Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Udzielający zamówienia”

 
OGŁASZA KONKURS OFERT
 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy

Sygnatura postępowania: K/1/22

 

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2021, poz. 711 z późn. zm.) – dalej: u.dz.l.

1.      O zawarcie z Udzielającym zamówienia umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze   środków publicznych (tj. Dz. U. 2021, poz. 1285 z późn. zm.), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego zamówienia.

3.      Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie jak wyżej na rzecz pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego ” Spółka z o.o.

4.      Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Zamawiającego – tel./fax. 24-388-02-47 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-14.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

5.      Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Udzielającego zamówienia przy wyborze oferty najkorzystniejszej: Cena - 70%, Jakość-10 %, Kompleksowość – 10%, Ciągłość – 10%.

6.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

7.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej: badania analityczne, bakteriologiczne i serologii transfuzjologicznej z „Bankiem Krwi” dla pacjentów „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Spółka z o.o. wraz z udostępnieniem Przyjmującemu zamówienie pomieszczeń na podstawie umowy najmu i oddaniem w dzierżawę sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej na czas trwania umowy, K/1/22” do dnia 14.02.2022r. do godz. 10:00.

8.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2022r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w dużej sali szkoleniowej nr 1D - niski parter.

9.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Kutno, dnia 04.02.2022 r.

                                                                              Podpisał:

 

Prokurent                                 Prokurent

 

Bartosz Grosicki                       Irena Dałek

 

 

Załączniki do pobrania

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Artur Gur
Data wytworzenia 2022-02-04
Opublikował w BIP Agnieszka Tomalak
Data opublikowania 2022-02-04 16:29:46
Ostatnio zaktualizował Agnieszka Tomalak
Data ostatniej aktualizacji 2022-02-08 10:24:41
Liczba wyświetleń 803
Historia zmian ZOBACZ