K/5/23 Konkurs na udzielanie świadczeń z zakresu usług logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych i terapii uzależnień


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

 z siedzibą w Kutnie,  ul. Kościuszki 52,

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 

 

OGŁASZA KONKURS OFERT
Sygnatura postępowania: K/5/23

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych,
psychologicznych, fizjoterapeutycznych, terapii uzależnień na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.
 

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej– dalej: u.dz.l.

 

1.      zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność leczniczą.

2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych (Dz. U. 2018, poz.1925 j.t.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu usług logopedycznych, psychologicznych, fizjoterapeutycznych, terapii uzależnień,.

4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. 24/3880215 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

5.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

6.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń. Postępowanie konkursowe K/5/23” do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 10:00.
7.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 listopada 2023 r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

8.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

                                                                                                                                        Zatwierdzam:

 

Prezes Zarządu

„Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

Artur Gur

 

 

Kutno, dnia  07 listopada 2023 r.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-11-08
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2023-11-08 12:59:30
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-08 13:02:54
Liczba wyświetleń 270
Historia zmian ZOBACZ