Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - wersja archiwalna


 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Zamawiający”

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT

Sygnatura postępowania konkursowego: K/ 2 /22

 

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Poradni Chirurgicznej Ogólnej,  w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w ramach konsultacji psychiatrycznych oraz w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 

Podst. prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2021.711 z 16.04.2021 ) – zwana dalej: u.dz.l.

 

1.       Zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

2.       Udzielenie zamówienia następuje na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert w Celu Zawarcia Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”  z dnia 07.04.2015 r. w trybie konkursu ofert.

          Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio: art. 140, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.2021.1285 z dnia 14.07.2021 r.),         przy  czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego Zamówienie.

3.       Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą w Poradni Chirurgicznej Ogólnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,                     w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,                 w ramach konsultacji psychiatrycznych oraz w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

4.       Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

5.       Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 95% cena + 5%  kwalifikacje.

6.       Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

7.       Oferty należy składać w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:    „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pakiet ….. . .Sygnatura K/  2   /22"  do dnia 14 grudnia  2022 r.  do godz.     10:00.

8.       Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  14 grudnia 2022 r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

9.       Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

Kutno, dnia 23 listopada 2022 r.

                                                                                              Zatwierdzam:

 

                                                                                          Prezes Zarządu

                                                           „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

                                                                                          Artur Gur