K/6/23 Konkurs na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne


 „Kutnowski Szpital Samorządowy” Spółka z o.o., ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – „Zamawiający”

OGŁASZA KONKURS OFERT

Sygnatura postępowania konkursowego: K/6/23

 

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie realizacji świadczeń przez lekarzy, pielęgniarki, położne, opiekunów medycznych i sanitariuszy,  na rzecz pacjentów „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna przeprowadzenia postępowania konkursowego – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – zwana dalej: u.dz.l.

 

1.       Zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność leczniczą. Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio: art. 140, art. 146 ust. 1, art. 147-150, 151 ust. 1-5, art. 152, 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 695), przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu wykonuje Kierownik Zamawiającego.

2.       Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie niniejszego świadczenia jest: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez  lekarzy, pielęgniarki, położne, opiekunów medycznych i sanitariuszy.

3.       Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi można uzyskać w Dziale Kadr i Płac – tel. 24-388-02-15 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-15.00 oraz na stronie internetowej: www.szpital.kutno.pl

4.       Kryteria oceny ofert jakimi będzie kierowała się komisja konkursowa Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty: 100% cena.

5.       Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów w/w ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Szczegółowymi Warunkami Konkursu (SWK) niniejszego postępowania konkursowego.

6.       Oferty należy składać w Sekretariacie „Kutnowski Szpital Samorządowy” Sp. z o.o.  ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno w zamkniętych kopertach z napisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Sygnatura K/6/23" 

do dnia 14 grudnia 2023 r.  do godz. 10:00.

7.       Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu   14 grudnia 2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Udzielającego zamówienie w pokoju Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

9.  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

 

 

Kutno, dnia 30 listopada 2023 r.

                                                                                          Zatwierdzam:

                                                                                          Artur Gur

                                                                                           Prezes Zarządu „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. „

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-11-30
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2023-11-30 14:35:38
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2023-11-30 14:36:35
Liczba wyświetleń 770
Historia zmian ZOBACZ