakietu    Nr 19                                  -  2 szt. z każdej pozycji

   20)     Dla Pakietu    Nr 20  /poz. 1/                     -  5 szt.

                                        /poz. 2/                       -  3 szt.

     21)     Dla Pakietu    Nr 21                                  -  1 szt.

   

  13) Karty danych technicznych lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

  8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

  9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

  1)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2018, poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

  Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

  10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

  Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

  11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

  Cena – 60%, Jakość – 40% 

  1)    „Cena” - 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

  2)    „Jakość” - 40%, oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach  parametrów opisanych w Rozdziale XVII.

  Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

  12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.02.2019r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.

  13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

  14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

  16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak – p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

   

   

  Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

  -        w Biuletynie ZP pod nr 514972-N- 2019 w dniu 15.02.2019r.

  -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.02.2019r.


  Lista załączników
  1. SIWZ
  2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń przez lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,     

            – „Zamawiający”

                       OGŁASZA KONKURS OFERT

  Sygnatura postępowania: K/3/19

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy   w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”   Sp. z o.o.

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   
  1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez  lekarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95%.+ 5% kwalifikacje.
  6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. K/3/19” do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 11:00.
  8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 lutego 2019 r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
  9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   

                                                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                           "Kutnowski Szpital Samorządowy"

                                                                                                                         Sp. z o.o.

                                                                                                                    Andrzej Pietruszka

   

  Kutno, dn. 08 lutego 2019 r.                                      

   

                                                                                                    

   

   


  Lista załączników
  1. SWK
    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2019-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Udzielający zamówienia”

  OGŁASZA KONKURS OFERT

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

  Sygnatura postępowania: K/2/19

  Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190) – dalej: u.dz.l.

  1. O zawarcie z Udzielającym zamówienia umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
  2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 tj.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego zamówienia.
  3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.
  4. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  5. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
  6. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Udzielającego zamówienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej: Cena 75%, Wiarygodność merytoryczna Przyjmującego zamówienie – 15%, Jakość – 10%.
  7. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
  8. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy, K/2/19” do dnia 15.02.2019r. do godz. 12:00.
  9. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019r. godz. 12:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.
  10. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 06.02.2019r.

                                   Podpisał:

   Prokurent

    Irena Dałek 

    

   Prokurent

   Kamil Krzewicki

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Załącznik Nr 1 do umowy dzierżawy sprzętu i wyposażenia
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SWK
   4. Wyjaśnienia Nr 2 do SWK
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych,konserwacji i naprawy aparatury i sprzetu medycznego.

   Kutno, dn. 05.02.2019r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy aparatury i sprzętu medycznego

   Nr postępowania ZP/5/19

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego, takiego jak: aparat do badania słuchu, aparat do leczenia nerkozastępczego, aparaty do znieczulenia, aparaty EKG, aparaty USG, defibrylatory, detektory tętna płodu, inhalatory, inkubatory, kardiomonitory, kardiotokografy, lampy, lancetrony, łóżka, piły do gipsu, platforma elektrochirurgiczna, zestaw laparoskopowy, pompy, pulsoksymetry, respiratory, sprzęt endoskopowy, sprzęt rehabilitacyjny, ssaki, urządzenia do sterylizacji, stoły operacyjne, fotel ginekologiczny, platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem, stacja przeglądania cyfrowych obrazów RTG, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, napędy ortopedyczne, stacja uzdatniania wody, kolposkop, dermatom, maceratory, podgrzewacz płynów infuzyjnych i krwi, inny sprzęt medyczny.

   Kod CPV: 50420000-5

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
   4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 9 284,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 00/100).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr   1   -   10 PLN  Pakiet nr   2   -  80  PLN   Pakiet nr  3a  - 640 PLN      Pakiet nr 3b -      400  PLN

   Pakiet nr   4   -   16 PLN  Pakiet nr 4a –   36  PLN   Pakiet nr 4b –    68 PLN       Pakiet nr   5      -  80  PLN        

   Pakiet nr  5a   – 44 PLN   Pakiet nr 5b – 120  PLN   Pakiet nr 5c –    44 PLN        Pakiet nr 6 -        320  PLN

   Pakiet nr   6a - 160 PLN   Pakiet nr 6b –   16   PLN   Pakiet nr   7   -   20 PLN      Pakiet nr   8   -       50  PLN

    Pakiet nr  9  -  160 PLN    Pakiet nr 9a -    120 PLN   Pakiet nr 9b –    80 PLN     Pakiet nr 9c   –      80  PLN

   Pakiet nr 10 -   200 PLN Pakiet nr 10a -  120 PLN   Pakiet nr 10b -    60 PLN       Pakiet nr 10c –     20  PLN

   Pakiet nr 10d –  40 PLN  Pakiet nr 11   - 32  PLN    Pakiet nr 11a –   20 PLN       Pakiet nr 12   -    100  PLN

   Pakiet nr 13 -   60  PLN  Pakiet nr13a –100 PLN      Pakiet nr 13b -   80 PLN       Pakiet nr 14   -    48  PLN 

   Pakiet nr 15   -  12 PLN  Pakiet nr 16   -   80 PLN  Pakiet nr 17   -   120 PLN        Pakiet nr 18 -      200  PLN 

   Pakiet nr 18a -   60 PLN Pakiet nr 18b  24 PLN        Pakiet nr 18c -   40 PLN       Pakiet nr 18d –     40  PLN

   Pakiet nr 18e –  40 PLN Pakiet nr 18f –  20 PLN   Pakiet nr 19   -    80 PLN       Pakiet nr 19a –       16  PLN

   Pakiet nr 20   - 600 PLN Pakiet nr 20a – 800 PLN  Pakiet nr 20b –  800 PLN      Pakiet nr 21 -      320  PLN 

   Pakiet nr 21a -   84 PLN Pakiet nr 21b – 560 PLN  Pakiet nr 21c –    48 PLN       Pakiet nr 22   -    200  PLN 

   Pakiet nr 23   -100 PLN Pakiet nr 24 – 80 PLN        Pakiet nr 24a  - 400 PLN       Pakiet nr 25   -     80 PLN    

    Pakiet nr 26 -   80 PLN Pakiet nr 26a - 200 PLN  Pakiet nr 27   - 48 PLN             Pakiet nr 28   -   200 PLN   

     Pakiet nr 29   - 160  PLN  Pakiet nr 30  -  120 PLN    Pakiet nr 31-   12 PLN      Pakiet nr 32   -     60 PLN    

    Pakiet nr 33   -   48  PLN  Pakiet nr 34   -    80 PLN Pakiet nr 35 –      12 PLN      Pakiet nr 36 –      12 PLN   

    Pakiet nr 37 –    24  PLN 

   1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to         z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego  opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli   Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

   1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8 do SIWZ;

   2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)  Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)  Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6) Kserokopia dowodu wpłacenia/wniesienia wadium.

   7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
   2. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

   1) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8 do SIWZ;

   2) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena  – 60%,  wartość roboczogodziny – 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2)  Wartość roboczogodziny– 40%,– maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 15.02.2019r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A -  niski parter.

   13.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest: Agnieszka Tomalak p.o..Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24-388-02-47 e-mail: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

             Andrzej Pietruszka

    

    

    

    

    

    

    

    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  508997-N-2019 w dniu  05.02.2019r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 05.02.2019r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2
   3. Formularz oferty - sprostowanie
   4. Wyjasnienia Nr 1 do SIWZ
   5. Formularz oferty po zmianach
   6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.02.2019r
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych

   Kutno, dn. 01.02.2019r.

    

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

   Nr postępowania: ZP/6/19

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę produktów farmaceutycznych.

   Kody CPV:  33600000-6

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych ani wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 1 119 PLN (słownie: jeden tysiąc sto dziewiętnaście złotych).

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12)  Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 100%.

   „Cena” – 100% maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 

   16.  Oferty należy składać do dnia 12.02.2019r. do godz. 1200 zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ.

   17.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019r.  godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali Konferencyjnej nr 08a - niski parter.

   18.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   19.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   20.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   21.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24/388 02 47, adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

    

   Prokurent

   Irena Dałek

   Prokurent

   Kamil Krzewicki

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 509388-N-2019 w dniu 01.02.2019 r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 01.02.2019r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.02.2019r
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Kutno, dnia 30.01.2019 r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/4/19

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

   1)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

   2)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

   3)    Transport sanitarny pacjentów zespołem specjalistycznym z lądowiska na terenie miasta łodzi do dowolnego szpitala w m. Łodzi.

   Kody CPV: 60000000-8, 60130000-8

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych ani wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: usługi wykonywane będą w okresie kolejnych 10 miesięcy, a tj. od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 9 979 PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych)

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 tj.).

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony:

   1)    jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:

   - karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy

   - karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy;

   2)    jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby – kierowcy, lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 tj.);

   2)    wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SIWZ;

   3)    oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ wraz z wykazem pracowników, którzy będą świadczyć usługę;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   5)    oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;

   6)    Opinia/Decyzja/Protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów;

   7)    kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011, poz. 1729 t.j.). Zamawiający określił sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu: Cena - 60%, Ilość posiadanych ambulansu typu „S” – 40%.

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej ilości ambulansów typu „S” podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 4 ambulanse typu „S”      - 40 pkt
   • 3 ambulanse typu „S”     - 20 pkt
   • 2 ambulanse typu „S”     -   0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazana ilość ambulansów typu „S” otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 12.02.2019 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24/388 02 47, adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Andrzej Pietruszka

    

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 508612-N-2019 w dniu 30.01.2019 r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 30.01.2019r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   3. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści Ogłoszenia
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2019r.
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę srodków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych.

   Kutno, dn.29.01.2019r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    Nr postępowania: ZP/3/19

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T, , preparatów do mycia i dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, , preparatów do mycia rąk, ciała i toalety przed zabiegami operacyjnymi,  ręczników – czyściwa papierowego, środków do uzdatniania wody, preparatów do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych,  preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.

   Kody CPV:  33631600-8,  24962000-5, 33691300-3, 24456000-5.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
   4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 1 446,00 PLN (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści sześć złotych 00/100):

   Pakiet nr   1 -  213 PLN     Pakiet nr   2 -    26 PLN    Pakiet nr  3 – 125 PLN       Pakiet nr 4 -      73 PLN

   Pakiet nr    5 -  253 PLN    Pakiet nr   6 – 445 PLN    Pakiet nr  7 -  180 PLN       Pakiet nr   8 -    10 PLN

   Pakiet nr    9 -      8 PLN    Pakiet nr 10  -   42 PLN    Pakiet nr 11 -  31 PLN        Pakiet nr 12 -      4 PLN

   Pakiet nr  13 -      4 PLN    Pakiet nr 14  -   22 PLN    Pakiet nr 15 -   2  PLN        Pakiet nr 16 -      8 PLN

   1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)  Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)  Wypełniony i podpisany formularz cenowy  –  Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)  Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4) Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5) Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3).

   7) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

   12) Do oceny jakości oferowanych środków dezynfekcyjnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 11):

   Dla Pakietu Nr 1  -    po 1 op. dla  każdej pozycji

   Dla Pakietu Nr 2  -   10 tabletek

   Dla Pakietu Nr 3  -   1 litr

   Dla Pakietu Nr 4  -   5 saszetek

   Dla Pakietu Nr 5  -   10 tabletek

   Dla Pakietu Nr 6  -   20 tabletek

   Dla Pakietu Nr 7  -   1 rolka

   Dla Pakietu Nr 8  -   1op /250ml/

   Dla Pakietu Nr 9  -   1L/1 kg

   Dla Pakietu Nr 10 –  1op./250 ml/

   Dla Pakietu Nr 11 -   1 op/tuba/

   14) Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, w języku polskim, dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w pakiecie, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w tych materiałach, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
   2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1) Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych  (Dz. U. 2017 poz. 211) - dot.   Pakietów   Nr: 1 (poz.1, 2, 3),  3, 4, 5 ,6 , 9 10, 11   wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)  Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 3,  5, 6,  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

   3)  Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 3 ,4 ,5,6, 8 ,9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

   4) Certyfikat lub inny dokument potwierdzający, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych – dot. Pakietu  Nr: 3.

   5) Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

   6) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   7) Oświadczenie o trwałości przydatności do użycia roztworów roboczych od momentu sporządzenia roztworu – dot. Pakietów Nr: 3,  5, 6.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11. Kryteria oceny ofert w przetargu:

   Dla Pakietów od 1 do 11Cena – 60%, jakość - 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   Dla Pakietów od 12 do 16 - Cena 60%, Termin dostawy – 40%

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2) Termin dostawy – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 1 dzień            - 40 pkt
   • 2 dni               - 20 pkt
   • 3 dni i powyżej - 0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia, otrzymają 0 pkt.

   12.Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 11.02.2019r do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.02.2019r godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   13.Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15. W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest p.o. Kierownik Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

    

                                        Prezes Zarządu

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

        Andrzej Pietruszka

    

    

    Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  507733-N-2019r  w dniu 29.01.2019r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu  29.01.2019r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załacznik nr 2
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.02.2019r
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

   Sygnatura postępowania: K/1/19

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1510 tj.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.
   4. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych.
   5. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   6. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: Cena 80%, Jakość – 20%.
   7. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

   Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul.   Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy, K/1/19” do dnia 08.02.2019r. do godz. 10:00. 

   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2019r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 28.01.2019r.

         Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Andrzej Pietruszka


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń przez pielęgniarki

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania:  K/36/18 

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz.1925 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń przez pielęgniarki. Postępowanie konkursowe K/36/18” do dnia 18 grudnia 2018r.  do godz. 11:00
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

                                                                                                                  Zatwierdzam:

                                                                                                          Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                                                    "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

    

    Kutno, dnia 05 grudnia 2018 r.

    

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Kutno, dnia 05.12.2018 r.

   O G Ł O S Z E N I E

    

   o przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/22/18

    

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

   1)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

   2)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

   3)    transport pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi,

   4)    transport sanitarny pacjentów ambulansem typu „T” na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu, do lądowiska i z lądowiska na terenie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.,

   5)    transport materiałów biologicznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i z pozostałych Oddziałów Szpitalnych „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   Kody CPV: 60000000-8, 60130000-8

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: usługi wykonywane będą w okresie kolejnych 12 miesięcy:

   Dla Pakietu Nr 1 – usługa ma obejmować okres od dnia 01.03.2019 r. do dnia 29.02.2020 r.

   Dla Pakietów Nr 2 i 3 – usługa ma obejmować okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 14 243 PLN (słownie: czternaście tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote):

   Pakiet nr 1 -  11 920 PLN    Pakiet nr 2 -  98 PLN    Pakiet nr 3 -  2 225 PLN   

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 tj.).

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony:

   1)    jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:

   Dla Pakietu Nr 1 - karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy

   Dla Pakietu Nr 1 - karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy;

   Dla Pakietu Nr 2 i 3 – co najmniej 2 pojazdy;

   2)    jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby – kierowcy, lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 7 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018, poz. 1990 tj.);

   2)    wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 12 do SIWZ;

   3)    oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 13 do SIWZ wraz z wykazem pracowników, którzy będą świadczyć usługę;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   5)    oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;

   6)    Opinia/Decyzja/Protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów;

   7)    kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011, poz. 1729 t.j.).

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

   Dla Pakietu Nr 1 - Cena - 60%, Ilość posiadanych ambulansu typu „S” – 40%.

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej ilości ambulansów typu „S” podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 4 ambulanse typu „S”      - 40 pkt
   • 3 ambulanse typu „S”     - 20 pkt
   • 2 ambulanse typu „S”     -   0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazana ilość ambulansów typu „S” otrzymają 0 pkt.

   Dla Pakietów Nr 2 i 3 - Cena - 60%, Czas dojazdu – 40%

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Czas dojazdu” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego czasu dojazdu podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • od 20 do 30 min.  - 40 pkt
   • powyżej 30 min -  0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazany czas dojazdu otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 13.12.2018 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2018 r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08a - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24/388 02 47, adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 658010-N-2018 w dniu 05.12.2018 r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 05.12.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   3. Informacja o zmianie treści SIWZ i ogłoszenia
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 17.12.2018r.
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o kursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/35/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz.1925 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.1.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie konkursowe K/35/18” do dnia 18 grudnia 2018r.  do godz. 11:00.
   7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   8. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

                                                                                                                        Zatwierdzam:

                                                                                                                        Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, terapii uzależnień oraz przez dietet

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/34/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, terapii uzależnień oraz przez dietetyka i pracownika socjalnego na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz.1925 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, terapii uzależnień,.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń. Postępowanie konkursowe K/34/18” do dnia 18 grudnia 2018r.  do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 grudnia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
    

                                                                                                                                Zatwierdzam:

                                                                                                         Marek Kiełczewski

                                                                                                       Prezes Zarządu

                                                                                             "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-12-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych

   Kutno, dn. 23.11.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

   Nr postępowania: ZP/20/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę produktów farmaceutycznych t.j.: produkty farmaceutyczne różne, leki przeciwzakrzepowe, produkty lecznicze dla układu nerwowego, środki przeciwbólowe, albuminy, płyny dezynfekcyjne, produkty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, antybiotyki, środki antywirusowe, zestawy do podawania leków.

   Kody CPV:  33600000-6, 33621100-0, 33690000-3, 33661000-1, 33661200-3, 33141540-7, 33631600-8, 33692510-5, 33692200-9, 33622000-6, 33631400-6, 33141624-0.

    

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 20 371 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt  jeden złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr   1 -    168 PLN  Pakiet nr   2 -  3 797 PLN  Pakiet nr   3 -    386 PLN  Pakiet nr   4 - 136 PLN

   Pakiet nr   5 - 1 635 PLN  Pakiet nr   6 -     880 PLN  Pakiet nr   7 - 2 000 PLN  Pakiet nr   8 - 855 PLN   

   Pakiet nr   9 -    158 PLN  Pakiet nr 10 -     563 PLN  Pakiet nr 11 - 1 134 PLN  Pakiet nr 12 - 909 PLN  

   Pakiet nr 13 -      15 PLN  Pakiet nr 14 -       48 PLN  Pakiet nr 15 -    328 PLN  Pakiet nr 16 - 200 PLN  

   Pakiet nr 17 -    168 PLN  Pakiet nr 18 -       80 PLN  Pakiet nr 19 -      77 PLN  Pakiet nr 20 - 240 PLN   

   Pakiet nr 21 -    128 PLN  Pakiet nr 22 -     265 PLN  Pakiet nr 23 -    693 PLN  Pakiet nr 24 - 178 PLN   

   Pakiet nr 25 - 1 195 PLN  Pakiet nr 26 -     589 PLN  Pakiet nr 27 - 3 472 PLN  Pakiet nr 28 -   26 PLN   

   Pakiet nr 29 -      48 PLN 

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

   Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: pdf., doc., docx., rtf., xps., odt. Maksymalny rozmiar wiadomości wynosi 10 MB.

   Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl

   Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza.

   Po wygenerowaniu przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca podpisuje dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie.

   Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

   4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania Wykonawcy wymagana jest reprezentacja łączna (więcej niż jedna osoba), do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.

   5)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów, w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podmiotów.

   6)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podwykonawców.

   7)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   8)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   9)    Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

   10) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 8 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

   2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem.

   12.  Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

   13.  Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w § 14 ust. 2 ww. Rozporządzenia Ministra Rozwoju, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

   14.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018, poz. 1993), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   15.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 100%.

   „Cena” – 100% maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 

   16.  Oferty należy składać do dnia 11.12.2018r. do godz. 1000 zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ.

   17.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali Konferencyjnej nr 08a - niski parter.

   18.  Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

   19.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   20.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   21.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   22.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest p.o. Kierownik - Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr 2018-177765 w dniu 23.11.2018r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej w dniu 23.11.2018r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik Nr 3 do SIWZ plik w formacie xml
   4. Załącznik Nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny
   5. Informacja o zmianie ogłoszenia
   6. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   7. Informacja
   8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.12.2018
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o.

   Kutno, dnia 23.11.2018 r.

    

   OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA:

   WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o.

   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

   Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu:


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji
   3. SIWZ z załącznikami
   4. Sprostowanie
   5. Zawiadomienie o złożeniu odwołań
   6. Odwołanie Asseco Poland S.A.
   7. Odwołanie SIMPLE S.A.
   8. Zawiadomienie o złożeniu odwołania
   9. Odwołanie Comarch Healthcare S.A.
   10. Zawiadomienie o uwzględnieniu odwołań
   11. Informacja o zmianie treści SIWZ
   12. Zmiana treści ogłoszenia
   13. Zmiana treści ogłoszenia po publikacji
   14. Informacja o zmianie treści SIWZ
   15. Zmiana treści ogłoszenia
   16. Zmiana treści ogłoszenia po publikacji
   17. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   Kutno, dn. 22.11.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   Nr postępowania: ZP/21/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego, preparatów do dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów, preparatów do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu, preparatów do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T, preparatów do przygotowania endoskopów do ponownego użycia, preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych, dziecięcych, preparatów do mycia i dezynfekcji rąk i skóry, preparatów do konserwacji narzędzi, preparatów do pielęgnacji rąk, preparatów do mycia i wykonania procesów dezynfekcji, preparatów do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych, środków do uzdatniania wody, preparatów do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych, preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.

   Kody CPV:  33631600-8, 33741000-6, 33772000-2, 24962000-5, 33691300-3, 24456000-5

    

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3 727,00 PLN (słownie: trzy tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych):

   Pakiet nr     1 - 382 PLN    Pakiet nr   2 -  213 PLN    Pakiet nr  3 -  12 PLN        Pakiet nr   4 -   26 PLN

   Pakiet nr     5 - 361 PLN    Pakiet nr   6 – 733 PLN    Pakiet nr  7 -   25 PLN       Pakiet nr   8 - 550 PLN

   Pakiet nr     9 - 124 PLN    Pakiet nr 10  -   77 PLN    Pakiet nr 11 -  73 PLN       Pakiet nr 12 - 253 PLN

   Pakiet nr   13 - 386 PLN    Pakiet nr 14  -   12 PLN    Pakiet nr 15 -108 PLN       Pakiet nr 16 -   11 PLN

   Pakiet nr   17 - 180 PLN    Pakiet nr 18  -   67 PLN    Pakiet nr 19 -  14 PLN       Pakiet nr 20 -     8 PLN

   Pakiet nr   21 -   42 PLN    Pakiet nr 22  -   31 PLN    Pakiet nr 23 -    4 PLN       Pakiet nr 24 -     4 PLN

   Pakiet nr   25 -   22 PLN    Pakiet nr 26  -     2 PLN    Pakiet nr 27 -    7 PLN

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi pozwoleniem – dotyczy Pakietu Nr 6.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   12)  Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik Nr 9 do SIWZ.

   13)  Do oceny jakości oferowanych środków dezynfekcyjnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 22):

   Dla Pakietu Nr 1  -    po 1 op. dla poz. 1,2,3

   Dla Pakietu Nr 2  -  po 1 op. dla każdej pozycji

   Dla Pakietu Nr 3  - 100ml

   Dla Pakietu Nr 4  - 10 tabletek

   Dla Pakietu Nr 5  - poz.1 -800g, poz.2 – 1L

   Dla Pakietu Nr 6  - po 0,5l z każdej pozycji

   Dla Pakietu Nr 7  - 100 ml

   Dla Pakietu Nr 8  - 1L

   Dla Pakietu Nr 9  - 1L

   Dla Pakietu Nr 10 - 1L

   Dla Pakietu Nr 11 - 5 saszetek

   Dla Pakietu Nr 12 - 10 tabl.

   Dla Pakietu Nr 13 - 1L/kg

   Dla Pakietu Nr 14 - 1 op.

   Dla Pakietu Nr 15 - 1 op.

   Dla Pakietu Nr 16 - 0,5 kg.

   Dla Pakietu Nr 17 - 1 rolka

   Dla Pakietu Nr 18 - 750 ml do 1L

   Dla Pakietu Nr 19 - 1 op. (250ml)

   Dla Pakietu Nr 20 - 1L/1kg

   Dla Pakietu Nr 21 - 1 op./250ml/

   Dla Pakietu Nr 22 - 1 op./tuba/

   14) Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, w języku polskim, dotyczące wszystkich zaoferowanych pozycji w pakiecie, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry. Jednocześnie należy podać numer strony materiałów informacyjnych, na której wymagane parametry są potwierdzone oraz zaznaczyć (np. zakreślaczem) w tych materiałach, gdzie znajduje się potwierdzenie wymaganego parametru.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy Pakietu nr 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymagane zezwolenie/koncesje przedkłada każdy z Wykonawców.

   2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) - dot. Pakietów Nr: 1 (poz.1, 2, 3), 2  (poz.1, 2, 3), 3, 5 (poz.1, 2), 6 (poz.3, 4, 5, 6, 7), 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22   wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   3)    Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające możliwość użycia preparatu w myjni CHoyang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty – dot. Pakietu Nr 1.

   4)    Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 9, 10, 12, 13, Pak. 6 - poz. 5 , 6, 7 Pak Nr: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

   5)    Pozwolenie na obrót produktem leczniczym i Karta charakterystyki produktu leczniczego - dot. produktów leczniczych – Pakiet Nr 6 - poz. 3 i 4.

   6)    W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 6 poz. 1, 2 oraz w Pakiecie Nr 7 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

   7)    Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 5, 6 (poz. 5, 6, 7) 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

   8)    Certyfikat potwierdzający, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych – dot. Pakietów Nr: 9, 10, 16 ,18.

   9)    Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

   10) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   11) Oświadczenie o trwałości przydatności do użycia roztworów roboczych od momentu sporządzenia roztworu – dot. Pakietów Nr: 9, 10, 12, 13.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

   Dla Pakietów od 1 do 22Cena – 60%, jakość - 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   Dla Pakietów od 23 do 27 - Cena 60%, Termin dostawy – 40%

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2) Termin dostawy – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 1 dzień            - 40 pkt
   • 2 dni               - 20 pkt
   • 3 dni i powyżej - 0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia, otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.12.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest p.o. Kierownik Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 651568-N-2018 w dniu 22.11.2018r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 22.11.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   4. Doprecyzowanie odp. na pyt. nr 29 w Wyjaśnieniach nr 1
   5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.12.2018
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o kursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Neurologicznym

    

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,     

             – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/33/18

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r.  poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl.
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95%.+ 5% kwalifikacje.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym. K/33/18” do dnia 03 grudnia 2018r. do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 grudnia 2018r o godz. 11:00 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

   Kutno, dn. 19 listopada 2018 r.                                              

                                                                                                                                 Zatwierdzam:

    

                                                                                                                                 Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                      "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

    

    


   Lista załączników
   1. specyfikacja
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-11-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

   Kutno, dnia 29.10.2018 r.

   Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na:

   a)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,

   b)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej,

   c)       zaprojektowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych,

   w ramach projektu pn.Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 - 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

   Nr sprawy: P/32/18

    

   W załączeniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami.


   Lista załączników
   1. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej wraz z załącznikami
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-10-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o kursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Ginekologiczno-Położniczym

    „KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno,  

      ul. Kościuszki 52,– „ZAMAWIAJĄCY”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/ 32/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

    Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umów o udzielanie niniejszych świadczeń jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  

   3. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

   4. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje.

   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   6. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.  K/32 do dnia 29 października 2018 r.  do godz. 11:00.
   7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 października 2018r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   8. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

                                                                                                                    Zatwierdzam:

                                                                                                                      Prokurent

                                                                                                                      Kamil Krzewicki

    

                                                                                                                      Prokurent

                                                                                                                      Irena Dałek

   Kutno, dnia 12 października 2018r.

    


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-10-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

   Kutno, dn. 10.10.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

    

   o przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

   Nr postępowania ZP/18/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

   • płyny do hemodializy,
   • sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

   (zestawy, cewniki, worki, dreny).

   Kody CPV: 33181510-0, 33181520-3.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

   5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

   6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.


   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   11) Oświadczenie dotyczące pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu - Załącznik nr 9 do SIWZ.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

   2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin dostawy – 40%.

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Termin dostawy” – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 1 dzień              - 40 pkt
   • 2 dni                  - 20 pkt
   • 3 dni i powyżej -   0 pkt

   Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 22.10.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej Sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest: Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24 3880 247 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:                                                        

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 634233-N-2018 w dniu 10.10.2018r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 10.10.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.10.2018 r.
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych

    Kutno, dn. 08.10.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę szwów chirurgicznych

   Nr postępowania: ZP/17/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1579 tj.  – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: szwów wchłanialnych z igłą, szwów niewchłanialnych z igłą do szycia skóry, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych.

   Kody CPV: 33141121-4, 33141128-3.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 2 224,00 PLN (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

         Pakiet nr      1  - 117 PLN    Pakiet nr   2  - 209 PLN    Pakiet nr   3 -   24 PLN     Pakiet nr   4 -   16 PLN

         Pakiet nr      5  - 116 PLN    Pakiet nr   6  - 493 PLN    Pakiet nr   7 -     8 PLN     Pakiet nr   8 -  600 PLN

         Pakiet nr      9  -   31 PLN    Pakiet nr 10  -  42  PLN    Pakiet nr 11 - 147 PLN     Pakiet nr 12 -    23 PLN

         Pakiet nr    13  -   35 PLN    Pakiet nr 14  -  39  PLN    Pakiet nr 15 -    45 PLN    Pakiet nr 16 -    29 PLN

         Pakiet nr    17  -   58 PLN    Pakiet nr 18  -  86  PLN    Pakiet nr 19 -  106 PLN

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

   Dla Pakietów Nr: 1, 2, 5, 6, 8, 13, 14, 15 - po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje    z grubościami szwu: najcieńszy, średni i najgrubszy.

   Dla Pakietów: Nr 3, 9 – po 1 sztuce z każdej pozycji

   Pakiety Nr: 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19 - po 1 sztuce.

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   2)    katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Jakość – 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach następujących parametrów:

   Lp.

   Oceniane właściwości

   Liczba punktów

    

   1.

    

   Brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle

   8

    

   2.

    

   Wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki

   8

    

   3.

    

   Wytrzymałość nitki na zerwanie podczas wiązania

   8

    

   4.

    

   Trwałość połączenia igły z nitką, z wyłączeniem Pak. Nr 8 w poz. 12,13,14 i Pak. Nr 19

   8

    

   5.

    

   Brak pamięci kształtu nici z opakowania

   8

    

   Ocena wg reguły: spełnia dany parametr – 8 pkt / nie spełnia 0 pkt.

   Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

   Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

   Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

   12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 19.10.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.10.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   13. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14. W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Agnieszka Tomalak - p.o. Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl  

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   -        w Biuletynie ZP pod nr 632605-N-2018 w dniu 08.10.2018 r.

   -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 08.10.2018 r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Wyjaśnienia Nr 1
   4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.10.2018 r.
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-10-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługi pralnicze w "Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o.

   Kutno, dn. 02.10.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na świadczenie usług pralniczych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o. 

    Nr postępowania: ZP/16/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na świadczenie usługi prania wodnego z jednoczesną dezynfekcją chemiczno-termiczną, wykonywania napraw uszkodzonej bielizny (cerowanie, łatanie, przyszywanie guzików, przyszywanie troków itp.), dezynfekowania, sortowania, pakowania bielizny i odzieży, transportu bielizny szpitalnej od i do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, dzierżawa bielizny oraz wdrożenie systemu RFID.

   Kody CPV:

   98310000-9 usługi prania i czyszczenia na sucho

   98311000-6 usługi odbierania prania

   98312000-3 usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych

   98315000-4 usługi prasowania

   98393000-4 usługi krawieckie

   18110000-3 odzież branżowa

   39518000-6 bielizna szpitalna

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych ani ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: w okresie 48 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 35 520,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN, obejmującej usługi pralnicze, w tym w szczególności odpowiedzialność w zakresie przenoszenia chorób zakaźnych.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   1. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie świadczenia usług prania dla jednostki służby zdrowia z wykorzystaniem systemu RFID, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 usług w zakresie świadczenia usług prania dla jednostki służby zdrowia z wykorzystaniem systemu RFID o wartości brutto minimum 1 000 000,00 zł każda i udokumentuje, że usługa ta jest wykonywana lub została wykonana należycie.

   Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

   2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy, z którego będzie wynikało, że dysponuje co najmniej:

   a)    pralnią spełniającą wymogi  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. 2017, poz. 1261) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 469) oraz Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.1650),

   b)    środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia, które muszą być przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej, z czego co najmniej jeden posiadać będzie podział na strefę czystą i brudną, tak aby asortyment czysty nie miał możliwości stykania się z asortymentem tzw. skażonym,

   c)    pralnicą tunelową i automatycznym przelotowym urządzeniem do mycia i dezynfekcji wózków,

   d)    automatycznym systemem dozowania środków piorąco – dezynfekujących,

   e)    urządzeniem do prasowania fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej – za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne składanie,

   f)     technologią do prania wodnego z zastosowaniem środków piorących i dezynfekujących w procesie dezynfekcji termiczno – chemicznej (działających na wirusy, bakterie, spory, prątki, grzyby), które w swoim składzie nie zawierają aktywnego chloru, z zastosowaniem środków o właściwościach antystatycznych oraz dezynfekujących,

   g)    komorą do dezynfekcji materacy z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów,

   h)    cichobieżnymi wózkami jezdnymi (min. 4 wózkami) w celu udostępnienia Zamawiającemu spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 29 czerwca 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 739), w celu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia,

   i)      systemem radiowej identyfikacji towaru (RFID) w celu monitoringu i ewidencjonowania każdej sztuki asortymentu bielizny szpitalnej;

   wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi w/w zasobami (własność, leasing, dzierżawa, użyczenie itp.);

    

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

    

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

   2)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.

   Wykonawca zobowiązany jest obligatoryjnie wypełnić część II, część III, część IV α, część VI Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia.

   Elektroniczne narzędzie do wypełniania Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia dostępne jest na stronie https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl. Wykonawca po zaimportowaniu pliku w formacie xml stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ ma możliwość elektronicznego wypełnienia formularza. Wypełniony formularz opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowany należy przesłać na adres poczty elektronicznej a.tomalak@szpital.kutno.pl przed upływem terminu składania ofert. Kod dostępu do pliku należy wpisać w treść oferty składanej pisemnie.

   UWAGA! Złożenie Jednolitego Dokumentu wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219 tj.).

   3)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   4)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   5)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z wymienionych podmiotów.

   6)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z wymienionych podwykonawców.

   7)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   8)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ

   9)    Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik Nr 4 do SIWZ

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek służby zdrowia z wykorzystaniem systemu RFID, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ), na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

   W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 usług w zakresie świadczenia usług prania dla jednostek służby zdrowia z wykorzystaniem systemu RFID o wartości brutto minimum 1 000 000,00 zł każda i udokumentuje, że usługa ta jest wykonywana lub została wykonana należycie.

   Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

   2)    wykaz  narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy (zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ), tj. dysponowanie co najmniej:

   a)     pralnią spełniającą wymogi  ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 14 marca 1985 r. (Dz. U. 2017, poz. 1261) i Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 469) oraz Ministra Pracy Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz.1650),

   b)     środkami transportu przeznaczonymi do realizacji zamówienia, które muszą być przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej, z czego co najmniej jeden posiadać będzie podział na strefę czystą i brudną, tak aby asortyment czysty nie miał możliwości stykania się z asortymentem tzw. skażonym,

   c)     pralnicą tunelową i automatycznym przelotowym urządzeniem do mycia i dezynfekcji wózków,

   d)     automatycznym systemem dozowania środków piorąco – dezynfekujących,

   e)     urządzeniem do prasowania fartuchów i ubrań operacyjnych w pozycji wiszącej – za pomocą gorącego powietrza, umożliwiające ich odpylenie i zapewniające automatyczne składanie,

   f)      technologią do prania wodnego z zastosowaniem środków piorących i dezynfekujących w procesie dezynfekcji termiczno – chemicznej (działających na wirusy, bakterie, spory, prątki, grzyby), które w swoim składzie nie zawierają aktywnego chloru, z zastosowaniem środków o właściwościach antystatycznych oraz dezynfekujących,

   g)     komorą do dezynfekcji materacy z wbudowanym rejestratorem i drukarką parametrów,

   h)     cichobieżnymi wózkami jezdnymi (min. 4 wózkami) w celu udostępnienia Zamawiającemu spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26 czerwca 2012r. (Dz. U. 2012 poz. 739), w celu wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia,

   i)       systemem radiowej identyfikacji towaru (RFID) w celu monitoringu i ewidencjonowania każdej sztuki asortymentu bielizny szpitalnej;

   wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi w/w zasobami (własność, leasing, dzierżawa, użyczenie itp.).

   3)    opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN, obejmująca usługi pralnicze, w tym w szczególności odpowiedzialność w zakresie przenoszenia chorób zakaźnych - należy załączyć dowód opłacenia o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Aktualna pozytywna Opinia sanitarna wydana przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca co najmniej 2 środków transportu którymi dysponuje (lub będzie dysponował przez cały czas wykonywania przedmiotu zamówienia) Wykonawca i zamierza użyć przy świadczeniu usług objętych przedmiotem niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

   2)    Aktualna pozytywna Opinia sanitarna wydana przez właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w oparciu o przeprowadzone kontrole, potwierdzająca spełnienie aktualnych wymogów prawnych dot. pralni, w której będzie realizowane ww. zamówienie.

   3)    Zaświadczenie z przeprowadzenia 2 badań mikrobiologicznych potwierdzających skuteczność dezynfekcji wózków do transportu bielizny, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum  Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych.

   4)    Zaświadczenie z przeprowadzenia 2 badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzających skuteczność dezynfekcji w procesie prania, wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych.

   5)    Zaświadczenie z przeprowadzenia 2 badań mikrobiologicznych wykonanych w pralni Wykonawcy potwierdzających czystość urządzenia do obróbki fartuchów i ubrań operacyjnych i automatycznej składarki, wykonane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, potwierdzone przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub akredytowane laboratorium przez Polskie Centrum Akredytacji i wpisanego na jego listę laboratoriów badawczych.

   6)    Opis technologii prania i dezynfekcji bielizny pochodzącej z Oddziałów: Bloku Operacyjnego, Pediatrycznego i Neonatologicznego, ogólnoszpitalnego w tym moduły prania bielizny.

   7)    Wykaz wszystkich środków, piorąco - dezynfekujących jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia które muszą działać na wirusy, grzyby, bakterie, prątki i spory (zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SIWZ). Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów: wpis do rejestru wyrobów medycznych i produktów biobójczych lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu tego środka na terenie naszego kraju lub Unii Europejskiej oraz deklaracja zgodności CE, karty charakterystyki wszystkich środków, jakie będą używane w procesie prania wodnego, wystawione przez producenta.

   8)    Potwierdzenie producenta środków piorących i dezynfekujących, iż pralnia Wykonawcy jest pod jego ścisłym nadzorem, co do prawidłowego przebiegu procesu prania i dezynfekcji oraz co do jakości pranej bielizny, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

   9)    Oświadczenie Wykonawcy o wykonywaniu usług pralniczych, stosowaniu technologii do prania i dezynfekcji oraz o stosowaniu właściwych środków w procesie prania.

   10) Karty katalogowe lub inne dokumenty, z których wynikać będzie spełnianie parametrów wymaganych, określonych w opisie przedmiotu zamówienia tj. nazwa tkaniny, gramatura, skład, kurczliwość materiału, itp. - dotyczy bielizny dzierżawionej od Wykonawcy w ilości 1200 kompletów,

   11) Deklaracja zgodności z normą ENV 14237:2002 „Tekstylia w ochronie zdrowia” wystawiony przez producenta tkaniny - dotyczy bielizny dzierżawionej od Wykonawcy w ilości 1200 kompletów.

   12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   13. Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin dostawy – 20%, Czas rozpatrzenia reklamacji – 20%

   „Cena” – 60% maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. Termin dostawy – 20%, Czas rozpatrzenia reklamacji – 20% Oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

   14.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 13.11.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A -  niski parter.

   15.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   16.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   17.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   18.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest p.o. Kierownik - Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.tomalak@szpital.kutno.pl

    

              Podpisał:

              Prezes Zarządu

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

              Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr 2018- 147413 w dniu 02.10.2018 r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 02.10.2018 r.


   Lista załączników
   1. SIWZ z załącznikami
   2. Załącznik Nr 2 Plik w formacie xml
   3. Wyjaśnienia Nr 1
   4. Zmiana tresci SIWZ I OGŁOSZENIA
   5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.11.2018
     udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofer na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Ginekologiczno-Po

   KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno,  

      ul. Kościuszki 52,– „ZAMAWIAJĄCY”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/ 31/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień         na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

              Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umów o udzielanie niniejszych świadczeń jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Pediatrycznym, Ginekologiczno-Położniczym oraz Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni leczenia Uzależnień na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  

          3. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w    Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

          4. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje

         5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 28 sierpnia 2018 r.  do godz. 11:00.

   6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.

   7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

                                                                               Zatwierdzam:

   Prezes Zarządu

   "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

   Kutno, dnia 10 sierpnia 2018 r.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-08-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań - Rezonans magnetyczny

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych -

   Rezonans Magnetyczny na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.  Sygnatura postępowania: K/31/18

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 tj.) – dalej: u.dz.l.

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena – 100%.
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – Rezonans Magnetyczny na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/31/18”

   do dnia 13.08.2018r. do godz. 10:00.

   1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2018r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sali Seminaryjnej - niski parter.
   2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

   Kutno, dn. 03.08.2018r.

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski


   Lista załączników
   1. SWK
   2. Wzór umowy
   3. Sprostowanie do Przedmiotu zamówienia
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera Projektu

   Zapytanie ofertowe na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektuw ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie.

    

   W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu wraz z zapytaniem ofertowym i załącznikami.


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
   3. Wyjaśnienia Nr 1
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Menadżera Projektu

    

   Zapytanie ofertowe na „Pełnieni funkcji Menadżera Projektuw ramach projektu „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie.

    

   W załączeniu ogłoszenie o zamówieniu wraz z zapytaniem ofertowym i załącznikami.


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. zapytanie ofertowe wraz z załącznikami
   3. Wyjaśnienia Nr 1
   4. Wyjaśnienia Nr 2
   5. Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Pełnienie funkcji Menadżera Projektu

    

    

    

    

    

    

    

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 28.06.2018r.

   AZP/38/380/83/18

   W związku ze zbliżającym się postępowaniem na  „Pełnieni funkcji Menadżera Projektu w ramach projektu:  „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie  informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020,

   proszę o oszacowanie danego  zamówienia i przesłanie  szacunkowej kwoty zamówienia:

   do dnia 03.07.2018r. do godz. 1500

   w formie faksu lub via e-mail.

   Nr faksu Zamawiającego: (24) 388-02-47

   E-mail Zamawiającego: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Zakres zamówienia podany w załączniku.

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


   Lista załączników
   1. Załącznik
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   Kutno, dn. 20.06.2018r.

   Ogłoszenie o zamówieniu na:

   Usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/15/18

    

   Ogłoszenie w załączeniu:


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji
   3. SIWZ z załącznikami
   4. Załącznik Nr 2 Plik w formacie xml
   5. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
   7. Informacja o zmianie treści SIWZ
   8. Sprostowanie - ogłoszenie o zmainie ogłoszenia po publikacji
   9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.08.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby SOR "KSS"Sp. z o.o.

   Ogłoszenie o zamówieniu na:

   SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB

   SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   w Kutnie

   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”

    współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

   Umowa o dofinansowanie projektu nr POIS.09.01.00-00-0181/17-00

   Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ
   3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   5. Załącznik Nr 3 do SIWZ
   6. Załącznik Nr 4 do SIWZ
   7. Załącznik Nr 5 do SIWZ
   8. Załącznik Nr 6 do SIWZ
   9. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   10. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
   11. Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.07.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę staplerów chirurgicznych

   Kutno, dn.14.06.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych

   Nr postępowania: ZP/14/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: staplerów okrężnych jednorazowych, staplerów liniowych jednorazowych, ładunków do staplerów liniowych jednorazowych.

   Kody CPV:  33141121-4

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    

   1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, ujętego w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
   4. Nie jest wymagane wniesienie wadium.
   5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

    

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

   11) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   12) Oświadczenie dot. RODO- Załącznik Nr 8 do SIWZ

   13) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   14) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   1. Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, termin dostawy - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2).”Termin dostawy”, 24 godz – 40 pkt, 48 godz - 20 pkt.
   2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 22.06.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 08a - niski parter.

   10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek i Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr  572955-N-2018 w dniu 14.06.2018r..

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 14.06.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 1 so SIWZ
   3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie ogłoszenia
   5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.06.2018 r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i w Poradni Rehabi

   „KUTNOWSKI  SZPITAL SAMORZĄDOWY”                                                               Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno,   ul. Kościuszki 52 – „Zamawiający”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/30/18

    

   Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej i w Poradni Rehabilitacyjnej na rzecz pacjentów ,,Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 650 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 730 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl.
   4. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje.
   5. Oferta powinna być  przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., K/30/18 do dnia 06 czerwca 2018 r.  do godz. 10:00.
   6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06 czerwca 2018 r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

                                                                                                                       Zatwierdzam:

                                                                                                                   Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                   Maciej Nerowski

                                                                                                                   Członek Zarządu

                                                                                                    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    

    

   Kutno, dnia 29 maja 2018 r.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-05-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy na rzecz pacjentów "Kutnowiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   „KUTNOWSKI  SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52 – „Zamawiający”

    

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/29/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 650 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2018, poz. 730 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umów o udzielanie niniejszych świadczeń jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych  przez lekarzy w Oddziale Pediatrycznym, Ginekologiczno-Położniczym, Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
   3. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   4. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje.
   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 21 maja 2018 r.  do godz. 10:00.
   6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 maja 2018r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

    

                       Zatwierdzam:

                       Marek Piotr Kiełczewski

                       Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                      Maciej Nerowski

                       Członek Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    

    

    

   Kutno, dnia 09 maja 2018 r.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-05-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii,

    Kutno, dn. 12.04.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu nieograniczonym na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej oraz roztworu soli fizjologicznej

   Nr postępowania: ZP/12/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2017r. poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej, oraz 3L i 5L roztwór soli fizjologicznej.

   Kody CPV:  33141770-8, 33183100-7, 33162000-3, 14400000-5, 33141570-6, 33141100-1

    

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

   3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

   4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

   5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 20 324,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

         Pakiet nr   1 – 2 133 PLN            Pakiet nr   2 -  6 664 PLN      Pakiet nr   3 – 5 749 PLN 

         Pakiet nr   4 – 1 180 PLN            Pakiet nr   5 –    410 PLN      Pakiet nr   6 -     180 PLN 

         Pakiet nr   7 – 1 968 PLN            Pakiet nr   8 – 1 600 PLN      Pakiet nr   9 -     320 PLN 

         Pakiet nr 10 -     120 PLN 

   6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

   4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

   8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

   9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   12.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

   1)    Cena 100% - dla Pakietu Nr 1 - maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej;

   2)    Cena 60% - dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 -  maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej;

   3)    Uzupełnienie komisu 40% - dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 6, 7, 8 - oferty w tym kryterium oceniane będą według  kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

   4)    Termin dostawy 40% - dla Pakietów Nr: 5, 9, 10 - oferty w tym kryterium oceniane będą według  kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

   13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 23.05.2018 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – pokój 08a niski parter.

   14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek, Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr 2018- 056189 w dniu 12.04.2018r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 12.04.2018r.


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ
   4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   5. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
   6. Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianach
   7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.05.2018 r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

   Kutno, dn. 08.03.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

    o przetargu nieograniczonym na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez,

   Nr postępowania: ZP/11/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: markerów sterylnych, płyt do zespoleń, protez kolan i  bioder, gwoździ śródszpikowych, wkrętów, drutów Kirschnera, piły oscylacyjnej, śrub, ostrzy jednorazowych, płyt, wierteł, cementu kostnego.

   Kody CPV:  33183200-8, 33183100-7, 30192125-3, 33141770-8, 33162200-5, 33162000-3, 33697110-6,

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
   4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 126 712,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset dwanaście złotych).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

         Pakiet nr   1 - 45  PLN  Pakiet nr   2 -  1 204 PLN  Pakiet nr   3 – 15 415 PLN  Pakiet nr   4 – 52 197 PLN

         Pakiet nr   5 – 6 120 PLN  Pakiet nr   6 - 4 686 PLN  Pakiet nr   7 – 2 698 PLN  Pakiet nr   8 - 120 PLN

               Pakiet nr   9 -  861 PLN  Pakiet nr 10 -   90 PLN  Pakiet nr 11 -  802 PLN  Pakiet nr 12 – 2 860 PLN

         Pakiet nr 13 - 4 338  PLN  Pakiet nr 14 - 2 174 PLN  Pakiet nr 15 - 584 PLN  Pakiet nr 16 - 32 518 PLN

   1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

   4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
   2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

   4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

   5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

   6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

   10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Katalogi zawierające oferowany przedmiot zamówienia

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – 1).cena – 60%,

   Maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 

         2).Uzupełnienie komisu – 40% dla Pakietów 2,3,4,5,6,9,12,13,14,15,16 –

         Oferty w tym kryterium oceniane będą według  kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

         3)Termin dostawy - 40% - dla Pakietów Nr 1,7,8,10,11.

         Oferty w tym kryterium oceniane będą według  kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

   13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 18.04.2018 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – pokój 08a niski parter.

   14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek, Agnieszka Tomalak Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

   Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

   - pod nr 2018- 038413 w dniu 08.03.2018r.

   Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 08.03.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   3. Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ
   4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   5. Informacja o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia
   6. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
   7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych w zakresie NPL oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych

   „KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY” Sp. z o.o. z siedzibą: 99-300 Kutno,  

      ul.Kościuszki 52,– „ZAMAWIAJĄCY”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/28/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez  lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umów o udzielanie niniejszych świadczeń jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz przez lekarzy w Oddziałach: Chorób Wewnętrznych, Pediatrycznym, Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
   3. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   4. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
   5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego. Oferty należy składać w niżej podanym terminie w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 23 marca 2018 r.  do godz. 11:00.

         6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie   w    pokoju nr 08a - niski parter.            

          7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

                                                                                                                   Zatwierdzam:

                                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                                  Marek Piotr Kiełczewski

    

   Kutno, dnia 01 marca 2018 r.


   Lista załączników
   1. SWK
     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-03-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na przebudowę i remont SOR wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiaty dla karetek oraz budową drogi wew. z SOR do lądowisk

   Ogłoszenie o zamówieniu na:

   PRZEBUDOWA I REMONT SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO WRAZ  Z REMONTEM PODJAZDU I ROZBUDOWĄ WIATY DLA KARETEK ORAZ BUDOWĄ DROGI WEWNĘTRZNEJ Z SOR DO LĄDOWISKA „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO”

   SP. Z O.O. W KUTNIE

   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w ,,Kutnowskim Szpitalu Samorządowym’’ Sp. z o.o. w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego Oś priorytetowa IX. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

   Umowa o dofinansowanie projektu nr  POIS.09.01.00-00-0181/17-00

   ZP/10/2018

   Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. SIWZ
   3. Wzór umowy
   4. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   5. Załącznik Nr 3 do SIWZ
   6. Załącznik Nr 4 do SIWZ
   7. Załącznik Nr 5 do SIWZ
   8. Załącznik Nr 28 do SIWZ
   9. Załącznik Nr 29 do SIWZ
   10. Załącznik Nr 30 do SIWZ
   11. Dokumentacja budowlana 1
   12. Dokumentacja budowlana 2
   13. Informacja o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia
   14. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   15. Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.03.2018
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

   Ogłoszenie o zamówieniu na :

   SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA POTRZEB

   SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   w Kutnie

   Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”

    współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, Oś Priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

   Umowa o dofinansowanie projektu nr  POIS.09.01.00-00-0181/17-00

   Ogłoszenie o zamówieniu w załączeniu.


   Lista załączników
   1. Ogłoszenie o zamówieniu
   2. Ogłoszenie o zamówieniu
   3. SIWZ
   4. Załącznik Nr 1 do SIWZ
   5. Załącznik Nr 2 do SIWZ
   6. Załącznik Nr 3 do SIWZ
   7. Załącznik Nr 4 do SIWZ
   8. Załącznik Nr 5 do SIWZ
   9. Informacja o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia
   10. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
   11. Informacja o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia
   12. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
   13. Informacja o zmianie SIWZ i zmianie ogłoszenia
   14. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.04.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych

   Kutno, dn. 07.02.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych

   Nr postępowania: ZP/8/18

    Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: opasek dzianych i elastycznych, opasek gipsowych i podgipsowych, jałowych opatrunków samoprzylepnych, ligniny, tupferów z gazy, kompresów gazowych, serwet operacyjnych, gazy bawełnianej, gazy hemostatycznej, plastrów włókninowych, tkaninowych i jedwabnych, opatrunków ze srebrem, opatrunków z gazy bawełnianej, opatrunków z folii poliuretanowej, kompresów włókninowych, samoprzylepnych opatrunków do mocowania kaniul, chusteczek dezynfekcyjnych, samoprzylepnych opatrunków z wkładem chłonnym z przecięciem i otworem do mocowania drenów, żelu hydrokoloidowego, opatrunków hydrokoloidowych i hydrowłóknistych, gąbki hemostatycznej, opatrunki wykonane w technologii TLC, opatrunki chłonne.

   Kody CPV:  33141113-4, 33141110-4, 33141112-8, 33141115-9, 33141119-7, 33141114-2, 33141127-6, 33631600-8

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy.
   4. Nie jest wymagane wniesienie wadium.
   5. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

        Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   11) Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

   1)         Dla Pakietów Nr: 1, 3, 4                               – 2 szt. z każdej pozycji

   2)         Dla Pakietu     Nr 2                                        – 2 szt.

   3)         Dla Pakietów Nr: 5, 8, 9, 12, 28                   – 1 op. z każdej pozycji

   4)         Dla Pakietu     Nr 6                                        – 1 kg

   5)         Dla Pakietu     Nr 7                                        – 200g

   6)         Dla Pakietów Nr: 10, 14, 21, 22                   – 5 szt.

   7)         Dla Pakietu     Nr 11                                      – 3m

   8)         Dla Pakietów Nr: 13, 16, 17, 25, 26, 27       – 1 szt. z każdej pozycji

   9)         Dla Pakietów Nr: 15, 20                               – 5 szt. z każdej pozycji

   10)       Dla Pakietów Nr: 18, 24                               – 3 szt. z każdej pozycji

   11)       Dla Pakietu     Nr 19                                      – 1 szt.

   12)       Dla Pakietu     Nr 23                                      – 3 szt.

   12) Karty danych technicznych lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

         W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

   1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

   Cena – 60%, Jakość – 40% 

   1)    „Cena” - 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2)    „Jakość” - 40%, oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach  parametrów opisanych w Rozdziale XVII.

   Ocena wg reguły: spełnia – 20 pkt. / nie spełnia 0 pkt.

   Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

   Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

   Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 20.02.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.02.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   -        w Biuletynie ZP pod nr 515076-N- 2018 w dniu 07.02.2018r.

   -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 07.02.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik do SIWZ
   3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   4. Wyjasnienia Nr 2 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia Nr 3 do SIWZ
   6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 20.02.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

   Kutno, dn.  05.02.2018

   O G Ł O S Z E N I E

   o przetargu na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

   Nr postępowania: ZP/9/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

   środków czystości i artykułów gospodarczych tj.: środki myjące, odkażające, pielęgnujące, do mycia powierzchni, zabezpieczające i konserwujące do podłóg, mydło w płynie, płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, do mycia i pielęgnacji stali nierdzewnej, czyszczenia zlewów, mebli, powierzchni, dezynfekujący proszek do prania, ręczniki papierowe, papier toaletowy, szczotki do szorowania na kij, z rączką do szorowania, do WC, szczotki do zamiatania na kij, kij do szczotki, szczotki do czyszczenia grzejników CO, szczotki zmiotki + szufelki, gąbki z padem, druciaki do szorowania, ścierki chłonne, mopy,

   stelaże do mopów, kij do stelaża, pady,  worki foliowe.

   Kody CPV: 39800000-0, 39830000-9, 39831300-9, 39831250-3, 39831220-4, 33711900-6, 39832000-3,

   39831600-2,39831240-0, 39831000-6, 33763000-6,33761000-2,39224310-4, 39224200-0, 39224320-7, 39514200-0, 39224300-1, 18930000-7.

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
   4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 10 172,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote).

   Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

   Pakiet nr   1   -     879 PLN  Pakiet nr   2   -   919 PLN  Pakiet nr 3   - 152 PLN  Pakiet nr  4  -    149 PLN

   Pakiet nr   5   -   35 PLN  Pakiet nr   6   - 2099 PLN  Pakiet nr  7  - 32 PLN  Pakiet nr  8  -    450 PLN

   Pakiet nr   9   -   84 PLN  Pakiet nr   10   -   73 PLN  Pakiet nr  11    - 75 PLN  Pakiet nr 12 -    299 PLN

   Pakiet nr   13 -  48 PLN  Pakiet nr 14 - 168  PLN  Pakiet nr 15   -   4710 PLN

   1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

   A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

   z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

   1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ).

   7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik Nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ

   10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

   11) Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   12) Do oceny jakości oferowanych środków czystościowych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

   L.p.

   Numer Pakietu

   Numer pozycji

   Minimalna ilość próbki

   1.

   Pakiet 1

   Pozycja 1,2,3,4,5

   0,5 L koncentratu z każdej pozycji

   2.

   Pakiet 2

   Pozycja 1,2

   0,5 L z każdej pozycji

   3.

   Pakiet 3

   Pozycja 1,2,3

   0,5 L z każdej pozycji

   4.

   Pakiet 4

   Pozycja 1,2,3,4,5

   0,5 L z każdej pozycji

   5.

   Pakiet 5

   Pozycja 1

   0,5 kg

   6.

   Pakiet 6

   Pozycja 1

   3 paczki po 200 szt.

   7.

   Pakiet 7

   Pozycja 1

   1 szt

   8.

   Pakiet 8

   Pozycja 1

   2 szt.

   9.

   Pakiet 9

   Pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8

   1 szt.z każdej pozycji

   10.

   Pakiet 10

   Pozycja 1,2

   1 szt.z każdej pozycji

   11.

   Pakiet 11

   Pozycja 1

   1 szt. z każdego koloru

   12.

   Pakiet 12

   Pozycja 1

   1 szt.

   13.

   Pakiet 13

   Pozycja 1,2

   1 szt.z każdej pozycji

   14.

   Pakiet 14

   Pozycja 1,2,3,4

   1 szt.z każdej pozycji

   15.

   Pakiet 15

   Pozycja 1,2,3,4,5,6,7,8,9

   5      sztz każdej pozycji

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.
   2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

                     1)  Karta charakterystyki preparatu - dotyczy Pakietów Nr: 1,2,3,4,5

   2)    Ulotka informacyjna wydana przez producenta - dotyczy Pakietów Nr 8,9,10,11,12, 13,14

   3)    Karta produktu zaoferowanego przedmiotu zamówienia wystawiona przez producenta, potwierdzająca parametry wymagane przez Zamawiającego - dotyczy Pakietu Nr 6, 7, 15

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

   Cena – 60%, jakość - 40%.

   1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

   2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 16.02.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 514128-N–2018 w dniu 2018-02-05

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 2018-02-05

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Załącznik do SIWZ
   3. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
   4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
   5. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
   6. Wyjasnienia Nr 3 do SIWZ
   7. Wyjasnienia Nr 4 do SIWZ
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

   Kutno, dn. 02.02.2018r.

   O G Ł O S Z E N I E

    o przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/7/18

   Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

   1)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

   2)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”

   Kody CPV: 60000000-8, 60130000-8

   UWAGA!!!

   Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

   1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych, ani ofert wariantowych.

         Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

   1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
   2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
   3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
   4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 9 660,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).
   5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego  i dotyczą:

   A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

   Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony,     jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy
   z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.).

   B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

       Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej wykonywanie usługi będącej przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych).

   C. Zdolności technicznej lub zawodowej.

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony:

   1)    jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:

              karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy

              karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy;

   2)    jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby – kierowcy, lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

   Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

   7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

   1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

   2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

   3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

   Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

   4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

   5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

   6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

   7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

   8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

   9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

   10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

   11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

   1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
   2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

   1)    Zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 t.j.);

   2)    Wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;

   3)    Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ wraz z wykazem pracowników, którzy będą świadczyć usługę;

   4)    Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

   5)    Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;

   6)    Opinia/Decyzja/Protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów;

   7)    Kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011, poz. 1729 t.j.). Zamawiający określił sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000 zł ( słownie: jeden milion złotych).

   Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

   10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

   Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

   11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Ilość posiadanych ambulansu typu „S” – 40%.

   1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

   2). „Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej ilości ambulansów typu „S” podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

   Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

   • 4 ambulanse typu „S”      - 40 pkt
   • 3 ambulanse typu „S”     - 20 pkt
   • 2 ambulanse typu „S”     -   0 pkt

         Oferty, w których nie zostanie wskazana ilość ambulansów typu „S” otrzymają 0 pkt.

   12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia  13.02.2018 r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.02.2018 r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali  konferencyjnej nr 08a - niski parter.

   13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

   14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

   15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

   16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek, Agnieszka Tomalak -  Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

   - w Biuletynie ZP pod nr 513523-N- 2018w dniu 02.02.2018r.

   - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 02.02.2018r.

    


   Lista załączników
   1. SIWZ
   2. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.02.2018r.
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na rzecz pacjentów "KSS" Sp. z o.o.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

   OGŁASZA KONKURS OFERT

   Sygnatura postępowania: K/27/18

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

   w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    

   Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

    

   1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
   2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
   3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz  przez lekarzy.
   4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
   5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
   6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
   7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/27/18” do dnia 09 lutego 2018 r.  do godz. 11:00.
   8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
   9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

    

                                                                                                                                                Zatwierdzam:

     Prezes Zarządu

    "Kutnowski Szpital Samoerządowy" Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

     

    Członek Zarządu

    "Kutnowski Szpital Samoerządowy" Sp. z o.o.

    Maciej Nerowski

     

     

    Kutno, dnia 31 stycznia 2018 r.


    Lista załączników
    1. SWK
      udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


      Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    Kutno, dn. 31.01.2018r.

    O G Ł O S Z E N I E

    o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    Nr postępowania: ZP/6/18

    Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do dezynfekcji delikatnych powierzchni, sprzętu, nieodpornych na działanie alkoholu, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych,  preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.

    Kody CPV:  33631600-8, 33772000-2, 33691300-3, 24456000-5

     

    UWAGA!!!

    Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

    1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

     4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

     5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

     6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

     z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

     Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ).

     7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik Nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ

     10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

     11) Do oceny jakości oferowanych środków dezynfekcyjnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki (dotyczy Pakietów Nr 1, 2 i 3) w ilości:

     Dla Pakietu Nr 1 - 1L

     Dla Pakietu Nr 2 – 1 rolka

     Dla Pakietu Nr 3 – 1L/1kg

     12) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

     13) Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry.

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) - dot. Pakietów Nr: 1 i 3 wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     2)    Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 4, 5, 6, 7, 8.

     3)    Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

     4)    Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

     Dla Pakietów od 1 do 3Cena – 60%, jakość - 40%.

     1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według kryteriów i punktacji podanej w  Rozdziale XVII.

     Dla Pakietów od 4 do 8 - Cena 60%, Termin dostawy – 40%

     1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2) Termin dostawy – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

     • 1 dzień            - 40 pkt
     • 2 dni               - 20 pkt
     • 3 dni i powyżej - 0 pkt

     Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia, otrzymają 0 pkt.

     14) Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 08.02.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

     12.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     13.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     15.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     - w Biuletynie ZP pod nr 511830-N–2018 w dniu 31.01.2018r.

     - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 31.01.2018r.


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
     3. Wyjaśnienia Nr 1
     4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.02.2018r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

     Kutno, dn. 29.01.2018r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

     Nr postępowania ZP/4/18

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę serwisową okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego, takiego jak: aparat do badania słuchu, aparat do leczenia nerkozastępczego, aparaty do znieczulenia, aparaty EKG, aparaty USG, defibrylatory, detektory tętna płodu, inhalatory, inkubatory, kardiomonitory, kardiotokografy, lampy, lancetrony, łóżka, piły do gipsu, platforma elektrochirurgiczna, zestaw laparoskopowy, pompy, pulsoksymetry, respiratory, sprzęt endoskopowy, sprzęt rehabilitacyjny, ssaki, urządzenia do sterylizacji, stoły operacyjne, platforma elektrochirurgiczna z kompatybilnym oprzyrządowaniem, stacja przeglądania cyfrowych obrazów RTG, zestaw do rehabilitacji kardiologicznej, napędy ortopedyczne, stacja uzdatniania wody, kolposkop, dermatom, maceratory, inny sprzęt medyczny.

     Kod CPV: 50420000-5

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

     4. Okres realizacji zamówienia: świadczenie usług serwisowych okresowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

     5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 8 118 PLN (słownie: osiem tysięcy sto osiemnaście złotych).

     Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

     Pakiet nr   1   -     8 PLN  Pakiet nr   2   -   51 PLN  Pakiet nr  3a  - 492 PLN  Pakiet nr   3b -    150 PLN

     Pakiet nr   4   -   90 PLN  Pakiet nr   5   - 180 PLN  Pakiet nr  6a  - 220 PLN  Pakiet nr   6b -    135 PLN

     Pakiet nr   7   -   12 PLN  Pakiet nr   8   -   37 PLN  Pakiet nr  9    - 300 PLN  Pakiet nr 10a -    148 PLN

     Pakiet nr 10b - 218 PLN  Pakiet nr 10c -   53 PLN  Pakiet nr 11   -   30 PLN  Pakiet nr 12   -      90 PLN

     Pakiet nr 13a -   36 PLN  Pakiet nr 13b -   90 PLN  Pakiet nr 14   -   48 PLN  Pakiet nr 15   -        6 PLN

     Pakiet nr 16   -   60 PLN  Pakiet nr 17   - 240 PLN  Pakiet nr 18a - 972 PLN  Pakiet nr 18b -    270 PLN

     Pakiet nr 18c -   90 PLN  Pakiet nr 18d - 348 PLN  Pakiet nr 19   - 105 PLN  Pakiet nr 20   - 1 080 PLN

     Pakiet nr 21a - 540 PLN  Pakiet nr 21b - 330 PLN  Pakiet nr 22   - 189 PLN  Pakiet nr 23   -      84 PLN

     Pakiet nr 24   - 600 PLN  Pakiet nr 25   -   60 PLN  Pakiet nr 26a -   36 PLN  Pakiet nr 26b -    105 PLN

     Pakiet nr 27   -   36 PLN  Pakiet nr 28   -   90 PLN  Pakiet nr 29   - 270 PLN  Pakiet nr 30   -      90 PLN

     Pakiet nr 31   -     9 PLN  Pakiet nr 32   -   30 PLN  Pakiet nr 33   -   36 PLN  Pakiet nr 34   -      54 PLN

      

     6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży następujące dokumenty:

     1)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8 do SIWZ;

     2)    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

     Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Kserokopia dowodu wpłacenia/wniesienia wadium.

     7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

     8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

     11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, w celu potwierdzenia, że  oferowane usługi spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

     1)     wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik Nr 8 do SIWZ;

     2)     oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają kwalifikacje do konserwacji urządzeń medycznych oraz posiadają kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń i są przeszkolone u producenta w zakresie przeglądów urządzeń i posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych (jeśli są wymagane przez producenta danego urządzenia medycznego).  

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, posiadane autoryzacje – 40%.

     1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2) „Posiadane autoryzacje” – 40%, oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia o posiadanych autoryzacjach, wydanych firmie przez producenta sprzętu do wykonywania jego napraw i przeglądów (oświadczenie Wykonawcy, że posiada autoryzację  – 40pkt., brak w/w oświadczenia – 0 pkt.).

     Ocena wg reguły: spełnia – 40 pkt / nie spełnia 0 pkt.

     12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do dnia 09.02.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A -  niski parter.

     13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     16.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest: Anna Piątek Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24-388-02-47 e-mail: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:                                

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

      

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     - w Biuletynie ZP pod nr 510273-N-2018 w dniu 29.01.2018r.

     - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 29.01.2018r.

      


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
     3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     4. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
     5. Załącznik Nr 2 do SIWZ po zmianach
     6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 12.02.2018r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

     Kutno, dn. 25.01.2018

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

     Nr postępowania ZP/2/18

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:  

      

     1. Gaz medyczny (tlen) ciekły zbiornik
     2. Dzierżawa zbiornika o pojemności 6 ton
     3. Tlen medyczny sprężony 40L butla
     4. Tlen medyczny sprężony 3L butla
     5. Tlen medyczny sprężony 10L butla
     6. Tlen medyczny sprężony 2L butla z zaworem zintegrowanym wraz z dzierżawą
     7. Dwutlenek węgla typu laparox C 7,5kg wraz z dzierżawą butli
     8. Dwutlenek węgla typu krio 7,5kg wraz z dzierżawą butli
     9. Entonox 10L wraz z ustnikami oraz dzierżawą butli.

     Kody CPV: 24111500-0, 24111900-4, 24112100-3, 44615000-4. 

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu Wykonawcy składają oferty na całość przedmiotu zamówienia, nie można składać ofert częściowych, wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
     4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
     5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.
     6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:
      A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca    posiada: Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i Zezwolenie na wytwarzanie danego produktu leczniczego (jeżeli jest wymagany prawem), wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

     B. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C. Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych co najmniej 2, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, a ich łączna wartość brutto wynosi minimum: 200 000,00 PLN. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

     Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ).

     7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik Nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik Nr 3 oraz Załącznik Nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik Nr 5 do SIWZ.

     10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik Nr 6 do SIWZ.

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo;

     2)    Zezwolenie na wytwarzanie oferowanych przez Wykonawcę produktów leczniczych, wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego;

     3)    Oświadczenie, że oferowany dwutlenek węgla medyczny jest dopuszczony do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211 j.t.);

     4)    Wykaz wykonanych co najmniej 2, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, a ich łączna wartość brutto wynosi minimum: 200 000,00 PLN. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają w/w warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę dostaw o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt. 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 100%.

     „Cena” – 100%, maksymalną ilość punktów (100) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Sekretariat „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.02.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.02.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

     13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     - w Biuletynie ZP pod nr  509784-N-2018 w dniu 25.01.2018r.

     - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.01.2018r.


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.02.2018r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na usługę w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w "Kutnowskim Szpitalu Samorządowym" Sp. z o.o.

     Kutno, dn. 23.01.2018r.

     O G Ł O S Z E N I E

      

     o przetargu na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

      

     Nr postępowania: ZP/1/18

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 221 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji całodziennych posiłków dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie wraz z najmem pomieszczeń w budynku kuchni i dzierżawą urządzeń stanowiących wyposażenie kuchni.

     Kody CPV:

     55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków

     55322000-3 Usługi gotowania posiłków

     55320000-9 Usługi podawania posiłków

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu nie można składać ofert częściowych ani ofert wariantowych.

           Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

     4. Okres realizacji zamówienia: w okresie 48 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

     5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 169 408,00PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiem złotych).

     6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     1)     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 usług zbiorowego żywienia przy średniej dziennej ilości wydawanych posiłków całodziennych minimum 200 szt. o wartości brutto minimum 2 500 000,00 zł każda i udokumentuje, że usługa ta jest wykonywana lub została wykonana należycie.

     Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

     2)    Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości, zdolnymi do wykonywania zadania. Zamawiający wymaga, aby min. jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialna za kontrolę jakości świadczonych usług, posiadała minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka oraz posiadała wykształcenie w tym kierunku. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: Spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

     2)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ.

     3)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     4)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

     5)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

     6)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

     7)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

     8)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik Nr 3 do SIWZ

     9)    Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik Nr 4 do SIWZ

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

     2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

     3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

     4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

     5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

     6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

     10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów (zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ), na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających,  czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

     Za spełnienie ww. warunku Zamawiający uzna, wykazanie się przez Wykonawcę, wykonaniem co najmniej 2 usług zbiorowego żywienia przy średniej dziennej ilości wydawanych posiłków całodziennych minimum 200 szt. o wartości brutto minimum 2 500 000,00 zł każda i udokumentuje, że usługa ta jest wykonywana lub została wykonana należycie.

     Zamawiający w przypadku usług ciągłych lub okresowych uzna wyłącznie wartość faktycznie wykonanych usług. W przypadku podmiotów składających ofertę wspólną Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ww. warunek, jeżeli wykażą, że wykonali łącznie wymaganą liczbę usług o łącznej wartości brutto takiej jak podana wyżej.

     2)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kontrolę jakości, zdolnymi do wykonywania zadania – zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby min. jedna osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialna za kontrolę jakości świadczonych usług, posiadała minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku dietetyka oraz posiadała wykształcenie w tym kierunku. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: Spełnia lub nie spełnia, w oparciu o wymagane dokumenty i zawarte w nich informacje.

     3)    opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000 zł. - należy załączyć dowód opłacenia o ile nie wynika to z załączonego dokumentu.

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

     12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%,  Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Wsad do kotła – 20%

     „Cena” – 60% maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Wsad do kotła – 20% Oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

     13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dniu 06.03.2018r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2018r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej nr 08A -  niski parter.

     14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Z-ca Kierownika - Anna Piątek i Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

     Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

     - pod nr 2018- 012415 w dniu 23.01.2018r.

     Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 23.01.2018r.

      

      


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ
     3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     4. Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ
     5. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie ogłoszenia
     6. Załącznik Nr 1 do SIWZ po zmianach
     7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.03.2018 r.
     8. Informacja o wykluczeniu
       udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terepii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów "KSS" Sp. z o

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

     OGŁASZA KONKURS OFERT

     Sygnatura postępowania: K/26/18

      

     na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień i przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

      

     Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

      

     1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
     2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
     3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz  przez lekarzy.
     4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
     5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95% + 5% kwalifikacje
     6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
     7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz przez lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/26/18” do dnia 30 stycznia 2018 r.  do godz. 11:00.
     8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
     9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.     

      

                                                                                                                          Zatwierdzam:


                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                           Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

                                                                                                                         Marek Piotr Kiełczewski

      

      

                                                                                                                          Członek Zarządu

                                                                                                           Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o.

                                                                                                                           Maciej Nerowski

      

     Kutno, dnia 18 stycznia 2018r.

      


     Lista załączników
     1. SWK
       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-01-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

     Kutno, dn. 07.12.2017r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

     Nr postępowania ZP/30/17

      

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

     1)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

     2)    transport międzyszpitalny pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

     3)    transport pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi,

     4)    transport sanitarny pacjentów ambulansem typu „T” na badania diagnostyczne, celem przewozu do domu, do lądowiska i z lądowiska na terenie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.,

     5)    transport materiałów biologicznych ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i z pozostałych Oddziałów Szpitalnych „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

     Kody CPV: 60000000-8.

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

     4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

     5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 12 094,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote):

     Pakiet nr 1 -  9 692 PLN    Pakiet nr 2 -  2 317 PLN    Pakiet nr 3 -  85 PLN   

     6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz   spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to       z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy
     z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2002 r. oz. 1137 z późn. zm.).

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony:

     1)    jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednimi środkami transportu przystosowanym do transportu sanitarnego, w ilości:

     Dla Pakietu Nr 1 - karetki specjalistyczne typu „S” – co najmniej 2 pojazdy

     Dla Pakietu Nr 1 – karetki podstawowe typu „P” – co najmniej 2 pojazdy;

     Dla Pakietu Nr 2 i 3 – co najmniej 2 pojazdy;

     2)    jeżeli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, że osoby – kierowcy, lekarze, ratownicy medyczni, sanitariusze, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

     Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

     7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

     8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

     11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych na używanie pojazdów samochodowych jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym w przypadku używania tych pojazdów w związku z ratowaniem życia lub zdrowia ludzkiego, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 21 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017, poz. 1260 t.j.);

     2)    wykaz środków transportu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu wykonywania zamówienia – sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ;

     3)    oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SIWZ wraz z wykazem pracowników, którzy będą świadczyć usługę;

     4)    oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu aktualnych polis ubezpieczeniowych (OC, NNW) dla pojazdów, które będą realizowały usługę oraz ich zamienników w razie wystąpienia awarii, a także aktualnych badań technicznych pojazdów, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     5)    oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymagań sanitarnych oraz technicznych i jakościowych, określonych w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane PN-EN 1789:2008;

     6)    Opinia/Decyzja/Protokół Kontroli Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dotyczące spełniania warunków sanitarno-epidemiologicznych Bazy Transportu i Ambulansów;

     7)    kopię polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę gwarantowaną w wysokości nie niższej niż wynikająca z Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dn. 22 grudnia 2011r. (Dz.U. 2011, poz. 1729 t.j.).

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Ilość posiadanych ambulansu typu „S” – 40%.

     1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

     2). „Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40% = 40pkt – oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanej ilości ambulansów typu „S” podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

     Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

     • 4 ambulanse typu „S”      - 40 pkt
     • 3 ambulanse typu „S”     - 20 pkt
     • 2 ambulanse typu „S”     -   0 pkt

     Oferty, w których nie zostanie wskazana ilość ambulansów typu „S” otrzymają 0 pkt.

     12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 15.12.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.12.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w małej sali  konferencyjnej nr 08a - niski parter.

     13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     - w Biuletynie ZP pod nr 629224-N-2017 w dniu 07.12.2017r.

     - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 07.12.2017r.


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     3. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
     4. Formularz oferty
     5. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
     6. Zmiana treści SIWZ i zmiana treści Ogłoszenia
     7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.12.2017r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez piel

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

                            OGŁASZA KONKURS OFERT

     Sygnatura postępowania: K/25/17

      

     na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień,  inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. 

      

     Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

      

     1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
     2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
     3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, ochrony radiologicznej oraz  przez  lekarzy.
     4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
     5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie się kierowała komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej : cena 95% + 5% kwalifikacje.
     6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
     7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/25/17” do dnia 20 grudnia 2017r.  do godz. 11:00.
     8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 grudnia 2017r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju nr 08a - niski parter.
     9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

      

      

      

                                                                                                                          Zatwierdzam:

      

      

                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                         Marek Piotr Kiełczewski

      

      

     Kutno, 01 grudnia 2017r.                                    


     Lista załączników
     1. SWK
       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-12-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Konkurs ofert na wykonywanie badań histopatologicznych

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

     OGŁASZA KONKURS OFERT

     na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych(w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.  Sygnatura postępowania: K/10/17

     Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 tj.) – dalej: u.dz.l.

     1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
     2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
     3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o.
     4. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych.
     5. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
     6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
     7. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2017r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w Sali Seminaryjnej - niski parter.
     1. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 60%, doświadczenie – 40%.

     8.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych,dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/10/17” do dnia 04.12.2017r. do godz. 10:00.

     10.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

     Kutno, dn. 24.11.2017r.

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski


     Lista załączników
     1. SWK
     2. Wyjaśnienia nr 1 do SWK
     3. Wyjaśnienia nr 2 do SWK
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

     Kutno, dn. 17.11.2017r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

     Nr postępowania: ZP/28/17

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: preparatów do dezynfekcji narzędzi, osprzętu anestezjologicznego, preparatów do dezynfekcji wyrobów medycznych, inkubatorów, preparatów do dezynfekcji delikatnych powierzchni, nieodpornych na działanie alkoholu, preparatów do myjni dezynfektora typu Nevamatic H 02 2 T, preparatów do przygotowania endoskopów do ponownego użycia, preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji  powierzchni i sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni, preparatów do mycia i dezynfekcji powierzchni na oddziałach noworodkowych, dziecięcych, preparatów do mycia i dezynfekcji rąk i skóry, preparatów do konserwacji narzędzi, preparatów do pielęgnacji rąk, preparatów do mycia i wykonania procesów dezynfekcji, preparatów do dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, ręczników – czyściwa papierowego, stojaków do czyściwa podłogowych, środków do uzdatniania wody, preparatów do usuwania nieprzyjemnych zapachów np. moczu, preparatów do prania i dezynfekcji butów operacyjnych, preparatów do dezynfekcji powierzchni i sprzętów, preparatów do dezynsekcji i deratyzacji.

     Kody CPV:  33631600-8, 33741000-6, 33772000-2, 24962000-5, 33691300-3, 24456000-5

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

           Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
     2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
     3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.
     4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3 486,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych):

     Pakiet nr     1 -  324 PLN    Pakiet nr   2 -  100 PLN    Pakiet nr  3 -    73 PLN    Pakiet nr   4 - 150 PLN

     Pakiet nr     5 -  332 PLN    Pakiet nr   6 – 460 PLN    Pakiet nr  7 -    60 PLN    Pakiet nr   8 - 168 PLN

     Pakiet nr     9 -  310 PLN    Pakiet nr 10  -   83 PLN    Pakiet nr 11 - 109 PLN    Pakiet nr 12 - 771 PLN

     Pakiet nr    13 -   18 PLN    Pakiet nr 14  -   25 PLN    Pakiet nr 15 -   10 PLN    Pakiet nr 16 -   65 PLN

     Pakiet nr    17 - 271 PLN    Pakiet nr 18  -   26 PLN    Pakiet nr 19 -     2 PLN    Pakiet nr 20 -   66 PLN

     Pakiet nr    21 -   27 PLN    Pakiet nr 22  -     3 PLN    Pakiet nr 23 -   20 PLN    Pakiet nr 24 -     2 PLN

     Pakiet nr    25 -     4 PLN    Pakiet nr 26  -     7 PLN  

     1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to

     z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi pozwoleniem – dotyczy Pakietu Nr 12.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

     1. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

     Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

     7)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załączniki nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

     8)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     9)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     10) Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

     11) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

     12) Do oceny jakości oferowanych środków dezynfekcyjnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 21):

     Dla Pakietu Nr 1: poz. 1 – 800g, poz. 2 – 1L

     Dla Pakietu Nr 2 - 0,5kg

     Dla Pakietu Nr 3 - 1L

     Dla Pakietu Nr 4 - po 1 op. dla każdej pozycji

     Dla Pakietu Nr 5 – po 1 op. dla poz. 1,2,3

     Dla Pakietu Nr 6 - 1L

     Dla Pakietu Nr 7 – 1L

     Dla Pakietu Nr 8 – 10 tabletek

     Dla Pakietu Nr 9 – 1L/1kg

     Dla Pakietu Nr 10 – 5 saszetek

     Dla Pakietu Nr 11 – 1L

     Dla Pakietu Nr 12 – po 0,5L dla każdej pozycji

     Dla Pakietu Nr 13 – 100ml

     Dla Pakietu Nr 14 – 100ml

     Dla Pakietu Nr 15 – 1 op.

     Dla Pakietu Nr 16 – 1 op.

     Dla Pakietu Nr 17 – 1 rolka

     Dla Pakietu Nr 18 – 10 tabletek

     Dla Pakietu Nr 19 – 1 op. (250ml)

     Dla Pakietu Nr 20 – 1L/1kg

     Dla Pakietu Nr 21 – 1 op.

     1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.
     2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    Ulotki informacyjne, instrukcje używania lub aktualne katalogi, zawierające dane o właściwościach oferowanych produktów, informacje dotyczące ich stosowania, potwierdzające wymagane przez Zamawiającego parametry.

     2)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej – dotyczy Pakietu nr 12. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców wymagane zezwolenie/koncesje przedkłada każdy z Wykonawców.

     3)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017 poz. 211) - dot. Pakietów Nr: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 16, 20, 21 wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     4)    Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające możliwość użycia preparatu w myjni CHoyang oraz przeprowadzenia na własny koszt ustawień myjni pod oferowane preparaty – dot. Pakietu Nr 5.

     5)    Pozwolenie na obrót produktem biobójczym – dot. Pakietów Nr: 7, 8, 9, Pak. 12 - poz. 5 i 6, Pak Nr: 22, 23, 24, 25, 26.

     6)    Pozwolenie na obrót produktem leczniczym i Karta charakterystyki produktu leczniczego - dot. produktów leczniczych – Pakiet Nr 12 - poz. 3 i 4.

     7)    W zakresie preparatów zakwalifikowanych do grupy kosmetyków, które są wymienione w Pakiecie Nr 12 poz. 1, 2 oraz w Pakiecie Nr 14 – zgłoszenie do portalu CPNP o wprowadzeniu preparatu (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE) do obrotu Nr 1223/2009 z dnia 30.11.2009r. aktualny na dzień składania ofert.

     8)    Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych – dotyczy Pakietów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

     9)    Certyfikat potwierdzający, że środek dezynfekcyjny może być stosowany na oddziałach noworodkowych – dot. Pakietów Nr: 2 i 11.

     10) Oświadczenie Wykonawcy o przekazaniu wraz z umową na dostawy środków dezynfekcyjnych Kart Charakterystyk dla preparatów zarejestrowanych jako wyroby medyczne lub preparaty biobójcze, przygotowanych wg aktualnych przepisów prawa.

     11) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu dokumentów potwierdzających, że preparaty do dezynfekcji narzędzi i powierzchni są przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym i posiadają badania mikrobiologiczne odpowiadające Normom Europejskim, wykonane w opiniotwórczych laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     12) Oświadczenie o trwałości przydatności do użycia roztworów roboczych od momentu sporządzenia roztworu – dot. Pakietów Nr: 7, 8, 9.

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

     Dla Pakietów od 1 do 21Cena – 60%, jakość - 40%.

     1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2). „Jakość” 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

     Dla Pakietów od 22 do 26 - Cena 60%, Termin dostawy – 40%

     1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2) Termin dostawy – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

     • 1 dzień            - 40 pkt
     • 2 dni               - 20 pkt
     • 3 dni i powyżej - 0 pkt

     Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia, otrzymają 0 pkt.

     12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.11.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

     13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

                                                                                  Członek Zarządu

                                                                                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                   Maciej Nerowski

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     - w Biuletynie ZP pod nr 617676-N–2017 w dniu 17.11.2017r.

     - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 17.11.2017r.

      


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik do SIWZ
     3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.11.2017r.
     5. Przedłużenie terminu związania ofertą
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

     Kutno, dn. 16.11.2017r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowychNr postępowania: ZP/29/17

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości powyżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych t.j.: produkty farmaceutyczne różne, leki przeciwzakrzepowe, produkty lecznicze dla układu nerwowego, środki przeciwbólowe, albuminy, płyny dezynfekcyjne, produkty do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, antybiotyki, paski odczynnikowe, środki przeciwnowotworowe, środki antywirusowe, zestawy do podawania leków, opatrunki specjalistyczne, toksyna botulinowa typu A.

     Kody CPV:  33600000-6, 33621100-0, 33690000-3, 33661000-1, 33661200-3, 33141540-7, 33631600-8, 33692510-5, 33692200-9,33124131-2,33622000-6, 33651400-2,33652100-6, 33631400-6, 33141624-0, 33141110-4.

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

           Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     1. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.
     2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.
     3. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.
     4. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 30 202 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy dwieście dwa złote).

     Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

     Pakiet nr   1 -      192 PLN      Pakiet nr   2 -    3 094 PLN   Pakiet nr   3 - 338 PLN  Pakiet nr   4 -163 PLN Pakiet nr   5 –   1 685 PLN     Pakiet nr   6 -       659 PLN   Pakiet nr   7 - 1 400 PLN Pakiet nr   8 -       538 PLN    Pakiet nr   9 -     137 PLN   Pakiet nr 10 -    531 PLN Pakiet nr 11 -    1 600 PLN    Pakiet nr 12 –   1 100 PLN    Pakiet nr 13 - 18 PLN  Pakiet nr 14 -  22 PLN  Pakiet nr 15 –      288 PLN     Pakiet nr 16 - 480 PLN         Pakiet nr 17 - 30 PLN   Pakiet nr 18 - 168 PLN  Pakiet nr 19 -       288 PLN     Pakiet nr 20 -  77 PLN       Pakiet nr 21 - 600 PLN  Pakiet nr 22 -   242 PLN 

      Pakiet nr 23 -       163 PLN     Pakiet nr 24 - 1 939PLN  Pakiet nr 25 - 540 PLN  Pakiet nr 26 - 1 512 PLN  Pakiet nr 27 -       348 PLN   Pakiet nr 28 -   2 899 PLN Pakiet nr 29 – 1 945 PLN  Pakiet nr 30 - 764 PLN  Pakiet nr 31 -    3 472 PLN  Pakiet nr 32 -  990 PLN   Pakiet nr 33 -   180 PLN  Pakiet Nr 34 – 1 800 PL

     1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/ koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

     3)    Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem” w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ.

     4)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     5)    Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

     6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

     7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące podwykonawców.

     8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

     9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

     10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 5 do SIWZ

     1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.
     2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    informację z krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

     2)    zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

     3)    zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

     4)    oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

     5)    oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

     6)    oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716);

     10.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 10 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

     2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     11.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

     12.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60% Termin dostawy – 40%,

     „Cena” – 60% maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.  „Termin dostawy” – 40% . Oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

     13.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dniu 01.12.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.12.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07d - niski parter.

     14.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     16.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     17.  Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Z-ca Kierownika - Anna Piątek i Agnieszka Tomalak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

     Podpisał:

     Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

     Członek Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Maciej Nerowski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane

     Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:

     - pod nr 2017- 161489 w dniu 16.11.2017r.

     Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało

     na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 16.11.2017r.


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik do SIWZ
     3. Załącznik do SIWZ - JEDZ
     4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     5. Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ
     6. Sprostowanie do Pakietu Nr 27
     7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.12.2017r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej

     Kutno, dn. 31.10.2017r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej

     Nr postępowania: ZP/27/17

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: szwów wchłanialnych z igłą,  szwów niewchłanialnych z igłą, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych i folii chirurgicznej – operacyjnej jodowanej.

     Kody CPV: 33141121-4, 33141128-3, 33190000-8.

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

     4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 11 miesięcy – dla Pakietów od 1 do 6 oraz 18 miesięcy dla Pakietu Nr 7, począwszy od dnia zawarcia umowy.

     5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

     6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

     A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

     Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

     7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

     1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

     2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

     3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

     4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

     5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

     6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

     7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

     8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

     9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

     10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

     11) Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości (dotyczy Pakietów od 1 do 6):

     Dla Pakietu Nr 1 - po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje z grubościami szwu: najcieńszy, średni i najgrubszy.

     Dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6 - po 1 sztuce.

     8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

     9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

     1)    oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

     2)    katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

     Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

     10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

     Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

     11.  Kryteria oceny ofert w przetargu:

     Dla Pakietów od 1 do 6 - Cena – 60%, Jakość – 40%  

     1)    „Cena” - 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2)    „Jakość” - 40%, oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach następujących parametrów:

     Lp.

     Oceniane właściwości

     Liczba punktów

     1.

     Brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle

     8

     2.

     Wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki

     8

     3.

     Wytrzymałość nitki na zerwanie podczas wiązania

     8

     4.

     Trwałość połączenia igły z nitką, z wyłączeniem Pak. Nr 6

     8

     5.

     Brak pamięci kształtu nici z opakowania

     8

      

     Ocena wg reguły: spełnia dany parametr – 8 pkt / nie spełnia 0 pkt.

     Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

     Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

     Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

      

     Dla Pakietu Nr 7Cena – 60%, Termin dostawy – 20%, Termin reakcji na reklamację – 20% 

     1)    „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

     2)    „Termin dostawy” – 20%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

           Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

     • 1 dzień                 - 20 pkt
     • 2 dni                    - 10 pkt
     • 3 dni i powyżej    -   0 pkt

     Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.

     3)     „Termin reakcji na reklamację” – 20%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu reakcji na reklamację podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.  

     Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

     • 3 dni                     - 20 pkt
     • 4 dni                     - 10 pkt
     • 5 dni i powyżej    -   0 pkt

     Oferty, w których nie zostanie wskazany termin reakcji na reklamację otrzymają 0 pkt.

      

     12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 13.11.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

     13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

     14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

     15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

     16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      

      Podpisał:

      Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

     Marek Piotr Kiełczewski

      

     Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

     -        w Biuletynie ZP pod nr 609967-N- 2017 w dniu 31.10.2017r.

     -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 31.10.2017r.

      


     Lista załączników
     1. SIWZ
     2. Załącznik Nr 2 do SIWZ cz. 1
     3. Załącznik Nr 2 do SIWZ cz. 2
     4. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 13.11.2017r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

     Kutno, dn. 30.10.2017r.

      

     Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

     W załącznikach:

     1. Ogłoszenie o zamówieniu nr 608821-N-2017 z dnia 30.10.2017r.

     2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.


     Lista załączników
     1. Ogłoszenie o zamówieniu
     2. SIWZ
     3. Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ
     4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.11.2017r.
       udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, I i II Oddziale Chorób We

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

     OGŁASZA KONKURS OFERT 

     Sygnatura postępowania: K/24/17

     na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji  w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7,25-15  i w ramach dyżurów oraz udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      

     Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) – dalej: u.dz.l.

      

     1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
     2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
     3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
     4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
     5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 95%. + kwalifikacje 5%
     6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
     1. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w godzinach 7,25-15,00 i w ramach dyżurów w  Oddziale Ginekologiczno-Położniczym lub Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych lub na udzielanie konsultacji urologicznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, K/24/17” do dnia 30.10.2017rdo godz. 11:00.  
     1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.10.2017r.  godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju  Działu Kadr i Płac- niski parter.
     2. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

                                                                                                                        Zatwierdzam:

                                                                                           Prezes Zarządu

                                                                                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                           Marek Piotr Kiełczewski

      

                                                                                           Członek Zarządu

                                                                                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                            Maciej Nerowski

     Kutno, 23.10.2017r .                                                           


     Lista załączników
     1. SWK
       udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


       Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

     Kutno, dn. 18.10.2017r.

     O G Ł O S Z E N I E

     o przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego

     Nr postępowania ZP/25/17

     Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579 tj. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę:

     • płyny do hemodializy,
     • sprzęt jednorazowy kompatybilny z aparatem  typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT

     (zestawy, cewniki, worki, dreny).

     Kody CPV: 33181510-0, 33181520-3.

     UWAGA!!!

     Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

     1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

     2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

     3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

      5. Nie jest wymagane wniesienie wadium.

      6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz  spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to  z odrębnych przepisów.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca posiada zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego       opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

      1)    Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)    Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)    Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ.

      Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23

      4)    Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      5)    Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)    Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      7)    Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      8)    W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      9)    Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ.

      10) Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

      8. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      9. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      1)    Zezwolenie/koncesje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w zakresie obrotu produktami objętymi zamówieniem dla których taki wymóg określa powszechnie obowiązujące prawo.

      2)    Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada aktualne świadectwa rejestracyjne.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

      11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin dostawy – 40%.

      1). „Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów;

      2). „Termin dostawy” – 40%, oferty w tym kryterium rozpatrywane będą na podstawie zaproponowanego terminu dostawy przedmiotu zamówienia podanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty – Załącznik Nr 1 do SIWZ.

      Zamawiający przyzna ofertom punktację, zgodnie z poniższym zapisem:

      • 1 dzień              - 40 pkt
      • 2 dni                  - 20 pkt
      • 3 dni i powyżej -   0 pkt

      Oferty, w których nie zostanie wskazany termin dostawy przedmiotu zamówienia otrzymają 0 pkt.

      12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 26.10.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.10.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju Komisji Przetargowych nr 07f - niski parter.

      13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

       

      Podpisał:                                                       

      Prezes Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

      Członek Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Maciej Nerowski

       

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr 603503-N-2017 w dniu 18.10.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 18.10.2017r.


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
      3. Wyjaśnienia nr 1
      4. Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.10.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę szwów chirurgicznych

      Kutno, dn. 28.09.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę szwów chirurgicznych

      Nr postępowania: ZP/24/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: szwów wchłanialnych z igłą,  szwów niewchłanialnych z igłą do szycia skóry, drutów stalowych z igłą tnącą, drutów stalowych z dwoma igłami, wchłanialnych taśm, taśm retrakcyjnych.

      Kody CPV: 33141121-4, 33141128-3. 

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3 840,00 PLN (słownie: trzy tysiące osiemset czterdzieści złotych).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

      Pakiet nr     1 - 323 PLN    Pakiet nr   2 -  240 PLN    Pakiet nr   3 - 35 PLN    Pakiet nr   4 -  104 PLN

      Pakiet nr     5 - 154 PLN    Pakiet nr   6 – 778 PLN    Pakiet nr   7 - 29 PLN    Pakiet nr   8 -  848 PLN

      Pakiet nr     9 -   50 PLN    Pakiet nr 10  - 585 PLN    Pakiet nr 11 - 23 PLN    Pakiet nr 12 -  116 PLN

      Pakiet nr    13 -  49 PLN    Pakiet nr 14  - 227 PLN              Pakiet nr 15 - 29 PLN    Pakiet nr 16 -    58 PLN

      Pakiet nr    17 -  86 PLN    Pakiet nr 18  - 106 PLN

      6. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

           Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ.

      12)  Do oceny jakości oferowanych materiałów szewnych, wymagane jest, aby Wykonawcy dostarczyli wraz z ofertą ich próbki w ilości:

      Dla Pakietów Nr: 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14 - po 1 sztuce z 3 pozycji, wybierając pozycje z grubościami szwu: najcieńszy, średni i najgrubszy.

      Dla Pakietu Nr 3 – po 1 sztuce z każdej pozycji

      Pakiety Nr: 4, 7, 9, 11, 15, 16, 17, 18 - po 1 sztuce.

      13) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      14) Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      14.1. oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017r., poz. 211 j.t.) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

      14.2. katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      15) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Jakość – 40%.

      1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Jakość” - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie dostarczonych próbek, w ramach następujących parametrów:

       

      Lp.

      Oceniane właściwości

      Liczba punktów

       

      1.

       

      Brak efektu odkształcenia igły po zapięciu w imadle

             8

      2.

       

      Wytrzymałość kształtu igły po wielokrotnym przejściu przez tkanki

             8

      3.

       

      Wytrzymałość nitki na zerwanie podczas wiązania

             8

      4.

       

      Trwałość połączenia igły z nitką, z wyłączeniem Pak. Nr 8 w poz. 14,15,16 i Pak. Nr 18

             8

       

      5.

       

      Brak pamięci kształtu nici z opakowania 

             8

       

      Ocena wg reguły: spełnia dany parametr – 8 pkt / nie spełnia 0 pkt.

      Maksymalną ilość punktów (40) otrzyma oferta, która spełnia wszystkie powyższe kryteria, pozostałe proporcjonalnie mniej.

      Suma punktów przyznana zostanie ofercie na podstawie opinii otrzymanych od bezpośrednich użytkowników, którzy przetestują otrzymane próbki.

      Bezpośredni użytkownicy (pracownicy oddziałów szpitalnych) otrzymają próbki oferowanych artykułów do przetestowania, otrzymają również zalecenia Komisji Przetargowej jakie należy oceniać właściwości artykułów i ile maksymalnie punków można im przyznać w trakcie oceny - zgodnie z SIWZ.

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 09.10.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.10.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

       

      Podpisał:

      Prezes Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

      Członek Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Maciej Nerowski         

       

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      -        w Biuletynie ZP pod nr 594357-N- 2017 w dniu 28.09.2017r.

      -        na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.09.2017r.

       


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik Nr 2 do SIWZ
      3. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu
      5. Załącznik Nr 2 do SIWZ - po zmianach
      6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.10.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

      Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      Sygnatura postępowania: K/23/17

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

      w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godzinach 7,00-14,35                            oraz w ramach dyżurów

      na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: cena 95%.+ 5% kwalifikacje
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godz. 7,00-14,35 oraz  w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/23/17", do dnia 29 września 2017 r. do godz. 11:00.
      8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 września 2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
      9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

      Kutno, dnia 21 września 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:

       

                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                        Marek Kiełczewski

       

       


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        konkurs na wykonywanie konsultacji pulmonologicznych i badań bronchoskopii

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób płuc

      w zakresie konsultacji specjalistycznych i wykonywania bronchoskopii                                                                                                                         na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      Sygnatura postępowania: K/21/17

       

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

       

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej : cena  95% i 5% kwalifikcje.
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w zakresie konsultacji pulmonologicznych i wykonywanie bronchoskopii oraz na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/20/17", do dnia 27 września  2017 r., do godz. 11:00.
      8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 września  2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
      9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

       

      Kutno, dnia 18 września  2017 r.

       

                                                                                                                             Zatwierdzam:

                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                              "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

                                                                                                      Marek Piotr Kiełczewski


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych w Poradni Onkologicznej i Gabinecie Chemioterapii oraz w zakresie konsultacji onkologicznych

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii lub chemioterapii w Poradni Onkologicznej i  Gabinecie Chemioterapii oraz w zakresie konsultacji specjalistycznych z w/w dziedzin                        na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      Sygnatura postępowania: K/20/17

       

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

       

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej najkorzystniejszej : cena  95% i 5% kwalifikcje.
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Onkologicznej i Gabinecie Chemioterapii oraz na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/20/17", do dnia 27 września  2017 r., do godz. 11:00.
      8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  27 września  2017r. o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
      9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

       

      Kutno, dnia 18 września  2017 r.                                                Zatwierdzam:

                                                                                                Prezes Zarządu                                                                                                                       "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp.z o.o.

                                                                                                Marek Kiełczewski

       


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu medycznego

      Kutno, dn. 19.09.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego

      Nr postępowania: ZP/22/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: narzędzi laparoskopowych, podgrzewacza płynów do płukania jam ciała, lampy zabiegowej,

      Kody CPV:  33100000-1

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.        W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych, nie jest wymagane wniesienie wadium.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.        Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.        Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.        Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie od 2 do 4 tygodni od dnia zawarcia umowy.

      5.        O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

      1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      5.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

      6.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      7.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      8.      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

      9.      Oświadczenie o wyrażeniu zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ

      10.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

      11.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

      1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

      2)       Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      12.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, okres gwarancji - 40%

           1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 40% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 6 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 20% - 20 pkt, o 2 lata – 40% - 40 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.09.2017r. do godz. 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2017r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

            tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl  

      Podpisał:

       Prezes

       „Kutnowski Szpital Samorządowy”

       Spółka z o.o.

       Marek Piotr Kiełczewski

      CZŁONEK ZARZĄD

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Maciej Nerowski

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr 590164-N–2017w dniu 19.09.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 19.09.2017r.


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
      3. Załącznik Nr 2 do SIWZ
      4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      5. Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        konkurs na pełnienie funkcji koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Choró

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      Sygnatura postępowania: K/22/17

      na pełnienie funkcji Koordynatora II oddziału Chorób Wewnętrznych,

      na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub w trakcie  specjalizacji z dziedziny chorób wewnętrznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala  Samorządowego” Sp. z o.o.

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 08a - niski parter.
      7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
      8. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                           
      9. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/22/17” do dnia 27.09.2017r. do godz. 11:00.

                                                                                                             Zatwierdzam:

      Kutno, dnia 18 września 2017r.                                                           

                                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                            "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                             Marek Piotr Kiełczewski

       

       

       


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        konkurs na udzielanie świadczen zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      Sygnatura postępowania: K/18/17

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      6. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.
      7. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
      8. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                                                                                                               9. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka    z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/18/17” do dnia 27.09.2017r. do godz. 11:00.

       

                                                                                                                                            Zatwierdzam:

      Kutno, dn. 15 września 2017r.          

       

                                                                                                                                            Prezes Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      Sygnatura postępowania: K/19/17

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, ze zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej : cena 100%
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.                                                                                              7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/19/17” do dnia 27.09.2017r. do godz.  11.00.                                                                                                                                                             8.  Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r o godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 8a - niski parter.                                                                                                                         9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

       

      Zatwierdzam:

      Kutno, dn. 15 września 2017r.          

       

                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                              Marek Piotr Kiełczewski


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych

      Kutno, dn. 15.09.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych

      Nr postępowania: ZP/23/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: implantów ortopedycznych: panewka dwumobilna, trzpień bezcementowy przynasadowy, płyty i śruby tytanowe,

      Kody CPV: 33183100-7, 33183200-8, 33141770-8,

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych, nie jest wymagane wniesienie wadium.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      7)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      8)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      9)      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      10)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

      11)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      12)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      13)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Uzupełnienie komisu do 24 godz. - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 24 godzin”– 40%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 25.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      Podpisał:

      Prezez

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

      CZŁONEK ZARZĄDU

       „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Maciej Nerowski

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr  589244-N-2017w dniu 15.09.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 15.09.2017r.


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
      3. Załącznik Nr 1 do SIWZ
      4. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Pakiet Nr 1
      5. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      6. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
      7. Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i świątecznej Opieki Zdrowotnej

      Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o.

                        w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

      Sygnatura postępowania: K/17/17

       

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016, poz. 1638 j.t.) – dalej: u.dz.l.

       

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty spełniające wymagania określone w „Szczegółowych Warunkach Konkursu”.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac Zamawiającego – tel. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      6. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 100%.                                                                                                           7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, K/17/17” do dnia 27.09.2017 r. do godz. 11:00.                        8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.09.2017r. godz. 11:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju 08a - niski parter.                                                                                                                  9.       Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. ofert.      10.     Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.

       

                                                                                                                                Zatwierdzam:

      Kutno, 15 września 2017r.                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                                        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                                Marek Piotr Kiełczewski


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze głóne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

      Kutno, dn. 28.08.2017r.

      O G Ł O S Z E N I Eo przetargu na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym

      Nr postępowania: ZP/18/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na zakup i dostawę 

      Ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym na potrzeby  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z. o.o.

      Kody CPV: 34114121-3,  33100000-1

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówieni jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu nie można składać ofert częściowych, nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Dostawa ambulansu specjalistycznego typu C nastąpi w terminie wynikającym z podpisanej umowy. Zamawiający – „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 4.560 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych).

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełniony i podpisany formularz parametrów wymaganych – Załącznik nr 2 a do SIWZ.

      4)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      5)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      6)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      7)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      8)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      9)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      10)  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      11)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

      13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      13.1.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

      13.2.        aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających wymagane parametry,

      13.3.        na oferowany system transportowy (nosze i transporter) deklarację zgodności z normą  PN EN 1789  i  PN EN 1865 oraz protokół/raport z badań wytrzymałościowych zgodnie z PN EN 1789 pkt. 4.5.9 i 5.3 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju

            Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%, Termin realizacji zamówienia - 20%., Czynniki oceniane – 20% 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin realizacji zamówienia” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII., 3) „Czynniki oceniane” – 20% oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.,

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 06.09.2017r. do godz.10 00 .Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.09.2017r. godz. 10 30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      Podpisał:

      Prezes „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr .578524-N-2017 w dniu 28.08.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 28.08.2017r.


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik do SIWZ
      3. Umowa
      4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      5. Wyjasnienia Nr 2 do SIWZ
      6. Informacja z otwarcia ofert z dnia 06.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

      Kutno, dn. 25.08.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

      Nr postępowania: ZP/20/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: takich produktów farmaceutycznych, jak: produkty farmaceutyczne różne, antybiotyki, chemioterapeutyki,dreny do żywienia pozajelitowego, naturalny preparat kościozastępczy, worki stomijne,

      Kody CPV: 33600000-6, 33650000-1, 33652100-1,33613000-0, 33141640-8, 33697110-6, 33141610-9.

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 22 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3436,00 PLN (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

      Pakiet nr     1 -  315 PLN     Pakiet nr     2 -  177  PLN  Pakiet nr     3 – 78 PLN    Pakiet nr     4 – 44 PLN

      Pakiet nr     5 -  466  PLN    Pakiet nr     6 – 79 PLN     Pakiet nr     7 -  960 PLN  Pakiet nr     8 -   112 PLN

      Pakiet nr     9 -    63 PLN     Pakiet nr  10  - 860 PLN    Pakiet nr 11  - 282  PLN 

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

      12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      13.1.        oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

      13.2.        katalogi, karty katalogowe lub inne materiały informacyjne zawierające oferowany przedmiot zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      12)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – Dla Pakietów od 1 do 8 - cena – 100%,  Dla Pakietów od 9 do 11 - cena – 60%, Termin dostawy - 20%, Termin reakcji na reklamację - 20%. 1).„Cena” – 100% i 60%, maksymalną ilość punktów (100 i 60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Termin dostawy” - 20% i 3) „Termin reakcji na reklamację” – 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 05.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  - Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      Podpisał:

      Prezes

       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

        Marek Piotr Kiełczewski

        CZŁONEK ZARZĄDU

       „Kutnowski Szpital Samorządowy”

         Spółka z o.o.

        Maciej Nerowski

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr 578174-N-2017 w dniu 25.08.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.08.2017r.

       

       


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik do SIWZ
      3. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
      4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      5. Wyjaśnienia Nr 2 do SIWZ
      6. Informacja z otwarcia ofert w dniu 05.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

      Kutno, dn. 25.08.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

      Nr postępowania: ZP/21/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

      Kody CPV: 33141770-8, 33183100-7    

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

       

      1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 4 031,00 PLN (słownie: cztery tysiące trzydzieści jeden złotych).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

            Pakiet nr 1 - 667 PLN         Pakiet nr 2 -  3.364 PLN   

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

       

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

      12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 60%, Uzupełnienie komisu do 48 godz. - 40%. 1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 48 godzin”– 40%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.09.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      Podpisał:

      Prezes

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

      CZŁONEK ZARZĄDU

       „Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o.

       Maciej Nerowski

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr  578158-N-2017 w dniu 25.08.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu  25.08.2017r.


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik do SIWZ
      3. Załacznik do SIWZ
      4. Informacja z otwarcia ofert w dniu 04.09.2017
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni

      Kutno, dn. 25.08.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni

      Nr postępowania: ZP/19/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: elektro-mechanicznych stołów operacyjnych, taboretów w obudowie stalowej ocynkowanej, regałów magazynu sterylnego, szaf lekarskich,  wózków pojedynczych na odpady lub brudną bieliznę, wózków na odpady operacyjne, klimatyzatorów ściennych, stołów mobilnych i stolików instrumentalnych ze stali kwasoodpornej, dwuczaszowych, bezcieniowych lamp operacyjnych, okularów ochronnych przed promieniowaniem X, dwuskrzydłowych drzwi do sal operacyjnych, podgrzewacza płynów do płukania jam ciała, wyposażenia pracowni USG, lamp bezcieniowych diagnostycznych LED, komputerowego oprogramowania zapisu KTG z kardiotokografami

      Kody CPV:  33100000-1,33192230-3, 39113200-9, 33192000-2, 39141100-3, 34911100-7, 33192200-4, 39717200-3,18142000-6, 44221200-7, 31524110-9,

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: dostawa w terminie od 2 do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium dla całości przedmiotu zamówienia (wszystkie pakiety) wynosi: 10 747,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

      Pakiet nr 1 -  3 711 PLN  Pakiet nr 2 - 156 PLN  Pakiet nr  3 - 1033 PLN  Pakiet nr 4 - 191 PLN

      Pakiet nr   5 -  99 PLN,    Pakiet nr   6 -  492 PLN ,  Pakiet nr 7 – 720 PLN ,  Pakiet nr  8 - 60 PLN       

      Pakiet nr   9 -  280 PLN   Pakiet nr 10 -  50 PLN ,  Pakiet nr 11 - 1960 PLN , Pakiet nr 12 -  303 PLN 

      Pakiet nr 13 – 60  PLN   Pakiet nr 14 -  1632 PLN

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

      1.      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2.      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3.      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4.      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      5.      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      6.      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 do SIWZ).

      7.      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      8.      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      9.      Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ

      10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji – Załącznik nr 6 do SIWZ

      11.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

      12.  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia, że  oferowane dostawy spełniają wymagania określone w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni następujące dokumenty:

      1)       Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia posiada wszystkie wymagane aktualne dokumenty (deklaracja zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi wystawiona przez producenta, certyfikat zgodności jednostki notyfikowanej, jeżeli brała udział w ocenie zgodności i zgłoszenie/powiadomienie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych) dopuszczające do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami ustawy z dn. 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 876) lub w przypadku wyrobów nie medycznych inne wymagane dokumenty, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz ze zobowiązaniem ich przekazania na każde żądanie Zamawiającego.

      2)       Karty techniczne oraz/lub inne dokumenty np. katalogi, foldery, potwierdzające zgodność parametrów technicznych oferowanego wyrobu z wymaganiami SIWZ. W razie braku dokumentów w języku polskim, Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      13.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu –

      cena – 60%, okres gwarancji - 20%, czynniki oceniane – 20%. – dla Pakietów Nr 1 i 11, 

            1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 20% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 10% - 10 pkt, o 2 lata – 20% - 20 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

            W kryterium „Czynniki oceniane” punkty zostaną przyznane na podstawie liczby punktów uzyskanych w wyniku analizy wypełnionej tabeli znajdującej się w formularzu „Wymagania i parametry techniczne”, dalej zwanych „małymi punktami”. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę „małych punktów” otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Czynniki oceniane”. Pozostałym ofertom zostanie przyznana odpowiednio mniejsza liczba punktów. Najwyższa liczba „małych punktów” jaką może uzyskać to: 20 pkt.

      cena – 60%, okres gwarancji - 40% - dla pozostałych Pakietów

      9.      1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Okres gwarancji” 40% - oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie oświadczenia Wykonawcy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), złożonego wraz z ofertą o zapewnieniu, że wyraża zgodę na możliwość wydłużenia okresu gwarancji: o 1 rok – 20% - 20 pkt, o 2 lata – 40% - 40 pkt, brak w/w oświadczenia – 0 pkt..

      10.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 04.09.2017r. do godz. 1100. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2017r. godz. 1130 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      11.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      13.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      14.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek – Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,

            tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl  

      Podpisał:

      Prezes

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

       CZŁONEK ZARZĄDU

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Maciej Nerowski

       

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr 577798-N– 2017 w dniu  25.08.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 25.08.2017r.

       

       


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik nr 2 do SIWZ
      3. Załącznik do SIWZ
      4. Załącznik do SIWZ
      5. Załącznik do SIWZ
      6. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłos
      7. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      8. Informacja z otwarcia ofert z dnia 05.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

      Kutno, dn. 16.08.2017r.

      Przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

      W załącznikach znajduje się:

      1. Ogłoszenie o zamówieniu -  Numer  2017/S - 155 - 321950

      2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


      Lista załączników
      1. Ogłoszenie o zamówieniu
      2. SIWZ
      3. Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu
      4. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu
      5. Sprostowanie ogloszenia o zamówieniu
      6. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
      7. Informacja o zmianie treści SIWZ i zmianie treści ogłoszenia
      8. Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
      9. Informacja z otwarcia ofert z dnia 29.09.2017r.
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godz. 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów med.

      Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

      w Oddziale Chorób Wewnętrznych 

      w godzinach 7.25-15.00 oraz w ramach dyżurów

      na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

       

       Sygnatura postępowania: K/16/17

       

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: 95 % cena.+ 5% kwalifikacje
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych w godzinach 7.25-15.00 oraz w  ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/16/17", do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.
      8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.
      9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

      Kutno, dnia 03 sierpnia 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Konkurs na udzielanie świad. zdrow. przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położnczym w ramach dyżurów med.

      Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, – „Zamawiający”

      OGŁASZA KONKURS OFERT

      Sygnatura postępowania: K/15/17

       

      na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy

      w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach dyżurów

      na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

      Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638) – zwana dalej: u.dz.l.

      1. O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.
      2. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 960), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.
      3. Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy.
      4. Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl
      5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej: cena 100%.
      6. Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.
      7. Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w ramach dyżurów na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, Sygnatura postępowania K/15/17", do dnia 10 sierpnia 2017 r. do godz. 10:00.
      8. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.
      9. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

      Kutno, dnia 03 sierpnia 2017 r.                                                                          Zatwierdzam:

       

      Prezes Zarządu

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

      Marek Kiełczewski


      Lista załączników
      1. SWK
        udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych

      Kutno, dn. 21.07.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych

      Nr postępowania: ZP/16/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzęt i implanty ortopedyczne.

      Kody CPV: 33141770-8, 33183100-7    

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

            Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 12 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 3.544 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści cztery złote).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

            Pakiet nr 1 - 180 PLN         Pakiet nr 2 -  3.364 PLN   

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

       

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 5 do SIWZ

      11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 6 do SIWZ

      12)  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

      13)  Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty:

      13.1.katalogi zawierające dokładny opis przedmiotu zamówienia, potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane przez Zamawiającego w SIWZ.

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      14)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

      Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.    

      8.      Kryteria oceny ofert w przetargu – cena – 80%, Uzupełnienie komisu do 48 godz. - 20%. 1).„Cena” – 80%, maksymalną ilość punktów (80) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej. 2). „Uzupełnienie komisu do 48 godzin”– 20%  oferty w tym kryterium oceniane będą według punktacji podanej w Rozdziale XVII.

      9.      Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 31.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      10.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      11.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      12.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      13.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47 Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

       

      Podpisał:

      Prezes

      „Kutnowski Szpital Samorządowy”

      Spółka z o.o.

      Marek Piotr Kiełczewski

       

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr  556220-N-2017 w dniu 21.07.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21.07.2017r.

       


      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Załącznik Nr 1 do SIWZ
      3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 1
      4. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 2
      5. Umowa
      6. Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.07.2017
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na odbiór,transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych

      Kutno, dn. 18.07.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E  

       o przetargu na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych 

      Nr postępowania ZP/15/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych w ilości 152Mg o kodach wg katalogu odpadów: 180103*, 180102*, 180104, 180106*, 180109, 180108*.

      Kody CPV: 90524000-6, 90524200-8, 90513300-9, 90512000-9.

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia  jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również np. ze względów ekonomicznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

      1.      W postępowaniu nie można składać ofert częściowych i ofert wariantowych. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4.      Okres realizacji zamówienia: świadczenie usługi w okresie 24 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5.      Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 6 384 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote).

      6.      O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim zostały określone przez Zamawiającego i dotyczą:

      A.  Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

      Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedstawi aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie ustawy o odpadach z dn. z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2016r., poz.1987 tj. ).

      1)      aktualna decyzja/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe;

      2)      aktualna decyzja/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia).

      W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej Wykonawców warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności musi spełniać każdy z Wykonawców w zakresie wymaganym przepisami prawa.

      B.  Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      C.  Zdolności technicznej lub zawodowej.

            Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku: Zamawiający nie dokonuje szczegółowego   opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.

      Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane na podstawie przedstawionych dokumentów  wg formuły spełnia – nie spełnia.

      7.  Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego należy załączyć do oferty:

      1)      Wypełniony i podpisany formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ.

      2)      Wypełniony i podpisany formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.

      3)      Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w Oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z art. 24 ust.1 pkt. 12-23.

      4)      Wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik Nr 4 do SIWZ.

      5)      Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do podpisania (złożenia) oferty, jeżeli osobą podpisującą (składającą) ofertę nie jest osoba upoważniona do tej czynności na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub innego dokumentu równoważnego z wyżej wymienionymi.

      6)      Kserokopia dowodu wpłacenia / wniesienia wadium.

      7)      Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia dotyczące tych podmiotów (Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ).

      8)      Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także Oświadczenie wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.

      9)      W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia wg wzorów – Załącznik nr 3 oraz Załącznik nr 4 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

      10)  Oświadczenie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – Załącznik nr 6 do SIWZ

      11)  Oświadczenie o terminie płatności – Załącznik nr 7 do SIWZ.

      12)  Oświadczenie dot. miejsca unieszkodliwiania odpadów – Załącznik nr 8

      8.      W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od daty zamieszczenia informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

      9.      Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa w terminie 5 dni, aktualne na dzień złożenia dokumenty:

      1)      aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na prowadzenie działalności w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, dla instalacji mających wolne moce przerobowe;

      2)      aktualną decyzję/zezwolenie (właściwego terytorialnie organu) na użytkowanie (eksploatację) zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów (dedykowanego do realizacji niniejszego zamówienia);

      Dokumenty złożone w trybie opisanym wyżej muszą być aktualne na dzień ich składania.

      10.  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1, pkt.2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz. 1126), Wykonawca składa dokumenty wymienione w § 7 ust 1 pkt 1 i 2 ppkt a i b oraz w § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju.

            Ww. dokumenty powinny posiadać terminy ważności określone w § 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia.   

      11.  Kryteria oceny ofert w przetargu – Cena – 60%,  Referencje - 40%.

      1).„Cena” – 60%, maksymalną ilość punktów (60) otrzyma oferta z najniższą ceną pozostałe proporcjonalnie mniej.

      2). „Referencje” - 40% – oferty w tym kryterium oceniane będą na podstawie ilości przedłożonych referencji, wg poniższej punktacji:

      • 1 referencje – 10 pkt
      • 2 referencje – 20 pkt
      • 3 referencje – 30 pkt
      • 4 referencje – 40 pkt

      Oferty, w których nie zostaną załączone referencje otrzymają 0 pkt.

      12.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Kancelaria „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. do dnia 28.07.2017r. do godz. 1000. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.07.2017r.  godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 07d - niski parter.

      13.  Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

      14.  W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się: zawierania umowy ramowej, nie będzie ustanawiany dynamiczny system zakupów, rozliczeń w walutach obcych, zamówień uzupełniających oraz nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

      15.  W niniejszym postępowaniu nie zastrzega się możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie Wykonawców, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

      16.  Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się z Wykonawcami oraz do udzielania wyjaśnień w godz. 800 - 1400 jest Anna Piątek  Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, tel. 24- 388-02-47.  Adres poczty elektronicznej: a.piatek@szpital.kutno.pl

      Podpisał:

      CZŁONEK ZARZĄDU

       „Kutnowski Szpital Samorządowy”

       Spółka z o.o.

      Macej Nerowski

       

      Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone:

      - w Biuletynie ZP pod nr 553492-N-2017 w dniu 18.07.2017r.

      - na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 18.07.2017r.      Lista załączników
      1. SIWZ
      2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 1
      3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia str 2
      4. Wyjaśnienia Nr 1 do SIWZ
        udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


        Przetarg nieograniczony na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

      Kutno, dn. 07.07.2017r.

      O G Ł O S Z E N I E

      o przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

      Nr postępowania: ZP/14/17

      Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne, o szacowanej wartości poniżej 209 tys. Euro, prowadzonego przez Zamawiającego: „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. – dalej: ustawa Pzp) na dostawę: obwodów oddechowych dla dzieci, folii chirurgicznej-operacyjnej, obłożeń do cięcia cesarskiego, obłożeń do szycia poporodowego, zestawów do jejunostomii, cewników do terapii nerkozastępcznej w OAIT, trójników z łącznikiem do odsysania, zestawów do punkcji jamy brzusznej, zestawów do upustu krwi, elektrod do stymulacji, serwet chirurgicznych sterylnych, zestawów do cewnikowania, drenów do żywienia, protez naczyniowych, drenów lateksowych, cewników do embolektomii, zestawów do nefrostomii, gruzu kostnego naturalnego i syntetycznego, naturalnego preparatu kościozastępczego, ostrzy do dermatonu, sondy Miller-Abbotta, gruszek z miękkim końcem, wkładów workowych do ssaka, testów chemicznych i biologicznych do sterylizacji, elektrod EKG, owinięć na zwłoki, żelu do defibrylatorów, papieru do EKG, prześcieradeł, fartuchów, serwet, podgłówków i pozycjonerów, elektrod do defibrylacji, prowadnic wielorazowych do trudnych intubacji, taśm polipropylenowych, spodenek do kolonoskopii, pasów do mocowania pacjenta, pasów do KTG, filtrów, taśm do mocowania osprzętu, mat antypoślizgowych do ostrych narzędzi chirurgicznych, pudełek do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy, gumek recepturek, tac papierowych, sznurka pakowego, masek do dezynfekcji, elektrod do koagulacji, zestawów rur karbowanych, pasów do unieruchomienia, aparatów do pomiaru ciśnienia, elektrod do fizjoterapii, sprzętu laryngoskopowego.

      Kody CPV: 33000000-0, 33157200-7, 33190000-8, 19732000-6, 33141620-2, 33141200-2, 33141642-2, 33124130-5, 33141640-8, 33184200-5, 33697110-6, 33141400-4, 33141641-5, 33140000-3, 33141000-0, 33124131-2, 33198000-4, 33199000-1, 33171000-9, 33141621-9, 30197000-6, 39541130-6, 33140000-3, 38423100-7.

      UWAGA!!!

      Jeżeli z treści kierowanych do Zamawiającego w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Pzp) pytań wynikać będzie propozycja zmiany (modyfikacji) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety, Zamawiający prosi o dołączenie pisemnego, merytorycznego uzasadnienia proponowanej zmiany z którego winno jednoznacznie wynikać, że proponowana przez Wykonawcę zmiana (modyfikacja) treści SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia lub podziału na pakiety jest niezbędna w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców, a dodatkowo ewentualna zmiana w opisie przedmiotu zamówienia jest zasadna również ze względów prawnych, ekonomicznych lub/i medycznych i nie spowoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

       1. W postępowaniu można składać oferty częściowe w podziale na poszczególne pakiety ujęte w Formularzu Cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ , nie można składać ofert wariantowych.

        Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

      2. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.kutno.pl.

      3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać również osobiście w siedzibie Zamawiającego - pokój 07d w godzinach od 800 do 1400 bądź pocztą po uprzednim, pisemnym wniosku złożonym na adres Zamawiającego lub złożonym faksem na nr 24-388-02-47.

      4. Okres realizacji zamówienia: sukcesywne dostawy w okresie kolejnych 22 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

      5. Na podstawie art. 45 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium. Wadium dla całości zamówienia wynosi: 8 260 PLN (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych).

      Wadia cząstkowe wynoszą odpowiednio:

      Pakiet nr     1 - 249 PLN  Pakiet nr     2 -   39 PLN  Pakiet nr     3 - 690 PLN  Pakiet nr     4 - 108 PLN

      Pakiet nr     5 -   15 PLN  Pakiet nr     6 - 400 PLN  Pakiet nr     7 -   36 PLN  Pakiet nr     8 -   32 PLN

      Pakiet nr     9 -     3 PLN  Pakiet nr   10 -   50 PLN  Pakiet nr   11 -   96 PLN  Pakiet nr   12 - 780 PLN

      Pakiet nr   13 - 303 PLN  Pakiet nr   14 -   96 PLN  Pakiet nr   15 - 150 PLN  Pakiet nr   16 -   30 PLN

      Pakiet nr   17 -   32 PLN  Pakiet nr   18 - 400 PLN  Pakiet nr   19 - 130 PLN  Pakiet nr   20 - 860 PLN

      Pakiet nr   21 -     9 PLN  Pakiet nr   22 -   80 PLN  Pakiet nr   23 -   12 PLN  Pakiet nr   24 -   15 PLN

      Pakiet nr   25 - 346 PLN  Pakiet nr   26 - 189 PLN  Pakiet nr   27 - 151 PLN  Pakiet nr   28 -   18 PLN

      Pakiet nr   29 - 199 PLN  Pakiet nr   30 - 914 PLN  Pakiet nr   31 -   74 PLN  Pakiet nr   32 -   90 PLN

      Pakiet nr   33 -   29 PLN  Pakiet nr   34 -   60 PLN  Pakiet nr   35 -   34 PLN  Pakiet nr   36 -   31 PLN

      Pakiet nr   37 - 134 PLN  Pakiet nr   38 -   24 PLN  Pakiet nr   39 -   30 PLN  Pakiet nr   40 -   70 PLN

      Pakiet nr   41 -   60 PLN  Pakiet nr   42 -     9 PLN  Pakiet nr   43 -    7  PLN  Pakiet nr   44 -     9 PLN

      Pakiet nr   45 -   24 PLN  Pakiet nr   46 - 520 PLN  Pakie