KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. serwis informacyjny
Dane szpitala
Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego.
Przedmiot działalności
Skład kierownictwa
Zamówienia publiczne
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMóWIENIA PUBLICZNE   \  WYNIKI PRZETARGÓW

    Zawiadomienie o wyborze.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52,  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn.18.02.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   dotycząca zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego.

  Numer postępowania - P/7/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Podrzeczna 38, 90-300 Kutno

   

    Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia  18.02.2019r.

   

   

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych

  Nr postępowania ZP/6/19

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

   LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny oferty, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Konsorcjum Firm  URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

              i  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

              Cena – 95,34 pkt.

        2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

              Cena – 100 pkt.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  25.02.2019r.

    Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 18.02.2019r.

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 08.02.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

   

  dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług prawniczych.

  Numer postępowania - P/4/19

   

   

   

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

   

  Kancelaria Adwokacka Redeł Podlasiak Sp.p., ul. Sienkiewicza 15 lok. 5/5A, 90-114 Łódź

   

   

   

   

   

   

                Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn. 07.02.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę kardiomonitorów w ilości 2 szt.

  Nr postępowania P/5/19

   

   

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Zakład Handlowo-Usługowy Medart-Bis ul. Cieszkowskiego 6, 93-504 Łódź

   

   

   

                Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-02-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

  Kutno, dn. 31.01.2019 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

  Sygnatura postępowania: K/1/19

   

   

   

             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

   

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

   

  Do wiadomości:

  Zawiadomienie umieszczone zostanie

  na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego zamówienia

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 29.01.2019 r.

   

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/3/19

   

  AZP/38/380/18/19

                „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi prawnicze. 

   

   

                             Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

   

                                                
    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o.

  Kutno, dnia 29 stycznia 2019 r.

  Nr postępowania ZP/19/18

                                                                        

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   

  Dotyczy postępowania na WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W „KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” Sp. z o.o. realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

             Uzasadniając powyższe, Zamawiający wskazuje, że zmianie uległy uwarunkowania dotyczące celowości prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w obecnym kształcie i zakresie, z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Zamawiającego. Aktualny opis zakresu przyszłego świadczenia wykonawcy, który miałby być wyłoniony w wyniku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym także wobec analizy postulatów, zgłaszanych przez wykonawców w toku wnoszonych środków ochrony prawnej, prowadzi do wniosku, że zamówienie wymaga gruntownej zmiany. Wprowadzenie zaś zmian w sposób, zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego i potencjalnych wykonawców nie może się odbyć bez uprzedniego opisania przedmiotu zamówienia i oszacowania jego wartości, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o zamówieniach publicznych i właściwych wytycznych stosowanych do udzielenia przedmiotowego, dofinansowanego zamówienia.

              W szczególności, Zamawiający dokonał analizy faktycznych potrzeb co do przedmiotu i zakresu zamawianej dostawy i w ocenie Zamawiającego konieczne jest, także w kontekście określonego czasu, który upłynął od wszczęcia niniejszego postępowania, ponowne: po pierwsze, potwierdzenie, że w ogóle dostawa ta ma być zamówiona i jest przydatna dla realizacji dofinansowanego projektu, zgodnie z celem, któremu ma służyć, a po drugie, ponowne ustalenie jej optymalnego zakresu i przedmiotu zamówienia, tak aby wydatkowane środki publiczne zostały spożytkowane w sposób gospodarny i oszczędny oraz celowy.

             Zakres zmian, które do zamówienia na „wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o.”, zamierza wprowadzić Zamawiający jest na tyle daleko idący, że konieczne jest unieważnienie przedmiotowego postępowania, a następnie ponowne skonsultowanie pomiędzy bezpośrednimi użytkownikami ostatecznego zakresu i przedmiotu zamówienia, które ewentualnie miałoby być udzielone. Następnie konieczne będzie ponowne oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia - stosownie do wymagań przepisów o zamówieniach publicznych, przy uwzględnieniu zmodyfikowanych oczekiwań i potrzeb użytkowników końcowych.

               Mając powyższe na uwadze Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

   

   

                                                                         Podpisał:

                                                                                                                          Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

                                                                                                            Kutno, dn. 17.01.2019r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania w zakresie usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu.

  Nr postępowania P/2/19 

   

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w  w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

   

   

   

                                                       Podpisał:

                         Prezes Zarządu

                          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                          Andrzej Pietruszka

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 10.01.2019 r.

   

  dot. zapytania ofertowego na dostawę ręczników papierowych w rolce wraz z dozownikami

  Nr postępowania -  P/1/19

   

  AZP/38/380/9/19

  „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę ręczników papierowych w rolce wraz z dozownikami. 

   

   

                             Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn. 07.01.2019r.

   

                                                      ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych.

  Nr postępowania ZP/20/18

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. Sanofi – Aventis Sp. z o.o., Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

  Pakiet Nr:19

  2. Aesculap Chifa Sp. z o.o.,  ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

      Pakiet Nr: 9,10,16,25

  3. Fresenius  Kabi  Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

      Pakiet Nr: 6

  4. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia

      Pakiet Nr: 2,14

  5. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska

      Grupa    Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

      Pakiet Nr: 5,11,13,15,17,18,21,22,23,26,28,29

  6. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44,  50-502 Wrocław

      Pakiet Nr:1,3,20,24

  7. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

      Pakiet Nr: 7,12

  8. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

      Pakiet Nr: 4

  9. NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

      Pakiet Nr: 27

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

  Na przetarg złożono 15 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Sanofi – Aventis  Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

      Pakiet Nr 19 – cena 100 pkt

  2. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

       Pakiet Nr 7 – cena  91,52 pkt

  3. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

     Brak możliwości otwarcia oferty. Wykonawca użył niewłaściwego klucza publicznego do zaszyfrowania

     oferty.

  4. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

     Pakiet Nr   9 – cena 100 pkt

     Pakiet Nr 10 – cena 100 pkt

     Pakiet Nr 13 – cena  79,13 pkt

     Pakiet Nr 16 – cena  100 pkt

     Pakiet Nr 25 – cena  100 pkt

  5.Delfarma  Sp. z o.o., ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111, 91-222 Łódz

     Pakiet Nr 15 – cena 99,31 pkt

  6. Fresenius Kabi  Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

     Pakiet Nr   6 – cena 100 pkt

     Pakiet Nr 11 – cena  95,10 pkt

     Pakiet Nr 13 – cena  97,85 pkt

     Pakiet Nr 18 – cena  99,58 pkt

     Pakiet Nr 20 – cena  94,29 pkt

  7. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

     Pakiet Nr   2 –  cena 100 pkt

     Pakiet Nr 14 –  cena 100 pkt

     Pakiet Nr 15 –  cena 86,54 pkt

  8. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

     i  Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

    Pakiet Nr 1 – cena 35,77 pkt

    Pakiet Nr 3 – cena 91,16 pkt

    Pakiet Nr 4 – cena 87,96 pkt

    Pakiet Nr 5 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 6 – cena 49,86 pkt

    Pakiet Nr 7 – cena 92,31 pkt

    Pakiet Nr 8 –  unieważniony

    Pakiet Nr 11 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 12 – cena 99,96 pkt

    Pakiet Nr 13 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 15 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 16 – cena 64,59 pkt

    Pakiet Nr 17 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 18 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 20 – cena 62,26 pkt

    Pakiet Nr 21 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 22 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 23 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 24 – cena 86,53 pkt

    Pakiet Nr 26 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 27 – cena 99,92 pkt

    Pakiet Nr 28 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 29 – cena 100 pkt

  9. Bialmed Sp. z o.o., ul. M .Konopnickiej 11A, 12-230 Bielsko-Biała

    Pakiet Nr   4 – cena  87,61 pkt

    Pakiet Nr   7 – cena  77,49 pkt

    Pakiet Nr 11 – cena 97,77 pkt

    Pakiet Nr 16 – cena  63,26 pkt

    Pakiet Nr 18 – cena  95,75 pkt

    Pakiet Nr 23 – cena  94,88 pkt

    Pakiet Nr 24 – cena  86,36 pkt

  10. „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

    Pakiet Nr 1 – cena   100 pkt

    Pakiet Nr 3 – cena   100 pkt

    Pakiet Nr 4 – cena 91,45 pkt

    Pakiet Nr   7 – cena 79,03 pkt

    Pakiet Nr 11 – cena 99,21 pkt

    Pakiet Nr 16 – cena 74,50 pkt

    Pakiet Nr 18 – cena 54,14 pkt

    Pakiet Nr 20 – cena 100 pkt

    Pakiet Nr 24 – cena 100 pkt

  11. Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

     Pakiet Nr  7 –  cena 100 pkt

     Pakiet Nr 12 – cena 100 pkt

  12. AMARA Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków – oferta odrzucona

  13. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

     Pakiet Nr 1 – cena 32,40 pkt

     Pakiet Nr 4 – cena    100 pkt

  14. UNITRANS M. i W. Fijał spółka jawna, ul. Borsucza 9, 05-410 Józefów

     Pakiet Nr 7 – cena 85,99 pkt

  15. NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

     Pakiet Nr   7 – cena 87,59 pkt

     Pakiet Nr 11 – cena 96,97 pkt

     Pakiet Nr 13 – cena 98,06 pkt

     Pakiet Nr 17 – cena 99,44 pkt

     Pakiet Nr 18 – cena 53,76 pkt

     Pakiet Nr 22 – cena 95,43 pkt

     Pakiet Nr 27 – cena    100 pkt

     Pakiet Nr 28 – cena 99,20 pkt

  Postepowanie dla Pakietu Nr 8  zostaje  unieważnione na podstawie  art. 93 ust. 1  pkt. 4  –  cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Na podstawie art. 89 ust 1pkt.1 ustawy Pzp odrzuca się  ofertę firmy AMARA Sp. z o.o., ul. Stacyjna 5, 30-851 Kraków – jest niezgodna z ustawą – Wykonawca złożył tylko JEDZ.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po dn. 17.01.2019r.

   

   

  Podpisał:

   

  Irena Dałek

  Prokurent

   

  Kamil Krzewicki

  Prokurent

   

   

   

  Do wiadomości

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje również

  na stronie internetowej w dniu 07.01.2019r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia  03.01.2019r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

  Nr postępowania: ZP/21/18

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

  1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr   3,7,15.

  2. MERCANT Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź,

  Pakiet Nr 6.

  3.  MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

  Pakiet Nr 8,10,16.

  4.  EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 14.

  5.  AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr 5,18.

  6.  MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr 1.

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 22.

  Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 23 do 27.

   

  Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

  Pakiet Nr   3  - Cena – 60pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr   7  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 13  - odrzucony

  Pakiet Nr 15  - Cena – 48,71 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 88,71pkt

  2. MERCANT  Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

  Pakiet Nr 6  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  3.   MEDI-SEPT Sp. z o.o., Konopnica 159 C, 21-030 Motycz

  Pakiet Nr    8  - Cena – 60pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  10  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  16  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

  4.   EURO TRADE TECHNOLOGY Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

  Pakiet Nr 14  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

  5.   AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   5  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr 18  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100pkt

  6.   UNITED-MED Jakub Święcikowski, ul. Wronia 28, 87-800 Włocławek

  Pakiet Nr 9 – unieważniony

  7.   MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

  Pakiet Nr   1  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt,  Razem – 100 pkt

  Pakiet Nr  12 – unieważniony

  Pakiet Nr  15  - Cena – 41,55 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 81,55 pkt

  8.   TUTTOMED Farmacja Sp. z o.o., ul. Oś. Czecha 130/8, 61-292 Poznań

  Pakiet Nr 15  - Cena – 60 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem – 80 pkt

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy SCHULKE POLSKA  Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa w zakresie Pakietu Nr 13 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia- zgodnie z wyjaśnieniami Nr 1 z dnia 30.11.2018 r. Zamawiający nie dopuścił preparatu o stężeniu 5%.

  Postępowanie dla Pakietów Nr 9,12 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  Postępowanie dla Pakietów Nr 2, 4, 11, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 08.01.2019 r.

   

   

                                                                                                Podpisał:

              Prezes

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

              Andrzej Pietruszka

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej w dniu 03.01.2019r.

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 03.01.2019 r.

   

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/41/18

   

  AZP/38/380/4/19

  „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuje, iż ze względu na zmiany organizacyjne Spółki, skutkujące zmianą kadry zarządzającej, na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługi prawnicze. 

   

   

                             Podpisał:

   

  Prezes

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Andrzej Pietruszka

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dnia 03.01.2019 r.

   

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/43/18

   

  AZP/38/380/3/19

  „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na dostawę materiałów malarskich i ogólnobudowlanych. 

   

   

                             Podpisał:

                                                                                    Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 03.01.2019 r.

   

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/40/18

   

  AZP/38/380/2/19

  „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na usługę sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu. 

   

   

   

                             Podpisał:

  Prokurent

  Irena Dałek

   

  Prokurent

  Kamil Krzewicki

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2019-01-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 28.12.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dotycząca zapytania ofertowego na świadczenie usług prawniczych.

  Numer postępowania - P/41/18

           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Kancelaria Adwokacka Agnieszka Wawrocka, ul. Józefa Kwiatka 8 lok 9, 09-402 Płock

   

   

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dn. 28.12.2018r.

   

                               

                                                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

   

  Dotyczy postępowania :

  na usługę odbioru, przechowywania oraz przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

  Numer postępowanie -  P/36/18

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Janusz Nowicki, , ul. Wł. Jagiełły 30,  99-319 Dobrzelin

   

     podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

       Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 27.12.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/22/18

   

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

  Pakiet Nr 2 i 3

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, czas dojazdu – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

  Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2

  Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

   

  Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 27.12.2018r.

   

                      Podpisał:

                         Prezes Zarządu

                         „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                         Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 27.12.2018r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201 e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

                                                                                                                               Kutno, dn. 20.12.2018r.

   

                              ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania   w zakresie sprzedaży i dostawy pasków do glukometrów wraz z glukometrami.

  Numer postępowanie -  P/42/18

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna          

     Kwota oferty brutto – 25 187,76 PLN         

   

    Podpisał:

   

   

                                Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

       Marek Piotr Kiełczewski

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty .

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 18.12.2018r.

   

                                                            ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na świadczenie usług pralniczych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

  Nr postępowania: ZP/16/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana następująca oferta :

   Konsorcjum firm:

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.(lider), ul. Żółkiewskiego 20/26,87-100 Toruń
  • Citonet Łódź Sp. z o.o. (członek), ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów  w  kryterium oceny   ofert, ustalonym   w  SIWZ:      cena – 60% ,     termin dostawy– 20%,  czas rozpatrzenia reklamacji – 20%.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.    Konsorcjum firm:

  • Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.(lider), ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń
  • Citonet Łódź Sp. z o.o. (członek), ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź

  Cena – 60 pkt      termin dostawy – 20 pkt    czas rozpatrzenia reklamacji – 20 pkt    razem – 100 pkt

   

  2.    Hollywood Textile Service Sp. z o.o., ul. Bojanowska 2a, 09-300 Sierpc

  Cena – 56 pkt  termin dostawy – 20 pkt  czas rozpatrzenia reklamacji – 20 pkt   razem – 96 pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana będzie zawarta po dniu 28.12.2018r

   

   

                                                                                                                                                     Podpisał:

                                     Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej w dniu 18.12.2018r.

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

                  Kutno, dn. 18.12.2018r.

   

                          ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania   w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. od godziny 18:00 do 6:00.

  Numer postępowanie -  P/37/18

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

    MAXUS Sp. z o.o., 93-408 Łódż, ul. 3 –go Maja 64/66

   

   

     Podpisał:

   

                                             Prezes Zarządu

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.17.12.2018r.

   

                                                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania :

  w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

  Numer postępowanie -  P/39/18

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „AKCES –KOMP”  mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Podgajew 12,  99-311 Bedlno

   

     podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

        Marek Piotr Kiełczewski

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl    REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn.12.12.2018

   

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

  1)    Materiałów malarskich – Pakiet Nr 1

  2)    Materiałów hydraulicznych – Pakiet Nr 2

  3)    Materiałów Ślusarskich – Pakiet Nr 3

  4)    Materiałów elektrycznych – Pakiet Nr 4

  5)    Materiałów ogólnobudowlanych – Pakiet Nr 5

  Numer postępowanie -  P/38/18

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Pakiet Nr 2:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „HYDROSTAL” Joanna Lemańska, 99-300 Kutno,

   ul. 29-go Listopada 59,

  Pakiet Nr 3:

  SKLEP Art. Metalowe – Chemia, Halina Zielińska,, 99-300 Kutno, , ul. Sienkiewicza 5,       

  Pakiet Nr 4:

  „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Korczaka 2,

          

   

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dn. 12.12.2018

   

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa (3 szt.).

  Nr postępowania:  P/35/18

   

        „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy

    

   JUŻ GAZ PLUS Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno, Stacja LPG, Warszawskie Przedmieście 38c

   

   

              Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl     REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn.12.12.2018r.

   

                                                         ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczące zapytania ofertowego na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „KSS” Sp. z o.o.

     Nr postępowania:  P/35/18

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  „Już Gaz Plus” Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno – Tomasz Kaniewski

   

   

    Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dn. 12.12.2018r.

                               ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów.

  Nr postępowania:  P/35/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Stacja Obsługi Samochodów W. Krukowski, A. Radzimierski, Sp. J., 99-300 Kutno,

   ul. Warszawskie Przedmieście 28

   

            

    Podpisał:

   

                 Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 22.11.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dotyczące zapytania ofertowego, w ramach procedury badania rynku, na: 

  a)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy informacyjnej,

  b)      zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i montaż tablicy pamiątkowej,

  c)       zaprojektowanie, wykonanie i dostawę plakietek informacyjnych,

  w ramach projektu pn.Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 - 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  Nr postępowania P/32/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  DOSTRE Mateusz Honkisz, ul. Sternicza 28/37, 43-340 Bielsko-Biała

   

   

                                                                             Podpisał:

                                                          Prezes Zarządu

                                                          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                          Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

              99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

             e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

                                                                                                       Kutno, dn.  06 listopada  2018r.

   

   

   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   

  na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

  Sygnatura postępowania: K/32/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., na podstawie § 5 ust. 1 pkt. c „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.” unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym.

   

                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                     "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                          Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-11-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 14.11.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

  Nr postępowania ZP/18/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr 1, 2

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

  1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

  Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

  Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 14.11.2018r.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 14.11.2018r.

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200   tel/fax 24 38 80 2

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www.  szpital.kutno.pl 

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 08.11.2018r.

                                                     ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

  Nr postępowania ZP/17/18

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1.  Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

        Pakiety Nr: 1,2,4,13,15

  2.  ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

        Pakiety Nr: 3,7,8,9,10,14

  3.   Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

        Pakiety Nr: 5,6

  4.   AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

        Pakiet Nr 11,12,16,17,18,19  

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

   Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1.Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

   Pakiet Nr   1-  cena –  60 pkt, jakość  –  40pkt, razem 100 pkt

  Pakiet Nr   2 - cena –  60pkt,  jakość  – 40pkt, razem 100 pkt

  Pakiet Nr   3 - cena –  59,57pkt,  jakość – 40pkt, razem 99,57 pkt

  Pakiet Nr   4 - cena –  60 pkt, jakość   –  40pkt, razem 100 pkt

  Pakiet Nr   8 - cena –  49,64 pkt,  jakość – 40pkt, razem 89,64 pkt

  Pakiet Nr   9 - cena –  41,89pkt,  jakość  – 40pkt, razem 81,89 pkt

  Pakiet Nr 13 – cena – 60 pkt, jakość  – 40 pkt, razem 100 pkt

  Pakiet Nr 14 - cena –  41,59 pkt,  jakość  - 40pkt, razem 81,59 pkt

   Pakiet Nr 15 – cena -  60 pkt, jakość  – 40 pkt, razem 100 pkt

  2.   PETERS SURGICAL POLSKA Sp. z o.o., ul .Wenecka 12,03-244 Warszawa

  Pakiet Nr   2 - cena –  41,87 pkt, jakość – 40pkt, razem 81,87 pkt

  Pakiet Nr  14 - cena – 58,02 pkt, jakość – 40pkt, razem 98,02 pkt

  Pakiet Nr  15 - cena – 58,70 pkt, jakość – 40pkt, razem 98,70 pkt

  3.   ZARYS International Group  Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

  Pakiet Nr   2 - cena –  55,71pkt, jakość – 40pkt, razem 95,71 pkt

  Pakiet Nr   3 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr   7 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr    8 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr    9 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr  10 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr  14 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr  15 - odrzucony

  4.  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

  Pakiet Nr   5 – cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100 pkt

   Pakiet Nr   6 - cena –  60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100 pkt

  5.  AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

  Pakiet Nr   1 - cena – 43,64 pkt, jakość – 40pkt, razem 83,64pkt

  Pakiet Nr   2 - cena – 31,26 pkt, jakość – 40pkt, razem 71,26pkt

  Pakiet Nr   3 - cena – 39,83pkt, jakość – 40pkt, razem 79,83pkt

  Pakiet Nr  10 - cena - 49,07pkt, jakość – 40pkt, razem 89,07pkt

  Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 12 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 16 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 17 - cena -  60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 18 - cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

  Pakiet Nr 19 - cena – 60 pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: ZARYS International Group Spółkaz o.o. Sp. K.,  ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze  w zakresie  Pakietu  Nr 15 - jej treść nie odpowiada  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca nie złożył wymaganej ilości próbek.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 13.11.2018r.

   

   

   

   

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

  Do wiadomości : 

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 08.11.2018r.

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 05.11.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  za lata 2018  oraz 2019r.

  Nr postępowania P/33/18

   

   

              Działając w oparciu o postanowienia § 28 ust.1 pkt.4) Aktu Założycielskiego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki dokonuje wyboru Firmy:

   

  Kancelaria Księgowa „Wasiak i Sztylko” s.c., 09-500 Gostynin, ul. Zamkowa 12.

   

   Podpisał:

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-11-05 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnośc ią 99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.plREGON 100974785; NIP 7752631681

     Kutno, dn. 28.09.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na  dostawę myjek do higieny pacjentów. 

  Nr postępowania P/31/18

   

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  Duolux  Medical  Sp. z  o .o.   os. Bolesława Chrobrego  40f/53,    60-681 Poznań

   

   Podpisał:

   

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

   

   

   

   

   

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201 e-mail:  nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn. 26.09.2018r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   dotycząca zapytania ofertowego na dostawę wraz z oddaniem w komis implantów ortopedycznych (płyty, śruby i klamry do osteotomii I kości śródstopia).

  Nr postępowania P/28/18

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

   

   

   

    Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   Kutno, dn. 19.09.2018r.

   

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na dostawę kart identyfikacji pacjenta LidcoRapid Smart do małoinwazyjnego monitora hemodynamicznego LIDCO Rapid  na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

  Nr postępowania P/29/18

   

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że  w  w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  ASQA POLSKA Sp. z o.o. ul. Boremlowska 51b, 04-338 Warszawa

   

    Podpisał:

   

   

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert K/31/18

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

              99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

             e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

   

                                                                                                        Kutno, dn.  3 września  2018r.

   

  OGŁOSZENIE

  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   

  Sygnatura postępowania: K/31/18

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

  1. „Aleksandra Włodarczyk” z siedzibą w Kutnie, ul. Szpitalna 1A m. 25  (Pakiet nr 1)
  2. „Mens sana” Prywatna Specjalistyczna Praktyka lekarska – Artur Antczak z siedzibą w Łodzi, ul. Rolnicza 57/10  (Pakiet nr 5)
  3. „Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dariusz Karalus” z siedzibą w Łodzi,  ul. Zbożowa 3/6 (Pakiet nr 1)
  4. „Prywatny Gabinet Lekarski Beata Prośniewska-Sapińska” z siedzibą w Kutnie, ul. Tuwima 9 (Pakiet nr 1)
  5. „Indywidualna Praktyka Lekarska Monika Dryjańska-Filipiak” z siedzibą w Łodzi,  ul. Haśka 10/27 (Pakiet nr 1)
  6. „Praktyka Lekarska Dariusz Kwiatkowski” z siedzibą w Koluszkach, ul. Głowackiego 27C lok. 36  (Pakiet nr 1 i 4)

   

   

   

                                                                                                                                        Podpisał :

   

                                                                                                                                   Prezes Zarządu

  „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                               Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-09-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

   

                 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

              99-300 Kutno ul. Kośc  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl

              www. szpital.kutno.pl        REGON 100974785; NIP 7752631681

   

   

  Kutno, dn 14.09.2018r.

   

                                                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

  Dotyczy postępowania na  dostawę szyny do ćwiczeń biernych kończyny dolnej FISIOTEK 3000G z programowalnym pilotem.

  Nr postępowania P/27/18 

  "Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje,  że  w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Technomex Sp. z o.o. ul. Szparagowa 15,

  44-141 Gliwice

   

   

   Podpisał:

   

   Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Agnieszka Tomalak dnia 2018-09-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 22.08.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

  Dotyczy postępowania na  wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego ESET  Endpoint Antywirus na okres 1 roku oraz wznowienie serwisu UTM Fortigate 100D bundle 8x5 na okres 1 roku.

  Numer postępowanie -  P/26/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrana oferta Firmy:

   

  ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna,

  ul. Porcelanowa 19, 40- 246 Katowice

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Konkurs ofert na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań - Rezonans magnetyczny

  Kutno, dn. 14.08.2018r.

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

  Sygnatura postępowania: K/31/18

  Na zakup świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań diagnostycznych – Rezonans Magnetyczny na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Sygnatura postępowania: K/31/18

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. , ul. Kościuszki 52,

  99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust.1 pkt. a „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na zakup w/w świadczeń zdrowotnych, gdyż nie wpłynęła żadna oferta.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 13.08.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania na dostawę artykułów biurowych. 

  Nr postępowania P/25/18 

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu zostały wybrane oferty Firm:

   

  1.    GROSS“ WAZIA spółka jawna, ul. Pojezierska 90D, 91-341 Łódź

  Pakiet Nr 2

   

  2.    Hurtownia BIUROMAX  Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

  Pakiet Nr 1

  Pakiet Nr 3

  Pakiet Nr 4

                                                                             

                                                                             

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę ubezpieczenia KSS

  Kutno, dn. 07.08.2018r.

  Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań Pakietu II i III na:

  Usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

  Nr postępowania ZP/15/18

  w załączeniu:


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
  2. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego dla zadań Pakietu II i III
    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dnia 07.08.2018 r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/23/18

  na „Pełnienie funkcji Menadżera Projektuw ramach projektuWdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” realizowanego w ramach Oś priorytetowa VII infrastruktura dla usług społecznych, Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne, Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno -komunikacyjne przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postepowaniu została wybrana oferta Firmy:

   

  BestProjects Marcin Kędzierski, ul. Niciarniana 22 lok. 227, 92-238 Łódź

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Kryterium oceny ofert była najniższa cena brutto za wykonanie usługi.

   

  W wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.07.2018 r. do godz. 10.00 do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

  1. TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przejazd 58, 05-082 Stare Babice

  Kwota brutto oferty – 27 675,00 PLN

  2. BestProjects Marcin Kędzierski, ul. Niciarniana 22 lok. 227, 92-238 Łódź

  Kwota brutto oferty – 39 360,00 PLN

  3. EF Consultancy Sp. z o.o., Wódka ul. Pszeniczna 19, 92-701 Łódź

  Kwota brutto oferty – 55 350,00 PLN

   

  Oferta TDZ Technika dla Zdrowia Sp. z o.o., ul. Przejazd 58, 05-082 Stare Babice została odrzucona na podstawie pkt 8 ppkt. 9) zapytania ofertowego, tj. oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

  W związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty była o 50% niższa niż wartość zamówienia oszacowana przez Zamawiającego i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie pkt. 8 ppkt. 8) zapytania ofertowego zwrócił się pismem z dnia 31.07.2018 r. do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.

  W odpowiedzi na pismo Zamawiającego w dniu 03.08.2018 r. (tj. ostatni dzień wyznaczony na założenie wyjaśnień) Wykonawca przesłał wyjaśnienia, w których w sposób lakoniczny i powierzchowny przedstawił powody zaoferowania tak niskiej ceny. Wykonawca nie wskazał konkretnych argumentów potwierdzających, że zaoferowana cena jest ceną realną, umożliwiającą prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

  Wykonawca wyjaśnia m.in. iż, „Opracowaliśmy własną metodykę analiz technicznych i projektowania architektury infrastruktury teleinformatycznej, która ułatwia nam sprawną realizację. Nasze działania skupiamy przede wszystkim na pracy własnej, którą każdorazowo przedkładamy do analizy i korekty przez Zamawiającego”.

  Wykonawca do wyjaśnień dołączył kalkulację, z której wynika, iż zakłada, że Kierownik Projektu będzie realizował umowę o wartości 500zł netto miesięcznie. Natomiast „Koszt specjalisty ds. rozliczeń (…) to kwota za godzinę czasu pracy 28 zł brutto. Praca zdalna. Wyliczenie czasu pracy szacunkowe w całym okresie czasu realizacji projektu. Koszty pracy specjalisty ds. zamówień publicznych głównie w pierwszym okresie realizacji projektu aż do podpisania umowy szacowany. Koszty za godzinę pracy 28zł brutto. Praca zdalna.”

  Z załączonej tabeli zaś wynika, iż miesięczny koszt specjalisty ds. rozliczeń to kwota 14zł netto, Specjalisty ds. zamówień publicznych 112 zł netto, zaś Specjalisty IT to 112zł netto miesięcznie przez okres pierwszych kolejnych 5 miesięcy i 56zł netto w pozostałych miesiącach realizacji projektu.

  Wykonawca stwierdza ponadto, iż „Przyjęliśmy założenie, że cykliczne spotkanie mogą być zrealizowane w trybie stacjonarnych spotkań na miejscu w siedzibie Zamawiającego a także w trybie telekonferencji. Tym samym staramy się optymalizować koszty transportu i zaangażowania czasu w podróż. Koszt przejazdu PKP do Kutna ok. 200 zł miesięcznie”.

  Zamawiający założył, iż spotkania odbywać się będą co najmniej raz na tydzień z zastrzeżeniem, iż w sytuacji wystąpienia problemów w projekcie spotkania mogą odbywać się częściej.

  W załączonej tabeli przedstawiono koszty dojazdu zarówno Kierownika Projektu jak i Specjalisty IT na poziomie 100zł netto miesięcznie dla każdego z nich, co przez cały okres realizacji projektu daje kwotę w wysokości 2 400zł netto dla każdego z nich. Przy czym całkowite wynagrodzenie dla Specjalisty IT przez cały okres realizacji projektu oszacowano na kwotę 1 456zł netto, czyli o 944 zł netto mniej niż same koszty dojazdu do siedziby Zamawiającego.  

  KIO wielokrotnie w wyrokach wyrażała zdanie, iż Wykonawca powinien złożyć wyczerpujące wyjaśnienia i udowodnić realność zaoferowanej ceny – wyrok z dnia 13.12.2008 r. KIO/UZP 1443/08, oraz udowodnić, że jego cena jest wiarygodna, tzn., że z tytułu realizacji zamówienia i pozyskanego za nie wynagrodzenia przy zachowaniu należytej staranności, Wykonawca nie będzie ponosił strat – wyrok z dnia 28. 01. 2010 r., KIO/UZP 1746/09.

              Biorąc pod uwagę przytoczone wyżej argumenty, należy stwierdzić, że Wykonawca przez swoje wyjaśnienia nie wykazał, iż złożona oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, czego konsekwencją jest odrzucenie takiej oferty.

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Do wiadomości  

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  w bazie konkurencyjności

  i na stronie internetowej Zamawiającego

  w dniu 07.08.2018r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-08-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 30.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

  w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

  na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych:

  Numer postępowanie -  P/22/18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Oferta:

   

  Konsorcjum firm:

  1. Windar Sp. z o.o.

  ul. Skarbowa 16/1, 91-473 Łódź

  2. Windar s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

  ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

  3. „Windar” – Kszysztof Aranowski

  ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

  Do wiadomości:

  Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

  I tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SOR

   

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dn. 27.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   

  Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

  Nr postępowania ZP/13/2018

   

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

   

  Boxmet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

  Pakiet Nr 1

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

   

  Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   

  1. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

  Pakiet Nr 1 - odrzucony

  2. Boxmet Medical Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

  Pakiet Nr 1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   

  Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra - w zakresie Pakietu Nr 1 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Zamawiający wymagał dostarczenia deski ortopedycznej ze stabilizacją głowy oraz kompletem pasów, zgodnie z Wyjaśnieniami Nr 2 do SIWZ z dnia 27.06.2018 r.

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 01.08.2018r.

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Podpisał:                                                                                                         

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

   

  Do wiadomości:

  Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 27.07.2018r.

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 20.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania na wykonanie systemu zapobiegania zadymieniu ewakuacyjnej klatki schodowej nr K-A2 w części wysokiej szpitala (budynek 1A). 

  Nr postępowania P/21/18

   

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  USŁUGI POŻARNICZE Tomasz Łydkowski Sp. z o.o., ul. Dobrzyńska 60a, 09-400 Płock

   

   

   

   

   Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 18.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   

  Dotyczy postępowania na dostawę drzwi przeciwpożarowych dymoszczelnych stalowych płaszczowych jednoskrzydłowych klasy EIS-60. 

  Nr postępowania P/20/18

   

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

   

  ANNA WIŚNIEWSKA-ŁĄTKA FIRE-STOP, Brzezina 66, 49-300 Brzeg

   

   

   

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę staplerów chirurgicznych

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 12.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę staplerów chirurgicznych.

  Nr postępowania ZP/14/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   

  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiety Nr: 1, 2

   

  Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

   

  Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   

  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

  Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

  Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

   

  Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 12.07.2018r.

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

  Do wiadomości:

  Wykonawca, który złożył ofertę.

  Zawiadomienie umieszczone zostaje

  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

  w dniu 12.07.2018r.

   

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 12.07.2018r.

   

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   

  Dotyczy postępowania na dostawę fizjologicznego roztworu soli oraz ostrzy do pił oscylacyjnych.

  Nr postępowania P/19/18

   

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   

  1.    Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin

          Pakiet Nr 1 i 2

  2.    BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

          Pakiet Nr 3

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

   

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wycofaniu postępowania w trybie zapytania ofertowego

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

   

  Kutno, dn. 11.07.2018r.

  dot. zapytania ofertowego, Nr postępowania -  P/18/18

   

  AZP/38/380/93/18

   

             „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. w Kutnie informuję, iż na podstawie § 7 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o., wycofuje postępowanie w trybie zapytania ofertowego na  „Pełnienie funkcji Menadżera Projektu” w ramach projektu „WDROŻENIE ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W KUTNOWSKIM SZPITALU SAMORZĄDOWYM” realizowanego w ramach OŚ PRIORYTETOWA VII INFRASTRUKTURA DLA USŁUG SPOŁECZNYCH, DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE, PODDZIAŁANIE VII.1.2 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO -KOMUNIKACYJNE przez KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY SPÓŁKA Z O.O. w Kutnie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu Nr UDA-RPLD.07.01.02 – 10-0044/17-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

   

   

  Podpisał:

  Prezes Zarządu

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

  Marek Piotr Kiełczewski

    udostępnił Anna Piątek dnia 2018-07-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprot., sprzętu i implantów artroskop., implantó

  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

  99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

  e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

  REGON 100974785; NIP 7752631681

  Kutno, dnia 21.06.2018 r.

  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  Dotyczy przetargu na dostawę systemów zespoleń do złamań okołoprotezowych, sprzętu i implantów artroskopowych, implantów do osteotomii, folii operacyjnej jodowanej oraz roztworu soli fizjologicznej.

  Nr postępowania ZP/12 /18

              „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   

  1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

  Pakiet Nr 8

  2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr 9

  3. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

  Pakiety Nr: 2, 2A, 3, 4, 10

  4. ZIMMER BIOMET POLSKA  Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

  Pakiet Nr 1

  5. Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

  Pakiet Nr 6

  6. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

  Pakiety Nr: 3A, 7

   

  Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena 100% (dla Pakietu Nr 1), cena – 60% (dla Pakietów Nr: 2, 2A, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), uzupełnienie komisu - 40% (dla Pakietów Nr: 2, 2A, 3, 3A, 4, 6, 7, 8), termin dostawy – 40% (dla Pakietów Nr: 5, 9, 10).

   

  Na przetarg złożono 6 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

  1. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

  Pakiet Nr 8 – cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

  2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

  Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

   3. LINVATEC POLSKA Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa

   Pakiet Nr    2 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr 2A - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr    3 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr    4 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 45,84pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 85,84pkt

   4. ZIMMER BIOMET POLSKA  Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

   Pakiet Nr    1 – cena – 100pkt

   Pakiet Nr  2A - cena – 48,48pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 88,48pkt

   5. Implantcast Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

   Pakiet Nr 6 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

   6. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

   Pakiet Nr  2A - cena – 49,64pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 89,64pkt

   Pakiet Nr  3A - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr     7 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr   10 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 80pkt

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 5 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 02.07.2018r.

    

                                                                                     Podpisał:

                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                     Marek Piotr Kiełczewski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.06.2018r.

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego K/30/2018

    

    

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

               99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

                                                                   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

              e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

                    REGON 100974785; NIP 7752631681

    

    

    

   Kutno, dnia 14 czerwca 2018 r.

    

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/30/18

    

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej oraz w Poradni Rehabilitacyjnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp.z o.o.

    

   wybrano oferty:

    

   Centrum Medyczne Rafał Berner, z siedzibą w Łodzi, ul. Adama Próchnika 43 (Pakiet 1)

    

   Centrum Medyczne Rafał Berner, z siedzibą w Łodzi, ul. Adama Próchnika 43 (Pakiet 2)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                               Podpisał:

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

   Maciej Nerowski

    

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-06-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dnia 07.06.2018 r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych i endoprotez

   Nr postępowania ZP/11/18


               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. Medartis Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

   Pakiet Nr 2

   2. MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

   Pakiety Nr: 9, 12, 15

   3. „ARNO-MED” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

   Pakiety Nr: 1, 7

   4. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

   Pakiet Nr 14

   5. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 11

   6. Aesculap-Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiety Nr: 3, 4, 6

   7. „ChM” Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

   Pakiety Nr: 13, 16

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu - 40% (dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16), termin dostawy – 40% (dla Pakietów Nr: 1, 7, 8, 10, 11).

    

   Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

    

   1. Medartis Sp. z o.o., ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław

   Pakiet Nr   2 – cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

   2. MEDGAL Sp. z o.o., ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno

   Pakiet Nr   7 - cena – 53,48pkt, termin dostawy - 40pkt, razem – 93,48pkt

   Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   3. „ARNO-MED” Spółka z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

   Pakiet Nr   1 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem - 100pkt

   4. Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

   Pakiet Nr   5 - odrzucony

   5. Biotech Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 12, 35-105 Rzeszów

   Pakiet Nr 12 - cena – 32,53pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem – 72,53pkt

   Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   6. Heraeus Medical Poland Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem - 80pkt

   7. Aesculap-Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 40pkt, razem - 100pkt

   8. „ChM” Sp. z o.o., Lewickie 3b, 16-061 Juchnowiec Kościelny

   Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

   Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, uzupełnienie komisu - 20pkt, razem - 80pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę firmy: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa - w zakresie Pakietu Nr 5 - jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Wykonawca w dniu otwarcia ofert nie przeprowadził prezentacji zaoferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z Rozdziałem II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

    

   Postępowanie dla Pakietów Nr 5, 8 i 10 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 18.06.2018r.

    

                                                                                     Podpisał:

                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                     Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                                                     Członek Zarządu

                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                     Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 07.06.2018r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-06-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

      REGON 100974785; NIP 7752631681

                               
   ________________________________________________________________________________

    

   Z a w i a d o m i e n i e

    

   Na podstawie  art.  231 § 1, 2 i  3  w związku  z art.  235 § 1 ustawy  z dnia 15.09.2000 r.  Kodeks  spółek handlowych,  Zarząd  Spółki  "Kutnowski  Szpital Samorządowy"  sp.  z  o.o.  z  siedzibą
    w Kutnie zawiadamia o zwołaniu  Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na dzień
     19 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
   w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie ul. Kościuszki 16.

   Proponowany porządek obrad obejmuje:

    

   1. Otwarcie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
   2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
   3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz jego
    zdolności do podejmowania uchwał.
   4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
   5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania finansowego „Kutnowski Szpital Samorządowy” spółka z o.o. w Kutnie za rok obrotowy 2017 tj. okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r”, „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.
    za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku” oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty powstałej z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.
    w roku obrotowym 2017.
   6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku”.
   7.  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty powstałej z działalności Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. w roku obrotowym 2017.
   8. Rozpatrzenie „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki „Kutnowski Szpital
    Samorządowy” sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.”.
   9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o. z wykonania przez Nich obowiązków w roku
    obrotowym 2017.

   10.  Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
   pod firmą: „Kutnowski Szpital Samorządowy” sp. z o.o.  za okres z wykonania przez Nich
   obowiązków w roku obrotowym 2017.

   11.  Sprawy różne.

   12.  Zamknięcie obrad.

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Kutno, dnia  24 maja 2018 r.                  


   Lista załączników
   1. Zawiadomienie str 1
   2. Zawiadomienie str 2
     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego K/29/2018

    

                                                                                                                         Kutno, dn. 24 maja 2018r.

    

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

    

   Sygnatura postępowania: K/29/18


   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Poradni Rehabilitacyjnej, Pracowni Endoskopii oraz na wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

    


   1.  „Gabinet Lekarski Marcin Anioł; MDA Marcin Anioł Wspólnik Spółki Cywilnej” z siedzibą w:  Starowa Góra, ul. Modrzewiowa 26,
   2. „Prywatny Gabinet Lekarski” z siedzibą w Kutnie, ul. Długosza 19,
   3. „Małgorzata Głowaty CARDIOMA” z siedzibą w Łodzi, ul. Olimpijska 13.

    

    

                                                                                                           Podpisał :

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

   Maciej Nerowski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-05-24 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb SOR "KSS" Sp. z o.o. w Kutnie

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 22.05.2018r. 

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

   Nr postępowania ZP/3/18

    

          „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

   Pakiety Nr: 13, 19

   2. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

   Pakiet Nr  7

   3. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

   Pakiet Nr  4

   4. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

   Pakiet Nr 12

   5. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

   Pakiety Nr: 1, 15

   6. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

   Pakiet Nr  2         

   7. K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

   Pakiety Nr: 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 18

   8. SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

   Pakiet Nr 17

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji - 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

    

   Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. ALVO Sp. z o.o. Sp. K., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel

   Pakiet Nr 10 – cena – 23,08pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 63,08pkt

   Pakiet Nr 11  - cena – 21,54pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 61,54pkt

   2. EMTEL Śliwa sp. k., ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

   Pakiet Nr 13 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr 19 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   3. TBK Medical Partner Sp. z o.o., ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

   Pakiet Nr  7 - cena – 59,20pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 99,20pkt

   4. PRESTIGE-MED, ul. Sądowa 18A, 86-100 Świecie

   Pakiet Nr  4 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   5. INMED-Karczewscy Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kwiatowa 32A, 55-330 Krępice

   Pakiet Nr 12 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   6. Physio-Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Lelewela 2, 01-624 Warszawa

   Pakiet Nr   1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 2,86pkt, razem – 74,86pkt

   7. Medline Sp. z o.o., ul. Fabryczna 17, 65-410 Zielona Góra

   Pakiet Nr   1 - cena – 57,67pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,67pkt

   Pakiet Nr 15 - 57,92pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 97,92pkt

   8. MILASYSTEM Mirosław Czech, ul. Gałczyńskiego 9, 45-523 Opole

   Pakiet Nr  2 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   9. Dräger Polska Sp. z o.o., ul. Sułkowskiego 18a, 85-655 Bydgoszcz

   Pakiet Nr 12 – 56,30pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 11,90pkt, razem – 88,20pkt

   Pakiet Nr 15  - 60,00pkt, okres gwarancji – 12,00pkt, termin wykonania zamówienia – 0,36pkt, razem – 72,36pkt

   10.  K&P Medical Group Sp. z o.o., ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa

   Pakiet Nr   2 – 40,94pkt, okres gwarancji – 10,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,67pkt, razem – 65,61pkt

   Pakiet Nr   3 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr   4 – 37,58pkt, okres gwarancji – 13,33pkt, termin wykonania zamówienia – 6,67pkt, razem – 57,58pkt

   Pakiet Nr   5 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr   6 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr   7 – 60,00pkt, okres gwarancji – 8,00pkt, termin wykonania zamówienia – 14,00pkt, razem – 82,00pkt

   Pakiet Nr   8 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr   9 -  60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt 

   Pakiet Nr 10 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

   Pakiet Nr 11 – 60,00pkt, okres gwarancji – 9,80pkt, termin wykonania zamówienia – 17,33pkt, razem – 87,13pkt

   Pakiet Nr 16 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   Pakiet Nr 18 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

   11.  SHIM-MED POLSKA sp. z o.o., ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa

   Pakiet Nr 17 – 60,00pkt, okres gwarancji – 20,00pkt, termin wykonania zamówienia – 20,00pkt, razem – 100,00pkt

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 14 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 01.06.2018r.

    

                                                                               Podpisał:

                                                                                                                                                                                                                                          Prezes Zarządu

                                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                               Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                                               Członek Zarządu

                                                                               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                               Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości:

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 22.05.2018r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 22.05.2018 r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na dostawę druków.

   Nr postępowania P/17/18

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

    

   Lenz Jan Elgoł - Introligatornia, ul. Długa 25/39, 87-100 Toruń

    

    

    

    

                                                             Podpisał:

                                                             Prezes Zarządu

                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                             Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                             Członek Zarządu

                                                             „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                              Maciej Nerowski

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 17.05.2018 r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na dostawę licencji procesorowej motoru bazy danych Oracle Standard Edition 2.

   Nr postępowania P/16/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana oferta Firmy:

    

   Asseco Poland S.A., ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

    

   Podpisał:

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-05-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w KSS

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia  23.04.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na świadczenie usługi w zakresie przygotowywania i dystrybucji posiłków w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Sp. z o.o.

   Nr postępowania: ZP/1/18

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

   IMPEL Catering Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, wsad do kotła – 40%.

   Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź

      Wykonawca wykluczony

   2.Impel Catering Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

      Cena - 60 pkt, wsad do kotła - 40 pkt. Razem – 100 pkt.

   Na podstawie art. 24 ust.1.pkt.12  wykluczono Wykonawcę: Vendi Servis Sp. z o.o., ul. Traktorowa 126, 91-204 Łódź -  nie wykazał osoby na stanowisku dietetyka.

   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana będzie zawarta w dniu 07.05.2018r.

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 23.04.2018r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/28/18

                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

                                99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                       e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

    

                                                                                                                  Kutno, dn.  03 kwietnia 2018r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/28/18

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej przez  lekarzy i pielęgniarki lub przez podmiot uprawniony do realizacji świadczeń zdrowotnych a także na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Pediatrycznym, Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz Pracowni Endoskopii  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

    wybrano oferty:

    

   1. NZOZ „DERMEX” z siedzibą w Kutnie, ul. Sienkiewicza 16  (Pakiet 1)

    

   2. „Indywidualna Praktyka Lekarska Nina Kolczyńska”, z siedzibą w: Zgierz, ul. Łódzka 86  

     lok.149 (Pakiet 2)  

    

   3. „Prywatna Praktyka Lekarska Katarzyna Sender” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Struga 55/2     

        (Pakiet 3)

    

   4. PPHU MAXI – MED. Prywatna Praktyka Lekarska Gastroenterolog Dorota Pawlikowska-Głębska, z siedzibą w  

        Łodzi,   ul. Brukowa 112 (Pakiet nr 6)

    

    

    

    

            Podpisał :

    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

   Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-04-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 04.04.2018r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania na dostawę środka dezynfekcyjnego

   Nr postępowania P/12/18 

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   „MEDILAB” Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

    

    

    

    

                                                                                                  Podpisał:

                                                                                                  Prezes Zarządu

                                                                                                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                  Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                                                                  Członek Zarządu

                                                                                                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 04.04.2018r.

       

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

   dotyczy zapytania ofertowego na dostawę:

   1)    taśm do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu*

   2)    worków laparoskopowych*

   Numer postępowanie -  P/13/18

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

    

   Abiss Poland Sp. z o.o., ul. Bagrowa 1, 30-733 Kraków,

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-04-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiat

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 30.03.2018r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

   Dotyczy przetargu na przebudowę i remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z remontem podjazdu i rozbudową wiaty dla karetek oraz budową drogi wewnętrznej do lądowiska „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. w Kutnie

   Nr postępowania ZP/10/18

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

    

   KB Jakub Lewandowski, 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7

    

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, termin wykonania zamówienia – 20%.

    

   Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    

   1. SKB Spółka Akcyjna, ul. Miła 2, 00-180 Warszawa

   Cena – 41,25pkt   okres gwarancji – 20pkt    termin wykonania zamówienia – 10pkt    razem – 71,25pkt

    

   2. KB Jakub Lewandowski, 09-410 Płock, ul. Zbożowa 7

   Cena – 60,00pkt   okres gwarancji – 20pkt    termin wykonania zamówienia – 20pkt    razem – 100,00pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 04.04.2018r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 30.03.2018r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 26.03.2018r.

       

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   dotyczy zapytania ofertowego na dostawę Immunoglobuliny anty D.

   Numer postępowanie -  P/10/18

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty:

    

   1. Biomed – Lublin WSiSz.S.A – 20-029 Lublin, ul. Uniwersytecka 10

       (Immunoglobulina 50IU i 150 IU)

   2.PGF Urtica Sp. z o.o. – 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120,

      PGF S.A. – 91-342 Łódź, ul. Zbąszyńska 3

      (Immunoglobulina 300 IU)

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 26.03.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   dotyczy zapytania ofertowego na dostawę przenośnego analizatora do szybkiej diagnostyki parametrów krytycznych krwi – 1 szt. 

   Numer postępowanie -  P/11/18

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   DUTCHMED PL Sp. z o.o., ul. Szajnochy 14, 85-738 Bydgoszcz

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 22.03.2018 r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę materiałów opatrunkowych 

   Nr postępowania ZP/8/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 20

   2. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiety Nr: 2, 25

   3. Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

   Pakiety Nr: 10, 11

   4. Konsorcjum firm: „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiety Nr: 1, 6, 7, 8,  

   5. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiety Nr: 3, 17, 19

   6. Promedica Toruń Sp. z o.o. SP.K., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

   Pakiety Nr: 13, 24

   7. ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiety Nr: 4, 5, 9, 12, 15, 16, 18, 23

   8. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

   Pakiet Nr  22

   9. Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno

   Pakiet Nr 26

   10.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

   Pakiet Nr 14

   11.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

   Pakiety Nr: 21, 27, 28

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość - 40%.

    

   Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr   9 - cena – 48,40pkt               jakość – 40pkt                        razem –  88,40pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 44,32pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,32pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   2. ASEPT Sp. z o.o., ul. Warszawska 12A, 06-300 Przasnysz

   Pakiet Nr 21 - cena – 0,54pkt                 jakość – 40pkt                        razem – 40,54pkt

   3. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiet Nr   1 - cena – 59,01 pkt              jakość – 40pkt                        razem –  99,01pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 53,09pkt               jakość – 40pkt                        razem –  93,09pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 56,05pkt               jakość – 20pkt                        razem –  76,05pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 57,77pkt               jakość – 20pkt                        razem –  77,77pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 51,43pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,43pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   4. Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

   Pakiet Nr 10 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 58,34pkt               jakość – 40pkt                        razem –  98,34pkt

   5. Konsorcjum firm: „CITONET-ŁÓDŹ” Spółka z o. o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź oraz Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr   1 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 58,96pkt               jakość – 40pkt                        razem –  98,96pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 30,21pkt               jakość – 40pkt                        razem –  70,21pkt

   Pakiet Nr   5 - cena – 39,60pkt               jakość – 40pkt                        razem –  79,60pkt

   Pakiet Nr   6 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   7 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 49,78pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,78pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 42,39pkt               jakość – 40pkt                        razem –  82,39pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 40,38pkt               jakość – 40pkt                        razem –  80,38pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 45,70pkt               jakość – 40pkt                        razem –  85,70pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 43,27pkt               jakość – 40pkt                        razem –  83,27pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 52,65pkt               jakość – 40pkt                        razem –  92,65pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 32,07pkt               jakość – 40pkt                        razem –  72,07pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 31,30pkt               jakość – 40pkt                        razem –  71,30pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 47,39pkt               jakość – 40pkt                        razem –  87,39pkt

   6. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr   1 - cena – 39,59pkt               jakość – 40pkt                        razem –  79,59pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 44,90pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,90pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 34,70pkt               jakość – 40pkt                        razem –  74,70pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 51,48pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,48pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 50,15pkt               jakość – 40pkt                        razem –  90,15pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 41,94pkt               jakość – 40pkt                        razem –  81,94pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 57,01pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,01pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 55,35pkt               jakość – 40pkt                        razem –  95,35pkt

   Pakiet Nr 17 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 22,54pkt               jakość – 40pkt                        razem –  62,54pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 37,89pkt               jakość – 40pkt                        razem –  77,89pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 46,89pkt               jakość – 40pkt                        razem –  86,89pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 51,36pkt               jakość – 40pkt                        razem –  91,36pkt

   7. POLMIL Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz

   Pakiet Nr   1 - cena – 56,35pkt               jakość – 40pkt                        razem –  96,35pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 46,76pkt               jakość – 20pkt                        razem –  66,76pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 55,72pkt               jakość – 40pkt                        razem –  95,72pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 44,90pkt               jakość – 40pkt                        razem –  84,90pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 54,62pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,62pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 45pkt                    jakość – 40pkt                        razem -   85pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 36,07pkt               jakość – 40pkt                        razem –  76,07pkt

   8. Promedica Toruń Sp. z o.o. SP.K., ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 13 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 24 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   9. ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr   4 - cena – 60pkt                    jakość – 20pkt                        razem - 80pkt

   Pakiet Nr   5 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 57,88pkt               jakość – 40pkt                        razem – 97,88pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 59,09pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,09pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 57,07pkt               jakość – 40pkt                        razem – 97,07pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 60pkt                    jakość – 20pkt                        razem -  80pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 18 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 49,43pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,43pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 53,33pkt               jakość – 40pkt                        razem – 93,33pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 52,41pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,41pkt

   10.  Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

   Pakiet Nr 22 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   11.  Neomed Barbara Stańczyk, Kajki 18, 05-501 Piaseczno

   Pakiet Nr 26 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   12.  Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

   Pakiet Nr 18 - cena – 40,21pkt               jakość – 40pkt                        razem – 80,21pkt

   13.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

   Pakiet Nr   2 - cena – 49,49pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,49pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 42,11pkt               jakość – 20pkt                        razem – 62,11pkt

   Pakiet Nr   5 - cena – 51,36pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,36pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 56,78pkt               jakość – 40pkt                        razem – 96,78pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 49,89pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,89pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 51,32pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,32pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 51,22pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,22pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 47,36pkt               jakość – 40pkt                        razem – 87,36pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 50,08pkt               jakość – 40pkt                        razem -  90,08pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 51,43pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,43pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 53,23pkt               jakość – 40pkt                        razem – 93,23pkt

   14.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

   Pakiet Nr   9 - cena – 59,90pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,90pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 49,37pkt               jakość – 40pkt                        razem – 89,37pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 47,65pkt               jakość – 40pkt                        razem – 87,65pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 59,90pkt               jakość – 40pkt                        razem – 99,90pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 50,57pkt               jakość – 40pkt                        razem – 90,57pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   Pakiet Nr 28 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem - 100pkt

   15.  J. CHODACKI, A. MISZTAL „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

   Pakiet Nr   5 - cena – 51,15pkt               jakość – 40pkt                        razem – 91,15pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 55,38pkt               jakość – 40pkt                        razem – 95,38pkt

   16.  IHT POLSKA Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa

   Pakiet Nr 14 - cena – 52,50pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,50pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 45,54pkt               jakość – 40pkt                        razem – 85,54pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 52,28pkt               jakość – 40pkt                        razem – 92,28pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 27.03.2018 r.

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 22.03.2018 r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 19.03.2018 r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę środków czystości i artykułów gospodarczych. 

   Nr postępowania ZP/9/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa,

       Pakiety Nr: 9, 12

   2. Konsorcjum: Firma 1: P.P.H.U  BARLON Bartlomiej Osiński, 09-120 Nowe Miasto, Miszewo Wielkie 3, Firma 2 : P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., 09-120 Nowe Miasto, Nowe Miasto Folwark 53,

       Pakiety Nr: 4, 5

   3. FLESZ Sp. z o.o., 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F

       Pakiet Nr 8

   4. AGAPIT Sp. z o.o. sp. k, ul. M. Zientary – Malewskiej nr 26, 10-302 Olsztyn

      Pakiet Nr 2

   5. HENRY KRUSE Sp.z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce,

       Pakiety Nr: 7, 10, 13, 14

   6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

       Pakiet Nr 6

   7. Impact s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

       Pakiety Nr: 1, 3, 11

   8. P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

       Pakiet Nr 15

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, Jakość - 40%.

    

   Na przetarg złożono 13 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. BKF Tenzi  Łódź Sp. z o.o., 91-451 Łódź, ul. Zgierska 39

   Pakiet Nr   1  - odrzucony

   Pakiet Nr   2  - odrzucony

   Pakiet Nr   3  - odrzucony

   Pakiet Nr  11 - odrzucony

   Pakiet Nr  12 - odrzucony

   Pakiet Nr  13 - odrzucony

   2. BARNEO  Sp z o.o. Sp.k., ul. Kolejowa 59, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr  11 - cena – 31,03pkt              jakość – 40pkt                        razem –  71,03pkt

   3. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Sebastian Białobrzycki, Hurtownia Artykułów  Higienicznych JOBIKO, Dalki, os. Wichrowe 9, 62-200 Gniezno

   Pakiet Nr   6  - cena – 55,92pkt              jakość – 40pkt                        razem –  95,92pkt

   Pakiet Nr   8  - cena – 54,36pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 11,31pkt              jakość – 40pkt                        razem –  51,31pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 49,45pkt              jakość – 40pkt                        razem –  89,45pkt

   4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa,

   Pakiet Nr   9  - cena – 60pkt                   jakość – 39pkt                        razem –  99pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 20,66pkt              jakość – 40pkt                        razem –  60,66pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 59,84pkt              jakość – 40pkt                        razem –  99,84pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 57,97pkt              jakość – 40pkt                        razem –  97,97pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 55,51pkt              jakość – 40pkt                        razem –  95,51pkt

   Pakiet Nr  14 - cena – 36,34pkt              jakość – 40pkt                        razem –  76,34pkt

   5. Konsorcjum: Firma 1: P.P.H.U  BARLON Bartłomiej Osiński, 09-120 Nowe Miasto, Miszewo Wielkie 3, Firma 2 : P.P.H.U BARLON Bartłomiej, Robert i Piotr Osińscy s.c., 09-120 Nowe Miasto, Nowe Miasto Folwark 53,

   Pakiet Nr   2  - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

   Pakiet Nr   3  - cena – 32,87pkt              jakość – 40pkt                        razem –  72,87pkt

   Pakiet Nr   4  - cena – 60pkt                   jakość – 28,80pkt                   razem –  88,80pkt

   Pakiet Nr   5  - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   6. FLESZ Sp. z o.o., 03-017 Warszawa, ul. Cieślewskich 25F

   Pakiet Nr   6  - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

   Pakiet Nr   8  - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 50,32pkt              jakość – 40pkt                        razem –  90,32pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 60pkt                   jakość – 32pkt                        razem –  92pkt

   7. AGAPIT Sp. z o.o. sp. k, ul. M. Zientary – Malewskiej nr 26, 10-302 Olsztyn

   Pakiet Nr   1 - cena – 50,91pkt               jakość – 40pkt                        razem –  90,91pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 54,11pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,11pkt

   Pakiet Nr   6 - cena – 57,17pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,17pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 54,36pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 51,14pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,14pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 54,34pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,34pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 47,15pkt              jakość – 40pkt                        razem –  87,15pkt

   8. HENRY KRUSE Sp.z o.o., Bielany Wrocławskie, ul. Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce,

   Pakiet Nr   1 - cena – 40,87pkt               jakość – 40pkt                        razem –  80,87pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 46,43pkt               jakość – 40pkt                        razem –  86,43pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 49,64pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,64pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 31,86pkt               jakość – 35,20pkt       razem –  67,06pkt

   Pakiet Nr   6 - cena – 49,17pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,17pkt

   Pakiet Nr   7 - cena – 60pkt                    jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 49,19pkt               jakość – 40pkt                        razem –  89,19pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 48,13pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,13pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 47,58pkt              jakość – 40pkt                        razem –  87,58pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr  14 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „ISATIS” s.c., Solec 7, 09-500 Gostynin

   Pakiet Nr   3 - cena – 53,37pkt               jakość – 36pkt                        razem –  89,37pkt

   Pakiet Nr   6 - cena – 57,67pkt               jakość – 40pkt                        razem –  97,67pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 54,88pkt               jakość – 40pkt                        razem –  94,88pkt

   10.  DaGa Grażyna Chlebosz, 91-496 Łódź, ul. Nastrojowa 56/25

   Pakiet Nr   2  - cena – 40,88pkt              jakość – 40pkt                        razem –  80,88pkt

   Pakiet Nr   4  - cena – 18,91pkt              jakość – 39,20pkt                    razem –  58,11pkt

   Pakiet Nr   8  - cena – 54,36pkt              jakość – 40pkt                        razem –  94,36pkt

   Pakiet Nr   9  - cena – 51,35pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,35pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 21,83pkt              jakość – 40pkt                        razem –  61,83pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 45,23pkt              jakość – 40pkt                        razem –  85,23pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 41,90pkt              jakość – 40pkt                        razem –  81,90pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 48,56pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,56pkt

   11.  PROCLEAN Sp. J, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Wierzejska 94,

   Pakiet Nr   1  - cena – 46,06pkt              jakość – 39,20pkt                   razem –  85,26pkt

   Pakiet Nr   2  - cena – 35,26pkt              jakość – 30pkt                        razem –  65,26pkt

   Pakiet Nr   3  - cena – 43,27pkt              jakość – 36pkt                        razem –  79,27pkt

   Pakiet Nr   4  - cena – 25,03pkt              jakość – 40pkt                        razem –  65,03pkt

   Pakiet Nr   5  - cena – 21,59pkt              jakość – 40pkt                        razem –  61,59pkt

   Pakiet Nr   6  - cena – 51,45pkt              jakość – 40pkt                        razem –  91,45pkt

   Pakiet Nr   8  - cena – 57,65pkt              jakość – 40pkt                        razem –  97,65pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 35,73pkt              jakość – 40pkt                        razem –  75,73pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 40,18pkt              jakość – 40pkt                        razem –  80,18pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 48,31pkt              jakość – 40pkt                        razem –  88,31pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 44,02pkt              jakość – 40pkt                        razem –  84,02pkt

   12.  Impact s.c., A. Musiał –Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

   Pakiet Nr   1   - cena – 60pkt                  jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr   2   - cena – 38,55pkt             jakość – 40pkt                        razem –  78,55pkt

   Pakiet Nr   3   - cena – 60pkt                  jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr   6   - cena – 50,24pkt             jakość – 40pkt                        razem –  90,24pkt

   Pakiet Nr  10 - cena – 16,04pkt              jakość – 40pkt                        razem –  56,04pkt

   Pakiet Nr  11 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

   Pakiet Nr  12 - cena – 46,37pkt              jakość – 40pkt                        razem –  86,37pkt

   Pakiet Nr  13 - cena – 49,37pkt              jakość – 40pkt                        razem –  89,37pkt

   Pakiet Nr  14 - cena – 52,48pkt              jakość – 40pkt                        razem –  92,48pkt

   13.  P.P.H.U „MARCIN” Artur Tarczyński, 99-300 Kutno, ul. Długosza 6/15

   Pakiet Nr  15 - cena – 60pkt                   jakość – 40pkt                        razem – 100pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy Pzp odrzuca się ofertę: BKF Tenzi  Łódź Sp. z o.o., 91-451 Łódź, ul. Zgierska 39 – Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 26.03.2018 r.

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 19.03.2018 r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 15.03.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy zapytania ofertowego na świadczenie usług rekrutacyjnych, obejmujących poszukiwanie i selekcję osób (lekarzy) spełniających wymagania określone przez Zamawiającego, prezentowanie wybranych w procesie rekrutacji profili kandydatów oraz podjęcie działań zmierzających do nawiązania współpracy między kandydatem a Zamawiającym.

   Nr postępowania P/9/18


            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   HRmedica A. Stradza, J. Juszczyńska – Paprocka Sp. J., ul. Rudnickiego 3a lok. 112, 01-858 Warszawa

    

                                                                                            Podpisał:

                                                                                            Prezes Zarządu

                                                                                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                            Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                                                            Członek Zarządu

                                                                                            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                            Maciej Nerowski

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medyczne

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 02.03.2018 r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych, konserwacji aparatury i sprzętu medycznego

   Nr postępowania ZP/4/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58

   Pakiety Nr: 4, 8, 10a, 10b, 10c, 12, 19, 25

   2. EMED Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr 26a

   3. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

   Pakiet Nr 21d

   4. Agata Bonderek Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

   Pakiet Nr 6b

   5. EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, 41-807 Zabrze, ul. Mickiewicza 66

   Pakiet Nr 6a

   6. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A,03-976 Warszawa,

   Pakiet Nr 9a

   7. ULTRA-VIOL Sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, 95-100 Zgierz, ul. Stępowizna 34

   Pakiet Nr 27

   8. Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes – Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa

   Pakiety Nr: 3a, 3b

   9. BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr 2

   10.  Stryker Polska Sp. z o.o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

   Pakiet Nr 29

   11.  MERIKO, Serwis Sprzętu Medycznego, 42-500 Będzin, ul. Kniewskiego 2/57

   Pakiety Nr: 9, 13a, 13b, 13d, 31

   12.  Endomedical GmbH, Launeburg ,Szlezwik - Holsztyn

   Pakiety Nr: 21a, 21b, 21c

   13.  YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

   Pakiet Nr 5a

   14.  ZALIM Sp. z o.o., 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92

   Pakiety Nr: 5, 13c, 15, 17, 28, 32, 34

   15.  Medicor –Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź,

   Pakiety Nr: 6c, 7, 11, 14, 18a, 18b, 18c, 18d, 22, 23

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, posiadane autoryzacje - 40%.

    

   Na przetarg złożono 22 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    

   1. ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58

   Pakiet Nr    4   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt.

   Pakiet Nr    7   - cena – 56,25pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  96,25pkt

   Pakiet Nr    8   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  10a - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  10b - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  10c - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  12   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  14   - odrzucony

   Pakiet Nr  19   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  22   - cena – 52,50pkt      posiadane autoryzacje  – 40pkt         razem –  92,50pkt

   Pakiet Nr  23   - cena – 58,33pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  98,33pkt

   Pakiet Nr  25   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   2. EMED Sp. z o.o. Sp.K., ul. Ryżowa 69A, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr  26a - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   3. OLTECH Sp. z o.o., ul. Modrzejewskiej 30, 62-020 Swarzędz

   Pakiet Nr  21d   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   4. DORMED Zakład Usługowy Daniel Rykowski, 91-222 Łódź, ul. Szczecińska 28

   Pakiet Nr 13a  - cena – 46,32pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  86,32pkt

   Pakiet Nr 13b  - cena – 20,45pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  60,45pkt

   5. Agata Bonderek Borowczak Centrum Kształcenia i Konsultacji ResQ, ul. Moniuszki 15/45, 31-523 Kraków

   Pakiet Nr   6b   - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr   10b - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

   Pakiet Nr   10c - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

   Pakiet Nr   18a - cena – 48pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  88pkt

   Pakiet Nr   18b - cena – 44,79pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  84,79pkt

   Pakiet Nr   18c - cena – 39,53pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  79,53pkt

   Pakiet Nr   18d - cena – 37,34pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  77,34pkt

   Pakiet Nr   19   - cena – 42pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  82pkt

   Pakiet Nr   23   - cena – 23,33pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  63,33pkt

   6. EMTEL Śliwa Spółka komandytowa, 41-807 Zabrze, ul. Mickiewicza 66

   Pakiet Nr  6a   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   Pakiet Nr  10a - cena – 13,71pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  53,71pkt

   7. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A,03-976 Warszawa

   Pakiet Nr  9a   - cena – 60pkt           posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   8. MEDIKOM Jacek Kobiałka, ul. Sielanki 15, 02-946 Warszawa

   Pakiet Nr 3b - cena – 43,99pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  43,99pkt

   9. ULTRA-VIOL Sp.j., Pietras, Purgał, Wójcik, 95-100 Zgierz, ul. Stępowizna 34

   Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt               posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   10.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

    Pakiet Nr   21b  - cena – 57,40pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  97,40pkt

    Pakiet Nr   21d  - cena – 57,68pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  97,68pkt

   11.  Physio – Control Poland Sales Sp. z o.o., Plac Joachima Lelewela 2, 01-624 Warszawa

   Pakiet Nr   6b  - cena – 19,77pkt      posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  59,77pkt

   12.  Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes – Med. Sp. z o.o., ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa

    Pakiet Nr   3a   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr   3b   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr   6b   - cena – 53,65pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  93,65pkt

    Pakiet Nr 10b   - cena – 24pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  64pkt

   13.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

    Pakiet Nr  2 - cena – 60pkt               posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   14.  Stryker Polska Sp. z o.o. , ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

    Pakiet Nr  17 - cena – 41,96pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  81,96pkt

    Pakiet Nr  29 - cena – 60pkt posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   15.  Diagnos Sp. z o.o., 02-820 Warszawa, ul. Łączyny 4

    Pakiet Nr 3a  - cena – 14,85pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  54,85pkt

   16.  MERIKO, Serwis Sprzętu Medycznego, 42-500 Będzin, ul. Kniewskiego 2/57

    Pakiet Nr  6b   - cena – 23,45pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  63,45pkt

    Pakiet Nr  7     - cena – 10,80pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  50,80pkt

    Pakiet Nr  8     - cena – 15,99pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  55,99pkt

    Pakiet Nr  9     - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr  10b - cena – 18,66pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,66pkt

    Pakiet Nr  10c - cena – 18,67pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,67pkt

    Pakiet Nr  11   - cena – 30pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70pkt

    Pakiet Nr  12   - cena – 9,50pkt       posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  49,50pkt

    Pakiet Nr  13a - cena – 55,26pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  95,26pkt

    Pakiet Nr  13b - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr  13c - cena – 18,42pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,42pkt

    Pakiet Nr  13d - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr  14   - cena – 10,64pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  50,64pkt

    Pakiet Nr  15   - cena – 13,64pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  53,64pkt

    Pakiet Nr  18a - cena – 18,67pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,67pkt

    Pakiet Nr  18b - cena – 18,39pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,39pkt

    Pakiet Nr  18c - cena – 22,40pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  62,40pkt

    Pakiet Nr  19   - cena – 37,34pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  77,34pkt

    Pakiet Nr  23   - cena – 30pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70pkt

    Pakiet Nr  25   - cena – 14,10pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  54,10pkt

    Pakiet Nr  31   - cena – 31,93pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  71,93pkt

   17.  Endomedical GmbH, Launeburg ,Szlezwik - Holsztyn

    Pakiet Nr  21a - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr  21b - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

    Pakiet Nr  21c - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 40pkt          razem – 100pkt

   18.  ERBE Polska Sp. z o.o.,02-972 Warszawa, Al. Rzeczypospolitej 14 lok.5

    Pakiet Nr  13c - cena – 18,26pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  58,26pkt

    Pakiet Nr  13d - cena – 26,06pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  66,06pkt

   19.  YAL Sp. z o.o., ul. Fabryczna 14, 26-670 Pionki

    Pakiet Nr  5a   - cena – 29,03pkt     posiadane autoryzacje – 40pkt.         razem –  69,03pkt

   20.  ZALIM Sp. z o.o., 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92

    Pakiet Nr    4   - cena – 25,25pkt     posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  25,25pkt

    Pakiet Nr    5   - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr    5a - cena – 60pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr    7   - cena – 18pkt          posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  18pkt

    Pakiet Nr    8   - cena – 18,23pkt     posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  18,23pkt

    Pakiet Nr   10b - cena – 33,94pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  33,94pkt

    Pakiet Nr   10c - cena – 33,94pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  33,94pkt

    Pakiet Nr   12   - cena – 15,45pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  15,45pkt

    Pakiet Nr   13a - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   13b - cena – 32,57pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  32,57pkt

    Pakiet Nr   13c - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   13d - cena – 57pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  57pkt

    Pakiet Nr   14   - cena – 23,64pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  23,64pkt

    Pakiet Nr   15   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   17   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   19   - cena – 48,70pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  48,70pkt

    Pakiet Nr   22   - cena – 37,22pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  37,22pkt

    Pakiet Nr   23   - cena – 35,59pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  35,59pkt

    Pakiet Nr   25   - cena – 35,62pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  35,62pkt

    Pakiet Nr   28   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   29   - cena – 50,12pkt    posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  50,12pkt

    Pakiet Nr   31   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   32   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

    Pakiet Nr   34   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 0pkt            razem –  60pkt

   21.  Medicor –Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź,

    Pakiet Nr    4    - cena – 54,05pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  94,05pkt

    Pakiet Nr    6b  - cena – 26,19pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  66,19pkt

    Pakiet Nr    6c  - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr    7    - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr    8    - cena – 24pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  64pkt

    Pakiet Nr   11   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   12   - cena – 25,34pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  65,34pkt

    Pakiet Nr   14   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   18a - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   18b - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   18c - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   18d - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   22   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   23   - cena – 60pkt         posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  100pkt

    Pakiet Nr   31   - cena – 35,76pkt    posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  75,76pkt

   22.  Medima Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa,

    Pakiet Nr   18a  - cena – 30,55pkt   posiadane autoryzacje – 40pkt          razem –  70,55pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się ofertę: ZNAM Zakład Naprawy Aparatury Medycznej, 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58 – w zakresie Pakietu Nr 14 - nie zostało wniesione wadium.

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 1, 4a, 16, 20, 24, 26b, 30, 33  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.03.2018 r.

    

                                                                                     Podpisał:

                                                                                     Prezes Zarządu

                                                                                     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                     Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 02.03.2018 r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 28.02.2018r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy zapytania ofertowego na:pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego P/7/18”

   Dotyczy Projektu  pn. ”Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. ” w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   „NIKA” Bogdan Zadrożny, 09-410 Płock, Al. Jana Pawła II 19/22

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 28.02.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy zapytania ofertowego na: „Kierowanie  projektem P/6/18”

   Dotyczy Projektu  pn. ”Podniesienie dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez rozbudowę, remont i wyposażenie SOR wraz z budową drogi wewnętrznej do lądowiska w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. ” w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego, oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia POIiŚ 2014-2020.

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

    

   Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., 99-300 Kutno, ul. Wyszyńskiego 11

    

    

   Podpisał:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 22.02.2018r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: badania i pomiarów sewofluoranu          (3 stanowiska) oraz formaliny ( 4 stanowiska).

   Numer postępowanie -  P/4/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

    

                   Laboratorium badań i pomiarów środowiska EKOLAB s.c.

                   J.Michalak, G.Felisiak, A.Wysocka,

                   91-459 Łódź, ul. Dzika 27A

    

    podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 22.02.2018r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: monitorowania realizacji ryczałtu przyznanego      w ramach kontraktu z NFZ

   Numer postępowanie -  P/5/18

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

    

   SGA M. Wesołowski i ska sp.k.,

   ul. Lędzian 86,

   20-828 Lublin

     

   podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 21.02.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/7/18

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

    

   MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15   

    

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40%.

    

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15

   Cena – 60 pkt, Ilość posiadanych ambulansów typu „S” – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 21.02.2018r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.02.2018r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 21.02.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   Nr postępowania ZP/6/18

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

    

   „IMPACT” s.c. A. Musiał-Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

   Pakiet Nr 2  

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 3. Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 4 do 8.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   „IMPACT” s.c. A. Musiał-Słabęcka, J. Słabęcki, ul. Wólczańska 249/251, 93-035 Łódź

   Pakiet Nr 2 - Cena 60pkt, Jakość – 40pkt, Razem – 100pkt

   Postępowanie dla Pakietów Nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 21.02.2018r.

    

   Podpisał:        

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.02.2018r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 19.02.2018r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą zbiornika oraz butli

   Nr postępowania ZP/2/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

    

   Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

    

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%

    

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

    

   Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

   Cena 100pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 19.02.2018r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 19.02.2018r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/27/18

    

   Kutno, dn. 13 lutego 2018r.

    

    OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/27/18

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. wybrano oferty:

    

    

   1. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Tomasz Rymer” z siedzibą w Łodzi ul. Obywatelskiej nr 114 lok.11, 
   2. Prywatny Gabinet Ortopedyczny Janusz Kurpiewski” z siedzibą w Kutnie przy  ul. Zamkowej 6/II,
   3. Kamil Kniczek Indywidualna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Kutnie, ul. Teligi 4
   4. Indywidualna Praktyka Lekarska Łukasz Nowak” z siedzibą w Rogowie, ul. Wschodniej  9,  
   5. Lek. med. Paweł Rozmus Indywidulna Praktyka Lekarska” z siedzibą w Turku przy ul. Browarnej 3/50, 
   6. Prywatna Praktyka Lekarska Marcin Medyński” z siedzibą w Kutnie przy  ul. Olimpijskiej 8/4,  

    

                                                                                                    Podpisał:

                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                                    "Kutnowski szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                     Marek Piotr Kiełczewski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-02-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/26/18

   Kutno, dn. 09 lutego 2018r.

    

    

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/26/18

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, terapii uzależnień oraz  przez lekarzy na rzecz pacjentów „KSS” Sp. z o.o.

   wybrano oferty:

    

   1. „Indywidulna Praktyka Lekarska-Tomasz Święcicki” Łódź-Bałuty, ul. Liściasta 30/15
    „Aleksandra Włodarczyk” 99-300 Kutno, ul. Szpitalna 1A/25,
   2. „Indywidualna Praktyka Lekarska Anna Wójciak” Łódź-Polesie, ul. Długosza nr 29/31 lok. 48,
   3. „Usługi medyczne Medicus Burzyński Marek” 99-400 Łowicz, ul. Katarzynów 4  
   4. „Praktyka lekarska Szymon Kalinowski” 99-400 Łowicz, Os. Bratkowice 42/6
   5. „Milena Szwarocka Indywidualna Praktyka Lekarska” 95-015 Głowno, ul. Kopernika nr 23/25 lok. 10/20 
   6. Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz F.Sawicki”  99-300 Leszno 21,  m. 6A 
   7. „Usługi pielęgniarskie i terapeutyczne z zakresu uzależnień Elżbieta Chrzuszcz” Kutno, ul. Szpitalna 3A /6
   8. „Baranowski Michał”  Łódź –Polesie, ul. Armii Krajowej 66/74 ,
   9. "Agnieszka Marczak Praktyka Lekarska" Łódź, ul. Leszczyńskiej 6/8 lok.86
   10. „Prywatna Praktyka Lekarska Kubś Agata” Gałkówek-Parcela 20 , poczta Gałków Duży
   11. Dermex” Sp. z o.o. Kutno, ul. Sienkiewicza 16

    

    

                                                                                                                          Podpisał:

              

                                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                                      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-02-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

       e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 08.02.2018r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotycząca zapytania ofertowego na usługę w zakresie: analizy prawidłowości naliczania składek na ubezpieczenie wypadkowe przez „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. w Kutnie            od 2006 roku do 2017 roku.

   Numer postępowanie -  P/3/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta:

    

   „TAM I Z POWROTEM” Małgorzata Machaj,

      ul. Instalatorów 5/U3,

     02-237 Warszawa

    

     Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-02-08 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 25.01.2018r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na wymianę drzwi wejściowych zewnętrznych na niskim parterze, w ilości 5 szt., wraz z demontażem i montażem: wejściowe do budynku 1A, 1B, Apteki, Post mortem oraz magazynu odpadów.

   Nr postępowania P/2/18

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   DEZETKA-BIS, ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 15.01.2018r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

   Dotyczy postępowania na dostawę urządzeń Sanicompact C43 z wbudowanym rozdrabniaczem, deską sedesową i  zaworem zwrotnym

   Nr postępowania P/1/18 

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   P.H.U. „MASKOTERM” Marek Skowroński, ul. Bastionowa 26, 94-274 Łódź

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania kokursu ofert na udzielanie świadczen zdrowotnych. sygn.post.: K/25/17

   Kutno, dn. 29 grudnia.2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/25/17

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, terapii uzależnień,  inspektora ochrony radiologicznej oraz przez pielęgniarki i lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

   wybrano oferty:


   1. „Indywidualna Praktyka lekarska Maciej Najman” Łódź, ul. Pstrągowa 23/2
    „Prywatny Gabinet Dermatologiczny” dr nauk medycznych Stanisław Wiącek” Łódź, ul. Ajnekiela 58, 
   2. Terapia Uzależnień Marzena Wysocka” Gostynin, ul. Sosnowa 7
   3. „Home Med Arur Stronias” Łódź, ul. Folwarczna 43
   4.  „Logopeda-neurologopeda- surdologopeda Ilona Jakubowska-Żurawska”  Kutno, ul. Podrzeczna 46/13
    „Praktyka Pielęgniarka Jadwiga Kotlińska” Kaszewy Tarnowskie 6, gm. Krzyżanów
   5.  „Fedo Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ryszard Urbański” Łódź, al. Kościuszki 60 m. 6A
   6. „Gabinet Lekarski W. Czerwiński” Kutno, ul. Kościuszki 42
   7. „Prywatny Gabinet Lekarski Robert Banasik” Brzeziny, ul. Sienkiewicza 6

   10.   „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sławomir Kiwała” Żychlin, ul. Słowackiego 23

   11.  „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Idzik” Kutno, ul.Bażantowa1

   12.  „Prywatna Praktyka Lekarska Wiktor Sobański” , Kutno, ul. Chrobrego 12

   13.  „Prywatny Specjalistyczny Gabinet Neurologii Dziecięcej Danuta Karasińska”Kutno, ul. Szpitalna 46

   14.  „Ewa Wolska” – Kutno, ul. Łokietka 2/8

   15.  „Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Czerwiński” Kutno, Kościuszki 7/21

   16.  „Prywatna Praktyka Lekarska Andrzej Tokarz” Łódź, ul. Pływacka 58

   17.  „qwest Zdzisław Kozak” Leśniewice 52b

   18.  „NZOZ DERMEX” Kutno, ul. Sienkiewicza 16

   19.  „Indywidualna Praktyka Lekarska Paweł Rozmus” Turek , ul. Browarna 3/50

   20.  „Rat Med. Sp. z o.o.” Głowno, ul. Kopernika 33A m.15

   21.  „Indywidualna Praktyka Ortopedyczna Grzegorz Golański” Łódź, ul. Białostocka 87/27

   22.  „Praktyka Lekarska Bogusława Kmieciak-Batorska” Łódź, ul. Obywatelska 63/11

   23.  „Prywatny Gabinet Chirurgiczny Dariusz Kwiatkowski” Koluszki , ul. Korczaka 5

   24.  „Olga Sech Indywidualna Praktyka Lekarska” Gołębiewek Nowy 41

    

                                                                                                                                       Podpisał:

          Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2018-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 29.12.2017r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania :

    na usługę transportu sanitarnego „KSS” Sp. z o.o. w zakresie:

   1)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem specjalistycznym typu „S”,

   2)    transportu międzyszpitalnego pacjenta zespołem podstawowym typu „P”,

   3)    transportu pacjentów zespołem specjalistycznym typu „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w mieście Łodzi.

   Numer postępowanie -  P/32/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

                  MEDAX-TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron, 

                  92-103 Łódź, ul. Brzezińska 5/15,

   Podpisał:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 29.12.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę środków dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych

   Nr postępowania: ZP/28/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr   9

   2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

   Pakiet Nr 2, 5, 16

   3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

   Pakiet Nr 15

   4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

   Pakiet Nr 18

   5. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź

   Pakiet Nr  1,6,7,10,19

   6. Mercant Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź,

   Pakiet Nr 12

   7. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr 4,8,11,13,14,21

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Jakość – 40% - dla Pakietów od 1 do 21.

   Cena – 60%, Termin dostawy – 40% - dla Pakietów od 22 do 26.

    

   Na przetarg złożono 8 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr  3  - odrzucony

   Pakiet Nr  9  - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok

   Pakiet Nr   2 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr   3 - odrzucony

   Pakiet Nr   5 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 13 - Cena – 46,63 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 86,63 pkt

   Pakiet Nr 16 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   3. Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

   Pakiet Nr 15 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski

   Pakiet Nr   6 - odrzucony

   Pakiet Nr 18 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   5. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź,

   Pakiet Nr   1 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr   2 - odrzucony

   Pakiet Nr   6 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr   7 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr   8 - Cena – 47,45 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 87,45 pkt

   Pakiet Nr 10 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 14 - Cena – 52,07 pkt, Jakość – 20 pkt, Razem – 72,07 pkt

   Pakiet Nr 19 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   6. MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno

   Pakiet Nr   4 - Cena – 57 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 97 pkt

   Pakiet Nr 10 - Cena – 48,91 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 88,91 pkt

   Pakiet Nr 13 - Cena – 38,86 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 78,86pkt

   7. Mercant Sp. z o.o., ul. Obywatelska 152, 94-104 Łódź

   Pakiet Nr 12 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   8. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr   4 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr   6 - odrzucony

   Pakiet Nr   8 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 11 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 13 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 14 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

   Pakiet Nr 21 - Cena – 60 pkt, Jakość – 40 pkt, Razem – 100 pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 3

   Preparat Mikrozid Sensitive Liquid – w etykiecie dołączonej do preparatu nie wymieniono wirusa Rota, które Zamawiający wymagał.

   W opisie Zamawiającego preparat powinien być skuteczny wobec :B, Tbc  (M. avium, M. tuberkulosis), F (Candida albicans), V (HIV, HBV ,HCV, Rota, Polyoma) – 15 min.

   W wyjaśnieniach z dnia 28.12.2017r. preparat przebadany wobec M. avium – jest 60 min.

   2. MEDILAB Firma Wytwórczo – Usługowa Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok – w zakresie Pakietu nr 3 – w ulotce informacyjnej zaoferowanego preparatu Lysoformin Plus-Schaum nie zawarto informacji dotyczących możliwości stosowania preparatu do inkubatorów.

   3. MEDILAB – Jacek Andrzejewski, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź- w zakresie Pakietu Nr 2 – działanie preparatu Viruton Pulver – Zamawiający wymagał stężenie na wirusy - 1%, a jest w 2%.

   4. ALPINUS CHEMIA Sp. z o.o., ul. Garbary 5, 86-050 Solec Kujawski – w zakresie Pakietu Nr 6-  preparat Mediseptol H neutral – Zamawiający wymagał, aby preparat był przebadany przy niskim i wysokim obciążeniu organicznym, natomiast zgodnie z ulotką informacyjną preparat działa jedynie w warunkach niskiego obciążenia organicznego. Zamawiający wymagał preparatu o neutralnym zapachu, natomiast preparat posiada charakterystyczny zapach.

   5. BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska – w zakresie Pakietu Nr 6 – Zamawiający wymagał działanie preparatu na wymienione spektrum działania – do 60 sek, natomiast w ulotce czas działania jest do 5 min.

   Postępowanie dla Pakietów Nr 3, 17,20,22,23,24,25,26 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 03.01.2018r.

    

   Podpisał:                                                                                                                                    

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 29.12.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę transportu sanitarnego dla "KSS" Sp. z o.o.

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 27.12.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na usługę transportu sanitarnego dla „KSS” Sp. z o.o.

   Nr postępowania ZP/30/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

   Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, Warecka 2

   Pakiet Nr 2 i 3

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, czas dojazdu – 40%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, 91-202 Łódź, Warecka 2

   Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, czas dojazdu - 40pkt, razem 100pkt

   Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 27.12.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 27.12.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 21.12.2017r.

    

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

   Dotyczy postępowania  na dostawę aparatu do magnetostymulacji VIOFOR JPS DELUX BASIC

   Numer postępowanie -  P/31/17

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   MED & LIFE Sp. z o.o., Aleja M. Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów

     Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 20.12.2017r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczące zapytania ofertowego na dostawę:

   1)    Materiałów malarskich – Pakiet Nr 1

   2)    Materiałów hydraulicznych – Pakiet Nr 2

   3)    Materiałów Ślusarskich – Pakiet Nr 3

   4)    Materiałów elektrycznych – Pakiet Nr 4

   5)    Materiałów ogólnobudowlanych – Pakiet Nr 5

   Numer postępowanie -  P/30/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   Pakiet Nr 1:

   BUDOM” A. i T Stańczyk, Spółka jawna, , ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno.

   Pakiet Nr 2:

   ADMAR s.c., Adam Żurawik, Mariusz Sędziak, 99-300 Kutno, ul. Chopina 6a,

   Pakiet Nr 3:

   SKLEP Art. Metalowe – Chemia, Halina Zielińska,, 99-300 Kutno, , ul. Sienkiewicza 5

   Pakiet Nr 4:

    „PSTRYK” Michał Tybura, 99-300 Kutno, ul. Korczaka 2,

   Pakiet Nr 5:

   BUDOM” A. i T Stańczyk, Spółka jawna, , ul. Grunwaldzka 83, 99-300 Kutno

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 19.12.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych.

   Nr postępowania ZP/29/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

   Pakiet Nr 30

   2. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

   Pakiety Nr: 11, 16, 24, 31

   3. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 20 

   4. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr 23

   5. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

   Pakiet Nr 7

   6. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiety Nr: 13, 19

   7. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiety Nr: 9, 10, 28

   8. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

   Adres do korespondencji: Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

   Pakiet Nr 2

   9. PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

   Pakiety Nr: 1, 15

   10.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiety Nr: 4, 5, 6, 8, 12, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 33, 34 

   11.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr 3

   12.  „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiet Nr 14

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

   Na przetarg złożono 14 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

   Pakiet Nr 30 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   2. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 47,91pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,91pkt

   Pakiet Nr 16 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 39,03pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 79,03pkt

   Pakiet Nr 24 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 27 - odrzucony

   Pakiet Nr 31 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   3. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   4. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr   8 - cena – 57,23pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,23pkt

   Pakiet Nr 19 - cena - 30pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 70pkt

   Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   5. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr   4 - cena – 58,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,06pkt

   Pakiet Nr   7 - cena – 59,52pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,52pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 46,81pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,81pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 44,38pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 84,38pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 48,67pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 88,67pkt

   Pakiet Nr 26 - cena – 57,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,06pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 57,90pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,90pkt

   6. Shire Polska Sp. z o.o., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

   Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   7. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr 11 - cena – 58,70pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,70pkt

   Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 21,47pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 61,47pkt

   8. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

   Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 53,88pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 73,88pkt

   Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

   9. Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia,

   Adres do korespondencji: Aspen Pharma Ireland Limited, Poleczki Business Park, ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

   Pakiet Nr  2 - cena - 60pkt, termin dostawy - 20pkt, razem 80pkt

   10.  PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna

   Pakiet Nr   1 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 54,89pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,89pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 14,10pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 54,10pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 57,20pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,20pkt

   Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 18 - odrzucony

   11.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiet Nr   1 - cena – 59,94pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,94pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 55,70pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 95,70pkt

   Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   5 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   8 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 46,56pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,56pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 57,24pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,24pkt

   Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 18 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 56,93pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 96,93pkt

   Pakiet Nr 21 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 47,81pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,81pkt

   Pakiet Nr 24 - cena – 59,99pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,99pkt

   Pakiet Nr 25 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 26 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 27 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 29 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 31 - cena – 59,99pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,99pkt

   Pakiet Nr 33 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 34 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 59,20pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,20pkt

   Pakiet Nr   7 - cena – 58,11pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,11pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 13,57pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 53,57pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 46,98pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 86,98pkt

   Pakiet Nr 17 - cena – 58,10pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,10pkt

   Pakiet Nr 18 - cena – 53,32pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 93,32pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 59,45pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 99,45pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 58,45pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,45pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 57,46pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,46pkt

   Pakiet Nr 30 - cena – 51,08pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 91,08pkt  

   Pakiet Nr 33 - cena – 58,82pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,82pkt

   13.  „Medicare” Sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice

   Pakiet Nr   1 - odrzucony

   Pakiet Nr   2 - odrzucony

   14.  „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiet Nr   3 - cena – 54,07pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,07pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 58,98pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,98pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 47,91pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,91pkt

   Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 35,29pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 75,29pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 54,26pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 94,26pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 47,06pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 87,06pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 57,46pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 97,46pkt

   Pakiet Nr 33 - cena – 58,82pkt, termin dostawy - 40pkt, razem 98,82pkt

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   Firmy:

   1)    Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń - w zakresie Pakietu Nr 27 - w poz. 1 zaoferowano lek Tarsime 1,5g*1 fiol., który nie posiada wymaganych przez Zamawiającego wszystkich dróg podania (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 24.11.2017r. Zamawiający wymagał aby Cefuroksym w pakiecie 27 pozycja 1, 2 posiadał wszystkie drogi podania domięśniowo, dożylnie i do infuzji zgodnie z chpl produktu);

   2)    PROFARM PS Sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna - w zakresie Pakietu Nr 18 – wyceniono 1 saszetkę Fortransu, a Zamawiający wymagał wyceny 4 saszetek;

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się ofertę „Medicare” Sp. z o.o., Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Białobrzeska 45, 41-409 Mysłowice – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie załączono do oferty Formularza Cenowego.

   Postępowanie dla Pakietu Nr 32 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 29.12.2017r.

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 19.12.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 18.12.2017r.

    

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

    

   Dotyczy postępowania :

    na transport zwłok z pomieszczenia Post Mortem do chłodni wraz z ich przechowywaniem oraz na usługę przewozu zwłok, w celu przeprowadzenia sekcji z „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. do miejsca ich wykonywania - Zakładu Patomorfologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku i odbioru zwłok po przeprowadzonej sekcji.

   Numer postępowanie -  P/29/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

    Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Janusz Nowicki,

   99-319 Dobrzelin, ul. Wł. Jagiełły 30

      Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 18.12.2017r.

    

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania : 

   w zakresie usługi polegającej na wykonywaniu czynności informatyka na terenie „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. po godzinie 15-tej oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy, a także w czasie usprawiedliwionej nieobecności informatyków zatrudnionych na umowę o pracę.

   Numer postępowanie -  P/27/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

     

     „AKCES –KOMP” mgr inż. Tomasz Kiełbasa, Podgajew 12, 99 -311 Bedlno

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-18 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.13.12.2017r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

   Dotyczy postępowania  na dostawę paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej – karta paliwowa (3 szt.).

   Nr postępowania:  P/23/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

      Dystrybutor Gazu „Propan – butan” Ryszard Kaniewski, 99-300 Kutno, Wierzbie 3a z siedzibą  Wierzbie 2a,

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 13.12.2017r.

                  

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania  na usługę napraw bieżących i awaryjnych samochodów. 

   Nr postępowania:  P/23/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   BOSCH Service Miniszewski,, ul. Grunwaldzka 46, 99-300 Kutno

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 13.12.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    

   Dotyczące zapytania ofertowego na usługę mycia i czyszczenia zewnętrznego pojazdów będących własnością „KSS” Sp. z o.o.  

   Nr postępowania:  P/23/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   „Już Gaz Plus” Sp. z o.o., Wierzbie 2a, 99-300 Kutno

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.13.12.2017r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania   w zakresie ochrony osób i mienia w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. od godziny 18:00 do 6:00.

   Numer postępowanie -  P/25/17

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

                MAXUS Sp. z o.o., 93-408 Łódż, ul. 3 –go Maja 64/66

    

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.13.12.2017r.

                                ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania   w zakresie usług sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu.

   Numer postępowanie -  P/24/17

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   Arion Med. Sp. z o.o., 20-827 Lublin, ul. Zbożowa 22d,

   miejsce świadczenia usług: Gorzewo, ul. Kruk 5, 09-500 Gostynin

    

    Podpisał:

    

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 12.12.2017r.

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

   Dotyczy postępowania na świadczenie usług prawniczych. 

   Numer postępowanie -  P/26/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   Kancelaria Adwokacja Sylwester Szymański, 99-300 Kutno, ul. Skłodowskiej 14

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-12 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogloszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert

                    Kutno, dnia 11.12.2017r.

    

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/10/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, HER 2 metodą FISH,EFGR – badań mutacji, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych(w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   DIAGNOSTYKA CONSILIO Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61A,

   90-001 Łódź

    

    Podpisał:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

    Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

   Udzielającego zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 05.12.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy zapytania cenowego na świadczenie usług telefonii stacjonarnej ISDN PRA 30B+D wraz z serwisem cyfrowej abonenckiej centrali telefonicznej typu Karel DS200 oraz dostępu do sieci Internet.

   Nr postępowania - P/22/17        

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   Multimedia Polska Biznes S.A., 00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 61B

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 04.12.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ 

    Dotyczy zapytania ofertowego na badanie sprawozdania finansowego „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o. za 2017r.

   Nr postępowania P/21/17

    

               Działając w oparciu o postanowienia § 28 ust.1 pkt.4) Aktu Założycielskiego „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

   Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki dokonuje wyboru Firmy:

    

   Kancelaria Księgowa „Wasiak i Sztylko” s.c., 09-500 Gostynin, ul. Ziejkowa 5

     Podpisał:

    Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

    Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    Maciej Nerowski

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-12-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej.

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 28.11.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych i folii operacyjnej jodowanej.

   Nr postępowania ZP/27/17

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

   Pakiet Nr 1

   2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 7

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ:

   cena – 60%, jakość – 40% (Dla Pakietów od 1 do 6)

   cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20% (Pakiet Nr 7).

    

   Na przetarg złożono 4 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

   Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, jakość - 40pkt, razem 100pkt

   2. PETERS SURGICAL POLSKA  Sp. z o.o., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

   Pakiet Nr 1 - cena - 50,20pkt, jakość - 40pkt, razem 90,20pkt

   3. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 7 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem 100pkt

   4. 3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05- 830 Nadarzyn

   Pakiet Nr 7 - cena - 47,88pkt, termin dostawy - 20pkt, termin reakcji na reklamację - 20pkt, razem 87,88pkt

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 2, 3, 4, 5, 6 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 04.12.2017r.

    

   Podpisał:           

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski


   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 28.11.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Gin.-Poł., SOR, I i II Oddz. Chorób Wewn. oraz w ramach konsul

    

    

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

               99-300 Kutno ul. Kościuszki 52 tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

               e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

    

                                                                                                                       Kutno, dn.  14.11.2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/24/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów lub  w trakcie specjalizacji w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych  w godz. 7,25-15  i w ramach dyżurów oraz na udzielanie konsultacji urologicznych pacjentom „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   wybrano oferty:

                               Pakiet nr 1 – ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY 

   1)       Marcin Anioł -  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Gabinet Lekarski lek. Marcin Anioł”  z siedzibą w Starowej Górze, ul. Modrzewiowa 26

   2)      Kamil Wawrzyniak –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KAMED” Kamil Wawrzyniak z siedzibą w Łodzi, ul. Kostki Napieralskiego 6/82

   3)      Kamila Sobczuk –  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Kamila Sobczuk” z siedzibą w Łodzi, ul. Piękna 31/33/22

                               Pakiet nr 2 – SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

   1)      Monika Dryjańska-Filipiak - prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Indywidualna Praktyka Monika Dryjańska-Filipiak” z siedzibą w Łodzi, ul. Haśka 10/27

   2)      Anna Kierus-Gudaj – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Anna Kierus-Gudaj Praktyka Lekarska”  z siedzibą w Łowiczu, ul. Łęczycka 16 A

                                Pakiet nr 3 – ODDZIAŁY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

   1)      Emilia Borowik - prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Emilia Borowik”  z siedzibą w Ozorkowie , ul. Piłsudskiego 4/29

   2)      Leszek Bieniaszek -  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Leszek  Bieniaszek” z siedzibą w Łodzi, ul. Sympatyczna 2/25

   3)      Anna Kierus-Gudaj – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Anna Kierus-Gudaj Praktyka Lekarska”  z siedzibą w Łowiczu, ul. Łęczycka 16 A

   4)      Agnieszka Dymkowska-Gabara –prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Prywatna Praktyka Lekarska Agnieszka Dymkowska-Gabara” z siedzibą w Andrespolu , ul. Chopina 20

   5)      Anna Łęczewska – prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Specjalistyczny Gabinet Lekarski Anna Łęczewska”  z siedzibą w  Łęczycy , ul. Grodzka 6/5

                       Pakiet nr 4 – KONSULTACJE Z DZIEDZINY UROLOGII

              SPECJALISTA SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 40A lok.5.

   Miejsce prowadzenia działalności : NZOZ SPECJALISTA,  Kutno, ul. 29 listopada 37

    

                                                                                                                                     Podpisał :

   Prezes Zarządu

   „Kutnowskiego Szpitala Samorządowy” Sp. z o.o,

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

   Maciej Nerowski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-11-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę ubezpieczenia KSS

      Wrocław, dnia 16.11.2017 r.

    

   OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

   W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

   NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SP. Z O.O. Z DNIA 30.10.2017 r.

   SIWZ NR 186/2017/N/KUTNO

    

   I. Uprzejmie informuję, że w drodze procedury przetargowej:

   1. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę dla zadań Pakietu  I, złożoną przez PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Łódź 1 Region Południowy, ul. Zamenhofa 16, 90-965 Łódź. Oferta spełniła wszystkie wymogi SIWZ i była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

    

   II. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

   1. Dla zadań Pakietu  I

    

   Numer oferty

   Nazwa i adres wykonawcy

   Liczba pkt.  w kryterium CENA

   Liczba pkt.

   w kryterium WARUNKI UBEZPIECZENIA

   Łączna liczba punktów

   1

   PZU S.A. Oddział Sprzedaży Korporacyjnej Łódź 1 Region Południowy, ul. Zamenhofa 16, 90-965 Łódź

   60

   35,86

   95,86

    

    

   Robert Gostyński

    

   Wrocław, dnia 16.11.2017 r.

   INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO DLA ZADAŃ PAKIETU II NA USŁUGĘ UBEZPIECZENIA „KUTNOWSKIEGO SZPITALA SAMORZĄDOWEGO” SP. Z O.O.

   SIWZ NR 186/2017/N/Kutno

    

                Działając w imieniu i na rzecz „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadań Pakietu II na usługę ubezpieczenia „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o., na okres od 01.12.2017 r. do 30.11.2018 r.

    

   Uzasadnienie faktyczne: cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

   Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

    

   Robert Gostyński

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę preparatów isprzętu do leczenia nerkozastępczego

    

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 16.11.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę preparatów i sprzętu do leczenia nerkozastępczego.

   Nr postępowania ZP/25/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujące zakresy zamówienia:

    

   Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr 1, 2

    

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 40%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   1. Baxter Polska Spółka z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr   1 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr   2 -  cena 60pkt, termin dostawy – 40pkt, razem – 100pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) ppkt. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 16.11.2017r.

    

    Podpisał:

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 16.11.2017r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-16 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 13.11.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na dostawę oraz montaż wykładzin PCV wraz z przygotowaniem podłoża w trzech salach operacyjnych.

   Nr postępowania P/20/17


               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY Józef Melka, ul. Wiosenna 49, 99-300 Kutno

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 06.11.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na dostawę, montaż oraz uruchomienie kompletnego agregatu  próżni oraz dostawę rur wraz z wykonaniem 90 mb. rurociągu do próżni.

   Nr postępowania P/19/17


               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   Linde Gaz Polska Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków 

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-11-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 27.10.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ


   Dotyczy postępowania na dostawę 8 sztuk paneli jednostanowiskowych, naściennych, poziomych

   Nr postępowania P/18/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   INMED-KARCZEWSCY sp. z o.o. sp. k., ul. Kwiatowa 32a, 55-330 Krępice

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-27 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę szwów chirurgicznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681  

   Kutno, dnia 26.10.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


   Dotyczy przetargu na dostawę szwów chirurgicznych.

   Nr postępowania ZP/24/17

     

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiety Nr: 7, 8, 8A, 14

   2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

   Pakiety Nr: 5, 6

   3. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

   Pakiet Nr 10

   4. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

   Pakiety Nr: 2, 3, 4, 9, 12, 13

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, jakość – 40%.

    

   Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. PETERS SURGICAL POLSKA  Sp. z o.o., ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa

   Pakiet Nr   2 – cena – 30,73pkt, jakość – 40pkt, razem 70,73pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 41,40pkt, jakość – 40pkt, razem 81,40pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 52,72pkt, jakość – 40pkt, razem 92,72pkt

   2. ZARYS International Group Spółka z o.o. Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr   2 - cena – 55,60pkt, jakość – 40pkt, razem 95,60pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 59,78pkt, jakość – 40pkt, razem 99,78pkt

   Pakiet Nr   7 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   8 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 8A - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 59,50pkt, jakość – 40pkt, razem 99,50pkt

   Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy

   Pakiet Nr   5 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   6 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   4. Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

   Pakiet Nr   1 - unieważniony

   Pakiet Nr   2 - cena – 26,35pkt, jakość – 40pkt, razem 66,35pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 30,78pkt, jakość – 40pkt, razem 70,78pkt

   Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 35,85pkt, jakość – 40pkt, razem 75,85pkt

   5. Przedsiębiorstwo YAVO Sp. z o.o., ul. Bawełniana 17, 97-400 Bełchatów

   Pakiet Nr   2 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   3 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   4 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr   8 - cena – 48,89pkt, jakość – 40pkt, razem 88,89pkt

   Pakiet Nr 8A - cena – 46,38pkt, jakość – 40pkt, razem 86,38pkt

   Pakiet Nr   9 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, jakość – 40pkt, razem 100pkt

   Pakiet Nr 14 - cena – 52,22pkt, jakość – 40pkt, razem 92,22pkt

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 1 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 11, 15, 16, 17, 18 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 31.10.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 26.10.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 16.10.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy zapytania ofertowego na zakup urządzeń czyszczących.

   Nr postępowania P/17/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   AGAPIT Sp. z o.o. Sp. K., 05-077 Warszawa – Zakręt, ul. Lubelska 38 

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 20.10.2017r.

                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania na dostawę wraz z montażem sprzętu na doposażenie ambulansu:

    

   -  deski ortopedycznej z osprzętem (pasy i stabilizator głowy klockowy),

   -   krzesła kardiologicznego + rampy załadunkowej

    Nr postępowania P/16/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   AMZ – KUTNO S.A. , 99-300 Kutno, ul. Sklęczkowska 18

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   Kutno, dn. 19.10.2017r.

   ZAWIADOMIENIE

   O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

   dotyczy postepowania przetargowego na usługę ubezpieczenia "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o.

   Nr ZP/17/17

    

   Informacja o unieważnieniu postepowania w Załączniku.


   Lista załączników
   1. Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego
     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu medycznego

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 11.10.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu medycznego.

   Nr postępowania ZP/22/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. DAR-MED Dariusz Wolski, ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

   Pakiet Nr 1

   2. ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

   Pakiet Nr 2

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 40%

   Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. ASCOR – MED Sp. z o.o., al. KEN 18 lok. 3B, 02-797 Warszawa

   Pakiet Nr 2- cena – 43,99pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 43,99pkt

   2. DAR-MED Dariusz Wolski, ul. J. Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

   Pakiet Nr 1 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20pkt, razem – 80,00pkt

   3. ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

   Pakiet Nr 2 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem – 100,00pkt

   Postępowanie dla Pakietu Nr 3 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 16.10.2017r.

    

   Podpisał:                          

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 11.10.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na pełnienie funkcji koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w g

   Kutno, dnia  29 września  2017r.

    

                                                                   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

    

   Sygnatura postępowania: K/22/17

    

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na pełnienie funkcji Koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych, na udzielanie świadczeń zdrowotnych w godz. 7.00-14.35 i w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych wybrano oferty:

    

     

    

    

   Tomasz Wierzykowski – Prywatny Gabinet Lekarski Tomasz Wierzykowski” Kutno, ul. Kołłątaja 1

   Pełnienie Funkcji Koordynatora II Oddziału Chorób Wewnętrznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.25-15                oraz w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych

   Jerzy Subczyński – Prywatny Gabinet Internistyczny Jerzy Subczyński” Kutno, ul. Peowiacka 7A

   udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach 7.25-15 w II Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach dyżurów w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych

    

    

    

    

                                                                                                                              Podpisał:

                                                                                                            Prezes Zarządu

   "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                             Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                             i

                                                                                                             Członek Zarządu

                                                                                                            "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                             Maciej Nerowski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-10 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym

    

    

                  „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

               99-300 Kutno ul. Kościuszki 52  tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

                 e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl REGON 100974785; NIP 7752631681

    

    

   Kutno, dn.  29.09.2017r.

    

    

   OGŁOSZENIE

    

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/18/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

    

    

    

   CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR Sp. z o.o.,

   93-357 Łódź,  ul. Kosynierów Gdyńskich 61

    

    

                                                                                                                                 

    

    

    

    

                                                                                                                                Podpisał :

    

                                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                   Marek Piotr Kiełczewski

    

                                                                                                                     Członek Zarządu

                                                                                                       „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o,

                                                                                                                      Maciej Nerowski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki

   Kutno, dnia 28 września 2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

    

   Sygnatura postępowania: K/19/17

    

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki  

    

   wybrano ofertę:

    

    

   Jadwiga Kotlińska – „ Praktyka Pielęgniarska Jadwiga Kotlińska”, 99-314 Krzyżanów Kaszewy Tarnowskie 6       

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

   Kutno, dnia  29 września 2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/23/17

    

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w godz. 7.00-14.35 i w ramach dyżurów wybrano oferty:

    

    

   Jacek Dyrduła – „ Prywatny Gabinet Lekarski Jacek Dyrduła” , Michałowice 61A

   Waldemar Czerwiński – „Prywatny Gabinet Lekarski Waldemar Czerwiński” Kutno,   

                                               ul. Kościuszki 42

   Wiktor Sobański – „Prywatna Praktyka Lekarska Wiktor Sobański” Zgierz,                

                                       ul. Staffa 48a/11

    

    

    

   ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

   W godzinach 7,00-14.35 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku  w godzinach  od 14.35-7.00  oraz w soboty , niedziele i święta w godzinach    7.00-7.00

    

    

    

    

    

                                                                                                                                        Podpisał:

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-10-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn.03.10.2017r.

    ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/11/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,  informuje, że w wyniku  powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakiet Nr 74  została wybrana oferta firmy:

   PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

   Pierwotnie wybrany Wykonawca  rozwiązał przedmiotową umowę.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 13.10.2017r.

     Podpisał:

    CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 03.10.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dnia 02.10.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych.

   Nr postępowania ZP/23/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

       Pakiet Nr 1

   2. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

       Pakiet Nr 2

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 48 godz. – 40%.

   Na przetarg złożono 2 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

       Pakiet Nr 1 – cena – 60pkt, uzupełnienie komisu do 24 godzin – 40pkt, razem – 100pkt

   2. Arthrex Polska Sp. z o.o., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa

       Pakiet Nr 2 – cena 60pkt, uzupełnienie komisu do 24 godzin – 40pkt, razem – 100pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 09.10.2017r.

    

   Podpisał:

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski           

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 02.10.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-10-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 25.09.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotyczy postępowania na świadczenie usług pocztowych dla „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego”

    

   Nr postępowania P/15/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, Rejon Sprzedaży Łódź, ul. Włókniarzy 227, 90-900 Łódź

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”  Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 21.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na dostawę drzwi do sal operacyjnych.

   Nr postępowania P/13/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   DEZETKA – BIS Krzysztof Darulewski, ul. Belwederska 69, 99-100 Łęczyca

    Podpisał:

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 21.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na zakup łóżek szpitalnych + wózka anestezjologicznego.

   Nr postępowania P/14/17

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferty Firmy:

    

   Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporte

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 21.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na zakup i dostawę ambulansu specjalistycznego typu C + nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym.

   Nr postępowania ZP/18/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta:

   AMZ-KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin realizacji zamówienia - 20%, czynniki oceniane – 20%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   AMZ-KUTNO S.A., ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno

   Cena – 60pkt, termin realizacji zamówienia – 20 pkt, czynniki oceniane – 20 pkt, razem – 100 pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 21.09.2017r.

    Podpisał:

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.09.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 19.09.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    

   Dotycząca zakupu kart identyfikacji pacjenta LidcoRapid Smart do małoinwazyjnego monitora hemodynamicznego LIDCO Rapid na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   Numer postępowanie -  P/12/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

    

   ASQA Polska Sp. z o.o.,

   ul. Boremlowska 51b,

   04-338 Warszawa,

    Podpisał:

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-19 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposazenia pracowni

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 20

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 15.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu medycznego, klimatyzatorów, drzwi do sal operacyjnych i wyposażenia pracowni.

   Nr postępowania ZP/19/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY „MEDART – BIS” Sp. z o.o., 93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 233

   Pakiet Nr 14

   2.      EMPIREUM, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr 8

   3.      ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

   Pakiet Nr 5

   4.      Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

   Pakiety Nr: 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji – 20%, czynniki oceniane – 20% (dla Pakietów Nr 1 i 11) oraz cena – 60%, okres gwarancji – 40% (dla pozostałych Pakietów).

   Na przetarg złożono 5 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.      DIAVEN MEDICAL Sp. z o.o., Sp.k., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa

   Pakiet Nr   1- odrzucony

   2.      ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY „MEDART – BIS” Sp. z o.o., 93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 233

   Pakiet Nr 14 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 20pkt, razem – 80,00pkt

   3.      EMPIREUM, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr   8 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   4.      ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Główna 4, 64-030 Śmigiel

   Pakiet Nr   5 – cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 40pkt, razem – 100,00pkt

   5.      Anpexim Tomasz Stępniak, ul. Biały Kamień 2/18, 02-593 Warszawa

   Pakiet Nr   1 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, czynniki oceniane – 20pkt, razem – 80,00pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   Pakiet Nr   3 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   Pakiet Nr   4 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   Pakiet Nr   5 - cena – 49,84pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 49,84pkt

   Pakiet Nr   6 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, czynniki oceniane – 20pkt, razem – 80,00pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 60,00pkt, okres gwarancji – 0pkt, razem – 60,00pkt

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w ofertę:

   DIAVEN MEDICAL Sp. z o.o., Sp.k., ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa – nie zostało wniesione wadium.

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 7, 9, 10, 13 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 20.09.2017r.

   Podpisał:

   Prezez

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 15.09.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 15.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/20/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      MIP Pharma Polska Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5

   Pakiet Nr 3

   2.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 11

   3.      Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 6

   4.      JAMRO Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 186

   Pakiet Nr 9

   5.      ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

   Pakiet Nr 10

   6.      „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiety Nr: 4, 7

   7.      Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiety Nr: 1, 1A, 2, 5, 8

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100% (dot. Pakietów Nr 1-8) oraz cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20% (dot. Pakietów Nr 9-11).

   Na przetarg złożono 11 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.      PROFARM PS Sp. z o.o., 05-500 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 96

   Pakiet Nr  7 – cena - 31,99 pkt

   2.      ABC MEDICA Sp. z o.o. Sp.K., ul. Gen. Władysława Sikorskiego 4 A, 05-119 Łajski

   Pakiet Nr 11 – cena – 60pkt, termin dostawy – 10 pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 90pkt

   3.      Lek S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr   1  - cena – 38,30pkt

   Pakiet Nr  1A – cena – 39,90pkt

   Pakiet Nr    4 – cena – 48,43pkt

   4.      MIP Pharma Polska Sp. z o.o., 80-175 Gdańsk, ul. Orzechowa 5

   Pakiet Nr  3 – cena - 100pkt

   5.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 11  - cena – 54,05, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem 94,05pkt

   6.      Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr  6 – cena - 100pkt

   7.      JAMRO Przedsiebiorstwo Handlowo – Usługowe, 42-500 Będzin, ul. Małobądzka 186

   Pakiet Nr  9 – cena – 60pkt,  termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 100pkt

   8.      Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr  1 – cena – 42,56pkt

   Pakiet Nr  4 – cena – 84,96pkt

   9.      ZIMMER BIOMET POLSKA Sp. z o.o., ul. Płowiecka 75, 04-501 Warszawa

   Pakiet Nr 10 - cena – 60pkt,  termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem - 100pkt

   10.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr   1  - cena – 69,94pkt

   Pakiet Nr  1A – cena – 74,15pkt

   Pakiet Nr    4  - cena - 100pkt

   Pakiet Nr    7  - cena - 100pkt

   11.  Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiet Nr   1  - cena - 100pkt

   Pakiet Nr  1A – cena - 100pkt

   Pakiet Nr    2 – cena - 100pkt

   Pakiet Nr    4 – cena – 73,93 pkt

   Pakiet Nr    5 – cena - 100pkt

   Pakiet Nr    7 – cena – 83,95pkt

   Pakiet Nr    8 – cena - 100pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 20.09.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 15.09.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 15.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę implantów ortopedycznych, sprzętu i implantów artroskopowych.

   Nr postępowania ZP/21/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta na następujący zakres zamówienia:

   Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

   Pakiet Nr 2

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, uzupełnienie komisu do 48 godz. – 40%.

    

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

    

   Smith & Nephew Sp. z o.o., ul. Osmańska 12, 02-823 Warszawa

   Pakiet Nr 2 – cena – 60pkt, uzupełnienie komisu do 48 godz. - 40 pkt, razem - 100pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1) lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 15.09.2017r.

   Podpisał:                    

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawca, który złożył ofertę.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 15.09.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 01.09.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania na dostawę artykułów medycznych

    Nr postępowania P/11/17

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   Z.H.U. Medart – Bis Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-1333 Łódź,

   Podpisał

   Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

   Irena Dałek

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 28.08.2017r.

                   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

    Dotyczy postępowania na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych

    

   Nr postępowania P/8/17

    

            „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrane oferty Firm:

    

   1.      MMM Muenchener Medizin Mechanik Polska Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 30,02-822 Warszawa

         Pakiet Nr 1,2

   2.      Sterigat Sp. z o.o., ul. Zaściankowa 50/1, 02-989 Warszawa

         Pakiet Nr 3

   3.      Medim Sp. z o.o., 05-500 Piaseczno, ul. Puławska 45B

         Pakiet Nr 4

   4.      Z.H.U. Medart – Bis Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-1333 Łódź,

         Pakiet Nr 6,10,11

   5.      Diagnos Sp. z o.o., ul. Łączyny 4, 02-820 Warszawa

         Pakiet Nr 8

    

   Podpisał:

   Dyrektor ds. Pielęgniarstwa

   Irena Dałek

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-09-07 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 30.08.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy zapytania ofertowego na remont dachów  -  pokrycie papą termozgrzewalną budynków 1E, 1F, 1B, 1G, część budynków nr 2 , łącznie – 3505,47 m²

    Nr postępowania P/9/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  została wybrana oferta Firmy:

   Z.U.H Furex Zbigniew Furmański, ul. Siemiradzkiego 4, 99-300 Kutno

            Podpisał:

            Prezes

            „Kutnowski Szpital Samorządowy”

            Spółka z o.o.

             Marek Piotr Kiełczewski

             CZŁONEK ZARZĄDU

             „Kutnowski Szpital Samorządowy”

              Spółka z o.o.

             Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty cenowej

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 30.08.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY CENOWEJ

   Dotyczy postępowania na wznowienie licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint  Antywirus na okres 1 roku oraz wznowienie serwisu UTM Fortigate 100 D, bundle 8x5 na okres 1 roku.

    Nr postępowania P/10/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu  zostały wybrana oferta Firmy:

    

   ARKANET  Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna

   z siedzibą: ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice 

             Podpisał:

             Prezes

            „Kutnowski Szpital Samorządowy”

             Spółka z o.o.

             Marek Piotr Kiełczewski

            CZŁONEK ZARZĄDU

           „Kutnowski Szpital Samorządowy”

             Spółka z o.o.

              Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym

                                                                                                       Kutno, dn. 11 sierpnia 2017 r.

    

   ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU

   POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania K/15/17 

                

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, Kościuszki 52   unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e  Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

    

                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                   Prezes Zarządu

                                                                                     "Kutnowski Szpital Samorządowy"

                                                                                                   Spółka z o.o.

                                                                                             Marek Piotr Kiełczewski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych

                                                                                                             Kutno, dn. 16 sierpnia 2017 r.

    

   ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU

   POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych  na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania K/16/17 

                

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie, Kościuszki 52   unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych na podstawie § 5 ust. 1 pkt. a  Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.


                                                                                                 Podpisał:

                                                                                             PREZES ZARZĄDU

                                                                                   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

                                                                                                 Spółka z o.o.

                                                                                          Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości:

   Zawiadomienie umieszczone zostanie

   na tablicy ogłoszeń

   Udzielającego zamówienia

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-08-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 21.08.2017r.  

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych.

   Nr postępowania ZP/15/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta firmy:

   ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, referencje – 40%

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   ECO-ABC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, 97-400 Bełchatów

   Cena – 60,00 pkt., Referencje – 40 pkt,  Razem – 100,00 pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 21.08.2017r.

    

    Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski                                                         

    

   Do wiadomości  

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.08.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dnia 11.08.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/14/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, korespondencja: ul. Długa 7a-9, 62-800 KALISZ

   Pakiet Nr 34

   2.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiety Nr: 4, 12

   3.      COVENTEC Damian Kwaśniewski, 32-031 Mogilany, Konary 263A

   Pakiet Nr 13A

   4.      IDEAL PARTNER Sp. z o.o., Sp.K. , 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 3, adres do korespondencji: 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2.

   Pakiet Nr 27, 30A

   5.      KROBAN Anna Korczyńska, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451

   Pakiet Nr 1

   6.      LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 11

   7.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

   Pakiet Nr 5

   8.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiety Nr: 15, 30, 32, 35, 39, 40, 41

   9.      CZM Biologia Sp. z o.o., ul. Marcina z Wrocimowic 12 G/20, 03-145 Warszawa

   Pakiety Nr: 18, 19

   10.  Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 29

   11.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

   Pakiet Nr 3

   12.  FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Sp.akcyjna, 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13

   Pakiet Nr 6

   13.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiety Nr 36, 48A

   14.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

   Pakiet Nr 25

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

   Na przetarg złożono 21 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.      3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

   Pakiet Nr  2 - unieważniony

   2.      ALBIS MAZUR Sp. z o.o., ul. Stawiszyńska 10/2, korespondencja: ul. Długa 7a-9, 62-800 KALISZ

   Pakiet Nr 34 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   3.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Pakiet Nr 32 - odrzucony

   Pakiet Nr 45 - odrzucony

   4.      PANEP S.R.O., Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko – Biała

   Pakiet Nr  3 - cena – 56,36pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,36pkt

   Pakiet Nr  4 - cena – 36pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   5.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr  3 - cena – 45,52pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,52pkt

   Pakiet Nr  4 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 51,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,56pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 54,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,56pkt

   Pakiet Nr 34 - cena – 44,80pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,80pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 13pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 53pkt

   Pakiet Nr 39 - cena – 39,43pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,43pkt

   6.      COVENTEC Damian Kwasniewski, 32-031 Mogilany, Konary 263A

   Pakiet Nr 13A - cena – 60pkt, termin dostawy – 0pkt, termin reakcji na reklamację – 0pkt, razem – 60pkt

   7.      IDEAL PARTNER Sp. z o.o., Sp.K. , 02-511 Warszawa, ul. Bielawska 3, adres do korespondencji: 16-070 Choroszcz, ul. Warszawska 2.

   Pakiet Nr 27 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   Pakiet Nr 30 - cena – 36,44pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,44pkt

   Pakiet Nr 30A - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   8.      KROBAN Anna Korczyńska, 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 182/451

   Pakiet Nr  1 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   9.      LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 11 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   10.  VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

   Pakiet Nr  5 - 60cena – pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   11.  ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr  3 - cena – 55,41pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,41pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 41,44pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,44pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 29 - cena – 55,21pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 95,21pkt

   Pakiet Nr 30 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 32 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 39 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 40 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 41 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   12.  CZM Biologia Sp. z o.o., ul. Marcina z Wrocimowic 12 G/20, 03-145 Warszawa

   Pakiet Nr 18 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   13.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

   Pakiet Nr  3 - cena – 57,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,70pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 46,79pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,79pkt

   Pakiet Nr 30A - cena – 49,48pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,48pkt

   14.  POLMIL Sp. z o.o., S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bygdoszcz

   Pakiet Nr 30 - cena – 27,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 67,94pkt

   Pakiet Nr 30A - cena – 45,53pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,53pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 42,55pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,55pkt

   15.  Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 26 - odrzucony

   Pakiet Nr 29 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   16.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

   Pakiet Nr  3  - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   17.  POLHERNIA  Beata Galos, 80-366 Gdańsk, ul. Jagiellońska 28C/7

   Pakiet Nr 34 - cena – 34,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,59pkt

   18.  FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA Sp. akcyjna, 60-118 Poznań, ul. Krzywa 13

   Pakiet Nr  6 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   19.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 11 - cena – 57,22pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,22pkt

   Pakiet Nr 12 - cena – 50,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,47pkt

   20.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr 36 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 48A - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   21.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

   Pakiet Nr 25 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty -  wadium nie zostało wniesione:

   1.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice – nie zostało wniesione wadium,

   2.      Sorimex Sp. z o.o., Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń – w zakresie Pakietu Nr 26 – nie zostało wniesione wadium.

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 2 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 31, 33, 37, 38, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51- zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 16.08.2017r.

   Podpisał:

     Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 11.08.2017r.

    

    

    

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-11 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzetu i implantów ortopedycznych

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   EGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dnia 09.08.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę systemu obejm do zespalania złamań kości, sprzętu i implantów ortopedycznych.

   Nr postępowania ZP/16/17

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

    

   Implantcast Polska Sp. z o. o.,  ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

   Pakiet Nr 1

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 80%, uzupełnienie komisu do 48 godzin – 20%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   Implantcast Polska Sp. z o. o.,  ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa

   Cena – 80 pkt   uzupełnienie komisu do 48 godzin – 20 pkt,  Razem – 100,00 pkt

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 2 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po  09.08.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄD

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 09.08.2017r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-09 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych

   Kutno, dn. 03.08.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    

   w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej:

   na usługę konserwacji i naprawy urządzeń dźwigowych:

   Numer postępowanie -  P/7/17 

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Oferta:

    

   Firm:  

   „WINDAR” s.c. Katarzyna Aranowska, Krzysztof Aranowski

   „WINDAR” Kszysztof Aranowski

   ul. Skarbowa 16/1A, 91-473 Łódź

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   I tablicy ogłoszeń Zamawiającego

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego

   Kutno, dnia 04.08.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do urządzeń medycznych.

   Nr postępowania ZP/13/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    

   1. LM LINE Sp. z o. o., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

   Pakiety Nr  7A, 7E, 7G, 7H, 7I, 7L

   2. EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiety Nr  7F, 8A

   3. EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

   Pakiety Nr 7C, 7D

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji/termin ważności – 20%, termin dostawy – 20%.

    

   Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

    

   1. LM LINE Sp. z o. o., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

   Pakiet Nr 7A - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 20pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    100,00pkt

   Pakiet Nr 7E - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

   Pakiet Nr 7G - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    80,00pkt

   Pakiet Nr 7H - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

   Pakiet Nr 7I - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    90,00pkt

   Pakiet Nr 7L - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 20pkt, termin dostawy – 20pkt, razem –    100,00pkt

   2. EMPIREUM Piotr Dopieralski, ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr 7E - cena – 23,38pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 53,38pkt

   Pakiet Nr 7F - cena – 48,15pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 78,15pkt

   Pakiet Nr 7G - cena – 29,87pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 59,87pkt

   Pakiet Nr 7H - cena – 37,03pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 67,03pkt

   Pakiet Nr 8A - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 20pkt, razem – 90pkt

   3. EMTEL Śliwa Spółka Komandytowa, ul. A. Mickiewicza 66, 41-807 Zabrze

   Pakiet Nr 7C - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 80pkt

   Pakiet Nr 7D - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 70pkt

   Pakiet Nr 7E - cena – 36,85pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 46,85pkt

   Pakiet Nr 7F - cena – 60pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 70pkt

   Pakiet Nr 7H - cena – 35,74pkt, okres gwarancji/termin ważności – 10pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 55,74pkt

   Pakiet Nr 7I - cena – 23,05pkt, okres gwarancji/termin ważności – 0pkt, termin dostawy – 10pkt, razem – 33,05pkt

    

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7B, 7J, 7K, 8, 9 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 09.08.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski                       

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 04.08.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-08-04 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu cenowym

                                                                                                      Kutno, dn.19.07.2017r.

    

                       Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zapytaniu cenowym

                       na dostawę jednostek komputerowych poleasingowych

    

   Firmy:   SIMS RECYCLING SOLUTIONS Sp. z o.o.

              ul. Petersona 4A,

              85 - 862 Bydgoszcz

    

    

    

   Podpisał:

   Kierownik Sekcji Informatyki - Krzysztof Rzepecki

   Z-ca Kierownika Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia - Anna Piątek

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-07-25 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddz. Chir.Ogólnym i Chir. Onkologicznej oraz w Por. Chir.Ogólnej

                                                                                                               Kutno, dnia 30 czerwca 2017r.

    

                                              OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/14/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy  w Oddziale Chirurgicznym Ogółnym i Chirurgii Onkologicznej w godz. 7,00-19,00 i w ramach dyżurów oraz w Poradni Chirurgii Ogółnej wybrano ofertę:

    

    

    

   Dariusz Kwiatkowski – „Praktyka Lekarska Dariusz Kwiatkowski” Koluszki ul. Korczaka 5

    

    ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

   W godzinach 7,00-19 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 19,00-7,00 oraz w soboty , niedziele i święta w godzinach 7,00-7,00

    

    

   PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ

   Wg harmonogramu udzielania świadczeń przez lekarzy

    

    

    

    

    

                                                                                                                                         Podpisał:

                                                                                                                                         Prezes Zarządu

                                                                                                           „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

                                                                                                                                   Marek Piotr Kiełczewski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-07-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania konkursowego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn. 29.06.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

   a)     świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego międzyszpitalnego zespołem specjalistycznym „S” i zespołem podstawowym „P”,

   b)     świadczenie usług medycznych w zakresie transportu medycznego pacjentów zespołem specjalistycznym „S” z lądowiska na terenie miasta Łodzi do dowolnego szpitala w Łodzi.

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania: K/10/17

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. d „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

    

    

    

   Do wiadomości:

   Zawiadomienie umieszczone zostanie

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

   Udzielającego zamówienia

    

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-29 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych

   Kutno, dnia 22.06.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych i materiałów opatrunkowych.

   Nr postępowania ZP/12/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

   Pakiet Nr 25

   2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

   Pakiety Nr 3, 16

   3. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiet Nr 61

   4. TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

   Pakiet Nr 52

   5. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiety Nr 17, 29, 35,

   6. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr 34

   7. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiety Nr 14, 21, 40, 49

   8. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

   Pakiet Nr 7

   9. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiety Nr 12, 53, 56

   10.  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiety Nr 4, 26, 30, 47

   11.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr 5           

   12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr 13, 18, 19, 22, 27, 39, 41, 42, 45, 57

   13.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr  15, 43, 44

   14.  Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 24

   15.  Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiety Nr 1, 10, 11, 32, 36, 37, 48, 60

   16.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiet Nr 2, 8, 9, 20, 23, 33, 46, 50, 51, 54, 58, 59 

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   Na przetarg złożono 16 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Konsorcjum Firm: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S.A., ul. Annopol 6B 03-236 Warszawa i SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o.o., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa

   Pakiet Nr 25 - cena – 100,00pkt

   2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

   Pakiet Nr   3 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr 16 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 99,01pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 40 - odrzucony

   Pakiet Nr 41 - cena – 99,01pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 92,11pkt

   Pakiet Nr 54 - cena – 98,92pkt

   3. Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiet Nr 61 - cena – 100,00pkt

   4. TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

   Pakiet Nr 16 - cena – 98,03pkt

   Pakiet Nr 40 - odrzucony

   Pakiet Nr 41 - cena – 96,77pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 90,74pkt

   Pakiet Nr 52 - cena – 100,00pkt

   5. Sanofi-Aventis Spółka z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

   Pakiet Nr 17 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 96,75pkt

   Pakiet Nr 29 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 32 - cena – 76,07pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 100,00pkt

   6. SCHULKE POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr 34 - cena – 100,00pkt

   7. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr 14 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 21 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 33 - cena – 53,13pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 40 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 70,00pkt

   Pakiet Nr 49 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 52 - cena – 96,23pkt

   8. LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków

   Pakiet Nr  7 - cena – 100,00pkt

   9. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr 12 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 52 - cena – 89,09pkt

   Pakiet Nr 53 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 56 - cena – 100,00pkt

   10.  Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr   4 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 26 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 30 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 42 - cena – 84,90pkt

   Pakiet Nr 47 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 52 - cena – 92,25pkt

   Pakiet Nr 60 - cena – 96,02pkt

   11.  BAXTER POLSKA Sp. z o.o., ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

   Pakiet Nr   5 - cena – 100,00pkt

   12.  „ASCLEPIOS” S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr 10 - cena – 99,97pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 92,99pkt

   Pakiet Nr 18 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 81,93pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 93,02pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 29 - cena – 75,82pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 29,55pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 39 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 41 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 42 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 52 - cena – 62,31pkt

   Pakiet Nr 54 - cena – 55,10pkt

   Pakiet Nr 57 - cena – 100,00pkt

   13.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr   9 - cena – 97,27pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 41 - cena – 78,71pkt

   Pakiet Nr 42 - cena – 90,83pkt

   Pakiet Nr 43 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 44 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 96,46pkt

   Pakiet Nr 57 - cena – 96,29pkt

   Pakiet Nr 60 - cena – 72,78pkt

   14.  Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr   1 - cena – 89,88pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 97,95pkt

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr 11 - cena – 96,64pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 94,39pkt

   Pakiet Nr 15 - cena – 93,22pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 99,48pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 98,54pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 94,26pkt

   Pakiet Nr 24 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 95,63pkt

   Pakiet Nr 29 - cena – 75,41pkt

   Pakiet Nr 32 - cena – 87,05pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 36,05pkt

   Pakiet Nr 37 - cena – 99,52pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 39 - cena – 99,56pkt

   Pakiet Nr 40 - odrzucony

   Pakiet Nr 41 - cena – 96,93pkt

   Pakiet Nr 42 - cena – 92,04pkt

   Pakiet Nr 45 - cena – 90,41pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 95,38pkt

   Pakiet Nr 52 - odrzucony

   Pakiet Nr 54 - cena – 43,00pkt

   Pakiet Nr 57 - cena – 99,16pkt

   Pakiet Nr 60 - cena – 98,61pkt

   15.  Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiet Nr   1 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 98,78pkt

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr 10 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 98,24pkt

   Pakiet Nr 24 - cena – 86,27pkt

   Pakiet Nr 29 - odrzucony

   Pakiet Nr 32 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 36 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 37 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 41 - odrzucony

   Pakiet Nr 42 - cena – 92,44pkt

   Pakiet Nr 45 - odrzucony

   Pakiet Nr 48 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 96,82pkt

   Pakiet Nr 51 - cena – 98,73pkt

   Pakiet Nr 54 - odrzucony

   Pakiet Nr 60 - cena – 100,00pkt

   16.  Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiet Nr   1 - cena – 99,94pkt

   Pakiet Nr   2 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr   6 - unieważniony

   Pakiet Nr   8 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr   9 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 99,99pkt

   Pakiet Nr 16 - cena – 99,66pkt

   Pakiet Nr 19 - cena – 73,89pkt

   Pakiet Nr 20 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 49,57pkt

   Pakiet Nr 23 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 24 - cena – 86,27pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 93,36pkt

   Pakiet Nr 29 - cena – 88,31pkt

   Pakiet Nr 33 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 36,25pkt

   Pakiet Nr 36 - cena – 99,67pkt

   Pakiet Nr 37 - cena – 99,31pkt

   Pakiet Nr 38 - unieważniony

   Pakiet Nr 40 - cena – 98,36pkt

   Pakiet Nr 41 - cena – 96,29pkt

   Pakiet Nr 44 - odrzucony

   Pakiet Nr 45 - cena – 90,41pkt

   Pakiet Nr 46 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 48 - cena – 99,28pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 51 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 54 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 58 - cena – 100,00pkt

   Pakiet Nr 59 - cena – 100,00pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się ofertę: Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – w zakresie Pakietów Nr 29, 41, 45, 54 - nie zostało wniesione wadium.

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty – ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1. Firmy:

   1)      Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A., ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa

   2)      TRAMCO Sp. z o.o., Wolskie, ul. Wolska 14, 05-860 Płochocin

   3)      Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń

   - w zakresie Pakietu Nr 40 - w poz. 1 zaoferowano 200 000 fiolek, a Zamawiający wymagał 40 000 fiolek (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 18.05.2017r. Zamawiający wyraził zgodę na zmianę postaci preparatu z ampułek na fiolki, ale ilość 40 000 fiolek pozostała bez zmian)

   2. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – w zakresie Pakietu Nr 44 – zaoferowany preparat posiada AT III przez co zwiększa możliwość występowania działań niepożądanych, w tym powikłań zakrzepowo-zatorowych oraz nie posiada syandaryzacji wobec IX czynnika.

   3. Konsorcjum Firm: NEUCA S.A., FARMADA TRANSPORT Sp. z o.o. i NEUCA-LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń – w zakresie Pakietu Nr 52 – zaoferowano 500 op. po 1 szt. w opakowaniu, a Zamawiający wymagał 5 000 szt. (zgodnie z Wyjaśnieniami nr 1 z dnia 18.05.2017r. Zamawiający dopuścił opakowanie 5 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, czyli 1000 op.)

   Postępowanie dla Pakietów Nr 6 i 38 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – Zamawiający powielił zakres przedmiotowy i wznowi postępowanie w tym zakresie.

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 28, 31 i 55 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 02.07.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 22.06.2017r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-22 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie dokonania aktualizacji strategii rozwoju Spółki

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dnia  14.06.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

    

   w trybie zapytania ofertowego:

   w zakresie dokonania aktualizacji strategii rozwoju Spółki „Kutnowski Szpital Samorządowy” na lata 2017-2022.

   Numer Postępowanie -  P/4/17

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

    

    Dr Kamila Skrzypczyńska

    ul. Sikorskiego 27/17

    88-100 Inowrocław

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-14 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     unieważnienie postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddz. Chir. Ogólnym i Chir. Onkol. oraz w Por. Chir.Ogólnej

    

                                                                                                              Kutno, dn. 13 czerwca 2017r.

    

    

    

                              ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO

    

    

    

   na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   Sygnatura postępowania K/13/17 

                

    

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, na podstawie § 5 ust. 1 pkt. e „Regulaminu przeprowadzenia konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. unieważnia postępowanie konkursowe na udzielanie ww. świadczeń zdrowotnych.

    

    

    

                                                                                                      Podpisał:

                                                                                                                 Prezes Zarządu

                                                                                                      "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                       Marek Piotr Kiełczewski

                                                                                                                   Członek Zarządu

                                                                                                      "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                       Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Do wiadomości:

   Zawiadomienie umieszczone zostanie

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń

   Udzielającego zamówienia

    

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-06-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych art. medycznych

   Kutno, dnia 02.06.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

    Nr postępowania ZP/11/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w wyniku powtórzenia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie pakietu Nr 92 została wybrana oferta firmy:

   SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

    

   Na Pakiet Nr 92 złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Pakiet Nr 92 – cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 92 - cena – 34,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,58pkt

   3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr 92 - cena – 53,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,68pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po 12.06.2017r.

    

   Podpisał:

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 02.06.2017r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Informacja o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę jednorazowych art. medycznych

   Kutno, dnia 02.06.2017r.

    

   INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

   Dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

    Nr postępowania ZP/11/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietu Nr 92, na który stanęły 3 firmy.

   Punktacja w tym Pakiecie przedstawiała się następująco (zgodnie z Zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 26.05.2017r.):

    

   1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Pakiet Nr 92 – odrzucony (nie zostało wniesione wadium)

    

   2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 92 - cena – 38,64pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,64pkt

    

   3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr 92 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    

   Zgodnie z punktacją została wybrana firma Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska – na Pakiet Nr 92.

   Zamawiający dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty, stwierdził, że w ofercie firmy SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice brak jest kserokopii dowodu wpłacenia/wniesienia wadium, zgodnie z Rozdziałem VIII pkt. 5 SIWZ.

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę firmy SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice, gdyż wadium nie zostało wniesione.

   Okazało się jednak, że Wykonawca dokonał przelewu kwoty w żądanej przez Zamawiającego wysokości na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, czyli że wadium zostało wniesione.

   Po uwzględnieniu wpłaconego wadium punktacja przedstawia się następująco:

    1. SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Pakiet Nr 92 – cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   2. ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 92 - cena – 34,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 74,58pkt

   3. Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr 92 - cena – 53,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,68pkt

    

   W związku z tym Zamawiający dokonuje ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej.

    

   Podpisał:

    Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-06-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę jednorazowych artykułów medycznych

   Kutno, dnia 26.05.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   dotyczy przetargu na dostawę jednorazowych artykułów medycznych.

   Nr postępowania ZP/11/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w ww. postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Gen. Sikorskiego 4a, 05-119 Legionowo, Łajski

   Pakiet Nr  33

   2.      BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

   Pakiet Nr  74

   3.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

   Pakiety Nr 63, 64

   4.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiety Nr: 9, 12, 13, 25, 27, 30, 34, 35, 40, 44, 47, 49, 61, 66, 109, 110, 111, 112, 113, 120, 123, 124

   5.      BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

   Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

   Pakiety Nr: 43, 71, 94

   6.      Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

   Pakiety Nr: 65, 131

   7.      Duolux Medical Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

   Pakiety Nr: 97, 105

   8.      Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiety Nr: 17, 20, 24, 57, 58, 85, 100, 135

   9.      Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok

   Pakiet Nr 21

   10.  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

   Pakiety Nr: 2, 5, 7, 37

   11.  MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

   Pakiety Nr: 15, 46, 48 

   12.  NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

   Pakiet Nr 72

   13.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. K, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

   Pakiet Nr 102

   14.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr 101

   15.  COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

   Pakiety Nr: 59, 77

   16.  Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

   Pakiet Nr 32

   17.  AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

   Pakiet Nr 69

   18.  AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

   Pakiet Nr 52

   19.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

   Pakiety Nr: 19, 22, 28, 29, 103, 141

   20.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

   Pakiet Nr 122

   21.  Globmedica Sp. z o.o., ul. Matejki 8/21, 58-530 Kowary

   Pakiet Nr 106

   22.  Aero - Medica Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

   Pakiety Nr: 51, 136

   23.  LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 23

   24.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiety Nr: 1, 3, 11, 36, 38, 39, 50, 80, 82, 84, 92, 99, 114, 115, 116, 117, 127, 128, 129, 130

   25.  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

   Pakiety Nr: 14, 41, 53

   26.  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiety Nr: 10, 60

   27.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

   Pakiety Nr: 76, 137

   28.  „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

   Pakiety Nr: 104, 125, 126, 134

   29.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiety Nr: 4, 6, 31, 54, 55, 56, 81

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, termin dostawy – 20%, termin reakcji na reklamację – 20%.

    

   Na przetarg złożono 41 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.      ABC Medica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K., ul. Gen. Sikorskiego 4a, 05-119 Legionowo, Łajski

   Pakiet Nr 33 - cena – 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –    90,00pkt

   2.      BILLMED Sp. z o.o., ul. Krypska 24/1, 04-082 Warszawa

   Pakiet Nr 74 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   3.      VYGON Polska Sp. z o.o., ul. Francuska 39/6, 03-905 Warszawa

   Pakiet Nr 63 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   90pkt

   Pakiet Nr 64 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   90pkt

   4.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice

   Pakiet Nr 92 - odrzucony

   5.      ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp. K., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

   Pakiet Nr 9 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 10 - cena - 57,23pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –     97,23pkt

   Pakiet Nr 11 - cena – 51,69pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,69pkt

   Pakiet Nr 12 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 25 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 27 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 30 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 32 - cena - 51,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  91,68pkt

   Pakiet Nr 34 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 35 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 36 - cena - 52,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 92,06pkt

   Pakiet Nr 38 - cena – 57,25pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,25pkt

   Pakiet Nr 39 - cena – 53,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 93,08pkt

   Pakiet Nr 40 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 44 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 47 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 49 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 52,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,94pkt

   Pakiet Nr 60 - cena – 48pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   88pkt

   Pakiet Nr 61 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 66 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 71 - cena – 54,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,70pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 56,66pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,66pkt

   Pakiet Nr 84 - cena – 52,25pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 92,25pkt

   Pakiet Nr 92 - cena – 38,64pkt termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,64pkt

   Pakiet Nr 106 - cena – 16,36pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 56,36pkt

   Pakiet Nr 109 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 110 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 111 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 112 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 113 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 120 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 122 - cena – 57,03pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,03pkt

   Pakiet Nr 123 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 124 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 128 - cena – 51,22pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,22pkt

   Pakiet Nr 129 - cena – 22,30pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 62,30pkt

   Pakiet Nr 130 - cena – 56,72pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,72pkt

   Pakiet Nr 134 - cena – 45,94pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,94pkt

   6.      BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

   Adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

   Pakiet Nr 43 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 44 - cena – 49,17pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,17pkt

   Pakiet Nr 59 - cena – 51pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –  91pkt

   Pakiet Nr 71 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 94 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 97 - cena – 58,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,59pkt

   7.      Medicus Sp. z o.o., SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

   Pakiet Nr 32 - cena – 59,84pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,84 pkt

   8.      Plus Sp. z o. o. Sonologistic Sp. Kom., ul. Kresowa 7a, 22-400 Zamość

   Pakiet Nr 76 - cena – 31,97pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,97pkt

   9.      Diagnosis S.A., Gen. Wł. Andersa 38a, 15-113 Białystok

   Pakiet Nr 104 - cena – 51,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,73pkt

   10.  Biameditek Spółka z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok

   Pakiet Nr 13 - cena – 42,13pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,13pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 46,75pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,75pkt

   Pakiet Nr 51 - cena – 52,24pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,24pkt

   Pakiet Nr 65 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 131 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 136 - cena – 35,71pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 75,71pkt

   11.  Duolux Medical Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 40F/53, 60-681 Poznań

   Pakiet Nr 61 - cena – 57,20pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,20pkt

   Pakiet Nr 97 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 105 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 106 - cena – 17,14pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 57,14pkt

   12.  Konsorcjum firm: Citonet - Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

   Pakiet Nr 17 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 20 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 57,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,49pkt

   Pakiet Nr 24 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 41,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,73pkt

   Pakiet Nr 57 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 58 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 50,34pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,34pkt

   Pakiet Nr 85 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 100 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 120 - cena – 50,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,08pkt

   Pakiet Nr 135 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   13.  Mölnlycke Health Care Polska Sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 17A, 15-703 Białystok

   Pakiet Nr 21 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 42,69pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,69pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 45,10pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,10pkt

   14.  PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa

   Pakiet Nr 74 - cena – 45,95pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 85,95 pkt

   15.  J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

   Pakiet Nr 1 - odrzucony

   Pakiet Nr 2 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 5 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 7 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 34 - cena – 57,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,28pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 51,29pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 91,29pkt

   Pakiet Nr 36 - cena – 59,65pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 99,65pkt

   Pakiet Nr 37 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   16.  MEDICAVERA Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin

   Pakiet Nr 15 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 46 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 48 - cena - 60pkt, termin dostawy –   0pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   80pkt

   Pakiet Nr 136 - cena - 40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   80pkt

   17.  NEOMED Barbara J. Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

   Pakiet Nr 72 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   18.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 17 - cena - 54pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   94pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 39,87pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,87pkt

   Pakiet Nr 123 - cena – 53,17pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,17pkt

   19.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. K, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

   Pakiet Nr 101 - cena – 52,99pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,99pkt

   Pakiet Nr 102 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   20.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr 60 - cena – 38,12pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,12pkt

   Pakiet Nr 101 - cena - 60 pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   21.  COVIMED Sp. z o.o., ul. Przelot 10, 04-622 Warszawa

   Pakiet Nr 59 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 77 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   22.  Centrum Diabetologii Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29 B, 02-737 Warszawa

   Pakiet Nr 32 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   23.  AKME Sp. z o.o. Sp. k., ul. Poloneza 89B, 02-826 Warszawa

   Pakiet Nr 69 - cena - 60pkt, termin dostawy –  0pkt, termin reakcji na reklamację –  0pkt, razem –     60pkt

   24.  Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

   Pakiet Nr 138 - unieważniony

   25.  AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

   Pakiet Nr 13 - cena – 44,98pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 84,98pkt

   Pakiet Nr 51 - cena – 39,64pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,64pkt

   Pakiet Nr 52 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   26.  NEXUS Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Mirosław Chabiera, ul. Lewartowskiego 12 lok. 19, 00-185 Warszawa

   Pakiet Nr 76 - cena – 46,96pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,96pkt

   27.  MERCATOR MEDICAL S.A., ul. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

   Pakiet Nr 19 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 22 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 47,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,28pkt

   Pakiet Nr 27 - cena – 49,50pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,50pkt

   Pakiet Nr 28 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 29 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 57,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,28pkt

   Pakiet Nr 103 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 122 - cena – 48,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,73pkt

   Pakiet Nr 123 - cena – 51,14pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,14pkt

   Pakiet Nr 134 - cena – 53,78pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,78pkt

   Pakiet Nr 141 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   28.  Rovers Polska Sp. z o.o., ul. Stołeczna 10, 05-501 Piaseczno

   Pakiet Nr 39 - cena – 25,09pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 55,09pkt

   Pakiet Nr 61 - cena – 41,35pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,35pkt

   Pakiet Nr 66 - cena – 36,53pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,53pkt

   29.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

   Pakiet Nr 120 - cena – 26,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 66,77pkt

   Pakiet Nr 122 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 123 - cena – 59,67pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,67pkt

   Pakiet Nr 134 - cena – 43,02pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 83,02pkt

   Pakiet Nr 135 - cena – 41,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,06pkt

   30.  Globmedica Sp. z o.o., ul. Matejki 8/21, 58-530 Kowary

   Pakiet Nr 106 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   31.  Aero - Medica Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

   Pakiet Nr 13 - cena – 54,24pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,24pkt

   Pakiet Nr 32 - cena – 59,84pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,84pkt

   Pakiet Nr 47 - cena - 56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem –   96pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 53,73pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 93,73pkt

   Pakiet Nr 51 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr   97 - cena – 46,33pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,33pkt

   Pakiet Nr 136 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   32.  Bafarm Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy

   Pakiet Nr 7 - cena – 38,46pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,46pkt

   33.  Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 -333 Wrocław

   Pakiet Nr 22 - odrzucony

   Pakiet Nr 72 - odrzucony

   Pakiet Nr 85 - odrzucony

   34.  LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

   Pakiet Nr 22 - cena – 57,47pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,47pkt

   Pakiet Nr 23 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 47,43pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 87,43pkt

   Pakiet Nr 72 - cena – 48,92pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,92pkt

   35.  Bialmed Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska

   Pakiet Nr 1 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 2 - cena – 59,15pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,15pkt

   Pakiet Nr 3 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 7 - cena – 50,19pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,19pkt

   Pakiet Nr 9 - cena – 41,98pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,98pkt

   Pakiet Nr 10 - cena – 57,26pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację. – 20pkt, razem – 97,26pkt

   Pakiet Nr 11 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 56,90pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 96,90pkt

   Pakiet Nr 32 - cena – 51,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 91,68pkt

   Pakiet Nr 34 - cena – 52,59pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,59pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 52,15pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,15pkt

   Pakiet Nr 36 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 37 - cena – 52,60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,60pkt

   Pakiet Nr 38 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 39 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 44 - cena – 52,32pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,32pkt

   Pakiet Nr 47 - cena – 54,19pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 94,19pkt

   Pakiet Nr 49 - cena – 58,62pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,62pkt

   Pakiet Nr 50 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 61 - cena – 48,96pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 98,96pkt

   Pakiet Nr 66 - cena – 59,90pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,90pkt

   Pakiet Nr 80 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 82 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 84 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 92 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 99 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 110 - cena – 50,77pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90,77pkt

   Pakiet Nr 111 - cena – 46,27pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 86,27pkt

   Pakiet Nr 113 - cena – 25,45pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 65,45pkt

   Pakiet Nr 114 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 115 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 116 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 117 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 124 - cena – 31,63pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,63pkt

   Pakiet Nr 127 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 128 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 129 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 130 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 134 - cena – 52,68pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 92,68pkt

   Pakiet Nr 135 - cena – 49,08pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklam. – 20pkt, razem – 89,08pkt 

   36.  Medtronic Poland Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

   Pakiet Nr 14 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   Pakiet Nr 40 - cena – 58,13pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 88,13pkt

   Pakiet Nr 41 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   Pakiet Nr 53 - cena - 60pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 90pkt

   37.  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

   Pakiet Nr 2 - cena – 59,06pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,06pkt

   Pakiet Nr 3 - cena – 28,02pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 68,02pkt

   Pakiet Nr 5 - cena – 19,35pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 59,35pkt

   Pakiet Nr 6 - odrzucony

   Pakiet Nr 7 - cena – 23,20pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 63,20pkt

   Pakiet Nr 9 - cena – 41,40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 81,40pkt

   Pakiet Nr 10 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 13 - cena – 28,85pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 68,85pkt

   Pakiet Nr 22 - cena – 57,92pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 97,92pkt

   Pakiet Nr 25 - cena – 35,40pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 75,40pkt

   Pakiet Nr 35 - cena – 42,62pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,62pkt

   Pakiet Nr 43 - cena – 49,58pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,58pkt

   Pakiet Nr 44 - cena – 42,49pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 82,49pkt

   Pakiet Nr 47 - cena – 39,07pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,07pkt

   Pakiet Nr 49 - cena – 31,09pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 71,09pkt

   Pakiet Nr 50 - cena – 39,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,56pkt

   Pakiet Nr 51 - cena – 38,28pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 78,28pkt

   Pakiet Nr 60 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 61 - odrzucony

   Pakiet Nr 65 - cena – 37,35pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 77,35pkt

   Pakiet Nr 80 - cena – 59,56pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 99,56pkt

   Pakiet Nr 109 - cena – 39,89pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 79,89pkt

   38.  BOXMET MEDICAL Sp. z o.o., Piskorzów 51, 58-250 Pieszyce

   Pakiet Nr 131 - cena – 40,50pkt, termin dostawy – 10pkt, termin reakcji na reklamację – 10pkt, razem – 60,50pkt

   39.  VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław

   Pakiet Nr 76 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 137 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   40.  „R-Med.” Centrum Zaopatrzenia Medycznego, ul. Dąbrowska 2a, 95-050 Konstantynów Łódzki

   Pakiet Nr 104 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 106 - cena – 29,70pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 69,70pkt

   Pakiet Nr 125 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 126 cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 127 - cena – 49,50pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,50pkt

   Pakiet Nr 130 - cena – 49,45pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 89,45pkt

   Pakiet Nr 134 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   41.  Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr 4 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 6 - cena – 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 7 - cena – 21,93pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 61,93pkt

   Pakiet Nr 31 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 54 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 55 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 56 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

   Pakiet Nr 81 - cena - 60pkt, termin dostawy – 20pkt, termin reakcji na reklamację – 20pkt, razem – 100pkt

    

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty -  wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy:

   1.      SINMED Sp. z o.o., ul. Toszecka 6, 44-100 Gliwice – nie zostało wniesione wadium,

   2.      Agencja Naukowo-Techniczna SYMICO Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 54a/2, 53 -333 Wrocław – wadium zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

   Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp odrzuca się n/w oferty - ich treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

   1.      Firma J. Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - w zakresie Pakietu Nr 1 – przyrządy do przetaczania – w poz. 4, zaoferowała worek, który nie jest wyrobem medycznym sterylnym i dołączany jest osobno do przyrządu. 

   (zgodnie z Wyjaśnieniami Nr 1 z dn. 14.04.2017r. Zamawiający nie dopuścił takiego worka).

   2.      Firma  SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.K., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź:

   1)      w zakresie Pakietu Nr 6 – kaniule dotętnicze – zaoferowała tylko rozmiar 20G (Zamawiający wymagał rozmiarów 18G i 20G),

   2)      w zakresie Pakietu Nr 61 – szczotki chirurgiczne – zaoferowała szczotki jałowe bez detergentu (Zamawiający wymagał szczotek nasączonych 4% glukonianem chlorheksydyny).

   Postępowanie dla Pakietu Nr 138 zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp – cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

   Postępowanie dla Pakietów Nr: 8, 16, 26, 42, 45, 62, 67, 68, 70, 73, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 95, 96, 98, 107, 108, 118, 119, 121, 132, 133, 139, 140 - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 05.06.2017r.

   Podpisał:

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

   Do wiadomości  

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 26.05.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-05-26 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Szpitalnym Oddz. Ratunkowym

    

                                                                                 Kutno, dnia 28 kwietnia 2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT


   Sygnatura postępowania: K/12/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w  Szpitalnym Oddziale  Ratunkowym w godz. 7,25-15,00  i  w ramach  dyżurów wybrano ofertę:

               

    

                                                                 SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

                 W godzinach 7,25-15,00 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach

                   od  15,00  do 7,25  oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.25 do 7.25 .

    

    

                                                                                                               Podpisał:

                                                                                                    Prezes Zarządu

                                                                                     "Kutnowski Szpital Samorządowy" Sp. z o.o.

                                                                                                     Marek Piotr Kiełczewski

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-05-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - lekarze w Oddz. Chir.Ogólnym i Chir. Onkologicznej oraz w Por. Chir.Ogólnej

    

   Kutno, dnia 26 kwietnia 2017r.

    

   OGŁOSZENIE

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/11/17

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej w godz. 7,00-19,00  i  w ramach  dyżurów oraz w Poradni Chirurgii Ogółnej wybrano ofertę:

    

   Dariusz Kwiatkowski - Praktyka Lekarska,

   95-040 Koluszki, ul. Korczaka 5

    

    

    

   ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY I CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ oraz

   PORADNIA CHIRUGII OGÓLNEJ

    

   W godzinach 7,00-19,00 i w ramach dyżurów od poniedziałku do piątku w godzinach od 19.00  do 7.00  oraz w soboty niedziele i święta od godziny 7.00 do 7.00 .

    

    

    

    

    

                                                                                                                      Podpisał:

    

                                                                                                   Marek Kiełczewski – Prezes Zarządu

                                                                                                   Maciej Nerowski – Członek Zarządu

     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-04-28 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

   tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 21.04.2017r.

    

    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    

   Dotyczy przetargu na dostawę oprzyrządowania do sprzętu medycznego.

   Nr postępowania ZP/10/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

    1. Stryker Polska  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 35, 02- 822 Warszawa

   Pakiet Nr 7

   2. BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29/118, 00-238 Warszawa, BIURO: ul. Puławska 479/2, 02-844 Warszawa

   Pakiet Nr 44

   3. GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków

   Pakiet Nr 47

   4. BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

   Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

   Pakiet Nr 17

   5. Medela Polska Sp. z o.o., 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 8

   Pakiet Nr 32

   6. FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A.,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

   Pakiet Nr 38

   7. ADVANCE EUROPE Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

   Pakiet Nr 34

   8. BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

   Pakiet Nr 23

   9. EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr 6, 25, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 43

   10.  Chirstom Marcin i Marek Dyner S.C., ul. Mstowska 8, 42-240 Rudniki

   Pakiet Nr 21

   11.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr 22 

   12.  MEDICOM Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej –Curie 34, 41-819 Zabrze

   Pakiet Nr 3

   13.  VARIMED Sp. z o.o., ul.Karasia 16, 64-100 Leszno

   Pakiet Nr 41

   14.  MedLeader Łukasz Kruck, ul. Toruńska 155 lok. 313, 85-880 Bydgoszcz

   Pakiet nr 20, 35

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%, okres gwarancji/termin ważności – 20%, termin dostawy – 20%.

   Na przetarg złożono 22 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Stryker Polska  Sp. z o.o.,  ul. Poleczki 35, 02- 822 Warszawa

   Pakiet Nr 7 – cena-60,00pkt   termin ważności-10pkt    termin dostawy-10pkt    razem- 80,00pkt

   2. Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11/318, 03-450 Warszawa

   Pakiet Nr 6 – cena-43,09pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt     razem-  83,09pkt

   3. AKSIS HURTOWNIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1 C, 80-298 Gdańsk

   Pakiet Nr 30 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  80,00pkt

   Pakiet Nr 36 - cena-51,75pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  71,75pkt

   Pakiet Nr 43 - cena-55,25pkt   okres gwarancji -10pkt   termin dostawy-10pkt    razem-  75,25pkt

   4. AXIMO Magdalena Brzezińska,  ul. Bułgarska 72, 60-321 Poznań

   Pakiet Nr 6 - cena-1,51pkt okres gwarancji/termin ważności-20pkt termin dostawy-20pkt razem-41,51pkt

   5. Multimed Sp. z o.o., ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź

   Pakiet Nr 38 - cena-49,71pkt   okres gwarancji-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-79,71pkt

   6. BestMI-Best Medical Innovations Sp. z o.o., ul. Długa 29/118, 00-238 Warszawa, BIURO: ul. Puławska 479/2, 02-844 Warszawa

   Pakiet Nr 44 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt  termin dostawy-0pkt razem-80,00pkt

   7. GARMEX A. Jafiszow, W. Kamiński sp. jawna, ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków

   Pakiet Nr 47 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   8. DAR-MED. Dariusz Wolski,  ul. Jana Kazimierza 11/86, 01-248 Warszawa

   Pakiet Nr 20 - cena-42,60pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-82,60pkt

   Pakiet Nr 35 - cena-43,50pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-83,50pkt

   9. NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5a, 03-976 Warszawa

   Pakiet Nr 3 - cena-29,00pkt   termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  59,00pkt

   10.  BERYL Med. 1st FLOOR, 26 FOUBERTS PLACE, LONDYN, ANGLIA, W1F 7PP

   Adres do korespondencji:  ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów

   Pakiet Nr 17 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   11.  Medela Polska Sp. z o.o., 03-684 Warszawa, ul. Lewinowska 8

   Pakiet Nr 32 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

   12.  FABRYKA APARATURY RENTGENOWSKIEJ I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH FARUM S.A.,  ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

   Pakiet Nr 38 - cena-40,15pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-20pkt    razem- 80,15pkt

   13.  ADVANCE EUROPE Sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 30/3, 02-726 Warszawa

   Pakiet Nr 20 - cena-26,36pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 46,36pkt

   Pakiet Nr 34 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -  0pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 60,00pkt

   Pakiet Nr 35 - cena-35,04pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem- 55,04pkt

   14.  AwaMed-Medizintechnik , ul. Zeusa 1, 72-006 Mierzyn

   Pakiet Nr 38 - cena-60,00pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-0pkt    razem-80,00pkt

   15.  BOWA International Sp. z o.o. Sp. k, Złotkowo, ul. Obornicka 10, 62-002 Suchy Las

   Pakiet Nr 23 - cena-60,00pkt  okres gwarancji-10pkt   termin dostawy-20pkt     razem-   90,00pkt

   Pakiet Nr 25 - cena-60,00pkt  okres gwarancji-10pkt   termin dostawy-20pkt     razem-   90,00pkt

   16.  EMPIREUM Piotr Dopieralski,  ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna

   Pakiet Nr 3 - cena-50,43pkt     termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  80,43pkt

   Pakiet Nr 6 - cena-60,00pkt     termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  90,00pkt

   Pakiet Nr 25 - cena-51,52pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  91,52pkt

   Pakiet Nr 27 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   Pakiet Nr 28 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   Pakiet Nr 29 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   Pakiet Nr 30 - cena-56,51pkt   termin ważności-10pkt   termin dostawy-20pkt    razem-  86,51pkt

   Pakiet Nr 36 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   Pakiet Nr 37 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   Pakiet Nr 43 - cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   17.  Chirstom Marcin i Marek Dyner S.C., ul. Mstowska 8, 42-240 Rudniki

   Pakiet Nr 20 - cena-31,98pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-61,98pkt

   Pakiet Nr 21 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

   Pakiet Nr 35 - cena-40,29pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-70,29pkt

   18.  EMED Sp. z o.o. Sp. k., ul. Ryżowa 69a, 05-816 Opacz Kolonia

   Pakiet Nr 22 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -  0pkt   termin dostawy-10pkt    razem-70,00pkt

   19.  MEDOK Olaf Korgel, ul. Reymonta 7, 48-250 Głogówek

   Pakiet Nr 20 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem-80,00pkt

   Pakiet Nr 35 - cena-60,00pkt   okres gwarancji -20pkt   termin dostawy-  0pkt    razem-80,00pkt

   20.MEDICOM Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej –Curie 34, 41-819 Zabrze

   Pakiet Nr 3- cena-60,00pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-10pkt    razem-90,00pkt

   21.VARIMED Sp. z o.o., ul.Karasia 16, 64-100 Leszno

   Pakiet Nr 41 - cena-60,00pkt okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-100,00pkt

   22.MedLeader Łukasz Kruck, ul. Toruńska 155 lok. 313, 85-880 Bydgoszcz

   Pakiet Nr 20 - cena-48,03pkt  okres gwarancji/termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-88,03pkt

   Pakiet Nr 35 - cena-45,59pkt   termin ważności-20pkt   termin dostawy-20pkt    razem-85,59pkt

   Postępowanie dla Pakietów Nr 1,2,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,24,26,31,33,39,40,42,45,46,48  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 26.04.2017r.

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski                                                                     

    

   Do wiadomości  

   Zawiadomienie umieszczone zostaje

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 21.04.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-04-21 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych i segregowanych surowców

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 31.03.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy: przetargu na usługę wywozu odpadów komunalnych niesegregowanych

   i segregowanych surowców. Nr postępowania: ZP/8/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferty Firmy:

   Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 , 99-300 Kutno

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: Cena – 60%, Doświadczenie Wykonawcy – 20%, Aspekt środowiskowy 20%.

   Na przetarg złożono 1 ofertę, której przyznano następującą ilość punktów:

   Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127 , 99-300 Kutno

   Cena – 60 pkt.

   Doświadczenie Wykonawcy – 20 pkt.

   Aspekt środowiskowy 20 pkt.

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, będzie zawarta po 31.03.2017r.          

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 31.03.2017r.                               

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert - dyż.med. w Oddz. Chir.Uraz.-Ortop.

   'Kutnowski Szpital Samorządowy' Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 99-300 Kutno, ul. Kościuszki 52

   tel.centr. 24/3880200 tel./fax 24/3880201 e-mail : nzoz.kss@szpital kutno.pl  www.szpital.kutno.pl

   Regon 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 30.03.2017

                                              OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygn.postępowania : K/10/17

   "Kutnowski Szpital Samorządowy' Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznym na rzecz opacjentów "Kutnowskiego Szpitala Samorządowego" Sp. z o.o. , wybrano ofertę :

   Grzegorz Golański - indywidualna Praktyka Ortopedyczna, 93-355 Łódź, ul. Białostocka 8/27

   Podpisał:

   Prezes

   "KUtmniowski szopital Samorządowy"Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości:

   Informacja zostaje umieszczona na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń udzielającego zamówienia  

    


     udostępnił Marzanna Lewandowska dnia 2017-03-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę artykułów biurowych

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia 23.03.2017r.

   ZAWIADOMIENIE  O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

    dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych.

   Nr postępowania: ZP/9/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym została wybrana oferta Firmy:

    „GROSS” WAZIA spółka jawna, ul. Karola 3, 93-239 Łódź,

   Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu. Wybrana oferta uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%

   Na przetarg złożono 3 oferty, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.       „GROSS” WAZIA spółka jawna, ul. Karola 3, 93-239 Łódź

   Wartość oferty brutto - 100,00 pkt

   2.      HURT-PAP Eksport – Import Paweł Lewandowski Spółka Jawna, ul. 29-go Listopada 64,         

        99-300 Kutno

   Wartość oferty brutto – 82,95 pkt

   3. HURTOWNIA BIUROMAX Dariusz Zajączkowski, ul. Kilińskiego 17, 99-300 Kutno

   Wartość oferty brutto -  94,74 pkt

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 28.03.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

     „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Do wiadomości:

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu  23.03.2017r

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych

    

   Kutno, dn. 15.03.2015r.

    

    

   ZAWIADOMIENIE

   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

    

   dotyczy: postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych. 

   Nr postępowania ZP/7/17

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, unieważnia postępowanie w trybie zapytania o cenę na dostawę artykułów biurowych w zakresie Pakietu Nr 1, na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 15.03.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zapytania ofertowego

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dnia  15.03.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

   w trybie zapytania ofertowego: W zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu w tym wykonanie Wniosku o dofinansowanie  oraz Studium Wykonalności w zakresie umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach  działania 7.1.2  Technologie informacyjno-komunikacyjne. Numer Postępowanie -  P/2/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno informuje, że w w/w postępowaniu została wybrana Firma:

    

   EF Consultancy Sp. z o.o.

   Wódka, ul. Pszeniczna 19

   92-701 Łódź

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

     Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

    

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 15.03.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

   Nr postępowania: ZP/5/17

    „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno,

   powtarza czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietów Nr 2 i 7 i informuje, że w w/w zakresie wybrano następujące oferty:

   1. SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

       Pakiet Nr 2

   2. Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady      Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

       Pakiet Nr 7

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%,  jakość - 40%.

   1.SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

      Pakiet Nr   2 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –    100,00 pkt.

   2. PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

       Pakiet Nr   2 - cena – 47,52 pkt  jakość – 40 pkt.   razem –  87,52 pkt.

       Pakiet Nr   7 - cena – 42,98 pkt  jakość – 40 pkt.   razem –  82,98 pkt.

   3. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

       Pakiet Nr   2 - cena – 52,84 pkt  jakość – 40 pkt. razem –  92,84 pkt.

   4. Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady  Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

       Pakiet Nr 7 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.  razem – 100,00  pkt.

   Pierwotnie wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy na Pakiety Nr 2 i 7.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowa z Wykonawcą, którego oferta została wybrana będzie zawarta po  20.03.2017r.

    Podpisał:

    Prezes

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Marek Piotr Kiełczewski

    CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 15.03.2017r.

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Informacja o powtórzeniu czynności na dostawę materiałów opatrunkowych

    

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

       99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

       tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

      e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    Kutno, dn. 15.03.2017r.

    INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

   Nr postępowania: ZP/5/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje o powtórzeniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie Pakietów: Nr 2 i Pakietu Nr 7

   Pakiety te wygrał Wykonawca: Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48,95-200 Pabianice ( zgodnie z Zawiadomieniem o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 02.03.2017r.), do której została wysłana umowa na w/w przedmiot zamówienia.

   Pismem z dnia 09.03.2017r.  Wykonawca – Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice zawiadamia o odstąpieniu od podpisania umowy w zakresie Pakietów Nr 2 i 7 bez podania przyczyny.

    Podpisał:

     Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    CZŁONEK ZARZĄDU

    „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

     Macej Nerowski

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-15 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę materiałów opatrunkowych

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

     tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 02.03.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych.

   Nr postępowania: ZP/5/17

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19,64-920 Piła

         Pakiet Nr 22

   2.      SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

         Pakiet Nr 1,25

   3.      NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

         Pakiet Nr  26

   4.      Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

         Pakiet Nr  24

   5.      Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

         Pakiet Nr 11

   6.      Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48,95-200 Pabianice

         Pakiet Nr 2,7

   7.      ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

         Pakiet Nr  4,5,15,16,18,19,23,

   8.      PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

         Pakiet Nr 6,12,14,17,

   9.      Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

         Pakiet Nr 3,8,

   10.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

         Pakiet Nr 9,10,27,28

   11. Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31- 327 Kraków

         Pakiet Nr 21

   12. „ARNO-MED” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55- 081 Mietków

         Pakiet Nr 13

   13. Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

        Pakiet Nr 20

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 60%,  jakość - 40%.

   Na przetarg złożono 18 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.      Euro Trade Technology Sp. z o.o., ul. Siemiradzkiego 19, 64-920 Piła

         Pakiet Nr 22 – cena  – 60 pkt  jakość – 20 pkt.   razem –  80,00 pkt.

   2.      SKAMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź

         Pakiet Nr   1 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr   2 - cena – 54,41 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,41pkt.

         Pakiet Nr 14 - cena – 56,84 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –   76,84 pkt.

         Pakiet Nr 15 - cena – 54,04 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    74,04 pkt.

         Pakiet Nr 16 - cena – 50,93 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    70,93 pkt.

         Pakiet Nr 21 - cena – 56,25 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    96,25 pkt.

         Pakiet Nr 25 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

   3.      Promedica Toruń Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Grudziądzka 159A, 87-100 Toruń

         Pakiet Nr 13 - cena – 28,62 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  68,62 pkt.

         Pakiet Nr 24 - cena – 46,80 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –  66,80 pkt.

   4.      IHT POLSKA Sp. z o.o., ul. Europejska 14D, 02-964 Warszawa

         Pakiet Nr 14 - cena – 56,06 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –  76,06 pkt.

   5.      NEOMED Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno

         Pakiet Nr 26 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

   6.      Medicus Sp. z o.o. SKA, ul. Towarowa 23A, 43-100 Tychy

         Pakiet Nr 24 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

   7.      IMC IMPOMED CENTRUM S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa

         Pakiet Nr 13 - cena – 52,94 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  92,94 pkt.

   8.      Przedsiębiorstwo „TRANS-MED” s.c. Wioleta Pietrzak, Paulina Domagała, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20P, 42-400 Zawiercie

         Pakiet Nr   9 - cena – 51,44 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    91,44 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 59,20 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    99,20 pkt.

         Pakiet Nr 11 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 51,90 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    71,90 pkt.

   9.      Paso-Trading Sp. z o.o., ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice

         Pakiet Nr   2 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr   7 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr   9 - cena – 55,78 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    95,78 pkt.

         Pakiet Nr 11 - cena – 57,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    97,07 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 50,43 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    70,43 pkt.

         Pakiet Nr 28 - cena – 48,96 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    88,96 pkt.

   10.  ZARYS International Group sp. z o.o. sp. k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

         Pakiet Nr   4 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr   5 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr   6 - cena – 59,05 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    99,05 pkt.

         Pakiet Nr   8 - cena – 47,16 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    87,16 pkt.

         Pakiet Nr   9 - cena – 51,97 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    91,97 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 56,92 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    96,92 pkt.

         Pakiet Nr 11 - cena – 52,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    92,00 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 51,74 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    71,74 pkt.

         Pakiet Nr 15 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 16 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 18 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 19 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 21 - cena – 56,96 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    76,96 pkt.

         Pakiet Nr 23 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 28 - cena – 45,50 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    85,50 pkt.

   11.  PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o., ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

         Pakiet Nr   1 - cena – 51,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  91,00 pkt.

         Pakiet Nr   2 - cena – 43,09 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  83,09 pkt.

       Pakiet Nr   3 - cena – 58,59 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    98,59 pkt.

       Pakiet Nr   4 - cena – 42,06 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    82,06 pkt.

       Pakiet Nr   6 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –  100,00 pkt.

       Pakiet Nr   7 - cena – 41,26 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    81,26 pkt.

       Pakiet Nr   8 - cena – 44,82 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    84,82 pkt.

       Pakiet Nr   9 - cena – 48,09 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    88,09 pkt.

       Pakiet Nr 10 - cena – 42,29 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    82,29 pkt.

       Pakiet Nr 11 - cena – 44,15 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    84,15 pkt.

       Pakiet Nr 12 - cena – 53,81 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    93,81 pkt.

       Pakiet Nr 14 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.            razem –  100,00 pkt.

       Pakiet Nr 16 - cena – 46,54 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    86,54 pkt.

       Pakiet Nr 17 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –  100,00 pkt.

       Pakiet Nr 19 - cena – 39,42 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    79,42 pkt.

       Pakiet Nr 20 - cena – 27,52 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    67,52 pkt.

       Pakiet Nr 21 - cena – 50,00 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    90,00 pkt.

       Pakiet Nr 27 - cena – 39,87 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    79,87 pkt.

       Pakiet Nr 28 - cena – 43,66 pkt  jakość – 40 pkt.             razem –    83,66 pkt.

   12.  J. Chodacki, A. Misztal „Medica” Spółka Jawna, ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin

      Pakiet Nr 21 - cena – 56,25 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –  96,25 pkt.

      Pakiet Nr 23-  cena – 55,47 pkt  jakość – 40 pkt.  razem –  95,47 pkt.

   13.  Konsorcjum Firm: Citonet-Łódź Sp. z o.o., ul. Świętojańska 5/9, 93-493 Łódź i Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń

         Pakiet Nr 1 - cena – 59,50 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    99,50 pkt.

         Pakiet Nr 3 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 4 - cena – 36,27 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    76,27 pkt.

         Pakiet Nr 6 - cena – 58,11 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    98,11 pkt.

         Pakiet Nr 7 - cena – 57,60 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    97,60 pkt.

         Pakiet Nr 8 - cena – 60,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 9 - cena – 50,00 pkt    jakość – 40 pkt.           razem –    90,00 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 44,40 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    84,40 pkt.

         Pakiet Nr 11 - cena – 54,42 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,42 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 46,47 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    86,47 pkt.

         Pakiet Nr 20 - cena – 33,33 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    73,33 pkt.

         Pakiet Nr 28 - cena – 45,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    85,07 pkt.

   14.  OneMed Polska Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice

         Pakiet Nr   4 - cena – 37,98 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    77,98 pkt.

         Pakiet Nr   9 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 60,00 pkt  jakość – 20 pkt.           razem –    80,00 pkt.

         Pakiet Nr 20 - cena – 52,96 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    92,96 pkt.

         Pakiet Nr 27 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 28 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

   15.  Mercator Medical S.A., ul. Heleny Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków

         Pakiet Nr   2 - cena – 47,91 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  87,91 pkt.

         Pakiet Nr   4 - cena – 50,72 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  90,72 pkt.

         Pakiet Nr   5 - cena – 57,32 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  97,32 pkt.

         Pakiet Nr   8 - cena – 44,95 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  84,95 pkt.

         Pakiet Nr   9 - cena – 46,71 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  86,71 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 59,20 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  99,20 pkt.

         Pakiet Nr 11 - cena – 57,07 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  97,07 pkt.

         Pakiet Nr 12 - cena – 46,98 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  86,98 pkt.

         Pakiet Nr 16 - cena – 48,01 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  88,01 pkt.

         Pakiet Nr 21 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –100,00 pkt.

         Pakiet Nr 28 - cena – 41,15 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  81,15 pkt.

   16.  Abena Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, Łozienica, 72-100 Goleniów

         Pakiet Nr   1 - cena – 48,79 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  88,79 pkt.

         Pakiet Nr 21 - cena – 40,91 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  80,91 pkt.

   17.   „ARNO-MED” Sp. z o.o., ul. Kolejowa 24, 55-081 Mietków

         Pakiet Nr 13 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

   18.  Lohmann & Rauscher Polska Sp. z o.o., ul. Moniuszki 14, 95-200 Pabianice

         Pakiet Nr 1 -   cena – 55,37 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    95,37 pkt.

         Pakiet Nr 9 -   cena – 54,37 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,37 pkt.

         Pakiet Nr 10 - cena – 48,26 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    88,26 pkt.

         Pakiet Nr 20 - cena – 60,00 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –  100,00 pkt.

         Pakiet Nr 27 - cena – 54,08 pkt  jakość – 40 pkt.           razem –    94,08 pkt.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 07.03.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 02.03.2017r.

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-03-02 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert w Oddz. Neur. z Poddz.Udar. prze podmioty wyk. dzial.lecz.

    

      „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn.  23.02.2017r.

    

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/9/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym przez podmioty wykonujące działalność leczniczą na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

   1.CENTRUM MEDYCZNE DOBRY DOKTOR Sp. z o.o., 93-357 Łódź,

       ul. Kosynierów Gdyńskich 61

   Podpisał:

    

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert przez lekarzy w ramach dyżurów med. w Oddz. Gin.- Poł

    

    

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

      99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

     e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

     REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn.  23.02.2017r.

    OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/8/17

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w ramach dyżurów medycznych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

   1. Prywatny Gabinet Lekarski Prof. dr hab. med. Witold Malinowski, 99-320 Żychlin, ul. Dąbrowskiego 15a

   2. Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Włodarczyk, 90-049 Łódź,

       ul. Kilińskiego 121B lok. 45

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-23 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs.przez lekarzy na wyk. i opis echo serca

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

    99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

    REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn.20.02.2017r.

    

   OGŁOSZENIE  O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/7/17

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano oferty:

   1.      „PRAKTYKA LEKARSKA NA WEZWANIE” Szymon Paweł Jagodziński, ul. Kościuszki 78,

          07-100 Węgrów

   2.      PRYWATNY GABINET LEKARSKI Tomasz Wierzykowski, ul. Kołłątaja 1, 99-300 Kutno 

    

    

    

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs.przez lekarzy w ZOL

    

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

   99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

    tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

   e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

    

   Kutno, dn.  20.02.2017r.

    

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/6/17

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy i fizjoterapeutów w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano ofertę:

   PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA Mariola Justyńska, ul. Łokietka 8/7, 99-300 Kutno

    

   Podpisał:

    

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji apar. i sprz.med.

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

     99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

      tel. centr.24 38 80 200  tel/fax 24 38 80 201

    e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

   REGON 100974785; NIP 7752631681

   Kutno, dn. 06.02.2017r.

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na usługi serwisowe okresowych przeglądów technicznych i konserwacji aparatury

   i sprzętu medycznego,  Nr postępowania ZP/1/17

     „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1.      BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

         Pakiet Nr 2

   2.      ELEKTROMEDIX Sprzedaż, Naprawa Aparatury Medycznej Andrzej Lipowski Brużyczka Mała 49-50, 95-070 Aleksandrów Łódzki

         Pakiet Nr 8

   3.      MEDIKOM Stefan Kobiałka ul. Choragwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa

         Pakiet Nr  3

   4.      ZTM Innovations Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa

         Pakiet Nr   7,11,16,17,21,22

   5.      AMED Biuro Techniczno-handlowe ul. Umińskiego3/8, 03-984 Warszawa

         Pakiet Nr 30

   6.      Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

         Pakiet Nr 20

   7.      ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik, Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

         Pakiet Nr 27

   8.      DENTART-MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, ZAOPATRZENIE LECZNICTWA. A. Kałużny. Aleja 1 Maja 18/46, 62-510 Konin

         Pakiet Nr 9,33,34

   9.      Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź

         Pakiet Nr 4,6,10,12,13,14,18,19,23,24,31

   10.  ZALIM Sp z.o.o., Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa

         Pakiet Nr 5,15,25,28,29,32

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 95%, posiadane autoryzacje - 5%.

   Na przetarg złożono 17 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1.ASMED Stanisław Smoliński ul. Polna 9a 64-553 Ceradz Dolny

      Pakiet Nr     4 --  cena – 51,39 pkt   posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 56,39 pkt.

      Pakiet Nr     5 --  cena – 47,50 pkt    posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 52,50 pkt.

      Pakiet Nr     6 --  cena – 47,50 pkt    posiadane autoryzacje  – 5 pkt.       razem – 52,50 pkt.

      Pakiet Nr   18 --  cena – 94,42 pkt    posiadane autoryzacje   –5 pkt       razem – 99,42 pkt.

   2.BAXTER POLSKA Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

      Pakiet Nr 2 - cena – 95 pkt      posiadane autoryzacje  – 5 pkt.    razem – 100 pkt.

   3.ELEKTROMEDIX Sprzedaż, Naprawa Aparatury Medycznej Andrzej Lipowski Brużyczka Mała 49-50,

      95-070 Aleksandrów Łódzki

      Pakiet Nr   8 - cena -  95,00 pkt     posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

      Pakiet Nr 10 - cena – 16,82 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 16,82 pkt.

      Pakiet Nr 18 - cena – 24,75 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 24,75 pkt.

      Pakiet Nr 23 - cena -  67,00 pkt      posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 67,00 pkt.

   4.MEDIKOM Stefan Kobiałka ul. Choragwi Pancernej 72, 02-951 Warszawa

   Pakiet Nr   3 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr   6 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

   Pakiet Nr   9 - cena – 48,77 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 48,77 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 41,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 41,19 pkt.

   5.ZTM Innovations Sp. z o.o. ul. Słomińskiego 1 00-204 Warszawa

   Pakiet Nr   4 - cena – 65,31 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 65,31 pkt.

   Pakiet Nr   5 - cena – 57,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,00 pkt.

   Pakiet Nr   6 - cena – 27,60 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 27,60 pkt.

   Pakiet Nr   7 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr   8 - cena – 57,36 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,36 pkt.

   Pakiet Nr   9 - cena – 12,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 12,19 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 33,09 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 33,09 pkt.

   Pakiet Nr 11 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 12 - cena – 49,42 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 49,42 pkt.

   Pakiet Nr 13 - cena – 16,68 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 16,68 pkt.

   Pakiet Nr 14 - cena – 75,61 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 75,61 pkt.

   Pakiet Nr 15 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

   Pakiet Nr 16 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 17 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 18 - cena – 57,19 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 57,19 pkt.

   Pakiet Nr 19 - cena – 49,65 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 49,65 pkt.

   Pakiet Nr 20 - cena – 66,43 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,43 pkt.

   Pakiet Nr 21 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 22 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 23 - cena – 66,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,50 pkt.

   Pakiet Nr 25 - cena –  7,61 pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem –   7,61 pkt.

   Pakiet Nr 29 - cena – 15,83 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 15,83 pkt.

   Pakiet Nr 34 - cena – 65,44 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 65,44 pkt.

   6.AMED Biuro Techniczno-handlowe ul. Umińskiego3/8, 03-984 Warszawa

   Pakiet Nr 30 - cena – 95,00pkt                      posiadane autoryzacje  – 5pkt.         razem – 100 pkt.

   7.Przedsiebiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med. Sp. z o.o., ul. Leonidasa 51, 02-239 Warszawa

   Pakiet Nr   3 - cena – 83,60 pkt         posiadane autoryzacje  –5 pkt.          razem – 88,60 pkt.

   Pakiet Nr 20 - cena – 90,42 pkt         posiadane autoryzacje  –5 pkt.          razem – 95,42 pkt.

   8.ALFA GREEN Sp. z o.o., Szaserów 38, 04-306 Warszawa

   Pakiet Nr   18 - cena – 41,52 pkt       posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 46,52 pkt.

   9.MEDILAND G. Wykland, Chrzanowskiego 64B1, 80-278 Gdańsk

   Pakiet Nr   9 - cena – 35,03 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 35,03 pkt.

   Pakiet Nr 20 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   10.ULTRA-VIOL sp. j. Pietras, Purgał, Wójcik, Stępowizna 34, 95-100 Zgierz

   Pakiet Nr   27 - cena – 95,00 pkt       posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   11.  Stryker Polska Sp. z o.o., ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa

   Pakiet Nr 17 - cena – 22,14 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 27,14 pkt.

   Pakiet Nr 29 - cena – 63,33 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 68,33 pkt.

   12.  DORMED Zakład Usługowy Daniel Rykowski, ul. Szczecińska 28, 91-222 Łódź

   Pakiet Nr 13 - cena – 20,70 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 20,70 pkt.

   13.  ELECPOL Sp. z o.o., ul. Łużycka 34A, 61-614 Poznań

   Pakiet Nr 22 - cena – 18,82 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 18,82 pkt.

   14.  DENTART-MEDYCYNA, STOMATOLOGIA, PROTETYKA, ZAOPATRZENIE LECZNICTWA.

         A. Kałużny, Aleja 1 Maja 18/46, 62-510 Konin

   Pakiet Nr 4 - cena – 43,91 pkt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 48,91 pkt.

   Pakiet Nr 7 - cena – 50,00 pkt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 55,00 pkt.

   Pakiet Nr 8 - cena –   37,47 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 42,47 pkt.

   Pakiet Nr 9 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 47,92 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 52,92 pkt.

   Pakiet Nr 12 - cena – 78,24 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 83,24 pkt.

   Pakiet Nr 14 - cena – 52,93 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 57,93 pkt.

   Pakiet Nr 15 - cena – 79,17 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 84,17 pkt.

   Pakiet Nr 18 - cena – 39,78 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 44,78 pkt.

   Pakiet Nr 19 - cena – 42,32 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 47,32 pkt.

   Pakiet Nr 22 - cena – 40,81 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 45,81 pkt.

   Pakiet Nr 23 - cena – 73,89 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 78,89 pkt.

   Pakiet Nr 33 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 34 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   15.  Medicor-Pol Zakład Techniki Medycznej Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 233, 93-133 Łódź

   Pakiet Nr 4 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 6 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 7 - cena –   59,38 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 64,38 pkt.

   Pakiet Nr 8 - cena –   62,46 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 67,46 pkt.

   Pakiet Nr 9 - cena –   82,66 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 87,66 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 11 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 52,50 pkt.

   Pakiet Nr 12 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 13 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 14 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 18 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 19 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 22 - cena – 86,36 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 91,36 pkt.

   Pakiet Nr 23 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 24 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   Pakiet Nr 25 - cena – 76,77 pkt         posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 81,77 pkt.

   Pakiet Nr 31 - cena – 95,00 kt           posiadane autoryzacje  – 5 pkt.         razem – 100 pkt.

   16.  ZALIM Sp z.o.o., ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa

   Pakiet Nr 4 - cena –   79,57 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 79,57 pkt.

   Pakiet Nr 5 - cena –   95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 7 - cena –   47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

   Pakiet Nr 8 - cena –   25,05 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 25,05 pkt.

   Pakiet Nr 9 - cena –   69,70 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 69,70 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 82,39 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 82,39 pkt.

   Pakiet Nr 11 - cena – 47,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,50 pkt.

   Pakiet Nr 12 - cena – 93,81 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 93,81 pkt.

   Pakiet Nr 13 - cena – 30,02 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 30,02 pkt.

   Pakiet Nr 14 - cena – 37,56 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 37,56 pkt.

   Pakiet Nr 15 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 17 - cena – 52,75 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 52,75 pkt.

   Pakiet Nr 18 - cena – 56,05 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 56,05 pkt.

   Pakiet Nr 22 - cena – 52,62 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 52,62 pkt.

   Pakiet Nr 23 - cena – 66,50 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 66,50 pkt.

   Pakiet Nr 25 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 28 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 29 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   Pakiet Nr 31 - cena – 94,37 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 94,37 pkt.

   Pakiet Nr 32 - cena – 95,00 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 95,00 pkt.

   17.  Inżyniera Medyczna, ul. Skierniewicka 11 lok 45, 05-530 Góra Kalwaria

   Pakiet Nr 3 - cena –   77,57 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 77,57 pkt.

   Pakiet Nr 4 - cena –   26,26 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 26,26 pkt.

   Pakiet Nr 6 - cena –   47,66 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 47,66 pkt.

   Pakiet Nr 10 - cena – 58,85 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 58,85 pkt.

   Pakiet Nr 12 - cena – 51,76 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 51,76 pkt.

   Pakiet Nr 14 - cena – 37,42 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 37,42 pkt.

   Pakiet Nr 18 - cena – 74,73 pkt         posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 74,73 pkt.

   Pakiet Nr 19 - cena – 62,07pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 62,07 pkt.

   Pakiet Nr 23 - cena – 44,33pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 44,33 pkt.

   Pakiet Nr 25 - cena – 38,00pkt          posiadane autoryzacje  – 0 pkt.         razem – 38,00 pkt.

    

   Postępowanie dla Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 26  - zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane będą zawarte po 13.02.2017r.

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Macej Nerowski

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 06.02.2017r.

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-06 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Informacja o rozwiązaniu umowy i unieważnieniu postęp.konkursowego na echo serca

   Kutno, dn. 03.02.2017r.

    

   INFORMACJA O ROZWIĄZANIU UMOWY Z WYBRANYM OFERENTEM I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

   Sygnatura postępowania: K/5/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że ze względu na rozwiązanie umowy z wybranym Oferentem w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. zostaje unieważnione w/w postępowanie konkursowe.

    

    

   Podpisał:

    CZŁONEK ZARZĄDU

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

    Spółka z o.o.

    Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-03 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na dostawę produktów farmaceutycznych

   Kutno, dn. 01.02.2017r.

    

   ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

   Dotyczy przetargu na dostawę produktów farmaceutycznych.

    Nr postępowania ZP/2/17

    

               „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno, informuje, że w w/w postępowaniu przetargowym zostały wybrane oferty na następujące zakresy zamówienia:

   1. Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiet Nr: 8

   2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr: 1

   3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr: 7

   4. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

   Pakiet Nr: 5

   5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr 3

   6. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa   Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiety: Nr  2, 4, 6

    

   Wykonawcy spełnili warunki udziału w postępowaniu. Wybrane oferty uzyskały najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert, ustalonym w SIWZ: cena – 100%.

   Na przetarg złożono 7 ofert, którym przyznano następującą ilość punktów:

   1. Konsorcjum Firm FARMACOL S.A. i „Farmacol Logistyka” Sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice

   Pakiet Nr 4 - cena -   98,79 pkt

   Pakiet Nr 6 - cena -   99,79 pkt

   Pakiet Nr 8 - cena - 100,00pkt

   2. LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków

   Pakiet Nr 1 - cena - 100,00pkt

   Pakiet Nr 2 - cena -   26,29pkt

   3. Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

   Pakiet Nr 7 - cena - 100,00pkt

   4. LogFarma Sp. z o.o., ul. Komandosów 1/1, 32-085 Modlniczka

   Pakiet Nr 5 - cena - 100,00pkt

   5. Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

   Pakiet Nr 1 - cena -   99,99pkt

   Pakiet Nr 3 - cena - 100,00pkt

   6. ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław

   Pakiet Nr 4 - cena -   90,27pkt

   Pakiet Nr 5 - cena -   72,07pkt

   7. Konsorcjum Firm PGF URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa   Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź

   Pakiet Nr 2 - cena - 100,00pkt

   Pakiet Nr 4 - cena - 100,00pkt

   Pakiet Nr 6 - cena - 100,00pkt

   Pakiet Nr 8 - cena -   99,63pkt

    

   Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowy z Wykonawcami, których oferty zostały wybrane, będą zawarte po 06.02.2017r.          

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

   Do wiadomości

   Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

   Zawiadomienie umieszczone zostaje również

   na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego

   w dniu 01.02.2017r.                                     

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-02-01 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. przez lekarzy w Oddz. Neonat., Endokr., w Poradni Zdr. Psych. prze

   Kutno, dn.  31.01.2017r.

    

   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/4/17

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy:

    - w Oddziale Neonatologicznym

    - w Oddziale Endokrynologicznym

    - w Poradni Zdrowia Psychicznego przez psychologa

    - w zakresie wykonywania badań przewodu pokarmowego - kolonoskopia

    na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

    

    

   1. Tomasz Jacek Kajl, ul. Ossowskiego 5/23, 91-089 Łódź
   2. Specjalistyczny Gabinet Lekarski Bożena Wójcińska, ul. Kołłątaja 23, 99-300 Kutno
   3. INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA – Paweł Jędrzejczak, ul. Zamkowa 6 lok. III, 99-300 Kutno
   4. GABINET LEKARSKI Ludmiła Macher, ul. Kołłątaja 23, 99-300 Kutno

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na wykonyw. i opis badania echo serca

   Kutno, dn. 31.01.2017r.

    

    

   OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/5/17

    

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na wykonywanie i opis badania echo serca przez lekarzy w I Oddziale Chorób Wewnętrznych na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wybrano ofertę:

    

    

   „Docverkan” Grażyna Józefowicz-Okonkwo,  ul. Kąkolowa 117 m.3, 95-070 Kolonia Brużyca

    

    

   Podpisał:

   Prezes Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Członek Zarządu

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

   Maciej Nerowski

    

    

    

    

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-31 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkurs. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Światecznej Opieki Zdrowotnej

   Kutno, dn. 20.01.2017r.

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/3/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na świadczenia zdrowotne w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” Spółka z o.o. w zakresie realizacji świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

   wybrano ofertę:

   NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  „DERMEX”, 

   ul. Henryka Sienkiewicza 16, 99-300 Kutno

   Podpisał:

    

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

    

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-20 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świadcz. zdr.

   Kutno, dn. 17.01.2017r.

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/2/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, polegających na znieczuleniu do zabiegów operacyjnych, w dni powszednie, w godz.800 – 1500 

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   wybrano ofertę:

    

    INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA Tomasz Święcicki, 91-357 Łódź, ul. Liściasta 30 m.15

   Podpisał:

   Prezes

   „Kutnowski Szpital Samorządowy”

   Spółka z o.o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-17 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na świadcz. zdr. w SOR

   Kutno, dn. 13.01.2017r.

    

   OGŁOSZENIE   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/1/17

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przez: lekarzy, pielęgniarki i ratowników medycznych

   na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o.

   wybrano oferty:

    

   1. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Andrzej Idzik, 99-300 Kutno,  ul. Bażantowa 1

    

   2. Sławecki Radosław Ireneusz, Kosynierów 3a, 98-220 Karsznice

    

   Podpisał:

   CZŁONEK ZARZĄDU

     „Kutnowski Szpital Samorządowy”

     Spółka z o.o.

     Macej Nerowski

   Do wiadomości:

   Informacja umieszczona zostaje na stronie internetowej

   i tablicy ogłoszeń Udzielającego Zamówienia

     udostępnił Anna Piątek dnia 2017-01-13 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Informacja o odmowie zawarcia umowy i wybór kolejnego oferenta

   Kutno, dn. 30 grudnia 2016r.

    

    

   INFORMACJA O ODMOWIE ZAWARCIA UMOWY I WYBÓR KOLEJNEGO OFERENTA

    

    

    

   Sygnatura postępowania : K/30/16

    

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o. informuje , że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług transportu sanitarnego oraz medycznego na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o. o. ze względu na odmowę zawarcia umowy przez firmę NORD Ambulanse Radowit Sadowski, 81-862 Sopot, ul. Kujawska 32 lok 56- powtórzono wybór najkorzystniejszych ofert:

    

    

    

   1. Medax Trans s.c. Mariusz Dutkiewicz, Rafał Skowron, 92-103 Łódź, ul.Brzezińska 5/15

   Zakres nr 3

    

   2.Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi O/Łódź, 91-202 Łódź, ul. Warecka 2 - Zakres nr 1,2

    

    

    

    

   Podpisał:

    

   Prezes Zarządu

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Unieważnienie postępowania k/32/16 NPL

   Kutno, dn. 30 grudnia 2016r.

    

    

   OGŁOSZENIE

   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

    

    

   Sygnatura postępowania : K/32/16

    

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o. informuje , że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o. o. na podstawie § 5 pkt 1 d Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert w celu zawarcia umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym” sp. z o. o. Prezes Zarządu unieważnia postępowanie K/32/16

    

    

    

    

    

    

    

   Podpisał:

    

   Prezes Zarządu

   Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o. o.

   Marek Piotr Kiełczewski

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     udostępnił Pamela Janecka-Szlozer dnia 2016-12-30 inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


     Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert na udziel. świad. zdr. z zakresu usług psycholog., logopedycz., terapii uzależnień, le

   Kutno, dn. 30.12.2016r.

   OGŁOSZENIE 

   O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSU OFERT

   Sygnatura postępowania: K/31/16

   „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o. informuje, że w postępowaniu konkursowym na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług psychologicznych, logopedycznych, terapii uzależnień, lekarza medycyny pracy, dietetyka, pracownika socjalnego, inspektora ochrony radiologicznej oraz przez  lekarzy na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., wybrano oferty:

    1. „Prywatny Gabinet Dermatologiczny” dr nauk medycznych Stanisław Wiącek, ul. Liściasta 4/8, 91-357 Łódź

   2. WAEL MALLAH, ul. Juliusza Kossaka 8/2, 93-213 Łódź

   3. LOGOPEDA – NEUROLOGOPEDA SURDOLOGOPEDA Ilona Jakubowska-Żurawska, ul. Podrzeczna 46/13, 99-300         Kutno

   4. REHABILITACJA Małgorzata Wasilewska, ul. Długosza 6/27, 99-300 Kutno

   5. Rehabilitacja Michał Olczak, ul. Warszawskie Przedmieście 15/66, 99-300 Kutno

   6. Rehabilitacja Karolina Grabowska, Głogowiec 23/14, 99-300 Kutno

   7. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA JOANNA TIM-KANAR, ul. Pszczela 11, 09-520 Łąck

   8. „REHABILITACJA” Ewa Rutkowska, Nowe Grodno 10, 99-350 Ostrowy

   9. PRYWATNY GABINET LEKARSKI LARYNGOLOGICZNY Jolanta Znajewska, ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

   10.  Jacek Mikosiński „MIKOMED” Poradnia Chorób Naczyń Obwodowych, ul. Pługowa 51/53, 94-238 Łódź

   11.  Terapia Uzależnień Marzena Wysocka, ul. Sosnowa 7, 09-500 Gostyni