K/8/23 Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych


 

KUTNOWSKI SZPITAL SAMORZĄDOWY Spółka z  o.o. , ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno – Zamawiający

ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

Sygnatura postępowania K/8/23

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023 r. poz. 991, z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowisko kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2021r. poz. 430) oraz Regulamin Komisji Konkursowej

1.       Nazwa i adres podmiotu leczniczego:  Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

2.       Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.  udostępnione są do wglądu w siedzibie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (24) 388 02 15

3.       Stanowisko objęte konkursem: Zastępca Dyrektora ds. Medycznych Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

4.       Wymagane kwalifikacje kandydata: wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami (Dz. U. z 2023 r, poz. 1515):

a)      tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia   w dziedzinie medycyny,

b)      co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie lekarza

c)       co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku zastępcy dyrektora ds. medycznych

5.       Wymagane dodatkowe:

a)       Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

b)      Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych.

c)       Znajomość Kodeksu pracy.

d)      Znajomość obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotu leczniczego.

6.       Wymagane dokumenty od kandydatów:

a)       Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.

b)      Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska objętego konkursem, tj. dotyczące posiadanego wykształcenia i stażu pracy oraz dokument potwierdzający posiadanie prawa wykonywania zawodu.

c)       Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.

d)      Dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.

e)       Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

f)       Oświadczenia kandydata:

- o korzystaniu w pełni z praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

- o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania stanowiska objętego konkursem,

- że nie został względem niego wydany zakaz pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego

 g)  Formularz  oferty - Załącznik Nr 1

 h)  Formularz cenowy - Załącznik Nr 2 

 i)   Klauzula informacyjna dla oferentów – Załącznik Nr 3          

 

Kopie dokumentów wskazanych w pkt e, powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem”, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata, na prośbę podmiotu ogłaszającego konkurs lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przestawić oryginały dokumentów.

7.       Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów: oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie na adres: Kutnowski Szpital Samorządowy, ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno  w Sekretariacie  Szpitala  w dni powszednie w godzinach od 7:25 – 15:00 w terminie  14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, najpóźniej do 11 stycznia 2024r. do godziny 10.00  Na kopercie kandydat umieszcza adnotację „Postępowanie konkursowe K/8/23”  (o terminie zgłoszenia decyduje data wpływu do  Sekretariatu  Szpitala).

8.       Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia 2024r.  o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju 1D/0/40/a ,  Kutnowskiego Szpitala Samorządowego Sp. z o.o.

 

Kutno, dnia 28 grudnia 2023 r.

 

 Zatwierdzam :

Artur Gur  - Prezes Zarządu „Kutnowski Szpital Samorządowy Sp. z o.o. „

 

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2023-12-28
Opublikował w BIP Lewandowska Marzanna
Data opublikowania 2023-12-28 13:54:08
Ostatnio zaktualizował Lewandowska Marzanna
Data ostatniej aktualizacji 2023-12-28 13:54:08
Liczba wyświetleń 472
Historia zmian ZOBACZ