Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy


 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Zamawiający”

OGŁASZA KONKURS OFERT

Sygnatura postępowania konkursowego: K/4/21

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Oddziale Chirurgicznym i Chirurgii Onkologicznej, I i II Oddziale Chorób Wewnętrznych, Oddziale Dermatologicznym, Oddziale Endokrynologicznym, Oddziale Ginekologiczno-Położniczym, Oddziale Neonatologicznym, Oddziale Rehabilitacyjnym z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,  Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Neurologicznej, Nefrologicznej, Onkologicznej, Zdrowia Psychicznego, Leczenia Uzależnień, Medycyny Pracy, Pracowni Endoskopii, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,   w ramach konsultacji z dziedziny psychiatrii, neurochirurgii, okulistyki, laryngologii, chirurgii naczyniowej, neurologii, neurologii dziecięcej oraz wykonywanie badań echo serca na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 

Podst. prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.2021.711 z 16.04.2021 ) – zwana dalej: u.dz.l.

 

1.       Zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą.

2.       Udzielenie zamówienia następuje na podstawie Regulaminu Przeprowadzania Konkursu Ofert w Celu Zawarcia Umów na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych w „Kutnowskim Szpitalu Samorządowym”  z dnia 07.04.2015 r. w trybie konkursu ofert.

         Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio: art. 140, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.2021.1285 z dnia 14.07.2021 r.), przy     czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Udzielającego Zamówienie.

3.       Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy lub podmioty wykonujące działalność leczniczą w oddziałach szpitalnych, Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, poradniach specjalistycznych, Pracowni Endoskopii, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

4.       Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

5.       Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 95% cena + 5%  kwalifikacje.

6.       Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

7.       Oferty należy składać w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem:    „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Pakiet ….. . .Sygnatura K/ 4 /21"  do dnia 10 listopada 2021 r.  do godz. 9:00.

8.       Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu  10 listopada 2021 r. o godz. 9:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Działu Kadr i Płac - niski parter.

9.       Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

Kutno, dnia 13 października 2021 r.                                                                                    

                                                                                                               Zatwierdził:

                                                                                 Prezes Zarządu

                                                           „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” Sp. z o.o.

                                                                                   Artur Gur

                                                                                                        

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Marzanna Lewandowska
Data wytworzenia 2021-10-20
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2021-10-20 12:33:23
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2021-10-20 14:00:59
Liczba wyświetleń 2262
Historia zmian ZOBACZ