K/3/23 - Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych - wersja archiwalna


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

99-300 Kutno ul. Kościuszki 52

tel. centr.24 38 80 200  tel./fax 24 38 80 201

e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl  www. szpital.kutno.pl

REGON 100974785; NIP 7752631681

 

„Kutnowski  Szpital  Samorządowy”  Spółka  z  o. o.,  ul.  Kościuszki 52,  99-300  Kutno – „Udzielający zamówienia”

 
OGŁASZA KONKURS OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, badań amplifikacji genu HER 2 metodą FISH, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.  

Sygnatura postępowania: K/3/23

 

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2022.633 t.j. z dnia 2022.03.18) – dalej: u.dz.l.

1.      O zawarcie umowy z Udzielającym zamówienia na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022.2561 t.j. z dnia 2022.12.09), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego zamówienia.

3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego ” Spółka z o.o.

4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Udzielającego zamówienia – tel. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

5. Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Udzielającego zamówienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej: cena 85%, jakość – 15%.
6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, dodatkowych barwień histochemicznych, badań immunohistochemicznych, badań amplifikacji genu HER 2 metodą FISH, badań śródoperacyjnych i konsultacji specjalistycznych (w uzasadnionych medycznie przypadkach) na rzecz pacjentów „Kutnowskiego  Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52,  99-300 Kutno, K/3/23” do dnia 27.02.2023 r. do godz. 10:00.
8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2023 r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienia w małej sali konferencyjnej nr 08A - niski parter.

9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Kutno, dnia 20.02.2023r.                                          

Podpisał:

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Artur Gur