Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale oraz Poradni Chirurgicznej Ogólnej, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Oddziale Anestezjologii i Intensyw


„Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o.

 z siedzibą w Kutnie,  ul. Kościuszki 52,

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

 

 
OGŁASZA KONKURS OFERT
Sygnatura postępowania: K/4/23

 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w : Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Chirurgii Onkologicznej wraz z Poradnią Chirurgii Ogólnej, w I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych,

w Oddziale Neonatologicznym, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Chirurgicznego Ogólnego i Chirurgii

Onkologicznej,  I i II Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii , na udzielanie konsultacji psychiatrycznych oraz na udzielanie świadczeń zdrowotnych w NPL przez podmiot leczniczy zatrudniający lekarzy

i pielęgniarki.
 

 

1.      O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się osoby wykonujące działalność leczniczą.

2.      Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

         finansowanych ze  środków publicznych, przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

3.      Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z materiałami informacyjnymi można zapoznać się  w Dziale Kadr i Płac – tel./fax. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

4.      Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

5.      Oferty należy składać w niżej podanych terminach w Kancelarii „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:

         „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń. Postępowanie konkursowe K/4/23” do dnia 22  listopada 2023 r.  do    godz. 10:00.

6.      Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2023 r. godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.

7.      Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

Data ogłoszenia : 03 listopada 2023 r.  

Zatwierdził:

 Prezes Zarządu

Artur Gur

swk

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-11-03
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2023-11-03 12:41:16
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-10 14:38:42
Liczba wyświetleń 874
Historia zmian ZOBACZ